De regio Eemland - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De regio Eemland PowerPoint Presentation
Download Presentation
De regio Eemland

play fullscreen
1 / 13
De regio Eemland
140 Views
Download Presentation
stacie
Download Presentation

De regio Eemland

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 15 april 2009

 2. 15 april 2009

 3. De regio Eemland • Verplicht: • SWV-VO regio • Daarin de 3 WSNS-gebieden • Daarin REC 3 en 4 • 7 Gemeenten • 168 scholen: 141 po/vo, 27 sbao/(v)so • 53 besturen: 47 scholen, 6 swv / rec • Ruim 43.000 lln po/vo • Veel partijen en partners • (Door) ontwikkeling ZAT’s, CJG 15 april 2009

 4. Intentieverklaring – okt. 2007 o.a.: • alle kinderen in beeld • sluitend netwerk • passende plek bij instroom en doorstroom. Resultaat: • optimale versterking van de regionale zorg-infrastructuur 15 april 2009

 5. Doel experiment • Kwaliteit en organisatie onderwijs aan lln die extra steun nodig hebben verbeteren • Alle lln een passend onderwijstraject • Geen leerlingen thuis • Alle lln in beeld, incl. zieke lln* en Cl-1, -2 *Hoe? Huidige uitvoerder; middelen/kader? • Verbinden bestaande zorgstructuren • Vereenvoudiging regelgeving indicatiestelling en bekostiging • Sluitend netwerk met ketenpartners • Doorontwikkeling één-loket-voorziening en ZAT’s 15 april 2009

 6. Inhoud experimentmeer specifiek gericht op: • Doorontwikkeling regionaal zorgplatform tbv vroegsignalering, diagnostiek, preventieve begeleiding en interventies; • Kortdurende interventies en (her)indicaties 4-18 jarigen; • Positioneren schakelvoorziening in t grensgebied po-vo; • Tussenvoorziening bij gedragsmatig bepaalde uitval; • Budgetfinanciering cluster 4; • Bundeling van een aantal zorg-/veiligheidsmiddelen teneinde deze middelen breed in te kunnen zetten. 15 april 2009

 7. Gewenste (deels experimentele) praktijk • Vroegsignalering / risicotaxatie • Zorgtoewijzing integreren in onderwijs-zorg-infrastructuur • Bundeling middelen • Financiën • Specifieke trajecten 15 april 2009

 8. Knellende wet- en regelgeving • PO-VO-(V)SO-specifiek • Bundeling onderwijszorg-middelen tot budget • Inzet van middelen voor bredere doelgroepen: leeftijdgrens, indicatie-voorwaarden • Verbreding integraal kader voor alle onderwijs-zorgtoewijzing • Vrije zorgruimte, verantwoording achteraf • Budgetfinanciering • PCL-VO als zorgtoewijzend en indicerend orgaan 15 april 2009

 9. REGIONALE TOEGANG TOT ZORG Cluster 1-2-3-4 1-loket met Integraal indiceren ZAT’s VO Zorglijn (S)BaO Bovenschools Zat Zorgplatform Biedt binnen 14 dagen een passend Onderwijs/zorgarrangement 15 april 2009

 10. Bestuurlijk • Bestuur uit de 6 netwerkpartners • 1 lid per partner • Kassierinstelling • Projectgroep en projectleiding • Verantwoording voor bovenschoolzorgplan (incl. financiën) • Stichting • Statuten • Huishoudelijk reglement 15 april 2009

 11. Financiën • Ontschotting/bundeling van budgetten voor passend onderwijs, rebound, herstart, op de rails • Rechtstreekse geldstroom naar netwerk of SWV’s/REC’s met gebundelde inzet • Verantwoording van gebundelde middelen op netwerkniveau • Vrije zorgruimte met verantwoording achteraf voor trajecten buiten vigerende wet- en regelgeving • Budgetfinanciering • Dit betreft een budget voor het netwerk, waarin betrokken kunnen worden: • Rebound, Op de Rails, Herstart • Passend onderwijs (43000 lln x € 20,40 / € 20) • Regionaal zorgbudget-VO • WSNS-budget-PO • Zmok-REC4 (voor de scholen in de regio), behalve bovenregionale voorzieningen • LGF/cvi-4, AB, PAB 15 april 2009

 12. Bekostiging • Budgetbekostiging cluster 4 • Bevriezing lln.aantal 1-10-08* (*starttelling?) • Bundeling • LGF: AB en PAB / TAB • Veiligheid: rebound, op de rails, herstart • Regionaal ZorgBudget (VO) • WSNS-budget • Subsidie passend onderwijs • Mogelijkheid Budgetfinanciering cluster 3 15 april 2009

 13. meer informatie • www.passendonderwijseemland.nl (downloadbaar PvA) • www.passendonderwijs.nl (landelijke site) • www.kompas.nu • www.pceemland.nl • www.niswsns.nl • www.swveemland.nl • www.reactys.nl • www.rec4-4.nl • www.integraalindiceren.info • www.indiceerwijzer.nl • www.provincie-utrecht.nl • www.wecraad.nl 15 april 2009