uniwersytet e konomiczny w k rakowie krakowska s zko a b iznesu zarz dzanie sfer us ug medycznych
Download
Skip this Video
Download Presentation
Aspekty prawne kosmetologii

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Aspekty prawne kosmetologii - PowerPoint PPT Presentation


 • 369 Views
 • Uploaded on

Uniwersytet E konomiczny w K rakowie  Krakowska S zkoła B iznesu ZARZĄDZANIE SFERĄ USŁUG MEDYCZNYCH. Aspekty prawne kosmetologii. Roksana Duda. Cel pracy. Przedstawienie podstawowych aspektów prawnych kosmetologii. Plan pracy. Geneza i podstawy prawne kosmetologii:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aspekty prawne kosmetologii' - starbuck


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
uniwersytet e konomiczny w k rakowie krakowska s zko a b iznesu zarz dzanie sfer us ug medycznych

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła BiznesuZARZĄDZANIE SFERĄ USŁUG MEDYCZNYCH

Aspekty prawne kosmetologii

Roksana Duda

cel pracy
Cel pracy

Przedstawienie podstawowych aspektów prawnych kosmetologii.

plan pracy
Plan pracy

Geneza i podstawy prawne kosmetologii:

 • Zarys historii dotyczący kosmetyki i regulacji prawnych na temat kosmetyków
 • Ustawa o kosmetykach. Dyrektywa kosmetyczna
 • Krajowy System Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu

Regulacje składu kosmetyków oraz ich jakości:

 • Rozporządzenie dotyczące substancji dodawanych do kosmetyków
 • Podstawy prawne dotyczące oceny jakości kosmetyków
 • Nadzór nad kosmetykami

Utworzenie i funkcjonowanie gabinetu kosmetycznego:

 • Etapy rejestracji działalności gospodarczej
 • Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń
 • Wyposażenie gabinetu kosmetycznego
 • Postępowanie z odpadami po zabiegu
 • Podstawowe zasady higieny personelu kosmetycznego
 • Higiena i mycie rąk
 • Stosowanie rękawiczek ochronnych
slide4
Zadbane ciało jest wizytówką każdego człowieka, dlatego obecnie tak wiele osób korzysta z gabinetów kosmetycznych w celu poprawy zarówno swojego wyglądu, jak

i samopoczucia.

Jednak niewiele z nich zastanawia się nad tym, w jaki sposób działają środki prowadzące do uzyskania oczekiwanego przez nich efektu oraz jakim wymaganiom prawnym muszą sprostać zarówno pracownicy salonów kosmetycznych jak i producenci kosmetyków.

slide5
Częściową odpowiedź na te pytania udziela niniejsza praca, która omawia aktualny stan ustawodawstwa obowiązującego w branży kosmetycznej w Polsce i Unii Europejskiej. Praca ta składa się z trzech rozdziałów.
rozdzia i
Rozdział I
 • W rozdziale pierwszym pokrótce opisano zarys historii kosmetyki oraz regulacji prawnych dotyczących kosmetyków.
 • Stopniowo prześledzono kolejne przemiany, jakie przechodziła kosmetyka na przestrzeni wieków.
rozdzia i1
Rozdział I
 • W dalszej części rozdziału scharakteryzowano Europejską Dyrektywę Kosmetyczną oraz obecnie obowiązującą w Polsce Ustawę o kosmetykach, regulującą sprawy związane m.in. z produkcją, wprowadzaniemkosmetyków do obrotu, znakowaniem i nadzorem.
 • Następnie opisano zakres działania Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach, polegający na gromadzeniu danych o kosmetykach i informacji o przypadkach zachorowań spowodowanych ich użyciem.
rozdzia ii
Rozdział II
 • W rozdziale drugim scharakteryzowano regulacje składu kosmetyków oraz ich jakości.
 • Szczegółowo omówiono poszczególne załączniki Rozporządzenia Ministra Zdrowia na temat substancji dodawanych do kosmetyków.
 • Następnie przeanalizowano podstawy prawne dotyczące oceny jakości kosmetyków.
rozdzia ii1
Rozdział II
 • Omówiono kryteria czystości chemicznej i mikrobiologicznej kosmetyków oraz metody kontroli zgodności z tymi kryteriami.
 • Przedstawiono także metody analiz niezbędnych do kontroli kosmetyków.
 • Dalsza część rozdziału poświęcona jest charakterystyce jednostek sprawujących nadzór nad kosmetykami.
rozdzia iii
Rozdział III
 • Rozdział trzeci podejmuje problemy związane z tworzeniem i funkcjonowaniem gabinetu kosmetycznego.
 • W jego pierwszej części omówiono poszczególne etapy tworzenia działalności gospodarczej.
 • Następnie opisano ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń salonu kosmetycznego, a także jego odpowiedniego wyposażenia.
rozdzia iii1
Rozdział III
 • Scharakteryzowano także podstawowe zasady higieny personelu kosmetycznego.
 • Wspomniano również o konieczności stosowania rękawiczek ochronnych, dbania o higienę rąk oraz o postępowaniu z odpadami medycznymi po zabiegu.
slide12
Ustawodawstwo kosmetyczne podlega ciągłym zmianom. Przyczyną tego może być postęp naukowo-techniczny, wzrost wiedzy na temat substancji chemicznych czy innowacyjności.

Proces ten wynikać może także z coraz większych wymagań stawianych przez samych konsumentów oraz wysoką konkurencyjność rynku kosmetycznego.

wnioski
Wnioski
 • Ponieważ branża kosmetyczna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu konieczne jest ciągłe modyfikowanie regulacji prawnych.
 • Polskie ustawodawstwo kosmetyczne jest nieustannie dostosowywane dorygorystycznych wymagań Unii Europejskiej, która reguluje bezpieczeństwo, oznakowanie, skład i warunki obrotu kosmetykami.
wnioski1
Wnioski
 • Wszystkie kosmetyki wprowadzane do obrotu muszą być zgodne z Ustawą o kosmetykach spełniającą postanowienia Europejskiej Dyrektywy Kosmetycznej, natomiast wszelkie substancje dodawane do kosmetyków z załącznikami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 roku.
 • Prawidłowe funkcjonowanie gabinetu kosmetycznego powinno spełniać odpowiednie procedury sanitarne.
wykaz literatury
Wykaz literatury

[1] Czerpak R.: Podstawy higieny. Skrypt dla studentów kosmetologii. Wyższa Szkoła Kosmetologii w Białymstoku. Białystok 2005. Wydanie I.

[2] Dylewska-Grzelakowska J.: Kosmetyka stosowana. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa 2010. Wydanie IX.

[3] Gertig H.: Regulacje prawne w kosmetyce. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań 2007. Wydanie I.

[4] Jaroszewska B.: Kosmetologia. Wydawnictwo ATENA. Warszawa 2004. Wydanie V zm. i uzup.

[5] Karczewski J. K.: Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o. Lublin 2002.

[6] Kurzępa P.: Ustawa o kosmetykach z komentarzem. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”. Toruń 2009. Wydanie I.

[7] Marcinkowski J. T.: Higiena, profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2003. Wydanie I.

wykaz literatury1
Wykaz literatury

[8] Murawska-Ciałowicz E., Zawadzki M.: Higiena. Podręcznik dla studentów wydziałów kosmetologii. Górnicki Wydawnictwo Medyczne. Wrocław 2005. Wydanie I.

[9] Noszczyk M.: Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010. Wydanie I.

[10] Peters B.: Kosmetyka. Podręcznik do nauki zawodu. Poradnik. oprac. pol. Arct J., Pytkowska K., tł. z niem. Krajewska P., Filipiuk-Bartz Z. Wydawnictwo REA. Warszawa 2006. Wydanie II.

[11] Starzyk E., Zachwieja P.: Ustawodawstwo kosmetyczne w Polsce i Unii Europejskiej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Warszawa 2010. Wydanie I.

[12] Szczygieł-Rogowska J., Tomalska J.: Historia kosmetyki w zarysie. Z dziejów kosmetyki i sztuki upiększania od starożytności do poł. XX w. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku. Białystok 2007. Wydanie II.

[13] http://kosmetologia.com.pl/artykuly/wlasny-gabinet-krok-po-kroku.html, 02.04.2012, godz. 21.57.

wykaz akt w normatywnych
Wykaz aktów normatywnych

[14] Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. 1928 nr 36 poz. 343)

[15] Dyrektywa Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (Off. J. Nr L 262)

[16] Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 1985 nr 90 poz. 575 z późn. zm.)

[17] Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 z późn. zm.)

[18] Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. 2001 nr 42 poz. 473)

[19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

[20] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 634 z późn. zm.)

wykaz akt w normatywnych1
Wykaz aktów normatywnych

[21] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia listy substancji niedozwolonych do stosowania w kosmetykach, listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników, substancji konserwujących i promieniochronnych dozwolonych do stosowania w kosmetykach oraz znaku graficznego wskazującego na umieszczenie dodatkowych informacji (Dz. U. 2002 nr 105 poz. 934)

[22] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. 2002 nr 162 poz. 1342)

[23] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz. U. 2003 nr 9 poz. 107)

[24] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami (Dz. U. 2003 nr 125 poz. 1168)

[25]Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. 2004 nr 31 poz. 273)

wykaz akt w normatywnych2
Wykaz aktów normatywnych

[26] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 nr 138 poz. 1471)

[27]Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej- tekst jednolity (Dz. U. 2010 nr 220 poz. 1447 z późn. zm.)

[28] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz. U. 2004 nr 206 poz. 2106)

[29] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. 2005 nr 72 poz. 642 z późn. zm.)

[30]Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2005 nr 130 poz. 1086)

ad