Wyk ad 5 zaawansowany sql
Download
1 / 102

Wykład 5: Zaawansowany SQL - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Wykład 5: Zaawansowany SQL. Zaawansowany SQL. Typy danych SQL i schematy Więzy integralności (spójności) Wyzwalacze ( triggers ) Procedury składowane ( stored procedures ) Funkcje Autoryzacja Role Zanurzony SQL Dynamiczny SQL. Typy danych czas-data.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Wykład 5: Zaawansowany SQL' - starr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Zaawansowany sql
Zaawansowany SQL

 • Typy danych SQL i schematy

 • Więzy integralności(spójności)

 • Wyzwalacze (triggers)

 • Procedury składowane (stored procedures)

 • Funkcje

 • Autoryzacja

 • Role

 • Zanurzony SQL

 • Dynamiczny SQL


Typy danych czas data
Typy danych czas-data

 • date:Data zawierające (4 cyfry) rok, miesiąci dzień

  • Przykład: date ‘2007-1-27’

 • time:czas w godzinach, minutach i sekundach.

  • Przykład: time ‘11:55:30’ time ‘11:55:30.65’

 • timestamp: data oraz czas

  • Przykład: timestamp ‘2007-1-27 11:55:30.75’

 • interval:Przedział czasu

  • Przykład: interval ‘1’ day

  • odejmowaniejednej wartości date/time/timestamp od innej daje wartość typu interval

  • Wartości typu intervalmogą być dodawane do wartości date/time/timestamp


Typy danych czas data cd
Typy danych czas-data (cd.)

 • Możemy pobierać wartości poszczególnych pól z wartości date/time/timestamp

  • Przykład: extract (year fromr.starttime)

  • MSSQL używa funkcji DAY, MONTH, YEAR, DATEADD, DATEDIFF, DATEPART oraz GETDATE:

   • SELECT YEAR(starttime) from r;

 • Możemy rzutować łańcuchy znaków na wartości typu date/time/timestamp

  • Przykład:

   • cast <wyrażenie tekstowe> as date

  • PrzykładMSSQL:

   • cast('1 październik 2003' as datetime)


Typy definiowalne
Typy definiowalne

 • create type– taka konstrukcja w SQL tworzy typ definiowalny (typ uzytkownika)

  create type zloty as numeric (12,2) final

 • Tylko ORACLE wspiera tą konstrukcję!

 • create domain- taka konstrukcja w SQL-92 tworzy dziedziny typów - definiowalnych

  create domain person_name char(20) not null

 • Typy i dziedziny są podobne. Dziedziny mogą posiadać więzy np. not null

 • Większość producentów SZRBD nie wspiera tych konstrukcji!


Wi zy dla dziedzin
Więzy dla dziedzin

 • Domain constraintssą podstawową postacią więzów spójności.Sprawdzają wartości wprowadzane do bazy i sprawdzają czy porównania w kwerendach mają sens:

  • CREATE DOMAIN VALID_EMPL_IDS INTEGER

  • CHECK (VALUE BETWEEN 101 AND 199);

 • Nowe dziedziny mogą być tworzone z istniejących typów danych

  • Przykład: create domain zlotynumeric(12, 2);create domaineuro numeric(12,2);

 • Nie można przyrównać/przypisać wartości typu zloty do wartości typu euro.

  • Ale możemy przekształcić typy tak jak poniżej: (castr.Aaseuro) (Powinno również przemnożyć wynik przez kurs wymiany)


Typy opisuj ce du e obiekty
Typy opisujące duże obiekty

 • Obiekty takie jak zdjęcia, pliki wideo, ... są przechowywane w bazie jako large object:

  • blob: binary large object – obiekt jest kolekcją binarnych danych, których interpretacji dokonuje aplikacja poza systemem bazy danych

  • clob: character large object – kolekcja znaków

  • Jeżeli w kwerendzie znajduje się zapytanie o duże obiekty zwracany jest wskaźnik a nie sam obiekt.

 • Przykład ORACLE:

  • Typ BLOB pozwala na przechowanie do 8 terabajtów danych binarnych w bazie danych.

  • Typ CLOB pozwala na przechowanie do 8 terabajtów jednobajtowych znaków w bazie danych.

  • Typ NCLOB wielobajtowe CBLOB.

  • Typ BFILE przechowuje duże dane binarne w plikach zewnętrznych wzlędem bazy danych.


Wi zy sp jno ci
Więzy spójności

 • Więzy spójności zapobiegają przypadkowemu uszkodzeniu bazy danych. Sprawdzają, czy zmiany w bazie nie powodują utraty spójności danych.

  • Rachunek oszczędnościowy musi mieć stan co najmniej 30,000.00

  • Pensja pracownika nie może być mniejsza niż 7 zł za godzinę

  • Klient musi posiadać telefon (niepusta wartość atrybutu)


Wi zy sp jno ci dla pojedynczej relacji
Więzy spójności dla pojedynczej relacji

 • not null

 • primary key

 • unique

 • check (P ),gdziePjest predykatem


Wi zy no t n ull
Więzy not null

 • Deklarujemy, że oddzial_nazwa dlarelacji aktywa jestnot null

  oddzial_nazwachar(15) not null

 • Dziedzina Euro ma być not null

  create domainEuronumeric(12,2)not null


Wi zy unique
Więzy unique

 • unique ( A1, A2, …, Am)

 • Specyfikacja unique stwierdza, że atrybuty

  A1, A2, … Amtworzą klucz kandydujący.

 • W przeciwieństwie do kluczy głównych klucze kandydujące mogą być puste (null)


Klauzula check
Klauzula check

 • check (P ),gdzie P jest predykatem (MySQL nie realizuje klauzuli check)

Przykład: Deklarujemy oddzial_nazwa jako klucz główny i żądamy aby wartości aktywów nie były ujemne.

create table oddzial(oddzial_nazwa char(15),oddzial_miasto char(30),aktywa integer,primary key (oddzial_nazwa),check (aktywa >= 0))

Zbliżają się wybory, w MS SQL sprawdzamy, czy wyborca ma 18 lat w dniu wyborów:

ALTER TABLEwyborcaADD CONSTRAINT

CK_wiek_18

CHECK (DateDiff(yy,DateofBirth, DateofVote)>=18);


Klauzula check1
Klauzula check

 • check może być wykorzystane jako więzy dla krotek (w poprzednim przypadku warunek dotyczył jednego atrybutu, poniżej mamy dwa atrybuty wymienione w warunku)

Przykład:

CREATE TABLE Campus (

location char(25),

enrollment integer,

rank integer,

CHECK(enrollment >= 10,000 OR rank > 5)

);


Klauzula check cd
Klauzula check (cd.)

 • W standardzie SQL-92 klauzula checkpozwala na ograniczanie dziedzin:

  • Można jej użyć np. do sprawdzenia czy stawka godzinowa jest większa od wartość określona prawem.

   create domainstawka_godzinanumeric(5,2) constraintsprawdz_stawkecheck(value > = 4.00)

  • W ten sposób więzy są nałożone na dziedzinę atrybutu i zapewniają, że nikt w bazie nie może nam przypisać stawki mniejszej

  • Klauzulaconstraintsprawdz_stawke jest opcjonalna; wykorzystywana przy sygnalizacji, jakie więzy zostały naruszone przy modyfikacji danych.


Wi zy referencyjnej sp jno ci
Więzy referencyjnej spójności

 • Zapewniają, że wartość pojawiająca się w jednej relacji dla danego zbioru atrybutów pojawi się również w innej relacji dla jakiegoś zbioru atrybutów.

  • Przykład: Jeśli “Centum” jest nazwą oddziałupojawiającą się w jednej z krotek w relacji rachunek, to musi istnieć odpowiednia krotka w relacjioddzialdla oddziału “Centrum”.

 • Klucze główne, klucze kandydujące oraz klucze obce mogą być specyfikowane jako części polecenia SQLcreate table :

  • Klauzulaprimary keywymienia atrybuty tworzące klucz główny.

  • Klauzula unique [key]wymienia atrybuty tworzące klucz kandydujący.

  • Klauzula foreign keywymienia atrybuty tworzące klucz obcy oraz nawę relacji kojarzonej poprzez klucz obcy. Domyślnie klucz obcy odnosi się do klucza głównego drugiej tabeli.


Wi zy sp jno ci w sql przyk ad
Więzy spójnościw SQL – Przykład

create table klient(klient_nazwisko char(20),klient_ulica char(30),klient_miasto char(30),primary key (klient_nazwisko ))

create table oddzial(oddzial_nazwachar(15),oddzial_miasto char(30),aktywa numeric(12,2),primary key(oddzial_nazwa ))


Wi zy sp jno ci w sql przyk ad cd
Więzy spójnościw SQL – przykład (cd.)

create table rachunek(rachunek_numer char(10),oddzial_nazwa char(15),stan integer,primary key (rachunek_numer), foreign key (oddzial_nazwa)references oddzial )

create table depozytor(klient_nazwiskochar(20),rachunek_numer char(10),primary key(klient_nazwisko, rachunek_numer),foreign key(rachunek_numer ) references rachunek,foreign key(klient_nazwisko )references klient )


Kaskadowe dzia anie w sql
Kaskadowe działanie w SQL

create table rachunek

. . .foreign key(oddzial_nazwa)references oddzialon delete cascade on update cascade. . . )

 • Klauzulaon delete cascadespowoduje, że jeśli usuwanie jakiegoś oddziału w relacji oddziałpowoduje naruszenie więzów spójności to odpowiednia krotka w relacji rachunek zostanie także usunięta.

 • Podobnie sprawa wygląda dla kaskadowych uaktualnień (zmiana nazwy w tabeli oddzial z „Grudziądz” na „Grudziądz Rynek” powinna się przenieść do tabeli rachunek).


Kaskadowe dzia anie w sql cd
Kaskadowe działanie w SQL(cd.)

 • Jeśli istnieje łańcuch zależności kluczy obcych z on delete cascadeokreślonym dla każdej zależności to usuwanie (modyfikacja) na jednym końcu łańcucha propaguje się do drugiego końca (jak kostki domina).

 • Jeżeli kaskadowe działanie narusza więzy integralności na jakimś stopniu kaskady, system porzuca transakcję.

  • W wyniku, wszystkie zmiany zostaną wycofane (rollback).

 • Więzy spójności są sprawdzane na końcu transakcji

  • Cząstkowe kroki mogą łamać więzy spójności przy założeniu, późniejsze kroki usuną naruszenie

  • W przeciwnym przypadku byłoby niemożliwe opisywanie pewnych faktów, np. wstawienie dwóch krotek, których klucze obce wskazują wzajemnie na siebie: zawieranie małżeństwa


Wi zy sp jno ci w sql cd
Więzy spójnościw SQL (cd.)

 • Alternatywą dla kaskad mogą być:

  • on delete set null

   • Wstawia w krotce podrzędnej wartości puste

  • on delete set default

   • Wstawia w krotce podrzędnej watości dpmyślne

  • on delete restrict

  • on delete no action (MS SQL)

   • Nie pozwala na usuwanie jeśli istnieje krotka zależna

 • Ale wartości puste komplikują „logikę” więzów integralności

  • jeśli jakikolwiek atrybut klucza obcego ma wartość null, to krotka spełnia więzy integralności z definicji!

 • W MySQL set null nie może dotyczyć sytuacji gdy pole w tabeli ma warunek not null (oczywiste!)


Zapewnienia a ssertions
Zapewnienia (assertions)

 • Nie wszystkie warunki można wyrazić przy pomocy więzów omawianych poprzednio (jak check)

 • Zapewnienie(assertion) jest predykatem wyrażającym warunek, który zawsze ma spełniać cała baza.

 • Zapewnienie w SQL przyjmuje postać

  create assertion <nazwa_zapewnienia> check <predykat>

 • Kiedy wstawione jest „zapewnienie” system sprawdza jego poprawność oraz sprawdza czy predykat jest spełniony przy modyfikacji, która może nie spełniać warunku.

  • Takie testowanie może wprowadzić duże obciążenie do bazy, zapewnienia powinny być używane z ostrożnością.

  • MS SQL ich nie posiada


Przyk ad zapewnienia
Przykład zapewnienia

 • Średnia ocen jest > 3.0 and średnia dochod < 1000

  • CREATE ASSERTION Avgs CHECK( 3.0 < (SELECT avg(ocena) FROM Student) AND 1000 > (SELECT avg(dochod) FROM Student))

 • Student ze średnią < 3.0 może się tylko strać o kampus z rankingiem > 4.

  • CREATE ASSERTION RestrictApps CHECK( NOT EXISTS (SELECT * FROM Student, Apply, Campus WHERE Student.ID = Apply.ID AND Apply.location = Campus.location AND Student.GPA < 3.0 AND Campus.rank <= 4))


Przyk ad zapewnienia1
Przykład zapewnienia

 • Każdy kredyt posiada przynajmniej jednego kredytobiorcę, który posiada rachunek ze stanem przynajmniej 3000.00 zł

  create assertion stan_wiezy check (not exists ( select *

  from kredytwhere not exists ( select * from kredytobiorca, depozytor, rachunekwhere kredyt.kredyt_numer = kredytobiorca.kredyt_numerand kredytobiorca.klient_nazwisko = depozytor.klient_nazwiskoand depozytor.rachunek_numer = rachunek.rachunek_numerand rachunek.stan >= 3000)))


Przyk ad zapewnienia2
Przykład zapewnienia

 • Suma wszystkich kwot kredytów w każdym oddziale musi być mniejsza od sumy stanów rachunków w tym oddziale.

  create assertion suma_wiezy check(not exists (select * from oddzialwhere (select sum(kwota) from kredytwhere kredyt.oddzial_nazwa = oddzial.oddzial_nazwa ) >= (select sum (stan) from rachunekwhere rachunek.oddzial_nazwa = oddzial.oddzial_nazwa )))


PROGRAMOWANIE

Skarb DBA(głównie na przykładzie MS SQL Server)


 • Struktury proceduralne

  • Programowanie „wsadowe” (batch)

  • Zmienne

  • Instrukcje sterujące

  • Przetwarzanie błędów

 • Procedury składowane

 • Funkcje definiowalne

 • Synonimy

 • Wyzwalacze DML


 • Wyzwalacze i procedury składowane – należą do najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Wyzwalacze mogą zaoszczędzić |DBA utraconego czasu i problemów poprzez automatyzację monitorowania stanu bazy i zadań administracyjnych.

 • Procedury składowane mogą być wykorzystywane do tworzenia skryptów administracyjnych , które będą używane wielokrotnie i zmniejszają czas niezbędny do administracji i szansę na powstanie błędów.

 • To będzie bliższe klasycznemu programowaniu

 • Oprócz tego mamy jeszcze UDFy User Defined Functions

 • Zaczniemy od podstaw: batche, zmienne i instrukcje sterujące!


Batche
Batche najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Batch to szereg instrukcji (T-)SQL umieszczonych w jednym pliku

 • W pliku *.sql można umieścić wiele batchy, oddzielamy je instrukcją GO

 • Reguły

  • Niektóre instrukcje muszą być przesłane w ich własnym batchu:CREATE PROCEDURE, CREATE VIEW, CREATE FUNCTION, CREATE DEFAULT, CREATE RULE, CREATE SCHEMA, CREATE TRIGGER

  • Zmienne muszą być zdefiniowane i wykorzystane w tym samym batchu

  • Wieloliniowe komentarze /* …. */ muszą się zawierać w jednym batchu

  • Struktury tabel nie mogą być zmieniane w tym samym batchu

  • Błąd kompilacji zatrzyma wykonanie wszystkich instrukcji batcha

  • Błąd wykonania wstrzyma wykonanie kolejnych instrukcji


 • USE tempdb; najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)GOCREATE TABLE T1 (C1 int NOT NULL);INSERT INTO T1 VALUES (1);INSERT INTO T1 VALUES (2,2);INSERT INTO T1 VALUES (3);GOSELECT * FROM T1;DROP TABLE T1;GO

 • CREATE TABLE jest kompilowane, po kolei są kompilowane instrukcje INSERT i wykonywane, ale druga Instrukcja zawiera błąd, więc do tablei zostanie dodany tylko jeden wiersz


Zmienne
Zmienne najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Zmienną definiujemy poprzedzają jej nazwę małpą (@)

 • W jednym batchu możemy użyć do 10^4 zmiennych

 • DECLARE @Var1 int; DECLARE @Var2 as varchar(25); DECLARE @Var3 decimal(5,2), @Var4 int;

 • Przypisanie wartości:

 • SET @Var1 = 5; SET @Var2 = ‘A varchar string’; SELECT @Var2 = ‘Another varchar string’, @Var3 = 123.45


Zmienne 2
Zmienne 2 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Inna forma przypisania (przy pomocy zapytania do bazy SELCT)

 • USE PPDB;DECLARE @CustName varchar(50);SELECT @CustName = CustomerNameFROM Customer WHERE CustomerID = 1;

 • Funkcje systemowe (np. @@Error) nazywane czasami (błędnie ) zmiennymi globalnymi


Instrukcje steruj ce
Instrukcje sterujące najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • BEGIN … END grupuje instrukcje używane razem z IF, WHILE, CASE

 • IF … ELSE

  • USE AdventureWorks;GOUPDATE HumanResources.EmployeePayHistorySET PayFrequency = 4 WHERE EmployeeID = 1;IF @@ERROR <> 0 -- funkcja sysytemowa BEGINPRINT ‘An error occured in the previous statement.’; RETURN; ENDELSEPRINT ‘No error occured in the previous statement.’;


Instrukcje steruj ce 2
Instrukcje sterujące 2 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • WHILE

  • DECLARE @Counter int;SET @Counter = 1;WHILE (@Counter <= 10) BEGIN PRINT @Counter; SET @Counter = @Counter + 1; END

 • Powyżej mamy przykład typowej pętli, ale instrukcję WHILE można też wykorzystywać z warunkiem EXISTS do wykonywania operacji na wierszach tabeli

  • WHILE EXISTS (SELECT * FROM T1 WHERE C1 = 1)BEGIN-- Wykonaj jakieś operacje na wierszach -- tabeli T1 z warunkiem C1 = 1END

 • W instrukcji WHILE można korzystać z BREAK i CONTINUE, których użycie jest typowe dla pętli („oczywista oczywistość”).


Instrukcje steruj ce 3
Instrukcje sterujące 3 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • CASE

 • USE AdventureWorks2008;GOSELECT Name,CASE NameWHEN ‘Human Resources’ THEN ‘HR’ WHEN ‘Finance’ THEN ‘FI’WHEN ‘Information Services’ THEN ‘IS’ WHEN ‘Executive’ THEN ‘EX’WHEN ‘Facilities and Maintenance’ THEN ‘FM’ END AS AbbreviationFROM AdventureWorks2008.HumanResources.DepartmentWHERE GroupName = ‘Executive General and Administration’;

 • Instrukcja CASE jest używana w celu zamiany wartości kolumny w zapytaniu SELECT. W Transact-SQL CASE przetwarza wiersz po wierszu


Zarz dzanie b dami
Zarządzanie błędami najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Błędy składni

 • Błędy wykonania

  • PRINT ‘Przed błędem’;SELECT 1/0;PRINT ‘Po błędzie’;

 • Komunikaty błędów

  • Numer błędu (powyżej 50 000 błędy definiowalne przez użytkownika)

  • Waga błędu (Severity Level) – powyżej 10 mają charakter informacyjny

  • Stan (State) (liczba wskazujące gdzie pojawił się błąd?)

  • Numer linii

  • Tekst komunikatu

 • Przykład:

  • Przed błędem

  • Msg 8134, Level 16, State 1, Line 2

  • Divide by zero error encountered.

  • Po błędzie


Zarz dzanie b dami 2
Zarządzanie błędami 2 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Blok TRY … CATCH …

 • Składnia

  • BEGIN TRY-- Kod mogący generować błędyEND TRYBEGIN CATCH -- Logika obsługi błędówEND CATCH;

 • Blok CATCH musi następować zaraz po bloku TRY

 • Wewnątrz bloku CATCH można użyć kilku funkcji informacyjnych (por. następny slajd)

 • Funkcje te użyte poza blokiem CATCH zwrócą NULL


Zarz dzanie b dami 3
Zarządzanie błędami 3 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Funkcje informacyjne bloku CATCH

  • ERROR_LINE()

  • ERROR_NUMBER()

  • ERROR_MESSAGE()

  • ERROR_PROCEDURE() jeśli błąd pojawił się w procedurze jej nazwa jest zwracana, w przeciwnym razie NULL

  • ERROR_SEVERITY()

  • ERROR_STATE()

 • Przykład:

 • USE AdventureWorks2008;BEGIN TRY SELECT 1/0;END TRYBEGIN CATCHINSERT INTO dbo.ErrorLog (Line, Number, ErrorMsg, [Procedure], Severity, [State]) VALUES (ERROR_LINE(), ERROR_NUMBER(), ERROR_MESSAGE(), ERROR_PROCEDURE(), ERROR_SEVERITY(), ERROR_STATE());END CATCH;


Zarz dzanie b dami 4
Zarządzanie błędami 4 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Funkcja @@ERROR

  • Zwraca tylko numer błędu

  • Instrukcje typu

   • SELECT 1/0

   • PRINT @@ERROR

  • Ale co będzie wynikiem poniższego kodu?

   • SELECT 1/0;IF @@ERROR <> 0 PRINT @@ERROR;

  • Warunek IF @@ ERROR <> 0 resetuje wartość funkcji !!!

  • Należy wiec użyć zmiennej pośredniej, która zapamięta stan funkcji

   • DECLARE @SaveError int;SELECT 1/0;SET @SaveError = @@ERROR;IF @SaveError <> 0PRINT @SaveError;

 • Funkcji @@ERROR używamy głównie ze względu na kompatybilność ze starszymi wersjami SQL Server np. 2000


Zarz dzanie b dami 5
Zarządzanie błędami 5 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Generacja błędów:

  • Czasami chcemy / musimy wygenerować własne błędy (nie przewidziane przez system)

  • Posługujemy się wtedy procedurą składowaną sp_addmessage

  • Przykład:

  • EXEC sp_addmessage 50005, -- Message ID10, -- Severity Level‘ID bieżącej bazy: %d, nazwa bazy: %s.’;

 • Instrukcja RAISEERROR wygeneruje odpowiedni błąd,

 • Składnia:

  • RAISERROR ( { msg_id | msg_str | @local_variable }

  • { ,severity ,state }

  • [ ,argument [ ,...n ] ] )

  • [ WITH option [ ,...n ] ]


Zarz dzanie b dami 6
Zarządzanie błędami 6 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Przykład:

  • DECLARE @DBID int;DECLARE @DBNAME nvarchar(128);SET @DBID = DB_ID();SET @DBNAME = DB_NAME();RAISERROR (50005, 10, -- Severity. 1, -- State. @DBID, -- First substitution argument. @DBNAME); -- Second substitution argument.GO

 • Można też generować błędy bez dodawania komunikatów do systemu

  • RAISERROR (‘Custom Message’, 10, -- Severity 1); -- State

 • Oprócz dodawania komunikatów mamy też ich usuwanie:

  • sp_dropmessage


Procedury sk adowane mssql
Procedury składowane (MSSQL) najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Procedury składowane są zbiorami operacji przechowywanymi na serwerze i wykonywanymi przez klienta aplikacji. 

 • Wartości parametrów mogą być przekazywane do procedury przechowywanej jako wejścia.

 • Parametry wyjściowe mogą być używane do zwracania wartości zmiennej do kodu wywołującego. 

 • Procedura składowana może mieć s sumie do 2100 parametrów. 

 • Pojedyncza wartość całkowita jest zazwyczaj używana do wskazywania sukcesu lub porażki (wykonania procedury).

 • Istnieje wiele operacji, które mogą być wykonywane przez procedury przechowywane w bazie danych:

  • Zmiana struktury bazy danych i wykonywanie zdefiniowanych przez użytkownika transakcje są powszechnymi operacjami

  • Procedury składowane mogą być wykorzystane do zwracania wyniku zapytania SELECT, ale istnieją lepsze narzędzia


Procedury sk adowane 2
Procedury składowane 2 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Omówimy budowanie procedur składowanych Transact-SQL, ale możliwe jest również zbudowanie takich procedur przy użyciu .NET (CLR)

 • Zalety:

  • Bezpieczeństwo:

   • Prawo do wykonania procedury składowanej  jest przyznawane niezależnie od dostępu do obiektów bazy danych których ona dotyczy. 

   • Użytkownik, który uzyskuje dostęp do wykonania procedury składowanej może wykonywać wszystkie operacje w procedurze przechowywanej. Możliwe jest również , że wykonujemy ją jako inny użytkownik.

  • Modularne programowanie:

   • Wielokrotne wykorzystywanie,

   • Skomplikowane procedury mogą być rozbijane na bloki

  • Czas wykonania

   • Procedury są kompilowane raz (w zasadzie)

   • Czas przesyłania kodu do serwera


Procedury sk adowane 3
Procedury składowane 3 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Wiele operacji bazodanowych może być wykonanych przez inne obiekty/struktury

 • Procedury składowane mogą wykonać prawie wszystkie operacje. Ale poniższe są zabronione:

  • Tworzenie lub modyfikacja następujących obiektów:

   • Aggregate

   • Default

   • Function

   • Procedure

   • Rule

   • Schema

   • Trigger

   • View

  • Instrukcja USE

  • SET PARSEONLY lub warianty SHOWPLAN


Procedury sk adowane 4
Procedury składowane 4 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Procedura może zwrócić więcej niż jeden zbiór rezultatów do wywołującej ją aplikacji.

 • Funkcje tablicowe definiowalne przez użytkownika są lepszym rozwiązaniem jeśli ma być zwrócony jeden wynik.

 • Wyniki procedury nie mogą być używane w klauzuli FROM kwerendy (istnieje funkcja OPENQUERY(), która pozwala na obejście tego ograniczenia).

 • Procedury mogą korzystać z tablic tymczasowych.

 • Tablica tymczasowa istnieje tylko na czas działania procedury.

 • Procedura zagnieżdżona może korzystać z tablic tymczasowych utworzonych przez procedurę wywołującą (nadrzędną).

 • Odwołując się do obiektów wewnątrz procedury zalecane jest używanie nazwy schematu, unika się w ten sposób błędów związanych z domyślnym przeszukiwaniem bazy przez procedurę.


Procedury sk adowane 5
Procedury składowane 5 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Składnia

  • CREATE PROC[EDURE] [schema_name.]proc_name[({@param1} type1 [ VARYING] [= default1] [OUTPUT])] {, …}[WITH {RECOMPILE | ENCRYPTION | EXECUTE AS 'user_name'}] [FOR REPLICATION]AS batch | EXTERNAL NAME method_name

  • schema_name – nazwa schematu do którego jest przypisywana tworzona procedura.

  • proc_name– oczywista …

  • Parametr procedury składowanej ma taki sam sens logiczny jak zmienna lokalna w batchu

  • @param1 – nazwa pierwszego parametru

  • type1 - typ pierwszego parametru

  • default1– opcjonalna wartość domyślna (może być NULL)

  • OUTPUT– wskazuje, że parametr może zwrócić wartość z procedury do systemu (wywołującej aplikacji)


Procedury sk adowane 6
Procedury składowane 6 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Prekompilowana postać procedury jest przechowywana na serwerze

 • Opcja WITH RECOMPILEspowoduje, że procedura będzie rekompilowana przed każdym użyciem.

  • To niszczy jedną z ważnych zalet procedur.

 • KlauzulaEXECUTE ASokreśla kontekst bezpieczeństwa (jako kto) wykonywania procedury. W ten sposób można kontrolować, którego konta użyje baza danych do sprawdzenia uprawnień do obiektów, z których korzysta procedura.

 • Domyślnie tylko członkowieról sysadmin, db_owneroraz db_ddladmin mogą wykorzystywać instrukcję CREATE PROCEDURE. Ale zgodnie z zasadami, członkowie tych ról mogą przekazać te uprawnienia innym użytkownikom przy pomocy polecenia GRANT CREATE PROCEDURE.


Procedury sk adowane 7
Procedury składowane 7 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Przykład

 • USE sample;GOCREATE PROCEDURE increase_budget (@percent INT=5)AS UPDATE projectSET budget = budget + budget*@percent/100;

 • Można tworzyć procedury tymczasowe: lokalne (#nazwa_procedury) i globalne (##nazwa_procedury).

 • Stosują się do nich podobne zasady jak do tablic tymczasowych

 • Procedury mają (w pewnym sensie) dwie fazy : faza tworzenia i faza wykonania

 • Polecenie EXECUTE wykonuje istniejąca procedurę (kto może wykonywać daną procedurę?)


Procedury sk adowane 8
Procedury składowane 8 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Składnia

  • [[EXEC[UTE]] [@return_status =] {proc_name| @proc_name_var}{[[@parameter1 =] value | [@parameter1=] @variable [OUTPUT]] | DEFAULT}..[WITH RECOMPILE]

 • Wszystkie opcje poza @return_status mają analogiczne znaczenie jak w instrukcji tworzenia procedury

 • @return_status – przechowuje status wykonania procedury

 • Przykład:

  • SELECT * FROM project;EXEC increase_budget 7;SELECT * FROM project;GO


Procedury sk adowane 9
Procedury składowane 9 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Przykład z wykorzystaniem opcji OUTPUT

  • USE sample;GO

  • CREATE PROCEDURE delete_emp @employee_no INT, @counter INT OUTPUT AS SELECT @counter = COUNT(*) FROM works_on WHERE emp_no = @employee_no DELETE FROM employee WHERE emp_no = @employee_no DELETE FROM works_on WHERE emp_no = @employee_noGO--DECLARE @quantity INT – deklarcja EXECUTE delete_emp @employee_no=28559, @[email protected] OUTPUTPRINT @quantityGO


Procedury sk adowane 10
Procedury składowane 10 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Usuwanie procedury

  • DROP PROCEDURE nazwa_procedury

 • Modyfikacja procedury składowanej

  • ALTER PROCEDURE …

  • Jest to praktycznie ta sama składnia co dla CREATE PROCEDURE

  • Po co skoro można DROP PRCEDURE oraz CREATE PROC ?

  • Ale wtedy znikają zdefiniowane już uprawnienia


Procedury sk adowane 11
Procedury składowane 11 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Od wersji SQL Server 2008 można do procedury przekazywać parametry o wartościach tabelarycznych (czyli tabele)

 • Jest to jedno z lepszych rozszerzeń wprowadzonych do tej wersji serwera

 • Przykład:

  • W poniższym kodzie korzystamy z typu tablicowego OrderDetailsType, który musiał być wcześniej zdefiniowany

  • CREATEPROC OrderTransactionUpdateTVP ( @OrderID INT OUTPUT, @CustomerID INT, @OrderDate DateTime, @Details as OrderDetailsType READONLY )AS SET NoCount ON ; Begin Try Begin Transaction; -- Jeśli @OrderID jest NULL to mamy nowe -- zamówienie a wiêc dodajemy do tabeli ORDER


Procedury sk adowane 111
Procedury składowane 11 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

If @OrderID IS NULL

BEGIN; Insert Orders(OrderDate, CustomerID) Values (@OrderDate, @CustomerID); -- Get OrderID value from insert SET @OrderID = Scope_Identity(); END; -- poniższa instrukcja tylko wyświetla zawartość tabeli ale można z nią zrobić dużo więcej...SELECT * FROM @Details ; Commit Transaction; End Try Begin Catch; RollBack; End Catch RETURN;GO


 • Teraz wykorzystamy tą procedurę najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

  Declare @OrderID INT;DECLARE @DetailsTVP as OrderDetailsType;INSERT @DetailsTVP (LineNumber,ProductID,IsNew,IsDirty,IsDeleted) VALUES(5, 101, -1, -1, 0),(2, 999, 0, -1, 0),(3, null, 0, 0, 0);

  exec OrderTransactionUpdateTVP @OrderID = @OrderID Output , @CustomerID = '78', @OrderDate = '2008/07/24',

  @Details = @DetailsTVP;

 • Procedura powinna wypisać wartości z tabeli @DetailsTVP


Funkcje definiowalne udf
Funkcje definiowalne (UDF) najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • UDF mogą zawierać skomplikowaną logikę T-SQL w kwerendzie i rozwiązywać problemy, które były niemożliwe do rozwiazania lub wymagały użycia kursorów.

 • Dzisiaj stają się jednym z podstawowych narzędzi programisty baz danych.

 • Zalety:

  • Por. pierwsze zdanie slajdu „I’ve solved several nasty problems using user-defined functions” Paul Nilsen .

  • Mogą być użyte do budowania nowych funkcji dla skomplikowanych wyrażeń

  • Oferuje podobne zalety jak widoki, gdyż mogą być użyte w klauzuli FROM. Ponadto pozwalają na użycie parametrów, czego nie maja widoki.

  • Oferują zalety procedur składowanych, gdyż są kompilowane i optymalizowane w ten sam sposób


Udf 2
UDF 2 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Głównym argumentem przeciwko korzystaniu z UDF może być zmniejszenie wydajności, przy niewłaściwym ich użyciu

 • Jakakolwiek funkcja, która ma być użytq w każdym wierszu w warunku WHERE na pewno pogorszy (i to chyba znacznie) wydajność.

 • Trzy typy UDF

  • Funkcje skalarne zwracające pojedynczą wartość

  • Funkcje „Inline” o wartościach tabelarycznych. Podobne do widoków

  • Wielo–liniowe funkcje o wartościach tabelarycznych, tworzące zbiór wyników przy pomocy kodu


Udf 3
UDF 3 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Funkcje skalarne

  • Wartość jest zwracana przez polecenie RETURN

  • Muszą być deterministyczne – dla tych samych parametrów zwracać tą samą wartość (nie można więc korzystać z newid(), rand())

  • Nie mogą modyfikować bazy

  • Nie mogą zwracać wartości typu blob, text, ntext, timestamp, image ani wartości typu tabelarycznego czy typu kursora.

  • Nie mogą zawierać TRY. . .CATCHani RAISERROR.

  • Mogą wywoływać inne UDFy lub też same siebie(aż do 32 poziomu zagnieżdżenia).


Udf 4
UDF 4 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Szablon funkcji skalarnej:

  • CREATE FUNCTION FunctionName (InputParameters)RETURNS DataTypeAS BEGIN; Code; RETURN Expression; END;

  • Parametry wejścia muszą określać również typ, może być podana wartość domyślna

 • Przykład:

  • CREATE FUNCTION dbo.fsMultiply (@A INT, @B INT = 3)RETURNS INTASBEGIN;RETURN @A * @B;END;goSELECT dbo.fsMultiply (3,4),dbo.fsMultiply (7, DEFAULT);


Udf 5
UDF 5 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Funkcje typu inline

 • Składnia

  • CREATE FUNCTION FunctionName (InputParameters)RETURNS TableASRETURN (Select Statement);

  • Pełnią rolę podobną do widoków ale mogą mieć parametry

  • Przykład:

   • USE OrderProcessingSystem;GOCREATE FUNCTION ppinline1(@custcode as int) RETURNS TABLEAS RETURN(SELECT* FROMorders o JOINproducts p ONo.product=p.code WHERE [email protected]);GO

    SELECT * FROM ppinline1(4504);


Udf 6
UDF 6 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Wieloliniowe funkcje tabelaryczne

 • Składania:

  • CREATE FUNCTION FunctionName (InputParamenters)RETURNS @TableName TABLE (Columns)ASBEGIN; -- kod, który wypełni tabelęRETURN;END;


Udf 7
UDF 7 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Przykład:

  • CREATE FUNCTION ppmulti1()RETURNS @pp1 TABLE ( ca int, kwota money)AS BEGININSERT @pp1 SELECT CustomerAccount, sum(StoreSales) FROM orders group by CustomerAccount; -- tutaj moze być wiele instrukcji SQLa; RETURN END;GO

  • SELECT * FROM ppmulti1()


Udf 8
UDF 8 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • Skorelowanie UDF

  • CREATE FUNCTION ppmulti2( @AC as int)RETURNS @pp1 TABLE (AccountNumberint, kwota money)ASBEGIN IF @AC IS NULLINSERT @pp1 SELECT CustomerAccount, sum(StoreSales) FROM orders group by CustomerAccount; ELSEINSERT @pp1 SELECT CustomerAccount, sum(StoreSales) FROM orders WHERE [email protected] GROUP BY CustomerAccount; RETURN END;GO


Udf 81
UDF 8 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

 • SELECT * FROM ppmulti2(5224) ORDER BY AccountNumber DESC

 • SELECT c.AccountNumber, Firstname, LastName, kwota

 • FROM Customers C CROSS APPLY ppmulti2(C.AccountNumber);

 • Wiązanie schematu (schema binding!)

 • Jeśli w definicji funkcji użyjemy opcji

  • WITH SCHEMA BINDING

 • To nie będziemy mogli usuwać tabel do których odnosi się dana funkcja, a nawet nie będzie można modyfikować tabel, a przynajmniej tej części ich struktury do której odnosi się funkcja.


 • Wyzwalacze t riggers
  Wyzwalacze (t najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)riggers)

  • Wyzwalacz triggerjest poleceniem, które jest wykonywane automatycznie jako dodatkowy skutek modyfikacji bazy danych.

  • Aby zaprojektować wyzwalacz musimy:

   • określić „czas” i „warunki” w jakich wyzwalacz ma zostać aktywowany

   • określić działania wykonywane przez ten wyzwalacz.

  • Wyzwalacze wprowadzono do standardu dopiero w SQL-1999, ale w wielu implementacjach istniały już znacznie wcześniej.


  Wyzwalacze 2
  Wyzwalacze 2 najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

  • Ogólna postać:

   • CREATE TRIGGER <nazwa>

    BEFORE | AFTER | INSTEAD OF <zdarzenia>

    <klauzula referencyjna> // optional FOR EACH ROW // optional WHEN (<warunek>) // optional <akcja> gdzie <zdarzenia> mogą być: INSERT ON R

    DELETE ON R

    UPDATE [OF A1, A2, ..., An] ON R

    AFTER <zdarzenia> są najbardziej użyteczne i powszechne. Pozostałe generują problemy i nie zaleca się ich używania (Widom)


  Wyzwalacze t riggers1
  Wyzwalacze (t najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)riggers)

  • <warunek>: jak zwykle

  • <działanie>: sekwencja poleceń SQL

  • FOR EACH ROW (/ FOR EACH STATEMENT)

   • Jeśli obecne wykonuje wyzwalacz raz dla każdej zmienianej krotki.

   • Jeśli nie ma to wykonuje dla każdej instrukcji (for each statement)

   • Terminologia: "row-level" kontra "statement-level"

   • W każdym przypadku wyzwalacz wykonuje się po tym jak polecenie się wykona (after statement completes).


  Wyzwalacze t riggers2
  Wyzwalacze (t najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)riggers)

  • <klauzula referencyjna>:REFERENCING <obiekt1> AS <var1> <obiekt2> AS <var2>, itd. <obiekt> może być:

   • OLD TABLE – poprzednimi wartościami usuniętych lub uaktualnionych krotek, poziom wierszy lub poziom poleceń, DELETE lub UPDATE

   • NEW TABLE - poprzednimi wartościami usuniętych lub uaktualnionych krotek, poziom wierzy lub poziom poleceń, INSERT lub UPDATE

   • OLD ROW – poprzednia wartość usunietej lub uaktualnionej krotki, tylko poziom wierszy, DELETE lub UPDATE

   • NEW ROW - poprzednia wartość watawionej lub uaktualnionej krotki, tylko poziom wierszy, INSERT lub UPDATE


  Wyzwalacze przyk ady
  Wyzwalacze (przykłady) najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

  • Jeśli wstawiana jest krotka do tabeli Aplikacja dla kandydata z oceną >3.9 i IQ>150 do UMK, ustaw decyzję na tak.

  • CREATE TRIGGER AutoAccept

  • AFTER INSERT ON Aplikacja

  • REFERENCING NEW ROW AS NewApp

  • FOR EACH ROW WHEN ( NewApp.miejsce = ‘UMK' AND 3.9 < (SELECT ocena FROM Student WHERE ID = NewApp.ID) AND 150 < (SELECT IQ FROM Student WHERE ID = NewApp.ID)) UPDATE Aplikacja SET decyzja = ‘T' WHERE ID = NewApp.ID AND miejsce = NewApp.miejsce AND data = NewApp.data


  Wyzwalacze przyk ady1
  Wyzwalacze (przykłady) najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

  • To samo ale bez FOR EACH ROW.

  • CREATE TRIGGER AutoAccept

  • AFTER INSERT ON Aplikacja

  • REFERENCING NEW TABLE AS NewApps

  • UPDATE Aplikacja SET decyzja = ‘T' WHERE ((ID,miejsce,data) IN (SELECT ID,miejsce,data FROM NewApps) andNewApp.location = ‘UMK' AND 3.9 < (SELECT ocena FROM Student WHERE ID = NewApp.ID) AND 150 < (SELECT IQ FROM Student WHERE ID = NewApp.ID))


  Inny przyk ad wyzwalacza
  Inny przykład wyzwalacza najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

  • Przypuśćmy, że zamiast pozwalać na ujemne stany na rachunkach bank prowadzi następującą politykę

   • ustala stan rachunku na zero

   • otwiera kredyt z kwotą równą debetowi

   • nadaje kredytowi numer taki sam jak numer rachunku na którym zrobiono debet

  • Warunkiem wykonania wyzwalacza jest zmiana relacji rachunek powodująca, że stan przyjmuje wartość ujemną.


  Przyk ad wyzwalacza sql 1999
  Przykład wyzwalacza najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer) SQL:1999

  create trigger debet_trigger after update on rachunek referencing new row as nrow

  for each rowwhen (nrow.stan< 0) begin atomic insert into kredytobiorca (select klient_numer, rachunek_numer from depozytor where nrow.rachunek_numer = depozytor.rachunek_numer); insert into kredyt values (nrow.rachunek_numer, nrow.oddzial_nazwa, -nrow.stan); update rachunek set stan = 0where rachunek.rachunek_numer = nrow.rachunek_numer;end


  Wyzwalacze zdarzenia i akcje w sql

  Zdarzenie wyzwalającym może być najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)insert, deletelub update

  Wyzwalacze przy zmianie krotki mogą być ograniczone do określonych atrybutów (stan)

  Np. create trigger debet_trigger after update of stan on rachunek

  Można dowoływać się zarówno do wartości przed jak i po modyfikacji

  referencing old row as : w przypadki usuwania i zmiany

  referencing new row as : w przypadkuwstawiania i zmiany

  Wyzwalacze mogą być aktywowane przed i po zdarzeniu co może służyć jako dodatkowe więzy. Np. zmienić spacje na null.

  create trigger setnull_trigger before update on r referencing new row as nrow for each row when nrow.telefon_numer = ‘ ‘ set nrow.telefon_numer = null

  Wyzwalacze: zdarzenia i akcje w SQL


  R ne poziomy wyzwalania
  Różne poziomy „wyzwalania” najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

  • Zamiast wykonywać osobne działanie dla każdego wiersza można wykonać pojedyncze działanie dla wszystkich wierszy podlegających tej transakcji

   • Używamyfor each statement zamiastfor each row

   • Używamyreferencing old tablealboreferencing new tableaby odwoływać się do tymczasowych tabel (transition tables) zawierających zmodyfikowane wiersze

   • Warto stosować w sytuacjach, gdy mamy zmienić dużą liczbę wierszy


  Dzia ania zewn trzne
  Działania zewnętrzne najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

  • Czasami chcemy aby wyzwalacze były aktywowane z zewnątrz

   • Np.wykonanie zamówienia produktu , którego ilość w hurtowni znacznie zmalała, włączenie się alarmu,

  • Wyzwalacze nie mogą być wykorzystane do bezpośredniej implementacji działania świata zewnętrznego, ale!

   • Wyzwalacze mogą być wykorzystane do zapisania w osobnej tabeli działań, które mają być podjęte

   • Możemy posiadać proces, który w sposób ciągły analizuję tabelę, przeprowadza działanie zapisane w tabeli i następnie usuwa działanie z tabeli

  • Np.Złóżmy, że hurtownia posiada następujące tabele

   • zapasy(produkt, poziom): Ile tego mamy w hurtowni

   • minpoziom(produkt, poziom) : Jaki jest poziom mimalny produktu

   • ponow_zam(produkt, liczba): Ile powinniśmy zamówić jednorazowo

   • zamowienia(produkt, liczba) : Zamówienia do wykonania wykonuje je proces zewnętrzny w stosunku do bazy danych


  Dzia ania zewn trzne cd

  create trigger najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)zamow_trigger after update of liczbaon zapasy

  referencing old row as orow, new row as nrow

  for each row

  when nrow.poziom < = (select poziom

  from minpoziom

  where minpoziom.produkt = orow.produkt)

  and orow.poziom > (select poziom

  from minpoziom

  where minpoziom.produkt = orow.produkt)

  begin

  insert into zamowienia

  (select produkt, liczba

  from ponow_zam

  where ponow_zam.produkt = orow.produkt)

  end

  Działania zewnętrzne (cd.)


  Wyzwalacze w ms sql
  Wyzwalacze w najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer) MS-SQL

  • CREATE TRIGGER [schema_name.]trigger_nameON {table_name | view_name}[WITH dml_trigger_option [,…]]{FOR | AFTER | INSTEAD OF} { [INSERT] [,] [UPDATE] [,] [DELETE]}[WITH APPEND]{AS sql_statement | EXTERNAL NAME method_name}

  • Klauzula WITH <trigger_option> może zawierać dwie różne opcje:

   • WITHENCRYPTION wskazuje, że kod T-SQL wyzwalacza powinien być ukryty lub zakodowany

   • WITH EXECUTE AS `nazwa użytkownika”


  Wyzwalacze w ms sql1

  create trigger najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)debet_trigger onrachunekfor updateas if inserted.stan < 0begin insert into kredytobiorca(select klient_numer,rachunek_numerfrom depozytor, inserted where inserted.rachunek_numer = depozytor.rachunek_numer)insert into kredyt values (inserted.rachunek_numer, inserted.oddzial_nazwa, – inserted.stan)update rachunek set stan = 0 from rachunek, inserted where rachunek.rachunek_numer = inserted.rachunek_numerend

  Nie ma before, zamiast after użyto on update

  Slowo kluczowe AS rozpoczyna opis działania

  Zamiast warunku when użyto if

  inserted, deleted zamiast referencing new/old table

  Wyzwalacze w MS-SQL


  Kiedy nie nale y u ywa wyzwalaczy
  Kiedy nie należy używać wyzwalaczy najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)

  • Dawniej wyzwalaczy używano do

   • obsługi danych podsumowujących (np. całkowita pensja w każdym dziale)

   • Replikacji bazy danych poprzez zapisywanie zmian do specjalnych relacji (changelubdelta) i stosowanie osobnego procesu zewnętrznego do zastosowania tych zmian na kopii bazy danych.

  • Dzisiaj robimy to lepiej:

   • dane podsumowujące obsługujemy poprzez tzw. widoki zmaterializowane

   • Bazy danych posiadają wbudowane mechanizmy replikacji

  • Zamiast wyzwalaczy stosuje się „enkapsulację” (pojęcie z języków obiektowych)

   • Definiuje się metody zmieniające dane

   • Działania przeprowadza się jako część tych metod

  • Wyzwalacz może wywołać kolejny wyzwalacz (zapętlenie!)


  Wyzwalacze zalety
  Wyzwalacze – najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)Zalety

  • Wyzwalcze dostarczają alternatywnego sposobu sprawdzania spójności

  • Wyzwalacz może wychwycić błędy w logice biznesowej na poziomie bazy danych.

  • Wyzwalacz dostarcza alternatywnego sposobu wykonania zadania w kolejce. Nie trzeba czekać na kolejkę zadań aby wykonać zadanie. Można je wykonać przed lub po zmianach w tabelach bazy danych.

  • Wyzwalacz jest bardzo przydatny, gdy używamy go do sprawdzanie zmian w tabelach bazy danych.


  Wyzwalacze wady
  Wyzwalacze - najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)Wady

  • Wyzwalacz może dostarczyć tylko rozszerzonej walidacji, nie może zastąpić innych walidacji. Niektóre proste walidacje mogą być wykonywane na poziomie aplikacji. Na przykład, mona sprawdzić dane wprowadzane po stronie klienta przy pomocy javascriptlub po stronie serwera przy pomocy PHP lub ASP.NET.

  • Wyzwalacze wykonują się „niewidzialnie” dla klienta, który łączy się z serwerem bazy danych, tym samym trudno jest wywnioskować co się zdarzyło po stronie serwera.

  • Wyzwalacze wykonują się przy każdej modyfikacji tabeli, zwiększa obciążenie bazy danych i spowalnia system.

  • Wyzwalacze czy procedury składowane? Zależnie od sytuacji, ale zasadą może być, że jeśli nie mona czegoś zrobić przy pomocy procedury składowanej, powinniśmy użyć wyzwalacza.


  Procedury sk adowane
  Procedury składowane najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)


  Bezpiecze stwo

  Bezpieczeństwo najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)– zabezpieczenie przed próbami kradzieży lub modyfikacji danych.

  Poziom bazy danych

  Mechanizmy autoryzacji i autentykacji, które pozwalają określonym użytkownikom na dostęp tylko do odpowiednich danych

  Omawiamy głównie autoryzację

  Poziom systemu operacyjnego

  Tzw. su systemu operacyjnego mogą zrobić prawie wszystko z bazą danych! Dlatego wymagane są doskonałe zabezpieczenia na tym poziomie

  Poziom sieci –musimy używać szyfrowania aby zapobiec:

  podsłuchowi (nieautoryzowanemu czytaniu komunikatów)

  maskaradzie (udawaniu użytkownika autoryzowanego, przykłady)

  Bezpieczeństwo


  Bezpiecze stwo cd
  Bezpieczeństwo najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer)(cd.)

  • Poziom fizyczny

   • Fizyczny dostęp do komputerów (kłódka i klucz)

   • Klęski żywiołowe (wichury, powodzie, pożary, ...)

    • Odzyskiwanie danych !

  • Poziom ludzki

   • Czy użytkownicy nie „sprzedają” dostępu do danych

   • Muszą znać podstawowe zasady wyboru bezpiecznych haseł (nie może to być imię żony i liczba dzieci ani żadne obsceniczne słowo – Seksmisja!!!)


  Autoryzacja

  Zakresy autoryzacji na częściach bazy danych (por. MySQL) najważniejszych narzędzi DBA (database administrator) oraz DBAD (application developer) :

  Read– może przeglądać dane.

  Insert– może wstawiać nowe dane ale nie może zmieniać istniejących.

  Update– może zmieniać ale nie może usuwać.

  Delete– może usuwać.

  Zakresy autoryzacji dla schematów bazy danych

  Index– tworzy i usuwa indeksy.

  Resources– może tworzyć nowe relacje.

  Alteration– może modyfikować schematy relacji (zmieniać atrybuty).

  Drop– może usuwać relacje.

  Autoryzacja


  Nadawanie uprawnie

  Przekazywanie uprawnień od jednego użytkownika do innego może być reprezentowane przy pomocy grafu .

  Węzły tego grafu przedstawiają użytkowników.

  Wierzchołkiem grafu jest zawsze administrator bazy (DBA).

  Graf dla nadawania uprawnień update na tabeli kredyt.

  LiniaUi Uj, mówi, że użytkownikUinadał uprawnieniaupdatena loanużytkownikowiUj.

  Nadawanie uprawnień


  Graf nadawania uprawnie

  Wymagania może być reprezentowane przy pomocy grafu : Wszystkie krawędzie grafu muszą być częścią ścieżki mającej początek na DBA

  Jeśli DBA odwoła uprawnienia użytkownikowiU1:

  Uprawnienia muszą być odebrane U4gdyżU1nie ma już uprawnień

  Uprawnienia nie mogą być odebraneU5gdyż posiada on również uprawnienia nadane przez U2

  Nie może być ścieżek, które nie mają połączenia z DBA:

  DBA nadaje uprawnieniaU7

  U7nadaje uprawnieniaU8

  U8nadaje uprawnieniaU7

  DBA usuwa uprawnieniaU7

  Uprawnienia U7dlaU8orazU8dlaU7muszą zostać usunięte bo nie ma już ścieżki od DBA ani do U7ani doU8.

  Graf nadawania uprawnień


  Okre lanie autoryzacji w sql

  Polecenie może być reprezentowane przy pomocy grafu grantjest używane do przekazania (nadania) uprawnień

  grant <lista uprawnień>

  on <nazwa relacji lub widoku> to <lista użytkowników>

  < lista użytkowników > ma postać:

  identyfikator użytkownika

  public, co nadaje uprawnienia wszystkim użytkownikom

  rola (o rolach później)

  Nadanie uprawnień do widoku nie implikuje uprawnień do relacji, na których widok jest zbudowany.

  Nadający uprawnienia musi posiadać nadawane uprawnienia lub być administratorem bazy danych.

  Określanie autoryzacji w SQL


  Uprawnienia w sql

  select może być reprezentowane przy pomocy grafu :pozwala na odczyt danych z relacji, jak również na wykonywanie kwerend z wykorzystaniem widoków

  Przykład: nadaj użytkownikomU1, U2, orazU3uprawnienia selectdo relacjioddzial:

  grant select on oddzial to U1, U2, U3

  insert: uprawnienia do wstawiania krotek

  update: uprawnienia do zmiany wartości atrybutów przy pomocy polecenia SQL update

  delete: uprawnienia do usuwania krotek w relacji

  all privileges: wszystkie dopuszczalne uprawnienia

  Uprawnienia w SQL


  Uprawnienie do nadawania uprawnie

  with grant option może być reprezentowane przy pomocy grafu : pozwala aby użytkownik posiadający uprawnienia mógł przekazywać te uprawnienia innym użytkownikom.

  Przykład:

  grant select on oddzialto U1with grant option

  Uprawnienie do nadawania uprawnień


  Odbieranie uprawnie w sql

  Polecenie może być reprezentowane przy pomocy grafu revokeodbiera uprawnienia.

  revoke <lista uprawnień>

  on <nazwa relacji lub widoku> from <lista użytkowników>

  Przykład:

  revoke select on oddzial from U1, U2, U3

  <lista przywilejów> może składać się z jednego słowaall. W takim przypadku odbieramy wszystkie przywileje.

  Jeśli <lista użytkowników> zawiera public, wszyscy użytkownicy, którym nie nadano tego przywileju indywidualnie tracą uprawnienia.

  Można zachować uprawnienia po ich odwołaniu jeżeli nadało je dwóch różnych użytkowników a tylko jeden je odwołał.

  Wszystkie przywileje, które zależą od odbieranego są również odbierane.

  Odbieranie uprawnień w SQL


  Ograniczenia autoryzacji w sql
  Ograniczenia autoryzacji w SQL może być reprezentowane przy pomocy grafu

  • SQL nie pozwala na autoryzację na poziomie krotek

   • Np. nie można spowodować aby student widział tylko krotki odpowiadające swoim danym (to robimy przy pomocy widoków)

   • Wraz z rozwojem sieciowych baz danych pojawiają się nowe problemy, gdyż większość użytkowników takich baz posiada jeden (ten sam) identyfikator

  • Zadanie autoryzacji w powyższych przykładach przenosi się na programy aplikacyjne, tzn. poza SQL.

   • Zaleta: Szczegółowe rozróżnienie autoryzacji, takie jak dostęp do indywidualnych krotek może być implementowane na poziomie aplikacji zewnętrznej

   • Wada: autoryzacja spada na programistę, łatwo o błędy np. dziury w systemie zabezpieczeń


  Historia zmian
  Historia zmian może być reprezentowane przy pomocy grafu

  • Historia zmian – zapis wszystkich zmian (insert/delet/update) na bazie danych razem z informacją kto, kiedy i gdzie ( z jakiego IP) je wykonał.

  • Korzysta się z niej aby wyśledzić odpowiedzialnych za wprowadzenie błędnych danych.

  • Można je zaimplementować przy pomocy wyzwalaczy ale wiele baz danych posiada wbudowane odpowiednie narzędzia.


  Role może być reprezentowane przy pomocy grafu pozwalają na definiowanie zestawu przywilejów dla grupy użytkowników poprzez tworzenie odpowiednich “ról”

  Przywileje można nadawać i odpierać rolom tak samo jak użytkownikom

  Role mogą być przypisane użytkownikom a także innym rolom

  SQL:1999 zawiera pojęcie ról

  create role urzednikcreate role menadzer

  grant select on oddzialto urzednikgrant update (stan) on rachunek to urzednikgrant all privileges on rachunek to menadzergrant urzednikto mendzergranturzednikto alicja, bolekgrant menadzer to czeslaw

  Role


  Zanurzony embedded sql
  „Zanurzony” ( może być reprezentowane przy pomocy grafu Embedded) SQL

  • Standard SQL definiuje zanurzenie SQLa w szeregu standardowych językach programowania takich jak C, Java czy Cobol.

  • Język do którego wprowadza się polecenia SQL nazywamy językiem gospodarza (host language), a struktury języka udostępnione w ten sposób nazywamy zanurzeniem SQL (embedded SQL)

  • PolecenieEXEC SQLużywane jest do identyfikowania zanurzonego SQLa przez tzw. preprocesor

   EXEC SQL <polecenie zanurzonego SQL > END_EXEC

   Ale w niektórych językach może być nieco inaczej np w Javie: # SQL { …. };


  Przyk ad
  Przykład może być reprezentowane przy pomocy grafu

  • Określamy kwerendę SQL i deklarujemy dla niej cursor

   EXEC SQL

   declare c cursor for select depozytor.klient_nazwisko, klient_miastofrom depozytor, klient, rachunekwhere depozytor.klient_nazwisko = klient.klient_nazwisko and depozytor rachunek_numer = rachunek.rachunek_numerand rachunek.stan > :suma

   END_EXEC

  • Z poziomu języka gospodarza znajdź nazwy i miasta klientówz kwotą większą niż zmienna suma na jakimkolwiek rachunku.


  Zanurzony sql c d
  Zanurzony może być reprezentowane przy pomocy grafu SQL (Cd.)

  • Polecenie openpowoduje wykonanie kwerendy

   EXEC SQL opencEND_EXEC

  • Polecenie fetchpowoduje, że wartości pojedynczej krotki zostają umieszczone w zmiennych języka gospodarza.

   EXEC SQL fetch c into :cn, :cc END_EXECPowtarzanie tej komendy „wyciąga” kolejne krotki z wyniku kwerendy

  • W ramach języka istnieje tzw. obszar komunikacyjny SQLCA i zmienne, które przyjmują odpowiednie wartości przy określonych zdarzeniach, np. zmienna SQLSTATE przyjmuje wartość ‘02000’ jeśli w wyniku kwerendy nie ma już dalszych krotek.

  • Polecenieclosepowoduje zamknięcie przez bazę danych tymczasowej relacji przechowującej wynik kwerendy.

   EXEC SQL closec END_EXEC

   W Javie jest trochę inaczej (bardziej naturalnie)


  Modyfikacje poprzez kursor
  Modyfikacje poprzez kursor może być reprezentowane przy pomocy grafu

  • Możemy zmodyfikować bazę z poziomu zanurzonego SQL. Jeżeli chcemy do każdego rachunku w oddziale Toruń dodać 100 zł to najpierw wykonujemy polecenie:

   declare c cursor for select *from rachunekwhereoddzial_nazwa = ‘Toruń’for update

  • A potem pobieramy kolejne rekordy (fetch) i po każdym pobraniu wykonujemy polecenie

   update rachuneksetstan = stan + 100where current of c


  Odbc i jdbc
  ODBC może być reprezentowane przy pomocy grafu i JDBC

  • API (application-program interface) dla programów komunikujących się z serwerami baz danych

  • Aplikacje odwołują się do funkcji API aby

   • Połączyć się z bazą danych

   • Wysłać polecenia SQL do serwera baz danych

   • Pobrać krotki wyniku (jedna po drugiej i zapisać je w zmiennych programu)

  • ODBC (Open Database Connectivity) działa z językami C, C++, C#, raz Visual Basic

  • JDBC (Java Database Connectivity) współpracuje Javą


  Standard może być reprezentowane przy pomocy grafu Open DataBase Connectivity(ODBC)

  jest standardemdla aplikacji do komunikowanie się z serwerem bazy danych

  po to aby

  otworzyć połączenie z bazą,

  wykonywać zapytania i modyfikować bazę danych,

  pobierać wyniki zapytań.

  Aplikacje takie jak GUI, arkusze kalkulacyjne, ... mogą korzystać z ODBC

  ODBC


  Odbc cd

  Każdy system bazodanowy „współpracujący z” ODBC dostarcza sterownika (biblioteki) która musi być „linkowana” z programem klienckim.

  Kiedy program klienta wywołuje ODBC API, kod w bibliotece komunikuje się z serwerem aby wykonać żądaną operację i zwrócić jej wynik.

  Połączenie z bazą danych otwiera SQLConnect(). Parametrami są :

  uchwyt połączenia,

  serwer z którym chcemy się połączyć

  id użytkownika,

  hasło

  ODBC (cd.)


  Przyk ad kodu odbc

  int ODBCexample() dostarcza sterownika (biblioteki) która musi być „linkowana” z programem klienckim

  {

  RETCODE error;

  HENV env; /* environment */

  HDBC conn; /* database connection */

  SQLAllocEnv(&env);

  SQLAllocConnect(env, &conn);

  SQLConnect(conn, „ferm.fizyka.umk.pl", SQL_NTS, „pp", SQL_NTS, „pppasswd", SQL_NTS);

  { …. zrób coś w bazie danych … }

  SQLDisconnect(conn);

  SQLFreeConnect(conn);

  SQLFreeEnv(env);

  }

  Przykład kodu ODBC


  Funkcje i procedury
  Funkcje i procedury dostarcza sterownika (biblioteki) która musi być „linkowana” z programem klienckim

  • SQL:1999 wprowadza funkcje i procedury

   • Funkcje/procedury mogą być pisane w SQL lub zewnętrznym języku programowania

   • Niektóre systemy bazodanowe dostarczają funkcji o wartościach typu tabelarycznego (wynikiem funkcji jest relacja)

   • SQL:1999 dostarcza podstawowego zestawu poleceń typowych dla zwykłych języków programowania

   • pętle, konstrukcja if-then-else, przypisania

  • Wiele systemów baz danych posiada własne rozwiązania niezgodne z tym standardem


  ad