zdan n odm n z dohod n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zdanění odměn z dohod PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zdanění odměn z dohod

play fullscreen
1 / 7

Zdanění odměn z dohod

93 Views Download Presentation
Download Presentation

Zdanění odměn z dohod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Zdanění odměn z dohod www.zlinskedumy.cz

  2. Práce konané mimo pracovní poměr • Dohoda o provedení práce (§ 75 zák. práce): • nutná písemná forma • rozsah práce nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce, • musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. • Dohoda o pracovní činnosti (§ 76 zák. práce): • nutná písemná forma • rozsah nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (20 h týdně) • Odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

  3. Zdanění odměny z DPP • Prohlášení k dani z příjmů – možnost uplatnění slevy na dani: • Poplatník – 2070,- Kč / měsíc • Student – 335,- Kč / měsíc • Dítě – daňové zvýhodnění – 1117,- Kč / měsíc • Limit do 5000,- Kč měsíčně – srážková x zálohová daň • Limit do 10 000,- Kč měsíčně – odvádí se zdr. a soc. pojištění

  4. Zdanění odměny z DPČ • Prohlášení k dani z příjmů – možnost uplatnění slevy na dani: • Poplatník – 2070,- Kč / měsíc • Student – 335,- Kč / měsíc • Dítě – daňové zvýhodnění – 1117,- Kč / měsíc • Limit do 5000,- Kč měsíčně – srážková x zálohová daň • Limit 2500,- Kč měsíčně a více – odvádí se zdr. a soc. pojištění

  5. Příklady • Student pracuje na základě dohody o provedení práce a jeho měsíční odměna je 5 000 Kč, nepodepíše prohlášení k dani. • Řešení: Čistý příjem studenta bude 4 250 Kč (5 000 Kč – 750 Kč). Z odměny 5 000 Kč je mu sražena 15% srážková daň na dani z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění se neplatí. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou 5 000 Kč. • Studentka má měsíční odměnu na základě dohody o provedení práce 18 tisíc Kč a podepíše prohlášení k dani. • Řešení: Na zdravotním pojištění zaplatí 810 Kč (18 000 Kč x 4,5 %), na sociálním pojištění 1 170 Kč (18 000 Kč x 6,5 %). Na dani z příjmu 1 225 Kč (3 630 Kč – 2 070 Kč – 335 Kč). Uplatní totiž slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a na studenta 335 Kč. Čistý příjem bude tedy 14 795 Kč (18 000 Kč – 810 Kč – 1 170 Kč – 1 225 Kč). Mzdové náklady zaměstnavatele jsou 24 120 Kč (18 000 Kč x 1,34).

  6. Příklady • Penzista si přivydělává k důchodu formou dohody o pracovní činnosti. Měsíční odměna činí 2 450 Kč. Nepodepsal u svého zaměstnavatele prohlášení k dani. • Řešení: Z odměny je mu sraženo 368 Kč formou 15% srážkové daně (2 450 Kč x 15 %). Na sociálním ani zdravotním pojištění nezaplatí nic, protože z dohody o pracovní činnosti se do měsíční odměny 2 500 Kč neplatí povinné pojistné. Čistý příjem pana Bílého je tedy 2 082 Kč (2 450 Kč – 368 Kč). Mzdové náklady zaměstnavatele budou 2 450 Kč. • Žena pracuje na základě DPČ, má měsíční odměnu 12 tisíc Kč a podepíše prohlášení k dani. • Řešení: Na zdravotním pojištění zaplatí 540 Kč (12 000 Kč x 4,5 %), na sociálním pojištění 780 Kč (12 000 Kč x 6,5 %). Na dani z příjmu 10 Kč (2 415 Kč – 2 070 Kč – 335 Kč). Uplatní totiž slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a na studenta 335 Kč. Čistý příjem bude tedy 10 670 Kč (12 000 Kč – 540 Kč – 780 Kč – 10 Kč). Mzdové náklady zaměstnavatele budou 16 080 Kč (12 000 Kč x 1,34).

  7. Zdroje • Málek, P., Oškrdalová, G., Valouch, P. Osobní finance. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-802-1051-577. • DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a Luboš SMRČKA. Finanční vzdělávání pro střední školy: se sbírkou řešených příkladů na CD. 1. vyd. V Praze, 2011, xix, 312 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-807-4000-089 • KLÍNSKÝ, Petr a Danuše CHROMÁ. Finanční gramotnost: úlohy a metodika. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, 105 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-87063-26-2. • KLÍNSKÝ, Petr a Danuše CHROMÁ. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. 1. vyd. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2009, 96 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-87063-13-2.