A gazdaságpolitika alapjai - PowerPoint PPT Presentation

a gazdas gpolitika alapjai n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A gazdaságpolitika alapjai PowerPoint Presentation
Download Presentation
A gazdaságpolitika alapjai

play fullscreen
1 / 88
A gazdaságpolitika alapjai
132 Views
Download Presentation
stephanie-cross
Download Presentation

A gazdaságpolitika alapjai

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A gazdaságpolitika alapjai Dr Veress József DSc.

 2. „Semmi sem lehet politikailag elfogadható, ami morálisan elfogadhatatlan”

 3. Veress József • Kor 25+ 24 + 23 + 20 • Sportlabdarúgás (ballábas), asztalitenisz (jobbkezes), kosárlabda (balkezes), tenisz (kétkezes) • Film Tűzszekerek, Folyó szeli ketté, Szégyen, Tízezer nap • Író Merle, Dosztojevszkij, Steinbeck • Költő Ady Endre, József Attila • Hobby Színház, Miniszótár-gyűjtés

 4. Az Elkerülhetetlen Választás méltányosság hatékonyság

 5. Közép-Kelet-Európa és a fejlett világ viszonya (GDP/fő, %)

 6. „The quality of life” • Ökológiai tőke • Humán tőke • Tárgyi /manufactured/ tőke • Szociális tőke Az életminőséget a „direct policies” javíthatják

 7. Perfect competition • Homogenous goods • Large/hypothetically infinite-continuum/ number of agents • No agreements between agents • free entry and exit • full information about prices ΔComplete markets / imply absence of externalities/

 8. Néhány fontos kiindulópont • Civilizációk • Totális globalizáció • Triád dekonjunktúra • Egyközpontúság versus offshore balancing

 9. Társadalmi, gazdasági autonómia (korlátok) Autoriteritás Tulajdon

 10. ELVEK USA EGYENSÚLY NÉMETORSZÁG KOORDINÁCIÓ JAPÁN SZABAD PIAC (VÁLLALKOZÁS)

 11. CÉLOK ÁZSIAI KAPITALISTA MODELL NÖVEKEDÉS ANGOLSZÁSZ MODELL DEMOKRÁCIA SZOLIDARITÁS RAJNAI MODELL

 12. A Globalizáció • A globalizáció olyan, alapvetően hatalmi-gazdasági természetű folyamat, amelynek során a világgazdaság legerősebbé váló szereplői a legjelentősebb nemzetközi intézményeken keresztül, az adott és általuk is formált jogi keretek között, sajátérdekeik alapján egységesítik és általános érvényűvé teszik a gazdasági éspolitikai játékszabályokat

 13. Piramisok

 14. Has Economics Given Up Economic Policy? • Ec. has become increasingly formal • Self defined problems • No contribution to economic policy is intended • Autistic science • The only way to be a member of the guild • Economists in the government /Frey(2005)/ /Veress(2005)/

 15. Közép, félhosszú, hosszú táv • Az EU is rossz formában van. • Milyen legyen az EU-s Magyarország? • Országos fejlesztéspolitikai koncepció • A fejlesztéspolitika fő irányai • Ütemterv, menetrend, arzenál – nincs. • Tágulni kellene a horizontnak, miközben szűkül.

 16. Szingapúr Malajzia Írország Észtország Szlovénia Argentína Oroszország Siker-kudarc; piac-állam(stratégia)

 17. Globalizációs externáliák • A gazdaságpolitikai autonómia csökken, a determináció nő • Az egyes hierarchikus szintek közötti fejlettségbeli különbségek nem csökkennek • A kormányok és az üzleti szféra kapcsolatai jelentősen változnak • A politikai függetlenség széttöredezik • A globális szereplők globális /társadalmi/ kontrollja nem szignifikáns

 18. A gazdaságpolitika 3 feladata • Egészséges gazdaságpolitika kialakítása és folytatása, • a támadhatósági pontok minimalizálása • Az ország gazdaságának optimális elhelyezése a radikálisan • átalakuló termelési és szolgáltatási mezőkben, a technológiai • és innovációs erőtérben a globális piacok keretein belül • Olyan szektorok, profilok, kutatások menedzselése, támogatása, • bizonyos szempontból életre hozása, amelyek a világ élvonalát • jelentik, vagy jelenthetik, és így az adott ország jó értelemben • vett kiemelkedő, megkülönböztető jegyeit reprezentálják

 19. A Gazdaságpolitika minimumfeltételei • Legyen dinamikus jövőképre alapozott stratégiája • A szabályzórendszer tervszerűen igazodjon a stratégiához • A jogi és versenykeretek stabilak, transzparensek és kalkulálhatók legyenek • A járadékvadászó lobbik sehol ne legyenek meghatározóak • Szuverenitása folytán képes legyen elszakadni a napi politika kívánalmaitól

 20. Döntési módok KÖLTSÉGEK HOZAMOK KONCENTRÁLÓDNAK ELOSZLANAK

 21. Demokratikus korporatizmus

 22. A paritásos Bizottság felépítése Ausztriában Formális döntések Közgyűlés Informális döntések A négy elnök előzetes megbeszélései Előzetes döntések Bér albiz. 1957 Ár albiz. 1957 Gazd. Szoc. kérdések albiz. 1963 Nemzetközi albiz. 1992 Munkáskamarák Agrárkamarák Osztrák Szakszerv. Szöv. Gazdasági kamarák Munkavállalók szöv. Munkaadók szöv.

 23. Az Ír iparpolitika kiemelt területei a 90-es években • A hazai ipar fejlesztése ( 291 millió ír font központi támogat.) • A külföldi beruházások elősegítése (310 millió font) • A kutatás-fejlesztés (361 millió font) • A hazai ipar marketingjének segítése (115 millió font) • Szabadkereskedelmi övezetek fejlesztése ( 40 millió font) • A hazai bázisú élelmiszeripar ösztönzése ( 305 millió font) • A külföldi tőke letelepedését segítő épület és infrastrukturális • program ( 70 millió font)

 24. Gazdaságpolitikai célok súlyozása ideológiai szempontból

 25. Gazdaságpolitikai irányzatok nézeteinek összevetése

 26. A monetarista és a keynesista gazdaságpolitika

 27. A monetarista és a keynesista gazdaságpolitika (folyt.)

 28. Állami befolyás, kormányzati kiadások Kicsi (<35) USA Ausztrália Nagy (>50) Belgium Hollandia Elhanyagolható Az állami befolyásolás a gazdasági és/vagy a társadalmi folyamatokra Jelentős Japán () Szingapúr Svédország

 29. Gazdaságpolitikai arzenál Makrogazdasági eszk. Mikrogazd eszk. Társadalompol. eszk. -Versenypol. -Iparpolitika -Keresked. pol. -Foglalkozt. pol. -Regionális pol. -Monetáris politika -Költségvetési politika -Árfolyam politika -Oktatás pol. -Lakáspolitika -Egészségügyi-, nyugdíj pol.

 30. Gazdaságpolitikai arzenál (folyt.)Struktúrapolitika Tendenciák: Makrogazd. eszk. Társ. pol. eszk. Mikrogazd. eszk. Szűkítés Negligálás Csonkulás, összemosódás Konkrét mikrogazd eszk.: Támogatások, szubvenciók Cégek, Iparágak Termelési láncok Csúcságazatok (K+F) Kereskedelempolitikai megfontolások „Stratégiai iparpolitika”

 31. Autonóm gazdaság-társadalom modell • Decentralizált „olcsó” állam, ahol az állam a hatósági feladatokon túl szolgáltató közigazgatást valósít meg, és biztosítja a gazdaság infrastruktúráját • Szakértő kormányzás, amikor a politika viszonylag csekély szerepet játszik a társadalom életében • „Modern piacgazdaság”, ahol a magántulajdon dominál • Az államtól független civil társadalom

 32. Félállami/félpiaci modell • Centralizált, erős, szinte az egész társadalmat átfogó állam • Politikai állam, ahol a politika dominálja a gazdaságot • Tulajdonos-féltulajdonos állam, vagyis a gazdaság jelentős részében az állam közhatalmi és tulajdonosi működésének egysége fennmarad • A civil szféra az államhoz kötődik, függ az államtól

 33. Miért is repedeznek a jóléti rendszerek? • Globalizáció, állami bevételkiesés • Hosszabb az emberi élettartam, illetve további demográfiai tényezők • Versenyképességi, technikai (pazarlás, csalások), inflációs és konjunkturális tényezők • A High Tech okozta költségrobbanás az egészségügyben

 34. A gazdasági centralizáltság foka( STARTHELYZET) Alacsony Magas Elhanyagolható Cseh és Szlovák Közt. Magyarország Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság Szovjetunió Jugoszlávia Lengyelország Súlyos

 35. A gazdasági centralizáltság foka(VERSENY KÖZBEN 90-95) Alacsony Magas Elhanyagolható Cseh és Szlovák Közt. Magyarország Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság Szlovénia Oroszország Lengyelország Súlyos

 36. A gazdasági centralizáltság foka (VERSENY KÖZBEN 2002) Alacsony Magas Elhanyagolható 1 7 Belső és külső makroökonómiai egyensúlytalanság 4 9 3 8 2 5 10 11 12 Súlyos 6 1Magyarország 2Lengyelország 3Csehország 4Szlovénia 5Szlovákia 6Oroszor- szág 7Észtország 8Litvánia 9 Lettország 10 Horvátország 11Bulgária 12Románia

 37. 7 9 8 4 5 3 2 10 1 12 11 6 A gazdasági centralizáltság foka(A helyzet 2005 elején) Alacsony Magas Elhanyagolható Belső és külsőmakroökonómiai egyensúlytalanság Súlyos 1. Magyarország, 2. Lengyelország, 3. Csehország, 4. Szlovénia, 5. Szlovákia, 6. Oroszország, 7. Észtország, 8. Litvánia, 9. Lettország, 10. Horvátország, 11.Bulgária, 12. Románia

 38. Növekedési Típusok

 39. r-y r-y db=b0 p=b0 -p 1+y 1+y Az „elsődleges egyenleg” feltételrendszere Ha db=0 P =elsődleges egyenleg/GDP r =reálkamat y =reálnövekedés b0 =államadósság/GDP a bázisidőszakban db =államadósság/GDP arányának változása

 40. A NÖVEKEDÉS JELLEGE ÉS „ÉRDEMJEGYE” A TRANSZFORMÁCIÓ EGYES ÉVEIBEN 1994…1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 I E,b E,b E,b E,b f Ktk Ktk+ Ktk+ Ktk++ f - - - f i,e F F+ F F ktk ktk ktk - ktk ktk I,e I,e E, I E, I 2 8 8 9 8 7 6 5 6 5 (A táblázat szimbólumainak értelemszerű magyarázatai: I, i: import; E, e: export; ktk, Ktk: költségvetési túlköltekezés; F,f: fogyasztás; b: beruházás)

 41. A reálkamatok alakulása 1996-2000 között

 42. A költségvetés kamatkiadásai a GDP %-ban

 43. Bevezető EU-s fogalmak Európai Közösségek 1967 EK • ESZAK (Montánunió) [1951] • EGK (Római Szerződés) [1957] • Európai Atomenergia Közösség ,[1957] • Európai Monetáris Rendszer [1979] • EMU • Euro virtuális • Euro valóságos [2002] • Európa Tanács • Európai Tanács, „A Tanács” • Európai Bizottság • Európai Parlament (Strassburg, Brüsszel, TITK:Luxemburg) • Európai Bíróság (Luxemburg)

 44. Néhány EU alapfogalom • Acquis Communautaire • Derogáció • Phare (Poland-Hungary Assistance for Restructuring of the Economy) Demand driven-Access driven • Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) NUTS

 45. Néhány EU alapfogalom (folyt.) • CAP • Strukturális alapok • Kohéziós alap • ISPA: környezetvédelem, infrastruktúra • SAPARD: mezőgazdaság, vidékfejlesztés

 46. A közös mezőgazdasági politika fő elemei (CAP) • Az Unióban közös árak vannak • Védett a belső piac • Az exportszubvenciók

 47. Beavatkozási típusok az agrárszférában (VILÁG) • A termelők támogatása • A belső piac védelme • A túltermelés mértékétől függően az exportértékesítés ösztönzése

 48. A mezőgazdaság (agrárium) sajátosságai • Jövedelemdiszparitás • Instabilitás belső külső politikai • A mezőgazdasági kutatások nem elegendő szintje

 49. Magyarország hatékonysági feltételei = f(A;B;C) • A[A1 A2] - A1 NYE-i konjunktúra = f (USA) - A2 A Magyarországon dolgozó multik telepítés-allokációja • B[B1 B2] - B1 A multikhoz történő hazai beszállítás hatékonysága - B2 A KKE-i országok versenyképesség-paraméterei • C[C1 C2] - C1 A fiskális politika szigora - C2 A monetáris politika kiszámíthatósága (Korm.-MNB)