Objektivat dhe Parimet K ryesore të K ontabilietit dhe B iznesit - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Objektivat dhe Parimet K ryesore të K ontabilietit dhe B iznesit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Objektivat dhe Parimet K ryesore të K ontabilietit dhe B iznesit

play fullscreen
1 / 107
Objektivat dhe Parimet K ryesore të K ontabilietit dhe B iznesit
207 Views
Download Presentation
stephen-hester
Download Presentation

Objektivat dhe Parimet K ryesore të K ontabilietit dhe B iznesit

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2 Objektivat dhe Parimet Kryesore të Kontabilietit dhe Biznesit

 2. Objektivat e biznesit dhekontabilitetit • Objektivat e biznesit • Realizimi i fitimit • Të mbeturit solvent(me aftësi pagimi) • Objektivat e kontabilitetit • Regjistrimi i transaksioneve ekonomike dhe financiare • Krijimi i informacionit kontabëlpërmes pasqyrave

 3. Parimet kryesore të kontabilitetit • Vërtesësia dhe objektiviteti • Qartësia • Vazhdueshmëria dhe qëndrueshmëria • Përdorshmëria • Kostoja historike

 4. Objektivat dhe parimet kryesore të kontabilitetit dhe biznesit • Raportimi financiar: Pasqyrat financiare • Bilanci i gjendjes • Pasqyra e të ardhurave • Pasqyra e ekuitetit • Pasqyra e rrjedhës së parasë • Shpalosja e politikave kontabile

 5. Mënyra e organizimit të kontabilitetit • Kontabiliteti i thjeshtë • Libërmbajtja • Librat tregtarë • Kontabiliteti i dyfishtë • Mënyra e funksionimit të kontabilitetit të dyfishtë • Llogaria: njësa themelore e kontabilitetit • Llogaritë aktive • Llogaritë pasive • Llogaritë analitike (libri ndihmës) • Llogaritë sintetike (libri i kryesor-i madh)

 6. Aktivitetet në organizatë • Aktivitetet financuese • Financimi nga pronarët (ekuiteti) • Financimi nga jo pronarët (detyrimet) Planifikimi Planifikimi Financuese

 7. Aktivitetet në organizatë • Aktivitetet investuese • Blerja e burimeve (aseteve) • Shitja e burimeve (aseteve) Planifikimi Planifikimi Investuese Financuese

 8. Aktivitetet në organizatë • Aktivitetet operuese • Shitja e produkteve dhe shërbimeve • Rezultati në shitje dhe shpenzime Planifikimi Planifikimi Investuese Financuese Operuese

 9. Investitorët (Pronarët) Kreditorët (Lenders) Fitimet nga bizneset Cilat janë burimet e kapitalit të biznesit? Burimet e kapitalit të bizneseve

 10. Blerje të tokës, ndërtesave dhe pajisjeve Blerje të materialit dhe furnizimeve Pagesën e të punësuarve Pagesën e shpenzimeve tjera operative Për çfarë përdoren burimet e biznesit? Burimet e biznesit shfrytëzohen për:

 11. Blerja e tokës, ndërtesave dhe pajisjeve Të prodhojnë produkte/mallra dhe shërbime (efekte në krijimin e të ardhurave) Blerja e materialit dhe furnizimeve Pagesa e të punësuarve Pagesa e shpenzimeve tjera operative Çfarë ofrojnë funksionet vijuese të bizneseve?

 12. Pagesat kthyese pronarëve Produktet dhe mallrat dhe shërbimet (rezultojnë në krijimin e të ardhurave) Pagesa e kredive Pagesa e taksave Vazhdimi i aktivitetit të biznesit Si shfrytëzohen ato të ardhura të krijuara nga biznesi?

 13. Definimi i kontabilitetit të dyfishtë Çfarë është ekuacioni i kontabilitetit? Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Sistem i regjistrimit të transaksioneve në drejtim të ruajtjes së barazisë së ekuacionit të kontabilitetit.

 14. Çfarë është roli i kontabilitetit të dyfishtë? Debitë duhet përherë të jenë të barabarta me kreditë. Debitë = Kreditë

 15. Kontabiliteti i dyfishtë “Kontabiliteti i dyfishtë bazohen në një koncept të thjeshtë: Palët e përfshira në transaksionet në biznes do të pranojnë diçka dhe do të japin diçka në kthim.Në kontabilitet, ajo çka pranohet është Debi dhe çka jepet është Kredi. T – llogaria përfaqëson shkallën e balancës.” Shkalla e balancës T llogaria Ana e djathtë Jap Kredi Ana e majtë Prano Debi Jap Kredi Prano Debi

 16. Kërkesat e kreditorët ndaj burimeve Kërkesat e pronarëve ndaj burimeve Pasuria për përdorim në gjenerim të të ardhurave = + Ekuacioni i kontabilitetit Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Pasuria Burimet e financimit

 17. Ekuacioni i kontabilitetit Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Pasuria në pronësi të biznesit

 18. Ekuacioni i kontabilitetit Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Të drejtat e kreditorëve të cilat përfaqësojnë borxhet e biznesit

 19. Ekuacioni i kontabilitetit Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve Të drejtat e pronarëve

 20. Ekuacioni i kontabilitetit Pasuria Si quhet pasuria e organizatës?

 21. Ekuacioni i kontabilitetit Pasuria = Burimet Asetet Cilat janë burimet e aseteve? Kostot e pasurisë së shfrytëzuar në biznes

 22. Ekuacioni i kontabilitetit Pasuria = Burimet Detyrimet Asetet Ekuiteti i aksionarëve Burimet e siguruara nga kreditorët dhe pronarët Kosto e pasurisë së shfrytëzuar në biznes

 23. Shfrytëzoni ekuacionin kontabël për të përshkruar pozicionin financiar të kompanisë Objektivi

 24. Ekuacioni i kontabilitetit = Asetet Detyrimet+ Ekuiteti i pronarëve Kërkesat ndaj burimeve ekonomike Burimet ekonomike

 25. Asetet • Çfarë janë asetet? Diçka që posedon kompania e që ka vlerë të ardhshme ekonomike. • Llogaritë e aseteve: • Paraja • Llogaritë e arkëtueshme • Dëftesat e pranueshme • Malli (Inventari) • Sigurimet e parapaguara • Shpenzimet e parapaguara • Toka • Ndërtesa • Pajisjet • Goodwill (emri i mirë) • Patenta • Liçenca • E drejta e autorit

 26. Detyrimet • Çfarë janë detyrimet? Njëlloj borxhi i kompanisë në. • para • shërbime • produkte • Llogaritëe detyrimeve: • Llogaritë e pagueshme • Pagat e pagueshme • Dëftesat e pagueshme • Huatë bankare • Të ardhurat e pafituara

 27. Ekuitetiipronarëve • Çfarë është ekuiteti i pronarëve? Është ajo çka ka mbetur nga asetet pas zbritjes së detyrimeve. • Njëjtë si asetet neto • Kërkesat e pronarëve ndaj aseteve të entitetit • Llogaritë e ekuitetit: • Rezerva e kapitalit • Fitimi i mbajtur

 28. Transaksionet që ndikojnë në ekuitetin e pronarëve EKUITETI I PRONARËVE RRITET NGA: EKUITETI I PRONARËVE ZVOGËLOHET NGA: Tërheqjet e pronarit nga biznesi Investimet e pronarit në biznes Ekuiteti i pronarëve Të ardhurat Shpenzimet

 29. Të ardhurat • Çfarë janë të ardhurat? • Ato janë shumat e pranuara apo që do të pranohen nga konsumatorët nga shitja e produkteve apo shërbimeve. • Shitjet • Kryerja e shërbimeve • Qiraja • Interesi

 30. Shpenzimet • Çfarë janë shpenzimet? • Ato janë shumat që janë paguar apo do të paguhen më vonë për kostot që janë shkaktuar për të fituar të ardhurat. • Pagat dhe mëditjet • Shërbimet • Furnizimet e shfrytëzuara • Reklamat, konkurset, propaganda....

 31. Transaksionet dhe llogaritë e bilancit

 32. Çka është transaksioni biznesor? Transaksioni biznesor është ngjarje ekonomike apo kusht që direkt ndryshon kushtet financiare të entitetit apo ndikon në rezultatet e operacioneve të biznesit.

 33. Transaksionet e jashtmetë shkaktuara në mes të organizatave dhe palëve të jashtme. Transaksionet e brendshmetë shkaktuara brenda organizatës. Transaksioni apo ngjarja Këmbimi i interesimit ekonomik në mes të dy palëve.

 34. ANALIZA E TRANSAKSIONEVE • Çfarë po ndodhë ? • Cilat llogari preken? • Si preket secila nga llogaritë? • A balancohet bilanci i gjendjes? • A kanë kuptim analizat e mia? Për të kuptuar procedurat e libërmbajtjes për transaksionet, apo efektet e transaksioneve në pasqyrat financiare, duhet përgjigjur në pyetjet vijuese:

 35. Ardi ka themeluar njё kompani konsaltingu. Kompania e tij quhet “Ardi Consulting” shpk. Tё analizohen transaksionet vijuese. Analiza e transaksioneve

 36. Transaksionet në biznes a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë. DETYRIMET ASETET = EKUITETI I AKSIONARëVE

 37. Transaksionet në biznes a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë. DETYRIMET ASETET Paraja 25,000 = EKUITETI I AKSIONARëVE

 38. Transaksionet në biznes a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë “Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë. DETYRIMET ASETET Paraja 25,000 = EKUITETI I AKSIONARËVE Rezervat e kapitalit 25,000

 39. Transaksionet në biznes b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 €. DETYRIMET ASETET = EKUITETI I AKSIONARËVE

 40. Transaksionet në biznes b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 €. DETYRIMET ASETET Paraja (20,000) = EKUITETI I AKSIONARËVE

 41. Transaksionet në biznes b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 €. DETYRIMET ASETET Paraja (20,000) = EKUITETI I AKSIONARËVE Toka 20,000

 42. Transaksionet në biznes c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt. DETYRIMET ASETET = EKUITETI I AKSIONARËVE

 43. Transaksionet në biznes c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt. DETYRIMET ASETET Furnizimet 1,350 = EKUITETI I AKSIONARËVE

 44. Transaksionet në biznes c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të afërt. DETYRIMET ASETET Llogari të pagueshme 1,350 Furnizimet 1,350 = EKUITETI I AKSIONARËVE

 45. Transaksionet në biznes d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë. DETYRIMET ASETET = EKUITETI I AKSIONARËVE

 46. Transaksionet në biznes d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë. DETYRIMET ASETET Paraja 7,500 = EKUITETI I AKSIONARËVE

 47. Transaksionet në biznes d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke pranuar Paranë. DETYRIMET ASETET Paraja 7,500 = EKUITETI I AKSIONARËVE Honorari i fituar 7,500

 48. Transaksionet në biznes e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 €; qiranë, 800 €; komunale, 450 €; dhe të tjera, 275 €. DETYRIMET ASETET = EKUITETI I AKSIONARËVE

 49. Transaksionet në biznes e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 €; qiranë, 800 €; komunale, 450 €; dhe të tjera, 275 €. DETYRIMET ASETET Paraja (3,650) = EKUITETI I AKSIONARËVE

 50. Transaksionet në biznes e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 €; qiranë, 800 €; komunale, 450 €; dhe të tjera, 275 €. DETYRIMET ASETET Paraja (3,650) = EKUITETI I AKSIONARËVE Shpenzimet (3,650)