Download
picture n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PICTURE PowerPoint Presentation

PICTURE

140 Views Download Presentation
Download Presentation

PICTURE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PICTURE Vliv cestovního ruchu na historická města a památkové objekty Ing. arch.Tomáš Drdácký Centrum pro historické konstrukce a sídla ÚTAM–ARCCHIP, Akademie věd ČR

 2. VLIVY CESTOVNÍHORUCHU NA HISTORICKÉOBJEKTY A PROSTŘEDÍ Obecně – nedostatek statistických dat z oblasti vlivů CR • Případové studie v posledních 25 letech • Obtížné oddělit vlivy velkého počtu návštěvníků od jiných • Kladné a záporné vlivy – dle úhlu pohledu • Vlivy na sociální, kulturní, ekonomické klima měst • Vlivy na hmotné prostředí: • Rizika a dopady na objekty • Rizika a dopady pro obyvatele • Rizika a dopady na sídla a území

 3. Rizika a dopady na objekty 1.1 Aspekty prostředí 1.1.1 Vlhkostní a teplotní změny 1.1.2 Povrchové deposity 1.1.3 Znečištění ovzduší 1.1.4 Radiace 1.1.5 Monitoring Obsah kondenzované vodyve frescepokoncertu

 4. Rizika a dopady na objekty 1.2Mechanické poškození a opotřebení 1.2.1 Zvýšené opotřebení 1.2.2 Vibrace a dynamickévlivy Osahávaná Julie, prostor s ne- a regulovaným provozem na Karlštejně, menhiry Karnaku s regulovaným provozem

 5. Rizika a dopady na objekty 1.3 Záměrné poškozování 1.3.1 Vandalismus • Graffiti • Náboženský vandalismus • Šplhání po památkách 1.3.2 Zcizení • Loupeže • “Souvenýrismus”

 6. 1. Rizika a dopady na objekty 1.4 Ignorance a nedbalost • Hluk • Alkohol • Znečišťování (zbytky jídla a cigaret,žvýkačky) 1.5 Transformace • Změny užívání • Stavební úpravy 1.6 Konflikt užívání • posvátnostxnávštěvníci

 7. 2. Rizika a dopady pro obyvatele 2.1 Kvalita života • Zvýšená ochrana & zhodnocení památek • Turistické přetížení a zácpy prostorů • Vytváření monofunkčníchprostorů, „turistické znečištění“ Lindos (GR )

 8. 2. Rizika a dopady pro obyvatele • Zvýšená ochrana & zhodnocení památek • Optimální míra využití (projekt MMR OPTURISM)

 9. 2.Dopady a rizika pro obyvatele2.2 Zapojeníkulturního dědictví do života společnosti(EHD)

 10. 3. Rizika a dopady na sídla a území 3.1 Morfologické změny • Budování nových zařízení a infrastruktury • Globalizace architektury • Reorganizace veřejných prostor

 11. Změny v infrastruktuře měst Telčské náměstí Změny v infrastruktuře Využití domů 2002 1950

 12. 3. Rizika a dopady na sídla a území • Globalizace architektury 2003 2004

 13. 3. Rizika a dopady na sídla a území Proměny veřejných prostor 1996 2004

 14. 3. Rizika a dopady na sídla a území Emission standard limits 3.2 Turistická doprava, znečištění ovzduší, hluk NO3 (top) SO2 (top) NO3 (low) SO2 (low)

 15. 3. Rizika a dopady na sídla a území 3.3Zhoršení stavukulturníhodědictví (hmotného+nehmotného) • Degradaceči destrukceměstské krajiny • Ztráta autenticity, originality a diverzity

 16. Trend růstu počtu návštěvníků a ročního příjmu z cestovního ruchu, město Li-Jiang, Čína (od 1997 pod ochranou UNESCO)

 17. „Ochrana“ UNESCO Lijiang – Naxi národ ztrácí identitu po zápisu města na seznam UNESCO a po invazi turistického „trhu“ a bohatšího národa Han, postupně ovládajícího obchod

 18. 3. Rizika a dopady na sídla a území 3.4Zkrášlováníměstských prostor, vylepšování • Lepší údržba veřejných prostor

 19. SPOLUÚČAST VEŘEJNOSTIv plánování rozvoje CR-příklad Telč • Exkurzedo areálu bývalého školního statku • „Vlastní pohled“ -20 fotoaparátů na jedno použití rozdáno mezi občany • Výstavystudentských ideových návrhů • Veřejná prezentacevývoje rozvojového území, urbanistické studie, záměrů mikroregionu Telčsko • Rozhovory s obyvateli města • Dotazníkové šetření (110 odpovědí) • Veřejné setkání a diskuse s potenciálním investorem

 20. Závěry ze Sympozia OWHC-září 2005 Organizace měst světového kulturního dědictví UNESCO Téma I: Spoluúčast veřejnosti při revitalizaci měst Téma II: Nehmotné dědictví měst- identifikace a rozvoj Téma III: Vyvážení potřeb obyvatel a návštěvníků měst

 21. Spoluúčast veřejnosti při revitalizaci měst Různá forma zapojení veřejnosti • Závislá na místních tradicích • Podmínka efektivní ochrany kult. dědictví Součást demokratického plánování • Kulturní rozměr- společné dědictví, identita, vzdělávání • Sociální rozměr-obyvatelé center, kvalita života • Ekonomický rozměr- distribuce příjmů, zaměstnanost, podpora Harmonický plán rozvoje-atraktivní místo pro život Spoluúčast při rozhodování • Odpovědnost zastupitelů, konečné rozhodnutí • Rovnováha mezi odlišnými zájmy • Trvalý dialog, znalost potřeb dotčených osob • Transparence včetně financování

 22. Nehmotné dědictví měst- identifikace a rozvoj Identifikace místních specifik, charakteru • Město uchovává tradice, kulturu, rituály • Různé komunity-pestrost • Znalosti, a tradice, které formují města, veřejné prostory, budovy Rozvoj iniciativ podporujících udržení nehmotného dědictví • Inventarizace, výchova, správa, kontinuita • Tradiční stavební techniky pomáhají udržet nehmotné Klíčové principy • Respektování kulturní rozmanitosti a autenticity míst • Trvalá spolupráce vlád, měst, institucí, veřejnosti, NO • Mezioborový přístup k identifikaci a zahrnutí nehm.děd. do strat. Plánů • Dlouhodobá politická a kolektivní snaha • Sdílení zkušeností a znalostí

 23. Vyvážení potřeb obyvatel a návštěvníků měst Prostředí • Příležitost podpořit zachování KD, ekonomické zisky, zlepšit kvalitu života • Nebezpečí pouze scénářů pro turizmus, nad zájmy místních • Hodnoty, interpretace vůči návštěvníkům • Vybavenost pro místní i návštěvníky • Prostor pro kulturní výměnu, dialog Sociální/kulturní aspekt Nevyvážená výměna, pozorovatel-pozorovaný • Ztráta identity, příležitosti k porozumění, společné aktivity Ekonomika • Mnohdy hlavní průmyslové odvětví- zisky jinam, náklady na bydlení • Podpořit distribuci zisků, přístup obyvatel do památek, na kulturní akce • Zatraktivnit pro místní, aby se nestěhovali z center památkových měst

 24. Závěry Výzkumv oblasti udržitelných strategií rozvoje CR- důležitý zdroj informací pro kvalitní městskou správu Potřeba seznámit se se zkušenostmi z jiných zemí Potřeba přesných dat v cestovním ruchu Potřeba koordinovaného evropského výzkumu, zaměřeného na historická města a jejich prostředí Nezbytná a zásadní spoluúčast měst Evropský projekt PICTURE 12 Partnerů- B, GE, CZ, UK, SP, IT, LU, NO, FR Manuál PICTURE Případové studie /dílčí zprávy PICTURE Informační centrum- html stránky/ databáze www.picture-project.com

 25. Děkuji Vám za pozornost

 26. CUZCO OWHC Symposium