html5-img
1 / 11

VAKBIBLIOTHEEK DEN BELL Anet-gebruikersdag 15 juni 2011

VAKBIBLIOTHEEK DEN BELL Anet-gebruikersdag 15 juni 2011. ONTSTAAN. -Een nieuwe instelling  sinds 1 jaar operationeel -Tot 2009 : Administratie stad en OCMW verspreid over meer dan 30 locaties Vakliteratuur apart besteld en aangekocht voor elke dienst -Vanaf 2009 :

stasia
Download Presentation

VAKBIBLIOTHEEK DEN BELL Anet-gebruikersdag 15 juni 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VAKBIBLIOTHEEK DEN BELLAnet-gebruikersdag 15 juni 2011

 2. ONTSTAAN -Een nieuwe instelling  sinds 1 jaar operationeel -Tot 2009 : Administratie stad en OCMW verspreid over meer dan 30 locaties Vakliteratuur apart besteld en aangekocht voor elke dienst -Vanaf 2009 : Verhuis backoffice diensten naar den Bell Opstart vakbib  onderscheid centrale vakbibliotheek/groepsbibliotheek 2

 3. DOELSTELLINGEN • Saneren van de collecties • Opstarten van de dienstverlening en collectiebeleid • Rationalisatie van het abonnementenbeheer • Ontsluiten van materialen in een online beheersysteem • Opzetten van een portaalsite • Uitwerken van een pedagogisch project 3

 4. OPSTARTFASE • Uitpakken en eerste selectie voor opname in vakbib • Plaatsing op tijdelijke rekken in grote onderwerpsclusters • Tijdelijke registratie leentransacties in Excel • Keuze van plaatsingssysteem  systematische indeling • Opstart catalografie 4

 5. HERBESTEMMING • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience • Halfjaarlijkse boekenverkoop Openbare bibliotheken Antwerpen • Dynamisch Archief Den Bell/Stadsarchief Antwerpen • Herverdeling over groepsbibliotheken • Afvoer van werken niet geschikt voor herbestemming 5

 6. UITLENINGEN • Maandelijkse stijging aantal ontleningen • 85% uit eigen collecties • 15% via Impala 6

 7. POPULAIRE THEMA’S • Management • Geschiedenis van Antwerpen • Communicatie • Recht • Techniek • Maatschappelijke thema’s 7

 8. PEDAGOGISCH PROJECT Doel: het bestaan en de werking van de vakbibliotheek is bekend • Het intranet van den Bell als toegangspoort tot de vakbibliotheek • Introductiesessies voor alle medewerkers • Contactpersonen in elke bedrijfseenheid (bibantennes) • Samenwerking met vormingsverantwoordelijken om het gebruik van de vakbib te stimuleren 8

 9. INTERNE WERKING -Doelgroep : ambtenaren van de stad en haar dochters die werken in het Bell-gebouw -Uitgebreid : ambtenaren buiten Den Bell -Externen  Impala 9

 10. CONCLUSIE -Vakbibliotheek den Bell = een plek waar kennis wordt gedeeld “Er is meer vakkennis in huis dan je denkt” -Uitdaging : uitbouwen van devakbibliotheek tot het digitaal kenniscentrum voor de ambtenaren van de stad en haar dochters 10

 11. EN TOT SLOT … DE FOTO’S 11

More Related