Klimatet och dess förändringar - PowerPoint PPT Presentation

step
klimatet och dess f r ndringar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klimatet och dess förändringar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klimatet och dess förändringar

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Klimatet och dess förändringar
207 Views
Download Presentation

Klimatet och dess förändringar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Klimatet och dess förändringar Folke Stenman SIC 6-7.2.2009 Folke Stenman SIC 7.2.2009

 2. CV Folke Stenman f. 1938, DI 1962, TkL 1965, TkD 1967 HU: Teknik 1961 - 65, forskning 1963-, undervisning 1962-2003, docent 1969, t.f. prof, bitr. prof, prof 1970-2003 (utnämnd till egen tjänst 1973-2003). Prefekt Acceleratorlab. 73-75, Institutionen för fysik 77. Kommittéer mm. UvMin 1976-86, Vasa sommaruni, rektor 1997-85. Forskning, undervisning och sakkunniguppdrag: Forskning: Kärnfysik, elektronik, optik, molekylfysik, matematisk behandling av mätdata, spektralanalys. Undervisning: HU: Fys. grundkurser + laudaturkurser och doktorandkurser i molekylfysik, molekylspektroskopi, optik, optisk planering och produktutveckling, digital spektralanalys, fysikalisk matematik, analogielektronik, digitalelektronik, reglerteknik, kvantmekanik, mekanik, elektrodynamik, akustik, fysikalisk mätteknik….; Dessutom ÅA, TH, JkyläU, VasaU, talrika industriföretag. Fortlöpande verksamhet. Opponent för 22 doktorsavhandlingar (bl.a. optik, kärnfysik, molekylspektroskopi, kvantkemi, matematisk behandling av mätdata, materialfysik, akustik), sakkunnig för docenturer och professorstjänster 1970-. 1 lärobok i molekylfysik 1984 700 s. 18 läroböcker i fysik för gymnasiet (Fotoni 1-9, 2000-2003 och 2005-2007) + 18 lärarhandledningar. Lärobok i optik, 2500 sidor manuskript, blir klar med den här farten år 2068. Föreläsningskompendier och -anteckningar c:a 10000 sidor 1962-. Industriell verksamhet: Egna konsultuppdrag i mekanikkonstruktion, elektronik, optik, spektroskopi 1958-, Lasertek Oy delägare 1970-74, Scanoptics Oy VD 1981-85, delägare 1985-1990, Temet Instruments Oy delägare och konsult 1991-2005, Gasmet Technologies Oy delägare och konsult 2005- (40 pers 9 M€), Finnoptics Oy delägare 1991-, F:ma Optoplus (eget företag) 1996-. Huvudsaklig industriell aktivitet: Planering av optiska system: Infrarödspektrometrar för miljö- och processövervakning (Gasmet > 1000 sålda), metallanalysator (Oxford Instruments, 1100 sålda), tandkamera (Planmeca Oy 1998- c:a 8000 sålda), tandläkarkikare (Merident Oy, >1000 sålda), LED-baserade sjöfartsbojar och fyrar (Oy Sabik Ab 1997-, > 3000 installerade), Oy Merivaara, lampa MERILUX för operationssalar (2001-, >5000 sålda), olika belysningssystem mm mm. Totalomsättning på produkter 1997-2009 ca 170 M€. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 3. Klimat = vädrets utveckling över en lång tid. De stora frågorna i dagens klimatdiskussion: - Hurudant har klimatet varit tidigare? - Hur kommer det att utvecklas? - Vilka faktorer påverkar klimatet? - Vilken är människans inverkan på klimatet? - Kan vi förutsäga klimatet? Folke Stenman SIC 7.2.2009

 4. År 1988 grundades IPCC, FN:s interparlamentariska kommission för att undersöka och påvisa människans inverkan på klimatet. Panelen grundades för att undersöka en hypotes - som var mycket begränsad, - som inte hade någon teori bakom sig, - som inte hade genomgått objektiv granskning. Bakgrunden till IPCC var starkt politiserad och mycket ovetenskaplig. Litet terminologi: Klimatskeptiker = förnekar inte klimatförändringen (vilket motståndare gärna påstår!) , Klimatskeptiker propagerar för en allsidig och vetenskapligt objektiv inställning till omständigheterna bakom klimatets utveckling. Bättre term: klimatrealist (enligt docent Fred Goldberg, Stockholm). Folke Stenman SIC 7.2.2009

 5. IPCC:s sätt att hantera fakta: Se först på objektiva temperaturdata för perioden 900 - 2000 . Den medeltida varmperioden passade inte ihop med hypotesen om antropogen uppvärmning. En klimatfantast i hög ställning sade: "We have to get rid of the medieval warming!" Perioden 1000 - 1400 ströks bort ur statistiken och ersattes med en rät linje. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 6. Michael Mann gjorde en statistisk "prognos" över temperaturens kommande utveckling baserad på dessa friserade data. Resultatet var den berömda ishockeyklubbskurvan: Märk väl att IPCC har aldrig tagit avstånd från den trots att den dels har visats vara en förfalskning, dels är ett resultat av en felaktig tillämpning av statistiska principer. Stephen McIntyre avslöjade bluffen. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 7. För rapporten från år 1995 skrev en lägre tjänsteman inom IPCC ärligt att inget samband mellan människans CO2-produktion och temperatur kan konstateras. Han fick sparken och ersattes av en annan som skrev att sambandet finns. IPCC:s slutsats (som inte är grundad på allsidiga vetenskapliga fakta): Den av människan förorsakade CO2-koncentrationen leder till en temperaturhöjning på 1,5 - 7 grader fram till år 2100. - Data från de senaste 420 000 åren: Al Gore använder denna kurva för att bevisa att mera CO2 ger högre temperatur. Noggrannare analys: CO2 följer temperaturen (med 800-1500 års fördröjning); inte tvärtom. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 8. Mera om selektiv användning av data: Callendar påstod i en publikation (en av IPCC:s stöttepelare) att CO2-halten under 1800-talet låg kring 290 ppm. Bilden nedan visar mätresultat för 1800-1960 från olika källor. De resultat som Callendar använde i sin publikation är inringade: Mätningar som gav högre koncentrationer lämnades bort. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 9. Vad förorsakar temperaturens variationer? Möjliga orsaker: - Solens aktivitet (utstrålning, solvind, magnetfält...) påverkar bl. a. molnbildningen och Jordens albedo förändras därmed. - Ändringar i havsströmmar (närmast lokala förskjutningar). - Ändringar i växthusgasernas koncentration (CO2 har enligt nyaste resultat negativ återkoppling så att en initialhöjning av temperaturen förorsakar en påföljande minskning: Olavi Kärner, Ferenc Miskolczi, George V. Chilingar). Den verkliga effekten av CO2 uppskattas vara < 10 % av IPCC:s uppskattning. Enligt Chilingar kan totalförändringen t. o. m. vara negativ. - Långsamma ändringar i Jordens bana och jordaxelns lutning. - Naturkatastrofer: stora meteoriter, vulkanutbrott. De kvantitativa verkningarna av alla dessa processer är ännu endast delvis klarlagda. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 10. IPCC:s arbete omfattar för begränsade aspekter av klimatets förändringar för att ha något värde som beslutsbas. IPCC:s “projektioner” (som beslutsfattarna använder som budord) visar att temperaturen stiger med upp till 7 grader till år 2100 pga människans CO2-utsläpp. Redan nu beter sig temperaturen helt annorlunda än IPCC:s förutsägelser. Det fundamentala felet i dem: Man kan inte göra en fungerande kausal modell för ett kaotiskt system där man dels känner alldeles för få utgångsparametrar, dels inte känner deras inverkan på klimatet samt dels avsiktligt lämnar bort en stor del av dem. Om klimatprognoser: Jim Renwick (en av IPCC:s ledande gestalter): "Climate prediction is hard, half of the variability in the climate system is not predictable, so we don't expect to do terrifically well". Kevin Trenberth (en annan av IPCC:s ledande gestalter): "None of the models used by IPCC is initialised to the observed state and none of the climate states in the models corresponds even remotely to the current observed climate." Dessa tänkvärda varningsord klingar för döva öron. I stället klamrar politikerna sig fast vid resultaten från ofullständiga och delvis direkt felaktiga datormodeller. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 11. Litet om svårigheten med att förutsäga temperaturer: Ekvationerna innehåller första derivator av temperaturen. Såhär ser första derivatan ut på årsnivå för temperaturen i Sodankylä åren 1920 - 1999: Folke Stenman SIC 7.2.2009

 12. Intressant korrelation: Solfläckscykelns längd -temperatur: Korrelationen är stark. Problem för Jordens del: Solfläckarnas beteende tyder på att vi är på väg in i en lång kallperiod som kan räcka 30 - 100 år. Speciellt ryska astroklimatologer, såsom Habibullo Abdusamatov vid Pulkova-observatoriet varnar för detta. Detta är en modelloberoende prognos som baserar sig på en statistisk analys utan fysikaliska antaganden om orsakerna. Den noggrannare mekanismen för fenomenet är ännu inte klarlagd, men korrelationen är så klar att möjligheten av en kommande kallperiod borde beaktas. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 13. Några argument mot antropogena utsläpp som huvudsaklig orsak till klimatförändringen: 1) Obefintlig korrelation mellan antropogen emission av växthusgaser och temperaturökning. 2. Förändringar i atmosfärens CO2-koncentration följer efter temperaturförändringar på alla tidsskalor. 3. Teorierna för antropogen uppvärmning förutsäger starkaste uppvärming av atmosfären långt från polerna. I själva verket observeras en långsam avkylning. 4. Mellan 1940 och 1975 ökade atmosfärens CO2-koncentration starkt. Den globala medeltemperaturen sjönk däremot. Samma gäller perioden 1999 - 2007. 5. Under perioden 1929-1933 minskade CO2-utsläppen 30% medan temperaturen steg. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 14. Är det någon skada med att minska snabbt och radikalt på CO2? Följder: Västeuropas och USAs ekonomi brakar ihop. Vi har inte tillräckliga ersättande energikällor på många årtionden och dessutom är CO2 inte till skada. Den behövs för att växter skall växa. Jorden grönskar nu som den inte har gjort på länge. U-länderna störtas i ännu djupare misär för att Västerlandets industri slutar utveckla konventionell energiproduktion. De behöver 230 volt i väggkontakten för att koka och kyla sin mat och lysa upp sina bostäder och vägar och för att driva industrier och skolor och sjukhus. De behöver det NU. Solenergi är på kommande på allvar, men i stor skala först om kanske 15 - 20 år. Ett intressant citat av IPCC:s ordförande Pachauri (som annars gärna sprider katastrofhot): "I Indien är 500 miljoner människor utan elektricitet. Gå nu sen och propagera för koldioxidminskning åt dem". Folke Stenman SIC 7.2.2009

 15. Problem: beslutfattarnas bristande kunskaper. En högt uppsatt politiker kräver att CO2 bör minskas till noll. Angela Merkel har ett program för att minska på CO2 som kostar Tyskland 490 Mrd euro. Vår miljöminister vill att alla bilar är eldrivna år 2020. Teoretisk laddningseffekt med 1 timmes laddningstid: 2,5 Mbilar*50 kWh/1 h = 125 GW = 78 nya kärnkraftverk om alla bilar laddas på en gång på 1 timme (50 kWh ger cirka 200 km). Med laddning i skift klarar vi oss kanske med bara 6 nya kraftverk. Om alla laddar minst 10 timmar/dygn kommer vi kanhända ner till bara 3. Med samtidig snabbladdning för t. ex. 100 000 bilar (10 min/bil) behövs 30 GW = 19 kärnkraftverk. I praktiken måste man ha reservbatterier som laddas så man kan ibland kan lyfta in färska batterier. 3 miljoner reservbatterier kostar 2 - 4 miljarder euro. De blir kanske litet billigare med tiden. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 16. Information om klimatförändringen: Meteorologiska institutet, Finland miljöcentral, Miljöministeriet: Endast IPCC och Al Gore gäller. Statsministern när IPCC 2007 kom ut: "Diskussionen om klimatförändringen bör upphöra ögonblickligen". Statsrådets klimatexpert (kandidat i samhällsvetenskaper) : "De som inte tror på Al Gore är lögnare". En professor vidMiljöcentralen uttalar sig mycket tvärsäkert om olika klimathot. Hans dokumenterade kompetens ligger inom området för byggnaders livslängd. En arkitekt var länge ledande ämbetsman för klimatfrågor vid miljöministeriet. Pressen: HeSa helt frälst: en av chefredaktörerna sitter i FMI:s styrelse. Benhård censur av alla som inte sjunger med i den officiella kören, också på debattsidan. Hbl: 100 % IPCC + katastrofbudskap i redaktionen. Inget utrymme för andra åsikter i tidningens egna ställningstaganden. En redaktör på Hbl skrev åt mig att mina klimatrealistiska åsiktsyttringar är "skit som sprättar ur fläkten". Själva debattsidan är annars OK tack vare en fin redaktör. Tidningar utanför Hfors är vidsyntare (Bbl, Vbl). "Nobelpristagaren" Riitta Pipatti vid Statistikcentralen om Al Gores film: "Jag skulle kanske ha ändrat endel betoningar". Högsta domstolen i Storbritannien har förklarat filmen oduglig som material i skolan p.g.a. sakfelen i den. Pipatti sviker sin vetenskapliga integritet genom att inte våga ta ställning till rena lögner. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 17. Man tänker börja lära ut klimathot åt ettåringar i dagis. Över hälften av barn och ungdomar känner stark oro över ett inbillat koldioxidhot. Det är ansvarslöst att skrämma upp barn på det sättet. En ny finlandssvensk pjäs för skolbarn har Al Gore som hjälte som räddar världen. En myt: klimatforskarnas koncensus. IPCC: 2500 "eniga" forskare. En vetenskaplig fars. Bakom rapportens prognosdel står c:a 60 författare, av vilka över hälften står i beorendeförhållande till varandra och har granskat varandras vetenskapliga arbeten. Bakom den slutliga formuleringen står sedan en ännu mindre kärntrupp. Oliktänkare censureras med hård hand. IPCC:s rekommendationer för beslutsfattare formulerades innanden egentliga rapporttexten var färdig. Tidstecken: Hong Kongs delegation till det kommande klimatmötet i Köpenhamn: 4 jurister, 3 läkare, 1 tandläkare, 3 företagsledare, 3 pedagoger av okänd inriktning, 1 språkprofessor, 1 förtroendeman från industrin. WWF, Greenpeace, Jordens Vänner, Natur och Miljö m. fl. : No comments. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 18. FMI:s läromedel Ilmari för högstadiet och gymnasiet - En figur: Medeltidens värmeperiod har sorglöst förfalskats bort. Hela Ilmari är värdelös propaganda, full av felaktigheter och direkta förfalskningar. Den är oduglig som läromedel. Tyvärr. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 19. Var får man alternativt objektivt material? Några referenser: http://www.locomail.com/envi_sv/ (Magnus Hagelstams bok, central källa!) http://www.kolumbus.fi/larsil/warming.html (Lars Silens hemsida) http://www.kolumbus.fi/boris.winterhalter/ (Boris Winterhalters hemsida) http://ilmastonmuutos.wordpress.com/2008/10/28/ilmastonmuutos-ilmatieteenlaitoksen-mukaan/ (Boris Winterhalters kommentarer) http://wattsupwiththat.com/ (Mycket alert nyhetssida) http://www.klimatbalans.info/ (Den svenske klimatrealisten Fred Goldbergs fina nyhetssida) http://www.junkscience.com (Frän, men saklig amerikansk nätsida) http://www.kolumbus.fi/tilmari/index.htm (Statistikern Timo Niroma, undersöker solfläckar. Mycket intressant!) http://myter.speechtime.com/climatelinks.aspx (Svensk nätsida) http://areena.yle.fi/toista?id=1547320 (Martti Backmans fina dokument) Googla förutom namnen ovan t. ex. Jarl Ahlbeck, David Archibald, Olavi Kärner, Ferenc Miskolczi, Lord Monckton, John McLean, Tim (eller Timothy) Ball, Vincent Gray, Stephen McIntyre, Roy Spencer, John Christy, Nigel Lawson, Ernst - Georg Beck, Paul Reiter, Chris Landsea, Ross McKitrick, Bob Carter, Habibullo Abdusamatov. Läs också framförallt vad Richard Lindzen och Roger Pielke, Sr. säger om klimatet. Dessa två är troligen de ledande klimatforskarna i dag. Andra namn kommer upp på sidorna ovan. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 20. Vad kan göras? Här är några tankar: - IPCC borde ersättas av ett opartiskt vetenskapligt baserat men regionalt representativt organ som koordinerar och sammanfattar världens klimatforskning på bred objektiv bas. - Nya klimatmodeller bör utvecklas som stöder sig på ett bredare urval av observationer och fenomen än hittillsvarande och inte enbart på ökade dataresurser. Nuvarande teorier och modeller följer närmast GIGO-principen (garbage in, garbage out). - Sans i koldixodhysterin. Ingen förnekar koldioxidens inverkan på klimatet, men IPCC:s slutsatser om oundviklig katastrof är överdrivna och till stor del helt felaktiga. - Försiktighetsprincipen bör revideras. Hotet från en kommande köldperiod är större än hotet från uppvärmning. T. ex. försiktighetsprincipens onyanserade DDT-förbud ledde till 40 miljoner dödsfall i malaria. Klart att urskillningslös besprutning har varit skadlig, men det skulle ha varit helt möjligt att uveckla metoder för att minimera skadorna och maximera nyttan. - Beslutsfattarna bör beakta helheten och se till klimatets verkliga utveckling och inte enögt gå efter påhittade katastrofprofetior med torka, översvämningar, skadeinsekter, malaria, drunknande isbjörnar och isfri Nordpol. Detta gäller också vårt land. Folke Stenman SIC 7.2.2009

 21. SKOLANS ROLL: - Gymnasiet bör få en egen kurs om miljö, energi och klimat. Den passar bäst efter de nuvarande sista kurserna i fysik och kemi eftersom förkunskaperna spänner över ett brett område. Kursen bör få tid från fysiken och kemin för att rymmas in. Läroplanens krav på att gymnasiets nuvarande kurs 2 i fysik skall ge studerandena färdigheter i att "kritiskt delta i diskussionen och beslutsprocessen rörande och miljö och teknologi" är hårresande! Barnen är 16 år då de läser denna kurs. Vid en diskussion om läroplanen sade utbildningsstyrelsens representant att detta krav är politiskt beslutat och att det inte kan diskuteras. - Vederhäftiga läromedel bör utarbetas (inget Ilmari!). - Saklig och motiverande fortbildning bör arrangeras för lärarna, eftersom ansvaret i sista hand vilar på dem. - Skolans lärare är en central resurs i arbetet för en förnuftig klimat- och miljöpolitik. Folke Stenman SIC 7.2.2009