Informasjon om enovas program for fjernvarme infrastruktur
Download
1 / 31

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur. Agenda. Enovas varmeprogram Ulike rammebetingelser for FV-programmene Anbudprosessen Kvalifiseringskrav Hvilke anlegg kan inngå Tilbudsinnlevering Tildelingskriterier Kontraktsvilkår Tidsplan for 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informasjon om Enovas Program for fjernvarme infrastruktur' - starr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Informasjon om enovas program for fjernvarme infrastruktur

Informasjon omEnovas Program for fjernvarme infrastruktur


Agenda
Agenda

 • Enovas varmeprogram

 • Ulike rammebetingelser for FV-programmene

 • Anbudprosessen

 • Kvalifiseringskrav

 • Hvilke anlegg kan inngå

 • Tilbudsinnlevering

 • Tildelingskriterier

 • Kontraktsvilkår

 • Tidsplan for 2011

 • Det norske varmekartet endres

 • Aktiviteter 2011, inkludert engangskonkurranse for vannbåren varme


Varmeprogrammene i 2010
Varmeprogrammene i 2010

Fjernvarme

nyetablering

Fjernvarme

infrastruktur

Lokale

energisentraler

Biogass

produksjon


Fjernvarme nyetablering
Fjernvarme nyetablering

Skal fremme nyetablering av fjernvarme og fjernkjøling, der det må etableres både infrastruktur og tilhørende energisentral for fornybar varmeproduksjon

Målgruppe

Aktører som ønsker å etablere og / eller videreutvikle forretningsvirksomhet innen leveranse av fjernvarme/-kjøling

 • Investeringsstøtte bestemmes av:

 • støtte inntil en reell avkastning før skatt på 8 %

 • innbyrdes konkurranse mellom omsøkte

 • prosjekter


Fjernvarme infrastruktur
Fjernvarme infrastruktur

Formål

Mer robust utbygging av fjernvarme- og

fjernkjølekapasitet og økt tilbud av varme og kjøling til sluttbrukere

Enova kompenserer for

Manglende lønnsomhet i infrastrukturutbygging

Usikkerhet i varmeetterspørselen

Målgruppe

Etablerte aktører i fjernvarmebransjen som vil utvide eget nett

Registrerte foretak

Infrastruktur for fjernvarme og fjernkjøling omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem

til målepunkt for uttak av varme og kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere,

stikkledninger og kundesentraler


Ulike rammebetingelser samme m l
Ulike rammebetingelser – samme mål

 • Fjernvarme Nyetablering:

 • ESA og Miljøstøtteregelverket

 • Ikke konkurransevridende

 • Kontraktsfester fornybar energileveranse, skal bygges innen utløpet av investerings-perioden (maksimalt 5 år)

 • Avkastning kan ikke overstige et maksimalt nivå, satt av tredjepart etter en observasjon av hva som er normalt i bransjen

  • Maks. 8 % reel avkastning før skatt

  • Kontantstrømsanalyse med internrentevurdering

 • Fjernvarmepris til kunde skal ikke være lavere enn alternativ energipris i Enovas støtteberegninger

  • 3-års forward på Nordpool, midlet over siste 6 mnd

 • Fjernvarme Infrastruktur:

 • Lov om offentlig anskaffelse

 • Likebehandling av tilbydere

 • Kontraktsfester total energileveranse, men:

  • Enova vil ha en realistisk plan for fornybart innen 10 år

 • Tilbyder setter sin egen kompensasjon og avkastning

  • Enova godtar ikke overkompensasjon

  • Kontantstrømsanalyse med internrentevurdering

 • Fjernvarmepris settes av tilbyder

  • Vurderes av Enova

  • Gir tilbyder mulighet til å tilby lavere fjernvarmepris for å gi insentiv til konvertering


Gjennomf ring av fjernvarme infrastruktur anbud for kj p av tjenester av allmenn konomisk interesse
Gjennomføring av Fjernvarme Infrastruktur:Anbud for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk interesse

 • Anbudskonkurranse på www.doffin.no og evt. TED,

 • 3-4 ganger årlig

  • Definisjon…visse økonomiske tjenester som myndighetene anser som særlig viktige for innbyggerne og som ikke vil bli levert på en tilfredsstillende måte av markedet alene…

  • Krav

   • Klart definert forpliktelse (type tjeneste, omfang, pris, kvalitet…)

   • Klare kriterier for fastsettelse av kompensasjon

   • Ingen overkompensasjon

   • Kompensasjonens størrelse fastsettes ved offentlig anskaffelsesprosedyre eller på grunnlag av en analyse av omkostningene hos et sammenlignbart veldrevet foretak


Gjennomf ring av anbudsprosessen
Gjennomføring av anbudsprosessen

Forhandlings-

møter

Utlysning på

Doffin/TED

Endring av tilbud: frist 3 dager

Saks-

behandling

Vurdering

av tilbud

Tilbudsfrist

Vedtak

1. mars

1.februar

Mars/april

30.April

Ca. 3 mnd

Evt. egen prekvalifisering – en måned ekstra gjennomføringstid

Antatt størrelse på samlet innkjøp avgjør anbudsprosessens lengde:

Over EØS-terskel (40,5 mnok) - to-trinns prosess med egen prekvalifisering

Under EØS-terskel - ett-trinns prosess med inkl. prekvalifisering


Kvalifikasjonskrav for tilbyder
Kvalifikasjonskrav for tilbyder

 • Skatteattester, ikke eldre enn 6 mnd

  • Skatt

  • mva

 • HMS egenerklæring

 • Firmaattest

 • Årsregnskap inkl. noter med styre- og revisjonsberetning for de to siste år

 • Referanseliste

 • Kort og overordnet beskrivelse av virksomheten

  • forretningsidé og kjernekompetanse

  • historikk, organisering og en beskrivelse av dagens virksomhet.

  • Beskrivelse av organisering for gjennomføring av oppdraget, inkl. CV for nøkkelpersonell legges ved. Ved bruk av samarbeidspartnere/underleverandører må dette beskrives.

  • kortfattet beskrivelse av kvalitetssikringssystem


Fjernvarme infrastruktur anlegg som kan omfattes
Fjernvarme infrastruktur – anlegg som kan omfattes

 • Anlegg som:

 • Har en klart definert utstrekning og leveringsområde

 • Har minimum 30 års levetid

 • Har fjernvarmekonsesjon, der dette er påkrevd eller forutsatt av utbygger

 • Er basert på realistiske økonomiske forutsetninger

 • Er basert på eller kan fremlegge en plan om fremtidig utnyttelse av fornybare energikilder innenfor 10 år

Kompensasjon skal være utløsende, dvs. prosjektet ikke vedtatt igangsatt


Fjernvarme infrastruktur tjenesteforpliktelse
Fjernvarme infrastruktur – tjenesteforpliktelse

 • Tilbyder skal bygge og drifte anlegg som skal levere fjernvarme- og fjernkjøleenergi til eksterne kunder innenfor et geografisk definert leveringsområde

 • Anlegget forplikter seg til å tilby tilknytning av interesserte sluttbrukere i angitt leveringsområde i minimum 5 år etter ferdigstillelse

 • Anlegget forplikter seg ovenfor kundene å dekke det totale varme- og kjølebehovet over hele året (dersom kunde kun ønsker spisslast faller forpliktelsen bort)

 • Anlegget skal ha en teknisk levetid på minst 30 år


Informasjon om enovas program for fjernvarme infrastruktur

Tilbudt leveringsområde

Leveringskapasitet baseres på en vurdering av

markedsgrunnlaget innenfor et avgrenset område innenfor en

10 årsperiode

Mål i GWh leveranse/år


Markedsgrunnlag innenfor leveringsomr det hva kan inng
Markedsgrunnlag innenfor leveringsområdet – hva kan inngå?

 • Beskrivelse av markedsgrunnlaget og forventet fjernvarme- og fjernkjøleleveranse i minimum 10 år, basert på:

  • eksisterende kundegrunnlag

  • Planlagt og vedtatte kjente utbyggingsplaner

  • kommunale areal- og reguleringsplaner

 • Basert på markedsgrunnlaget lages en oversikt over kjente kunder i tabellform:

  • Navn/adresse minst på områdenivå

  • Energi og effektdata, gjerne inkludert arealdata

  • Status for kunde (eksisterende, planlagt, m/vbv)

  • Tidspunkt for forventet tiknytning av kunde

  • Eventuelle avtalemessige forhold. Avtaler som foreligger på tilbudstidspunkt legges ved tilbudet.

  • Kommunedelplan for energi og liknende, der dette foreligger.

  • Kommunal arealplan for leveringsområdet, og eventuelle relevante reguleringsplaner.


Informasjon om enovas program for fjernvarme infrastruktur

Kompensasjon skal baseres på realistiske økonomiske forutsetninger

B. Leveringsområde

A. Eksisterende anlegg

FV-pris

Innkjøpspris

FV-kostnad


Inntekter i det tilbudte leveringsomr det
Inntekter i det tilbudte leveringsområdet forutsetninger

 • Oppnåelig fjernvarmepris i markedet

  • avhengig av kundens alternative varmepris

 • Tilbyder har mulighet for å tilby rabattert fjernvarmepris til enkeltkunder over en periode for å oppnå konvertering av el.bygg

  • dokumenteres gjennom investeringsbudsjett for konvertering og prisavtale med kunde


Fjernvarmekostnad for levere til sluttkunde i det tilbudte leveringsomr det re kwh
Fjernvarmekostnad for å levere til sluttkunde i det tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)

Merkostnader i eksisterende anlegg

Kostnader inne i leveringsområdet

Kapitalkostnaden skal ikke legges inn i internrentekalkulatoren, siden investeringen legges inn


Informasjon om enovas program for fjernvarme infrastruktur

Innkj tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)

Innkj

ø

ø

pspris

pspris

ved stuss

ved stuss

D & V

D & V

av anlegg inne

av anlegg inne

i

i

leverings

leverings

-

-

omr

omr

å

å

det

det

Kapital

Kapital

-

-

kostnad

kostnad

for

for

nettet inne i

nettet inne i

leverings

leverings

-

-

omr

omr

å

å

det

det

Innkjøpspris – merkostnad (øre/kWh)Skal reflektere merkostnadene ved å produsere den nødvendige fjernvarmeleveransen i 30 år

Påløpte investerings-kostnader er ”sunk cost”


Informasjon om enovas program for fjernvarme infrastruktur

B. Leveringsområde tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)

A.Eksisterende anlegg

C. Vekstpotensial


C vekstpotensiale
C. Vekstpotensiale tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)

Forventet markedsgrunnlag i områder utover leveringsområdet

Er i dag ikke lønnsomt å bygge ut

Kan tilbys i senere runder av anbudsordningen

Viktig å sikre overføringskapasitet inn i områder med vekstpotensiale


Tilbudsbrev skal inneholde
Tilbudsbrev skal inneholde tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)

 • Signert tilbudsbrev

  • Angivelse av pris og evt. forbehold

  • Sammenfatning av vedlagt dokumentasjon

  • Utfylt skjema ”sammendrag av hoveddata”

 • Prosjektbeskrivelse

  • Markedsgrunnlag

  • Plan for realisering av tilbudt infrastruktur

  • Beskrivelse av planlagt driftsopplegg

  • Kart over leveringsområdene, med og uten inntegnet rørtraseer

  • Fremdriftsplan

  • Investerings- og driftsbudsjett, samt internrentekalkulatoren

  • Finansieringsplan

 • Vedlegg

  • Informasjon om og avtaler med underleverandører/samarbeidspartnene

  • Evt. fjernvarmekonsesjon

  • Status for nødvendige søknader, godkjenninger og tillatelser

  • Andre relevante dokumenter


Tilbudsinnlevering
Tilbudsinnlevering tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)

 • Tilbud må være Enova i hende innen utløpet av fristen, klokkeslett og dato

 • Tilbudet leveres i lukket og merket forsendelse

 • Tilbudet leveres i 2 papirkopier + 1 elektronisk kopi

 • Vedståelsesfrist 90 dager


Fjernvarme infrastruktur tildelingskriterier

B tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)

Fjernvarme infrastruktur – tildelingskriterier

Tilbud som er sendt inn til Enova i forbindelse med anbudskonkurransen vil bli rangert etter et sett tildelingskriterier, i prioritert rekkefølge:

 • Høy leveringskapasitet per kompensasjonskrone innenfor leveringsområde

 • Høyt fremtidig vekstpotensial utover angitt leveringsområde

 • Lav samlet fjernvarmekostnad levert sluttbruker


Fjernvarme infrastruktur kontraktsvilk r
Fjernvarme infrastruktur – kontraktsvilkår tilbudte leveringsområdet (øre/kWh)

 • Ved kontraktssignering skal finansiering være på plass.

 • Kontrakten er et juridisk bindende avtale, og tilbyder er forpliktet til å gjennomføre tjenesteforpliktelsen innenfor avtalt tidsperiode.

 • Utbygging av anlegget skal være igangsatt innen 18 måneder.

 • Det skal rapportere kvartalsvis i byggeperioden, og årlig rapportering av energileveranse i inntil 10 år etter ferdigstillelse

 • Det kan bli stilt krav om nødvendige tillatelser, bindende finansieringsplan herunder finansielle garantier m.v. før utbetaling

 • Kompensasjon fra Enova er inkl. alle avgifter, inkl. mva.

 • Kompensasjonen vil bli utbetalt pro rata etter hvert som kostnader påløper prosjektet.

 • Dersom prosjektet gjennomføres under budsjett og i sin helhet, betales hele kompensasjonen ut.

 • Anlegget skal være ferdigstilt innen 3 år etter kontraktsinngåelse, dvs. fysiske arbeid skal være ferdig og alle investeringer tilknyttet tilbudet være foretatt.

 • Sluttrapport og siste utbetalingsanmodning senest 3 mnd etter ferdigstillelsesdato.


Planlagte anbudsrunder i program fjernvarme infrastruktur 2011
Planlagte anbudsrunder i Program Fjernvarme Infrastruktur 2011

Alle rundene er planlagt uten prekvalifisering, dvs. samlet

kompensasjon under 40,5 mnok. Dersom det er behov for prekvalifiseringsrunde, må Enova få beskjed


Oppsummering anbudsordningen
Oppsummering anbudsordningen 2011

 • Enova ”kjøper” tjenesten fjernvarmeleveranse til sluttbruker i en konkurranse

 • Strenge formalkrav for å sikre likebehandling

 • Stor frihet for tilbyder mhp utforming av prosjektet

 • Enova sikrer at det ligger realistiske forventinger til grunn


Informasjon om enovas program for fjernvarme infrastruktur

Det norske 2011varmekartet endres

Byer i Norge:

Totalt antall 98

Med igangsatt eller planlagt FV 59 (61 %)

Fått Enova-tilsagn 55

Byer med over 10.000 innbyggere:

Totalt antall 45

Med igangsatt eller planlagt FV 42 (92 %)

Fått Enova-tilsagn 39

Gitt støtte til rundt 350 lokale energisentraler

Kartet viser prosjekter støttet per. des 2008


Informasjon om enovas program for fjernvarme infrastruktur

556 2011

400

393

331

193

131

84

70

70

71


Viktige aktiviteter i 2011

Engangskonkurranse vannbåren varme i bygg 2011

Videreutvikling av Program for lokale energisentraler

Potensialstudie for fornybar varme og kjøling

Mulighetsstudie bio i industrien

Mulighetsstudie ny teknologi og innovasjon i fjernvarme

Faktastudie elektrisk oppvarming kontra vannbåren varme

Kompetansekompendium for fornybar varme / energiomlegging

Enovas varmepublikasjon

Varmeseminar i mai 2011

Viktige aktiviteter i 2011


Vannb ren varme i bygg
Vannbåren varme i bygg 2011

Markedet er kjennetegnet av

 • Mangel på kompetanse i hele verdikjeden

 • Høye og svært varierende kostnader

 • Konvensjonelle varmeløsninger velges, selv i bygg med lavt energibehov

  Enova skal bidra til å løfte kompetansen og redusere kostnadene gjennom å fremme enkle og rimelige vannbårne varmesystemer

  Virkemiddel

 • Engangskonkurranse for kjøp av utvikling av enkle og rimelige vannbårne varmesystemer

  • Tilbyder forplikter seg å installere varmesystemet i eget byggeprosjekt

 • Kommunikasjon gjennom kampanje og PR


Kontaktpersoner i varmegruppa
Kontaktpersoner i Varmegruppa 2011

Helle H. GrønliOmrådeleder

Tlf: 73 19 04 45

helle.gronli@enova.no

Roar Grønhaug

Seniorrådgiver

Tlf: 73 19 04 30

roar.gronhaug@enova.no

Trond BratsbergRådgiver

Tlf: 73 19 04 78

trond.bratsberg@enova.no

Trude TokleSeniorrådgiver

Tlf: 73 19 04 54trude.tokle@enova.no

Andreas StokkeRådgiver

Tlf: 73 19 04 52andreas.stokke@enova.no