mir se vini l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MIR Ë SE VINI! PowerPoint Presentation
Download Presentation
MIR Ë SE VINI!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

MIR Ë SE VINI! - PowerPoint PPT Presentation


 • 155 Views
 • Uploaded on

MIR Ë SE VINI!. Ligji Për Konkurrencën. HYRJE. Hyrje. Hyrje dhe Objektivat T’i shpjegoj ni objektivat e kursit për Ligjin mbi Konkurrencën; Të njiheni me metodologjinë mësimore dhe me kushtet e pjesëmarrjes. Hyrje. Rreth këtij kursi: Objektivat e kursit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MIR Ë SE VINI!' - rayya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mir se vini
MIRË SE VINI!

Ligji Për Konkurrencën

USAID

slide2
HYRJE

Hyrje

hyrje
Hyrje
 • Hyrje dhe Objektivat
  • T’i shpjegojni objektivat e kursit për Ligjin mbi Konkurrencën;
  • Të njiheni me metodologjinë mësimore dhe me kushtet e pjesëmarrjes

Hyrje

hyrje4
Hyrje
 • Rreth këtij kursi:
 • Objektivat e kursit
  • Të jepni një hyrje për konkurrencën vendore dhe të jashtme dhe për konceptet kryesore të Ligjit Kosovar për Konkurrencën;
  • T’i numëroni ndalesat themelore dhe përjashtimet nga këto ndalesa;
  • T’i shtjelloni çështjet rreth Marrëveshjeve Verikale;
  • Të përkufizoni pozicionin dominues dhe praktikat tjera të kufizuara;
  • Të përcaktoni se si themelohet Komisioni Kosovar i Konkurrencës, cilat janë funksionet dhe si bëhet organizimi i saj;
  • T’i përshkruani mjetet juridike dhe masat ndëshkimore;
  • Të ofroni ide për përmirësimin e ligjit për Konkurrencën

Hyrje

hyrje5
Hyrje
 • Metodologjia
  • Ushtrime
  • Diskutime
  • Simulime
  • Aktivitete
 • Materiali
  • Komente
  • Shënime
  • Prezantime
  • Shembuj praktik

Hyrje

hyrje6
Hyrje
 • Kushtet e Pjesëmarrjes
  • Diskutime grupore
  • Punë individuale në detyra
  • Analiza grupore
  • Pjesëmarrje në ushtrime

Hyrje

hyrje7
Hyrje
 • Përmbledhje
  • Keni mësuar:
   • T’i shpjegojni objektivat e kursit për Ligjin mbi Konkurrencën;
   • Të njiheni me metodologjinë mësimore dhe me kushtet e pjesëmarrjes

Hyrje

moduli 1
MODULI 1

BAZAT E KONKURRENCËS

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s
Bazat e Konkurrencës
 • Hyrje dhe Objektivat
  • Të përshkruani mënyrën e rregullimit të konkurrencës lojale në BE;
  • Të shpjegoni mënyrën e rregullimit të konkurrencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës;
  • Të përshkruani qëllimin dhe fushëveprimin e Ligjin për Konkurrencën; dhe
  • Të përkufizoni konceptet kryesore të Ligjit për Konkurrencën.

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s10
Bazat e Konkurrencës
 • Konkurrenca në BE – ligjet rregullojnë
  • Kartelet
  • Monopolet
  • Bashkimet
  • Ndihmat Shtetërore

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s11
Bazat e Konkurrencës
 • Zbatuesi i ligjeve të konkurrencës në BE
  • Komisioni Evropian
   • Ka filluar ta decentralizon zbatimin
    • Gjygjet Kombëtare
    • Agjencitë për konkurrencë
  • Politikë e faljes
   • Nëse tregon, ta falim

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s12
Bazat e Konkurrencës
 • Konkurrenca në SHBA
  • Burimet e Ligjit Federal
   • Ligji Sherman 1890
   • Ligji Clayton 1914
   • FTC kundër Motion Picture Advertising Service Company (S.Ct. 1953)
   • Standard Fashion Co. kundër Magrane-Houston Co. (S.Ct. 1922)
  • Ligjet Shtetërore

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s13
Bazat e Konkurrencës
 • Zbatimi në SHBA
  • Padi civile nga qeveria federale nëpërmes “Antitrust Division”
  • Padi penale nga qeveria federale nëpërmes Departamentit të Drejtësisë
  • Palët private ngrehin padi civile në gjykata federale dhe shtetërore

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s14
Bazat e Konkurrencës
 • Gjykata Supreme
  • qëllimi i ligjeve të konkurrencës nuk është vetëm mbrojtja e konsumatorëve por gjithashtu parandalimi i përdorimit të pushtetit për kontrollimin e tregut

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s15
Bazat e Konkurrencës
 • Ushtrim: Praktikat Antikonkurruese
  • Ushtrim grupor (3 persona)
  • Rast hipotetik

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s16
Bazat e Konkurrencës
 • Pse kemi ligje për konkurrencën?
  • Mbrojtja e konsumatorit
  • Stimulimi i biznesit
  • Pengon çrregullimin e ndarjes së burimeve të shoqërisë për shkak të çmimeve të rregulluara
  • Ligji ndalon vetëm ato marrëveshje të cilat rrezikojnë të rrisin çmimet në dëm të konsumatorëve ose u mohojnë atyre qasjen në produkte më të reja dhe më të mira

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s17
Bazat e Konkurrencës
 • Qëllimi i Ligjit për Konkurrencën
  • të siguroj zhvillimin e një ekonomie të qëndrueshme të tregut në Kosovë duke ndaluar veprimet që e kufizojnë, shtypin ose çrregullojnë konkurrencën

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s18
Bazat e Konkurrencës
 • Fushëveprimi
  • Ligji për Konkurrencën zbatohet për të gjitha ndërmarrjet e angazhuara në aktivitete ekonomike brenda, ose që kanë ndikim ekonomik brenda, Republikës së Kosovës
 • Terminologjia
  • E definuar me ligj

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

bazat e konkurrenc s19
Bazat e Konkurrencës
 • Përmbledhje
  • Keni mësuar të:
   • Të përshkruani mënyrën e rregullimit të konkurrencës lojale në BE;
   • Të shpjegoni mënyrën e rregullimit të konkurrencës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës;
   • Të përshkruani qëllimin dhe fushëveprimin e Ligjin për Konkurrencën; dhe
   • Të përkufizoni konceptet kryesore të Ligjit për Konkurrencën.

Moduli 1 - Bazat e Konkurrencës

moduli 2
MODULI 2

NDALESAT, LIRIMET DHE PËRJASHTIMET

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Hyrje dhe Objektivat
  • Të përshkruani llojet e marrëveshjeve të ndaluara, vendimet e ndaluara të ndërmarrjeve për ushtrimin e praktikave të përbashkëta që rezultojnë në kufizimin e konkurrencës;
  • Të identifikoni marrëveshjet që janë të liruara nga këto ndalesa; dhe
  • Të identifikoni marrëveshjet që mund të përjashtohen nga zbatimi i këtyre ndalesave.

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet22
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Ndalesat Themelore
  • Testi
   • Veprimtaria ose aranzhimi mund të ndikojë në tregtinë brenda Kosovës
   • Ka për qëllim ose mund të ndikojë në parandalimin, kufizimin ose çrregullimin e konkurrencës në Kosovë, DHE
   • Zbatohet ose ka për qëllim të zbatohet në Kosovë

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet23
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Praktikat anti-konkurrente
  • Caktimi i çmimit të shitjes ose blerjes ose kushtit tjetër tregtar ose afarist në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë
  • Kufizimi ose kontrollimi i prodhimit, tregut, zhvillimeve teknike ose investimeve
  • Kufizimi, ndarja ose marrja pjesë në treg ose në një ose më shumë burime të furnizimit;
  • Zbaton kushte të ndryshme për transaksione të ngjashme me ndërmarrje tjera, duke i vendosur ato në një pozitë të disfavorshme konkurruese
  • Kushtëzon nënshkrimin e një marrëveshje me pranimin e palës tjetër të disa detyrimeve plotësuese të cilat për nga natyra e tyre, ose sipas praktikave të zakonshme, nuk kanë asnjë lidhje me lëndën e kontratës

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet24
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Marrëveshjet që shkelin ligjin
  • pavlefshme, nule dhe të pa zbatueshme
  • Masa penale dhe administrative/civile

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet25
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Ushtrim: Praktikat e Ndaluara
  • Ushtrim individual
   • Moduli 2, Faqe 5

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet26
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Marrëveshjet e Liruara nga ndalesat
  • Një marrëveshje mes dy ose më shumë ndërmarrjeve, nëse këto ndërmarrje themelojnë ose janë pjesë e një subjekti të vetëm ekonomik, edhe nëse këto ndërmarrje janë subjekte të veçanta juridike. Në veçanti, marrëveshjet mes ndërmarrjes amë dhe degëve (vartësve) të saj, ose ndërmjet dy degëve të një ndërmarrje të vetme nuk u nënshtrohen ndalimeve të Nenit 3.1, nëse degët në fjalë nuk janë të lira që të vendosin orientimin veprimtarive të tyre në treg;
  • Një marrëveshje për që ka për qëllim bashkimin e dy ndërmarrjeve; me kusht që ky lirim zbatohet vetëm për dispozitat e marrëveshjes për bashkim të cilat ndërlidhen drejtpërdrejtë dhe që janë të nevojshme për realizimin e bashkimit

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet27
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Përjashtimet (KKK)
  • Përjashtohen nga ndalesa marrëveshjet për:
   • Zbatimin e Përbashkët të Standardeve dhe Kushtet Afariste;
   • Specializimin;
   • Racionalizimin; dhe
   • Të tjera
  • Shiqo testet për secilin përjashtim
   • Moduli 2, faqet 7-8

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet28
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Kërkesa për Përjashtim
  • KKK bën përjashtim kur:
   • Pranon një kërkesë për përjashtim, në përputhje me Nenin 9.2:
   • Shqyrton kërkesën dhe hulumton çështjet e parashtruara në të; dhe
   • Vendos se kriteret për dhënien e përjashtimit janë plotësuar

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet29
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Elementet e kërkesës
  • Emrat dhe adresat e regjistruara të ndërmarrjeve pjesëmarrëse
  • Emrin, adresën dhe informatat kontaktuese të personit i cili është autorizuar formalisht nga ndërmarrjet pjesëmarrëse për t’i përfaqësuar ato gjatë parashtrimit të kërkesës
  • Një kopje të marrëveshjes përkatëse; dhe
  • Një shpjegim të hollësishëm i civil dëshmon se kriteret për dhënien e përjashtimit janë plotësuar

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet30
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Në marrje të vendimit, KKK mund:
  • Të kërkojë të dhëna shtesë;
  • Duhet të hetojë çështjet përkatëse plotësisht, si dhe të kërkojë komente nga publiku (konsumatorët dhe palët e prekura);
  • Nëse kriteret për përjashtimin e marrëveshjes NUK JANË plotësuar, KKK duhet ta refuzojë kërkesën;
  • Nëse kriteret për përjashtimin e marrëveshjes JANË plotësuar, KKK duhet të nxjerrë një vendim me shkrim për dhënien e përjashtimit
  • mund të përjashtojë një marrëveshje me kushtëzime dhe/ose detyrime plotësuese
  • Do të caktojë në vendimin me shkrim një afat kohor për përjashtimin, që nuk i tejkalon tri (3) vite

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet31
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Anulimi i Përjashtimit
  • Rrethanat të cilat kanë arsyetuar dhënien e përjashtimit kanë ndryshuar në masë të konsiderueshme;
  • Një ose më shumë ndërmarrje pjesëmarrëse nuk i kanë plotësuar kushtet ose detyrimet e përjashtimit;
  • Përjashtimi është bërë në bazë të informatave jo të plota ose të pasakta;
  • Një ose më shumë ndërmarrje pjesëmarrëse kanë shpërdorur pozitën në treg të cilën e kanë fituar si rezultat i përjashtimit, ose
  • Marrëveshja e përjashtuar është duke u zbatuar në një mënyrë që konsiderohet si shpërdorim i pozitës në treg të fituar si rezultat i përjashtimit

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet32
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Ushtrim: Pyetje dhe Përgjegjje
  • Punë individuale

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

ndalesat lirimet dhe p rjashtimet33
Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet
 • Përmbledhje
 • Keni mësuar të:
  • Të përshkruani llojet e marrëveshjeve të ndaluara, vendimet e ndaluara të ndërmarrjeve për ushtrimin e praktikave të përbashkëta që rezultojnë në kufizimin e konkurrencës;
  • Të identifikoni marrëveshjet që janë të liruara nga këto ndalesa; dhe
  • Të identifikoni marrëveshjet që mund të përjashtohen nga zbatimi i këtyre ndalesave.

Moduli 2: Ndalesat, Lirimet dhe Përjashtimet

moduli 4
MODULI 4

PRAKTIKAT KUFIZUESE

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese
Praktikat Kufizuese
 • Hyrje dhe Objektivat
  • Të përshkruani ndalesën për shpërdorimin e pozitës dominuese; dhe
  • Të përshkruani dhe analizoni praktikat tjera kufizuese.

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese36
Praktikat Kufizuese
 • Pozita Dominuese
  • Neni 13 i Ligjit përcakton se “shpërdorimi i pozitës dominuese nga një ose më shumë ndërmarrje është i ndaluar”
   • Kjo do të thotë se asnjë ndërmarrje, në mënyrë të njëanshme ose në bashkëpunim me ndërmarrje tjera, nuk mund të përdore pozitën dominuese për dëmtimin ose eliminimin e konkurrencës

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese37
Praktikat Kufizuese
 • Konstatimi dhe Dëshmimi i Pozitës Dominuese
  • Një kompani konsiderohet se ka pozitë dominuese kur shih Moduli 4, faqe 3
  • Dy ose më shumë ndërmarrje kanë pozitë dominuese nëse shih Moduli 4, faqe 3

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese38
Praktikat Kufizuese
 • Konstatimi i Shpërdorimi të Pozitës Dominuese
  • Nenit 15, gjykata duhet të konstatojë nëse:
   • Shih Moduli 4, faqe 4

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese39
Praktikat Kufizuese
 • Ushtrim: Pozita Dominuese
  • Punim individual

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese40
Praktikat Kufizuese
 • Paktikat Tjera Kufizuese
  • Ndalimi i Diskriminimit dhe/ose Pengimit të Padrejtë – Neni 16 ndalon veprime:
   • në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë e pengojnë veprimtarinë e një ndërmarrje tjetër
   • thjesht e trajton një ndërmarrje ndryshe nga ndërmarrjet tjera pa ndonjë arsyetim
  • Kjo ndalesë aplikohet edhe për ndërmarrjet e mëdha në të cilat mbështetet ndërmarrjet tjera të vogla ose të mesme që nuk kanë opsione tjera.
  • Ky nen gjithashtu përcakton se ndërmarrjet ose kompani dominuese nuk mund të përdorin pozitën e tyre dominuese për t’i detyruar palët tjera që t’i japin asaj trajtim preferencial, përveç nëse ka arsye objektive për këtë trajtim preferencial.

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese41
Praktikat Kufizuese
 • Paktikat Tjera Kufizuese (vazhdim)
  • Ndalimi i Diskriminimit dhe/ose Pengimit të Padrejtë – Neni 16 ndalon veprime:
   • Ky nen gjithashtu i ndalon ndërmarrjet që kanë pozitë superiore në treg, që ta përdorin forcën e tyre të tregut në raport me konkurruesit e tyre të vegjël dhe të mesëm për t’i penguar këta konkurrentë në mënyrë të padrejtë.
   • asnjë shoqatë e ndërmarrje, organizatë profesionale ose organizatë e cilësisë nuk mund t’i refuzojë anëtarësimit një ndërmarrje, nëse ky refuzim do ta vendoste ndërmarrjen e rë në pozitë të pafavorshme konkurruese dhe nuk ka arsye objektive për këtë refuzim

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese42
Praktikat Kufizuese
 • Ndalimi i Bojkoteve dhe Praktikave Tjera Kufizuese
  • Refuzimi i shitjes ose blerjes nga një person, me qëllim të dëmtimit të atij personi
  • Kërcënimi ose dëmtim i personave tjera, ose nxitja e këtyre personave për shkeljen e këtij ligji
  • Kërcënimi ose dëmtimi i një personi me qëllim të parandalimit të këtij personi nga paraqitja e një ankese ose zhvillimi i një procedure ankimore para KKK-së ose Gjykatës së Qarkut që ka të bëjë me shkeljen e këtij ligji
  • Asnjë person nuk duhet të ndërmarrë çfarëdo masash për detyrimin e një personi tjetër që (i) të pranojë një marrëveshje ose vendim të përshkruar në dispozitat e Pjesës II të këtij ligji; (ii) të pranojë bashkimin me një ndërmarrje tjetër; ose (iii) të ndërmarrin masa të përbashkëta në treg me qëllim të kufizimit të konkurrencës.

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese43
Praktikat Kufizuese
 • Ndalimi i Rekomandimeve
  • Neni 18 ndalon
   • një subjekt nuk mund të rekomandojë shmangien nga një ndalesë e këtij ligji
   • asnjë ndërmarrje nuk duhet t’u rekomandojë blerësve të mallrave që të kërkojnë ose ofrojnë çmime të caktuara gjatë rishitjes palëve të treta, për përdorimin e metodave të caktuara të vendosjes së çmimeve, ose ruajtjes së çmimeve të caktuara maksimale ose minimale

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese44
Praktikat Kufizuese
 • Moszbatimi i Nenit 18
  • Neni 19.1 përcakton se ndalesa e përshkruar në Nenin 18.2 (e përshkruar më sipër) nuk aplikohet për rekomandimet e pa detyrueshme të një ndërmarrje për rishitjen e produkteve të saj të markës të cilat kanë konkurrencë të konsiderueshme nga mallrat tjera e prodhuesve tjerë sa i përket çmimit, dhe këto rekomandime:
   • shprehimisht përcaktohen si të pa detyrueshme, përcaktojë një çmim specifik, dhe asnjë presion nuk ushtrohet për të detyruar zbatimin e këtyre rekomandimeve; dhe
   • bëhen duke parashikuar se çmimi i rekomanduar do të korrespondojë me çmimet të cilat ka të ngjarë se do të caktohen nga shumica e pranuesve të rekomandimit.
  • Produketet e markës = janë produkte (i) furnizimi i të cilave me cilësi të njëjtë ose të përmirësuar garantohet nga ndërmarrja e cila rekomandon çmimin, dhe (ii) të cilat karakterizohen nga një markë (simbol, markë tregtare ose fjalë) e cila dëshmon prejardhjen, furnizuesin ose prodhuesin e atij produkti, markë kjo e cila vendoset në (a) vetë produktin, (b) në paketimin e produktit të dedikuar për konsumatorin, ose (c) në kontejnerët në të cilët produkti u shitet konsumatorëve. (Shih Nenin 19.2)

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese45
Praktikat Kufizuese
 • Konkluzion për Ndalesat
  • Kanë për qëllim sigurimin e një tregu konkurrues, me shpresë për krijimin e një mjedisi të sigurt ekonomik për konsumatorët
  • praktikat anti-konkurruese të cilat nuk janë identifikuar dhe rregulluar në këtë ligj duhet të identifikohen nga komuniteti i biznesit, komuniteti ligjor dhe akademikët, në mënyrë që Ligji për Konkurrencën të azhurnohet rregullisht

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese46
Praktikat Kufizuese
 • Ushtrim: Ndalesat në Praktikë
  • Ushtrim grupor – 3 persona
  • 2 artikuj të vërtetë nga Kosova

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

praktikat kufizuese47
Praktikat Kufizuese
 • Përmbledhje
  • Keni mësuar:
   • Të përshkruani ndalesën për shpërdorimin e pozitës dominuese; dhe
   • Të përshkruani dhe analizoni praktikat tjera kufizuese

Moduli 4: Praktikat Kufizuese

moduli 5
MODULI 5

KOMISIONI KOSOVAR I KONKURRENCËS

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Hyrje dhe Objektivat
  • Të shpjegoni themelimin e Komisionit Kosovar të Konkurrencës;
  • Të përshkruani funksionet e Komisionit Kosovar të Konkurrencës;
  • Të shpjegoni strukturën organizative të Komisionit Kosovar të Konkurrencës;
  • Të përshkruani mënyrën e mbledhjes së informatave nga Komisioni Kosovar i Konkurrencës; dhe
  • Të shpjegoni çështjet që kanë të bëjnë me kërkimin dhe marrjen e dokumenteve dhe provave.

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s50
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Themelimi i KKK
  • është themeluar me Nenin 20 të Ligjit për Konkurrencën. Baza ligjore për themelimin e KKK-së ka ekzistuar në Kreun 11.2 të Rregullores së UNMIK-ut 2001/9, e cila përcakton se: “Organet dhe zyrat e përcaktuara më lart dhe organet e zyrat e tjera të pavarura që mund të vendosen me ligj, kanë autorizimet, detyrimet dhe përbërjen e përcaktuar me instrumentet ligjore prej të cilave ato janë themeluar.”
  • KKK ka “përgjegjësinë dhe autoritetin për zbatimin e këtij ligji dhe promovimin e konkurrencës ndërmjet ndërmarrjeve dhe mbrojtjen e konsumatorëve në Kosovë.”

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s51
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Funksionet e KKK
  • Monitorimi
  • Hetimi dhe Ekzekutimi
  • Hartimi i Akteve Nënligjore
  • Funksionet e Nenit 24
     • të sigurojë të informata dhe këshilla lidhur me këtë Ligj;
     • të organizojë seminare dhe trajnime për informimin e publikut lidhur me këtë ligj;
     • të përgatisë dhe dorëzojë Kuvendit një raport (i) mbi konkurrencën e tregut; kushtet (ii) i cili përmbledh punën e Komisionit gjatë vitit të kaluar;
     • të dorëzojë në Kuvend rekomandime për përmirësimin e këtij ligji.

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s52
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Organizimi i KKK
  • KKK ka 5 anëtarë (mandat 5-vjeçar)
  • Nuk mund të bëhesh anëtarë nëse:
   • ka një interes pronësor në një ndërmarrje ose shoqatë të ndërmarrjeve në Kosovë;
   • është udhëheqës ose anëtar i një bordi të një ndërmarrje ose shoqate të ndërmarrjeve në Kosovë;
   • është vendosur nga një gjykatë se ka kryer vepër (penale ose civile) të korrupsionit, larjes së parave, mito ose ryshfet kudo në botë;
   • është vendosur nga një gjykatë se ka marrë pjesë në aktivitetet e një organizate kriminale;
   • është shpallur fajtor për mashtrim;
   • është konstatuar se ka bërë sjellje joprofesionale

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s53
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Organizimi i KKK
  • Votimi – ½ + është kuorumi
   • Miratim me më shumë se gjysmën e votave
  • Konfidencialiteti
   • KKK dhe të gjithë anëtarët e saj, personi dhe konsulentët duhet t’i mbajnë konfidenciale të gjitha informatat të cilat nuk dedikohen për publikun
  • Shkarkimi/Pezullimi i Anëtarëve shih Moduli 5, faqe 4

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s54
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Ushtrim: KKK
  • Ushtrim individual

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s55
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Marrja e informatave
  • Urdhërat për informata – i lëshon kur:
   • Analizimi i konkurrencës së tregut;
   • Shqyrtimi i një marrëveshje, aktiviteti, praktike ose vendimi brenda fushëveprimit të ligjit
   • Dhënia e përjashtimeve;
   • Konstatimi nëse një subjekt ka pozitë dominuese; dhe/ose
   • Monitorimi i aktiviteteve të subjekteve dominuese.

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s56
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Urdhrat e KKK duhet të përmbajnë/përcaktojnë:
  • qëllimin dhe bazën ligjore të urdhrit;
  • natyrën e të dhënave/informatave, pronës ose provave të kërkuara;
  • periudhën e përgjigjes (jo më pak se 10 ditë); dhe
  • një njoftim mbi masat penale/cilive të cilat mund të ndërmerren në rast se ndërmarrje nuk i përgjigjet urdhrit të KKK-së

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s57
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Urdhërat e KKK
  • Urdhrat e KKK të cilët u dërgohen personave fizik duhet t’i adresohen personit përkatës dhe duhet të dorëzohen (i) drejtpërdrejtë personit të fjalë, (ii) në zyrën së ti/saj ose vendimit të ushtrimit të veprimtarisë ose vendit të punës, ose (iii) në adresën e banimit të tij/saj.
  • Urdhrat e KKK të cilët u dërgohen ndërmarrjeve/autoriteteve publike duhet t’i adresohen një udhëheqësi të lartë të ndërmarrjes ose autoritetit publik dhe duhet të dorëzohen në adresën e regjistruar të selisë së ndërmarrjes ose autoritetit publik

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s58
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Dëshmitë Gojore
  • Urdhrat për dëshmi gojore duhet të përmbajnë:
   • emrin dhe titullin e personit;
   • vendin dhe kohën e paraqitjes;
   • një njoftim të detyrimeve të tij/saj sipas Nenit 30.2.
  • Sigurimi i Dokumenteve dhe Materialeve
   • KKK mund të kërkon origjinalet apo kopjet

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s59
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Inspektimi i Pronës, Vendit të Ushtrimit të Veprimtarisë dhe/ose Vendit të Deponimit – KKK duhet:
  • të aplikojë në Gjykatën e Qarkut për marrjen e një urdhri gjyqësor;
   • për të hyrë, pa paralajmërim paraprak ose leje të veçantë, në selinë ose çfarëdo prone ose vendi tjetër të ndërmarrjes që shfrytëzohet për kryerjen e aktiviteteve afariste ose deponimit
   • të kërkojnë dhe inspektojnë artikuj të pronës së luajtshme ose të paluajtshme në vendet e tilla.
  • Gjykata e Qarkut mund ta lëshojë këtë urdhër vetëm nëse KKK i plotëson kushtet për lëshimin e urdhrave të ngjashëm për policinë.

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s60
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Kërkimi dhe Inspektimi i Zyrave dhe Vendeve të Ushtrimit të Veprimtarisë Afariste
  • Gjatë kërkimit dhe inspektimit, KKK ka të drejtën dhe autorizimin që:
   • Menjëherë të kontrollojë dokumentet, projekt-dokumentet dhe materialet tjera dhe objektet shfrytëzohen për aktivitetet e ndërmarrjes;
   • Menjëherë të bëjnë ose të marrin, me shpenzime të ndërmarrjes përkatëse, kopjet e dokumenteve dhe projekteve të këtilla si dhe materialeve dhe artikujve të tjera, saktësia e të cilave duhet certifikuar nga drejtori ose punonjësi apo zyrtari përgjegjës i ndërmarrjes nën inspektim si dhe personi ose personat që kanë bërë përgatitjen e kopjeve të tilla;
   • menjëherë t’i shqyrtojnë të dhënat dhe bazën e të dhënave të mbajtura në formë elektronike ose në kompjuter ose të deponuara në mjet tjetër elektronik; dhe
   • menjëherë të bëjnë ose të marrin, në shpenzim të ndërmarrjes përkatëse kopjet e shtypura dhe kopjet elektronike të të dhënave dhe bazave të të dhënave, saktësia e të cilave do të verifikohet nga drejtuesi i lartë i ndërmarrjes ose personi apo personat që përgatisin kopjet e tilla.

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s61
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Kërkimi dhe Inspektimi i Zyrave dhe Vendeve të Ushtrimit të Veprimtarisë Afariste (vazhdim)
  • Pas përfundimit të kërkimit dhe inspektimit, KKK do të përgatisë një raport të nënshkruar i cili përmban:
   • emrin e ndërmarrjes;
   • lokacionin ose lokacionet e inspektuara;
   • vendndodhjet dhe kohën e kontrollimit dhe inspektimit;
   • emrin dhe pozitën e pronarit, zyrtarit, drejtuesit ose punonjësit të cili zyrtarët e KKK-së i’a prezantojnë vendimit gjyqësor apo autorizimin e KKK para fillimit të inspektimit;
   • një përshkrim të hollësishëm të rrjedhës së kërkimit dhe inspektimit dhe përfundimet e tij;
   • listën e dokumenteve dhe materialeve të tjera që janë marrë gjatë zhvillimit të inspektimit dhe kërkimit;
   • emrin e interpretuesit ose përkthyesit i cili ka marrë pjesë në inspektim, nëse ka patur përkthyes;
   • emrin/pozitën e çdo personi i cili ka penguar ose ka vështirësuar ose ka penguar të pengojë ose vështirësojë zhvillimin e kërkimit dhe inspektimit, nëse ka pasur person të këtillë;

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s62
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Marrja (konfiskimi)
  • Sipas Nenit 34, KKK mund të konfiskojë të gjithë artikujt të cilët kanë vlerë materiale (prova). Brenda tri (3) ditëve nga konfiskimi, KKK duhet të aplikojë në Gjykatën e Qarkut për të vendosur mbi ligjshmërinë e konfiskimit (personi në fjalë ka të drejtë të informohet mbi dëgjimin në gjykatë dhe ka të drejtë pjesëmarrje). Kundër vendimit të Gjykatës së Qarkut mund të paraqitet ankesë në Gjykatën Supreme.

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s63
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Ushtrim: Kërkimi dhe Konfiskimi
  • Ushtrim grupor

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

komisioni kosovar i konkurrenc s64
Komisioni Kosovar i Konkurrencës
 • Përmbledhje
  • Keni mësuar:
   • Të shpjegoni themelimin e Komisionit Kosovar të Konkurrencës;
   • Të përshkruani funksionet e Komisionit Kosovar të Konkurrencës;
   • Të shpjegoni strukturën organizative të Komisionit Kosovar të Konkurrencës;
   • Të përshkruani mënyrën e mbledhjes së informatave nga Komisioni Kosovar i Konkurrencës; dhe
   • Të shpjegoni çështjet që kanë të bëjnë me kërkimin dhe marrjen e dokumenteve dhe provave.

Moduli 5: Komisioni Kosovar i Konkurrencës

slide65
FUND
 • Ju uroj shëndet, suksese dhe lumturi!!!