Fra studier og ut i jobb - PowerPoint PPT Presentation

fra studier og ut i jobb n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fra studier og ut i jobb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fra studier og ut i jobb

play fullscreen
1 / 16
Fra studier og ut i jobb
95 Views
Download Presentation
steel-rivas
Download Presentation

Fra studier og ut i jobb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fra studier og ut i jobb Kunnskap og rolleavklaring for UH-sektor

 2. Fra studier og ut i jobb Kunnskap og rolleavklaring for UH-sektor Kjetil Knarlag Leder, Universell Universellforum, 15.10.2014 UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 3. Om Universell i kortversjon • Universell er opprettet av Kunnskapsdepartementet og plassert ved NTNU • Målgruppe: Ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner • Arbeidsoppgaver: • Pådriver for et inkluderende læringsmiljø ved alle utdanningsinstitusjoner gjennom universell utforming og individuell tilrettelegging • Pådriver for læringsmiljøutvalgene (LMU) • Løse prosjektbaserte oppgaver for Kunnskapsdepartementet (med flere) om universell utforming • www.universell.no UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 4. Frem til nå: inkluderende læringsmiljø Hovedmål Bidra til økt tilgjengelighet til høyere utdanning for studenter med nedsatt funksjonsevne Strategi: Individuell tilrettelegging og universell utforming av læringsmiljø Resultat Flere studenter kommer gjennom høyere utdanning UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 5. … men hva skjer etterpå? • Vi vet for lite om de overgangsutfordringene studentene har på veien fra utdanning til arbeid • Får man jobb etter utdanning? • Er det relevant arbeid? • Fungerer tilrettelegging i utdanning etter hensikten? • Får studentene tilrettelegging i arbeidslivet? • Har studentene fått prøvd ut kapasitet og ferdigheter – og hvordan er sammenhengen mellom utdanningsløpet og arbeidssituasjonen • Deltidsstudent søker fulltidsjobb…? UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 6. Status:Funksjonsnedsettelser og arbeid • 43 % i yrkesaktiv alder har arbeid • 74 % av mennesker uten funksjonsnedsettelser i yrkesaktiv alder har arbeid • 86 000 ønsker jobb, men står utenfor arbeidslivet • Hvor mange av disse har høyere utdanning, eller er i ferd med å gjennomføre høyere utdanning? UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 7. Bakgrunn: Et hav av utredninger • OECD-rapport • AFI • FAFO • NAV Jobbstrategi • NOVA • SSB • ….. UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 8. … og virkemidler • NAV Jobblyst (Facebook) • Jobbressurs.no (Unge funksjonshemmede) • Idebanken.org – om inkluderende arbeidsliv • Uloba – IndependentLiving Norge • … hva har UH-sektor å tilby? • Tilrettelegging i utdanning • Karrieretjeneste • Praksiserfaring • … og noen få prosjekter UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 9. Har UH-sektor en rolle? • Interesse fra KD ved flere anledninger • Prosjektet jobbklar ved NTNU • Universell invitert inn i NVC-arbeid i 2013 • Utdanning for arbeid kan være en del av samfunnsoppdraget • Mange rapporter nevner utdanningsinstitusjonenes medvirkning UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 10. UH-sektors rolle - Kontaktflate Student Praksis/ utplassering Prosjektoppgaver (BA/ MA) Karrieretjenester Prosjektforum Mentorordninger Kompeansetorget Bridge NTNU…. • Felles for er begrenset erfaring eller kompetanse om overgangsproblematikk for studenter med nedsatt funksjonsevne. Unntak finnes UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 11. Karrieretjenester / Karrieresenter • Finnes ved stadig flere læresteder • Typiske oppgaver: • Jobbsøkerkurs • CV/ søknadssjekk • Intervjutrening • Karriereveiledning • Arbeidslivsdager • Andre kurs (LinkedIn, presentasjonsteknikk….) • Det finnes et eget nettverk for karrieresentrene som møtes en gang i året. UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 12. Hva sier studentene? • Åpenhet • Utfordrende å balansere mellom åpenhet om funksjonsnedsettelse vs beskrive egne ferdighet og kompetanse • Føler man må bevise at en funksjonsnedsettelse ikke er i veien • Tilrettelegging • Å kreve tilrettelegging oppleves som en barriere. Gjelder i alle deler av prosessen (utdanning, NAV, arbeidsgiver) • Tilrettelegging fungerer – også i arbeidslivet • Utdanning fungerer etter hensikten – praksis har stor verdi • Lærestedene må ha kunnskap om overgangsutfordringer UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 13. Normalitet - åpenhet De fleste vil komme inn under kategorien «normal», og det er vanskelig å strebe etter når man har en funksjonsnedsettelse. Jeg liker ikke å fortelle om min diagnose, for jeg vil ikke bli «hun med MS» UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 14. Tilrettelegging…? Tilretteleggingen jeg fikk i høyere utdanning var stort sett veldig god, så lenge jeg uttrykte hva som var utfordringene og hvilke behov jeg hadde. Dette har jeg tatt med inn i arbeidssituasjonen. UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 15. Studentens evne og vilje Har UH-sektor påvirkningsmulighet? Kilde: Abelia (Chaffey) UH-sektors rolle? Universellforum 2014

 16. Om Universell • Nettsted: www.universell.no • Felles epost: kontakt@universell.no • Adresse:UniversellNTNU – SAKolbjørn Hejes vei 47491 Trondheim UH-sektors rolle? Universellforum 2014