szkolny program pracy z uczniem zdolnym n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM PowerPoint Presentation
Download Presentation
SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM. Autor : mgr Dorota Deroń. ZAŁOŻENIA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY:. Stymulacja rozwoju uczniów Wyposażanie ich w bogaty zasób wiedzy i umiejętności Umożliwienie każdemu uczniowi rozwoju talentów, kształtowanie własnej osobowości, przygotowanie do dalszej nauki.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SZKOLNY PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM' - pakuna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
za o enia wsp czesnej szko y
ZAŁOŻENIA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY:
 • Stymulacja rozwoju uczniów
 • Wyposażanie ich w bogaty zasób wiedzy i umiejętności
 • Umożliwienie każdemu uczniowi rozwoju talentów, kształtowanie własnej osobowości, przygotowanie do dalszej nauki
metody nauczania
METODY NAUCZANIA:

Aktywne metody pracy, co umożliwi nam zaobserwowanie talentów uczniów.

cele programu
STRATEGICZNY:

Celem przewodnim programu jest wszechstronny rozwój

każdego ucznia

Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu

CELE PROGRAMU:
cele szczeg owe
CELE SZCZEGÓŁOWE:

CEL DIAGNOZUJĄCY:

 • Bieżące, okresowe i roczne rozpoznawanie i określanie poziomu zainteresowań i uzdolnień, które umożliwi uczniowi, nauczycielowi i rodzicom zdobycie informacji służących ewaluacji
 • Systematyczne dokumentowanie postępów ucznia
cel wspieraj cy
CEL WSPIERAJĄCY:
 • Pomaganie uczniowi w jego własnym rozwoju
 • Usprawnienie procesu rozwoju uzdolnień poprzez ścisłą współpracę ucznia, nauczyciela i rodzica
 • Doskonalenie metod uczenia się
 • Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym
cel motywuj cy
CEL MOTYWUJĄCY:
 • Motywowanie do samorozwoju poprzez stwarzanie sytuacji i warunków temu służących
 • Zachęcanie do samodzielnej i twórczej pracy
 • Ukierunkowanie pracy ucznia tak, aby osiągnąć postęp w jego rozwoju
 • Nauczyciel biorący udział w programie uczy lepiej oraz dostrzega i wspiera rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny ucznia
regulacje prawne
REGULACJE PRAWNE
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

(Dz. U. z 2002 Nr 3, poz.28)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad

( Dz. U. Nr 13, poz. 125

regulacje prawne1
REGULACJE PRAWNE
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki

(Dz. U. Nr 41, poz. 362)

 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum

(Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zmianami)

sposoby realizacji programu
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:
 • Motywowanie i inspirowanie uczniów poprzez:
 • różne formy i metody nauczania,
 • dostosowanie metod nauczania do stylów uczenia się i kanałów percepcji,
 • dostrzeganie i nagradzanie najdrobniejszych osiągnięć i sukcesów,
 • stwarzanie okazji do aktywności i twórczego działania.
sposoby realizacji programu1
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

2. Kontakty z instytucjami lub osobami, dzięki którym uczeń będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności.

3. Gromadzenie i uzupełnianie „teczek osiągnięć” ucznia.

4. Stwarzanie uczniom możliwości prezentacji swojej wiedzy i umiejętności w szkole i poza nią.

5. Pozyskiwanie środków i finansowanie działań –fundacje, organy samorządu terytorialnego, aukcje, sponsorzy.

sposoby realizacji programu2
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

6.Doskonalenie nauczycieli.

7. Współpraca diagnostyczno-wspierająca.

8. Promocja osiągnięć uczniów i nauczycieli.

procedury identyfikacji i kwalifikowania uczni w zdolnych
PROCEDURY IDENTYFIKACJI I KWALIFIKOWANIA UCZNIÓW ZDOLNYCH
 • Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli.
 • Przegląd dokumentacji ucznia, badań psychologicznych
 • Rozmowy z rodzicami.
 • Rozmowy z uczniami, ankieta dla uczniów klas 4-6 ( badanie stylów uczenia się oraz profilu uzdolnień i zainteresowań).

5. Analiza wyników ogólnopolskiego testu kompetencji trzecioklasistów.

slide14
6. Podjęcie decyzji o objęciu ucznia indywidualną opieką.

7. Zgłoszenie ucznia do Zespołu ds. Ucznia Zdolnego.

8. Zespół, po przejrzeniu kandydatur, określa formy pracy pozalekcyjnej, dokumentuje wydarzenia związane z uczniem.

9. Monitorowanie programu przez Zespół.

formy promocji uczni w i szko y
.FORMY PROMOCJI UCZNIÓW I SZKOŁY:

UCZNIOWIE

 • Wystawy prac
 • Prezentacja osiągnięć w mediach i na internetowej stronie szkoły
 • Tablica : NASI MISTRZOWIE
 • Nominowanie do nagród
 • Zapis w Złotej Księdze Uczniów
szko a
SZKOŁA:
 • Współudział w organizacji międzyszkolnych zawodów i konkursów
 • Podjęcie starań o włączenie do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia
 • Nawiązanie współpracy z innymi placówkami wspierającymi uczniów zdolnych
 • Udział uczniów w życiu kulturalnym miasta
 • Dzień Otwartych Drzwi
 • Prezentacja szkoły na lokalnych uroczystościach
 • Prezentacja dorobku uczniowskiego
 • Zapraszanie gości na szkolne imprezy
zakres i obszar dzia a
ZAKRES I OBSZAR DZIAŁAŃ:

W naszej szkole przyjęto następujące cechy ucznia zdolnego :

 • uczy się chętnie, ma dobrą pamięć, wiedzę stosowną do wieku,
 • jest dociekliwy,
 • ma wyobraźnię twórczą,
 • stawia sobie nowe wyzwania,
 • szuka problemów do rozwiązania,
 • jest samodzielny i kreatywny w działaniu,
 • stawia sobie i innym wysokie wymagania.
obszar uzdolnie tw rczy
OBSZAR UZDOLNIEŃ:TWÓRCZY

Dziecko jest pełne pomysłów, ma inwencję,

wymyśla oryginalne opowiadania,

wykorzystuje materiały w nowy, niezwykły sposób,

chętnie eksperymentuje,

zadaje dużo, dociekliwych pytań,

jest otwarte na nowe pomysły,

jest wytrwałe,

może ubierać się lub zachowywać w sobie tylko

właściwy sposób.

obszar uzdolnie humanistyczny
OBSZAR UZDOLNIEŃ: HUMANISTYCZNY

Dziecko m.in..: samo sięga po książkę,

czyta z przyjemnością i ze zrozumieniem,

wyprzedza rówieśników umiejętności czytania i pisania,

z łatwością wymyśla ciekawe historyjki,

posługuje się bogatym słownictwem,

jest wrażliwe na uczucia innych,

w dziełach literackich odszukuje sens metaforyczny,

jest błyskotliwe, oczytane,

chętnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły.

obszar uzdolnie artystyczny
OBSZAR UZDOLNIEŃ: ARTYSTYCZNY

Dziecko m.in..: przejawia oryginalność w doborze

tematów, technik, kompozycji oraz chęć

eksperymentowania, wykorzystuje sztukę do wyrażania

swoich uczuć, lubi odwiedzać galerie, wystawy,

zauważa szczegóły i barwy, których inne dzieci nie

dostrzegają,

pisze oryginalne scenariusze, czerpie wielką satysfakcję

z wystąpień, potrafi operować głosem,

ma naturalny słuch muzyczny, wymyśla oryginalne

melodie, szybko opanowuje grę na instrumentach

obszar uzdolnie matematyczno informatyczny
OBSZAR UZDOLNIEŃ:MATEMATYCZNO -INFORMATYCZNY

Dziecko m.in. .: od najmłodszych lat szybko

operuje cyframi i liczbami,

oblicza wszystko skrótami, interesuje się matematyką,

jasno formułuje myśli,

często gra w szachy, na instrumentach,

żąda konkretnych dowodów, potrafi uogólniać,

wykazuje wytrwałość i upór w rozwiązywaniu

problemów,

kreatywnie stosuje technikę komputerową.

zadania uczestnik w programu
ZADANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU:

LIDER:

 • Powołuje go dyrektor szkoły
 • Inicjuje powołanie Zespołu do spraw Wspierania Uzdolnień
 • „Inwentaryzuje” zasobów uzdolnionych uczniów szkoły
 • Zbiera nauczycieli chcących i umiejących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • Analizuje możliwe do realizacji formy i metody pracy z uczniem zdolnym,
lider
LIDER:
 • Analizuje możliwe źródła finansowania
 • Opracowuje projekt Szkolnego Programu Rozwijania Zainteresowań i Uzdolnień Uczniów
 • Doprowadza do przyjęcia Programu przez Radę Pedagogiczną
 • Nawiązuje współpracę z innymi szkołami
 • Koordynuje działania finansowe
lider1
LIDER:
 • Informuje uczniów i nauczycieli
 • Inicjuje różne formy działalności
 • Współpracuje z dyrekcją, Radą Rodziców i innymi instytucjami
zadania szkolnego zespo u
ZADANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU:
 • Organizuje i koordynuje różnorodne działania na rzecz wspierania uzdolnień
 • Prowadzi monitoring swoich działań
 • Prowadzi współpracę z rodzicami, samorządem lokalnym, innymi szkołami i instytucjami
 • Prowadzi ewaluację programu
 • Na bieżąco informuje uczniów i nauczycieli, dyrekcję szkoły o aktualnych działaniach
zadania szkolnego zespo u1
ZADANIA SZKOLNEGO ZESPOŁU:
 • Przygotowuje narzędzia diagnozowania zainteresowań i uzdolnień
 • Współpracuje z fundacjami wspierającymi uczniów uzdolnionych
 • Prowadzi działania na rzecz przyjęcia do sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia
rola i zadania wychowawcy
ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCY :
 • Informuje rodziców i uczniów o programie
 • Przegląda wstępną dokumentację każdego

dziecka pod względem osiągnięć,zainteresowań,

uzdolnień z okresu poprzedzającego naukę w

danej klasie

 • Zakłada i na bieżąco aktualizuje Kartę Ucznia
 • Przeprowadza i analizuje badania
 • Dba o indywidualne traktowanie ucznia
rola i zadania wychowawcy1
ROLA I ZADANIA WYCHOWAWCY :
 • Przekazuje oficjalne zgłoszenie ucznia do Zespołu
 • Pilotuje formalności związane z załatwianiem indywidualnego toku nauki ( jeśli jest taka potrzeba)
rola i zadania nauczyciela przedmiotu
ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA PRZEDMIOTU :
 • Uważnie obserwuje ucznia pod kątem uzdolnień i zainteresowań
 • Informuje wychowawcę o sukcesach dziecka
 • Bierze udział w szkoleniach podwyższających efektywność nauczania
 • Zachęca ucznia do udziału w dodatkowych zajęciach
 • Promuje sukcesy ucznia
rola i zadania dyrektora szko y
ROLA I ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY :
 • Uczestniczy w pracach Zespołu ds. Ucznia Zdolnego
 • Pozyskuje sponsorów
 • Promuje sukcesy uczniów i nauczycieli
rola i zadania rady pedagogicznej
ROLA I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ:
 • Wnioskuje o wprowadzeniu do Programu modyfikacji
 • Decyduje o nominacjach do nagród, wyróżnień i stypendiów
 • Decyduje o szczególnym traktowaniu uczniów o specyficznych uzdolnieniach np.. poprzez obniżenie wymagań programowych z jednego lub kilku przedmiotów
rola i zadania rodzic w
ROLA I ZADANIA RODZICÓW :
 • Pozyskują sponsorów
 • Pomagają w organizacji wyjść i wyjazdów
 • Pomagają w organizacji pedagogizacji rodziców
 • Ustalają stypendia
rola i zadania pedagoga szkolnego
ROLA I ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO :
 • Obejmuje opieką uczniów z problemami emocjonalnymi, w komunikacji społecznej
 • Współpracuje z poradniami w zakresie wspierania i rozpoznawania uzdolnień, dysfunkcji występujących u uczniów o specyficznych uzdolnieniach
 • Bierze udział w szkoleniach związanych z problematyką uzdolnień
 • Organizuje spotkania dla rodziców
 • Uczestniczy w pracach Zespołu
rola i zadania bibliotekarza
ROLA I ZADANIA BIBLIOTEKARZA :
 • Gromadzi i eksponuje księgozbiór dotyczący pracy z uczniem zdolnym
 • Wzbogaca księgozbiór biblioteki o publikacje będące w kręgu zainteresowań uczniów zdolnych
ewaluacja
EWALUACJA:

Pierwszy rok:

Badamy zagadnienie rozpoznawania

zainteresowań/uzdolnień uczniów

( czy zostali zdiagnozowani w poszczególnych obszarach,

czy zrobiono to w każdej klasie,

czy zastosowano różne narzędzia,

jaka jest drożność przepływu informacji)

ewaluacja1
EWALUACJA:

Narzędziami ewaluacji będą: rozmowy, ankiety,

oceny z przedmiotów, wyniki diagnoz, sprawdzianów.

Wyniki będą wnikliwie analizowane, co pozwoli

na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy

w ramach Programu Rozpoznawania

Zainteresowań i Uzdolnień.

ewaluacja2
EWALUACJA:

Drugi rok:

Badamy „ofertę i usługi”-( liczba i jakość form pracy z uczniami, różnorodność form pracy, zadowolenie uczniów)

Trzeci rok :

Badamy skutki wprowadzenia programu

( zamierzone i niezamierzone)

spodziewane efekty
SPODZIEWANE EFEKTY:

UCZEŃ:

 • Zna swoje preferencje sensoryczne, styl uczenia się, typ inteligencji, techniki organizacji materiału i wykorzystuje tę wiedzę w procesie uczenia się oraz rozwijania uzdolnień i zainteresowań
 • Zna i wykonuje ćwiczenia przygotowujące do

efektywnych procesów myślowych i dobrej

koordynacji, co pozwoli na pełne

wykorzystanie swojego potencjału intelektualnego

spodziewane efekty1
SPODZIEWANE EFEKTY:
 • Kreatywnie rozwiązuje problemy – przełamuje schematy, stereotypy, myśli nieszablonowo
 • Skutecznie porozumiewa się i efektywnie współdziała w zespole
 • Zdobywa wiedzę posługując się technologią informacyjną oraz przedstawia zdobytą wiedzę publicznie
slide42
Dziękuję za uwagę.

Katarzyna Maszkowska