Belcotax On Web - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Belcotax On Web PowerPoint Presentation
Download Presentation
Belcotax On Web

play fullscreen
1 / 51
Belcotax On Web
357 Views
Download Presentation
stacy
Download Presentation

Belcotax On Web

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Belcotax On Web

 2. BELCOTAX ON WEB – Wat? Systeem voor erkende instellingen, werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten en voor hun mandatarissen voor de indiening van hun attesten en individuele fiscale fiches 281 via het internet.

 3. BELCOTAX ON WEB – Wie? Wie kan deelnemen ? • Schuldenaars: Vennootschappen, verenigingen, privé-organistaties en instellingen, de overheid, openbare instellingen en organismen. Kortom: alle schuldenaars van inkomsten voor hun eigen gegevens. • Mandatarissen: Sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere rechtspersonen of organismen die door hun klanten daartoe gemachtigd zijn, voor de gegevens van hun klanten. • Erkende instellingen of hun mandatarissen voor de attesten 281.71. • Alle andere organismen die specifieke fiches of attesten moeten indienen bij de FOD Financiën.

 4. BELCOTAX ON WEB – Welke fiches? • Bezoldigingen 281.10 • Pensioenen 281.11 • Vervangingsinkomsten 281.12 • Werkloosheidsuitkeringen 281.13 • Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen) 281.14 • Inkomsten uit pensioensparen 281.15 • Wettelijke uitkeringen wegens blijvende ongeschiktheid 281.16 • Uitkeringen voor brugpensioen 281.17 • Vervangingsinkomsten 281.18 • Bezoldigingen van bedrijfsleiders 281.20 • Attest van terugbetaalde sommen 281.25 • Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen 281.30 • Lijfrenten en tijdelijke renten 281.40 • Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, 281.50 betalingen en andere voordelen alle aard • Attesten van stortingen in het kader van het pensioensparen 281.60 • Attesten voor fiscaal aftrekbare giften 281.71 • Attesten PWA-cheques 281.80 • Attesten dienstencheques 281.81 • ………..

 5. BELCOTAX ON WEB – Begrippen   Verzending  Bestand met een verzameling van « Belcotax aangiften ». Het bestaat uit : - één record type 0 : identificatie van de afzender, - één of meerdere « Belcotax aangiften », - één record type 9 : controletotalen.  Belcotax aangifte  Een « Belcotax aangifte » bevat, binnen een « verzending », de fiches van één schuldenaar van inkomsten. Ze bestaat uit : - één record type 1 : identificatie van de schuldenaar, - één of meerdere records type 2 : fiches 281, - één record type 8 : controletotalen. Afzender  Organisme gemandateerd door een schuldenaar om de gegevens van de fiscale fiches in te dienen bij de FOD Financiën. De « afzender » kan de schuldenaar zelf zijn, een sociaal secretariaat of een andere gemandateerde. Hij wordt geïdentificeerd met zijn ondernemingsnummer (KBO).

 6. BOW inkomsten 2009 Aantal Verzendingen 198.795 Aangiften 711.641 Fiches/attesten 28.711.275

 7. BOW inkomsten 2009 Fiches 281.71: - 54,4 % via Belcotax on web - 45,6 % op papier

 8. Fiscale attesten giften 281.71 Inkomstenjaar 2008 2009 2010 Via BOW 796.289 985.814 1.200.078 Op papier 913.395 825.257 niet gekend Aantal erkende instellingen : 1.937 Aantal instellingen dat via BOW ingediend heeft in 2011: 90

 9. Attesten giften – wetgeving (1) Bericht BS 20/11/2003, ed.2 • De organisatie moet een kwijtschrift uitreiken aan de schenkers en een kopie versturen aan het bevoegde Documentatiecentrum van de Administratie van de ondernemings- en inkomens fiscaliteit, samen met een verzamelstaat. Bericht BS 28/02/2007 • Mogelijkheid om de gegevens van de ontvangen giften via elektronische weg door te sturen (Belcotax on web)

 10. Attesten giften - wetgeving (2) Bericht BS 25/02/2011 • (KB van 21/02/2011, Belgisch Staatsblad van 25/02/2011, 3de editie) * Verplichting tot indiening via BOW vanaf het tweede jaar na de eerste erkenning. * Tijdens de eerste twee jaren mogen de kwijtschriften ingediend worden via BOW. * Verplichting voor alle instellingen die al meer dan 2 jaar erkend zijn. * Mogelijkheid voor een uitzondering als de instelling niet beschikt over voldoende informatiemiddelen (PC, Internet, Kaartlezer).

 11. BELCOTAX ON WEB – Hoe? 1. Verzending via www.belcotaxonweb.be a) Login b) Verzending per bestand c) Verzending per codering d) Verzendingen, aangiften, opgaven, fiches raadplegen e) Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen 2. Verzending van bestanden op CD-rom (uitzonderlijk, na aanvraag bij de dienst Belcotax) 3. Procedure papier - eerste twee jaren na een nieuwe erkenning of - na een aanvaarde aanvraag voor een uitzondering (indien men niet beschikt over de nodige informaticamiddelen)

 12. BELCOTAX ON WEB – Login (1) Authenticatie via portaal Sociale zekerheid Login met Gebruikersnaam + paswoord + Certificaat klasse 3 (Isabel, Globalsign, Certipost) of eID OF Login met eID

 13. BELCOTAX ON WEB – Login (2) Voorafgaand: registreren via www.socialsecurity.be 1. Registreren2. Ontvangst 3. Certificaat opladen gebruikersnaam en paswoord

 14. BELCOTAX ON WEB – Login (3) Voorafgaand voor authenticatie met eID: 1. Kaartlezer aansluiten en installeren 2. Middleware downloaden van www.eid.belgium.be en installeren. 3. De certificaten van de eID registreren.

 15. Belcotax on web – Login (4) www.belcotaxonweb.be

 16. Belcotax on web – Login (5)

 17. Belcotax on web – Login (6)

 18. Belcotax on web – Login (7)

 19. Belcotax on web – Login (8)

 20. Belcotax on web – Login (9)

 21. Belcotax on web – Login (10)

 22. Belcotax on web – Login (11)

 23. Belcotax on web – Login (12)

 24. BELCOTAX ON WEB - Verzending Verzending per bestand

 25. BELCOTAX ON WEB - Verzending Verzending per codering

 26. BELCOTAX ON WEB - Verzending Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen

 27. BELCOTAX ON WEB – Procedure Status loaded Status waiting_authorization(bypass) verzendingen Validatie 1&2 Ontvangstbevestiging Status Rejected Negatieve feedback VALIDATIE 3 Nog geen feedback Status waiting explode Positieve feedback Status exploded explode Negatieve feedback Status Rejected

 28. BELCOTAX-ON-WEB – Procedure Procedures voor verbeteringen: • On-line verbeteren / annuleren -> « Opzoeken en bijwerken » -> « Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen » wijzigen identiteit = annuleren + toevoegen • Verbeteren / annuleren per bestand

 29. BELCOTAX ON WEB – Structuur TXT • Rec 0 identificatie van de afzender is beginrecord van het bestand • Rec 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte 1 • Rec 2 gegevens van de fiches van aangifte 1 • Rec 2 • … • Rec 8 eindrecord van de aangifte 1 - controletotalen • ... • Rec 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte n • Rec 2 gegevens van de fiches van aangifte n • Rec 2 • … • Rec 8 eindrecord van de aangifte n - controletotalen • Rec 9 eindrecord van het bestand – controletotalen • EOF (end of file)

 30. BELCOTAX ON WEB – Structuur XML <Verzendingen> <Verzending> <Aangiften> <Aangifte> <Opgaven> <Opgave32510> <Fiche28110> < \ Fiche28110> … < \ Opgave32510> <Opgave32520> <Fiche28120> < \ Fiche28120> … < \ Opgave32520> … < \ Opgaven> < \ Aangifte> … < \ Aangiften> < \ Verzending> < \ Verzendingen>

 31. BELCOTAX ON WEB – Structuur XML Belangrijke regels voor .xml bestanden: • Verplichte velden steeds opnemen • Niet verplichte velden zonder betekenis-volle inhoud: leeg of weglaten • Namen tags = vast zoals in .xsd file • Datum formaat : dd-mm-jjjj • Bedragen in eurocent zonder komma of decimaal punt

 32. Belcotax on Web aandachtspunten • Nationaal nummer – privacy KBO-nummer voor rechtpersonen (verplicht) Rijksregisternummer (niet verplicht) • !Identificatie van de schenker! Naam + voornaam + adres (postcode) (+ geboortedatum) - naam en voornaam in aparte velden - adres van de woonplaats - gemeenschappelijke rekening, schrijfwijze namen, afwezigheid voornaam => Opzoeking rijksregisternummer door Belcotax on web na verwerking (67% NN gevonden voor 281.71 – Inkomsten 2010)

 33. Belcotax on Web aandachtspunten • Validatie 3 : controle erkenning instelling • Naam instelling (=schuldenaar) en KBO-nr = naam en KBO-nr opgenomen in erkenning • Duplicaat voor schenker blijft verplicht

 34. Belcotax on Web aandachtspunten • Verbetering: - verbetering bedrag: online - verbetering identiteit schenker -> annuleren en nieuw atttest toevoegen met nieuw volgnummer • Verzending per bestand – ‘fiches’ zonder inhoud mogelijk (zone 2029 = 2)

 35. Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars • KBO afzender = KBO vermeld bij de authenticatie *raadpleging / verbetering online • Dubbel gebruik van de volgnummers van de attesten *geëxplodeerde fout * combinatie ingave / bestand * volgnummer (zone 2009)/ divisie (zone 1007, 2007, 8007)

 36. Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars • Nieuwe .xsd: jaarlijks wijzigingen • Origineel bestand / verbeterend bestand * Altijd verwijzen naar de originele verzending (verzendingsnummer, niet sequentienummer) * Raadplegen van de wijzigingen met de originele referentie

 37. Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars • Speciale tekens : é, è, ü, ç, &, … * correcte weergave in UTF-8 * anders structureel probleem bij lezen .xml • Annuleert en vervangt (zone 1010) * Enkel na aanvraag (omzeilbare fout) * Gevaar voor ongewilde annulering

 38. Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars • On-line test - voorbereiding • Verbeteringen * Online verbeteringen / annuleringen * Verbeteringen/ annuleringen via bestand - Perfecte overeenstemming met origineel - Geen wijziging van identiteit

 39. Waarom Belcotax on Web? Voordelen voor de afzender : Snel antwoord (15 min – 48u) Bewaren invoersessie Validatie vóór het versturen Minder fouten bij het verwerken Eenvoudige opvolging van de status van de verzendingen

 40. On-line beheer en verbeteringen Fiches beschikbaar in PDF versie Waarom Belcotax on Web?

 41. Waarom Belcotax on Web? Voordelen voor de schenker : Vooraf invulling in ‘Tax on web’ Attesten in PDF via ‘My Minfin’ OPGELET: enkel indien het nationaal nummer van de schenker gekend is (vermeld door indiener of opgezocht door BOW)

 42. Belcotax on Web – Voorziene tools * Tool om een .xml bestand aan te maken vanaf een excel bestand * Brochure specifiek voor 281.71

 43. Belcotax on web - Publicaties

 44. Belcotax on web - Publicaties

 45. Belcotax on web - Publicaties

 46. BELCOTAX ON WEB : Conclusie Stappenplan Registreren op www.socialezekerheid.be Voorlopige login activeren op www.socialezekerheid.be Certificaat opladen of eID configureren .xml bestand aanmaken Inloggen op www.belcotaxonweb.be

 47. BELCOTAX ON WEB : Conclusie Stappenplan (vervolg) Bestand converteren via ‘voorbereiding’ .bow bestand verzenden OF Attesten invullen via ‘Verzending per codering’ Invoersessie verzenden

 48. BELCOTAX ON WEB : Contact www.belcotaxonweb.be belcotax@minfin.fed.be giften@minfin.fed.be

 49. Belcotax on web - adressen FOD Financiën – Algemene Administratie Fiscaliteit Centrale diensten – Cel giften North Galaxy, verdieping A14 Koning Albert II-laan 33 – bus 25 1030 Brussel (Mevr De Ganck : 0257/623 69) FOD Financiën - Belcotax – Algemene Administratie Fiscaliteit Centrale diensten – Dienst Belcotax North Galaxy, verdieping A20 Koning Albert II-laan 33 – bus 25 1030 Brussel

 50. Belcotax on web - Documentatiecentra Documentatiecentrum-Bedrijfsvoorheffing teDenderleeuw Kruisstraat 28 9470 Denderleeuw Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing van Brussel Luttrebruglaan 74 1190 Brussel Centre de documentation - Précompte professionnel de Mons C.A.E. - Chemin de l'Inquiétude 7000 Mons