non parametr k testler n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
NON-PARAMETRÄ°K TESTLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

NON-PARAMETRÄ°K TESTLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 505 Views
 • Uploaded on

NON-PARAMETRİK TESTLER. Doç. Dr. Kemal DOYMUŞ K.K.E.F İlköğretim Bölümü.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NON-PARAMETRÄ°K TESTLER' - sorley


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
non parametr k testler

NON-PARAMETRİK TESTLER

Doç. Dr. Kemal DOYMUŞ

K.K.E.F İlköğretim Bölümü

slide2
İstatistiksel analiz yapılmadan önce, verilerin kategorik(nominal ordinal) yada sürekli (aralıklı, oransal) olup olmadığına bakılmalıdır. Kategorik verilerde parametrik olmayan istatistikler kullanılırken, sürekli verilerde parametrik istatistikler kullanılır.
slide3
Parametrik hipotez testlerinin varsayımlarının karşılanmadığı durumlarda parametrik olmayan testlerin uygulanması daha uygun olmaktadır. Parametrik testlerin varsayımları;
 • Veriler aralıklı yada oransal olmalıdır.
 • Veriler normal dağılıma uymalıdır.
 • Grup varyansları eşit olmalıdır.
slide4
Bu bölümde parametrik testler için varsayımların karşılanmaması durumunda uygulanabilecek testlerden bağımsız iki grup için (bağımsız T-Testinin parametrik olmayan karşılığı) Mann Whitney U-Testi, bağımsız k örneklem için (tek yönlü ANOVA’nın parametrik olmayan karşılığı) Kruskal Wallis H-Testi, bağımlı(ilişkili) iki örneklem için (eşleştirilmiş T-testinin parametrik olmayan karşılığı) Wilcoxon Testi anlatılacaktır.
mann whitney u testi
Mann Whitney U-Testi
 • Bu test iki bağımsız grup için elde edilen puanların birbirinden anlamlı bir şekilde farklılık gösterip göstermediğini test etmek için uygulanır. Mann Whitney U-Testi grupların ortanca(medyan) değerlerini karşılaştırır. Sürekli değişkenlerin, iki grup içerisinde değerlerini sıralı hale dönüştürür. Böylece iki grup arasındaki sıralamanın farklı olup olmadığını değerlendirir.
mann whitney u testi1
Mann Whitney U-Testi
 • Mann Whitney U-Testinin uygulanacağı bir araştırmada cevabı araştırılan soru iki farklı formda olabilir;
 • Y değişkenine ait puanlar, sınıflamalı bir X değişkenine ait iki alt grup (düzey) arasında anlamlı farklılık göstermekte midir?
 • Y değişkenine ait puanlar ile X değişkeni arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?
rnek uygulama 1
Örnek Uygulama-1
 • İşbirlikli öğrenme yöntemi ile öğretim alan öğrencilerin demokratik tutumları geleneksel öğretim yöntemi ile öğretim alan öğrencilere göre anlamlı farklılık göstermekte midir?
 • İki gruptaki öğrencilerin demokratik tutum ölçeği puanları karşılaştırılacaktır. Veriler SPSS programında girildikten sonra aşağıdaki komutlar takip edilir.
slide9

Veriler SPSS’e girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar izlenir.

Analyze

Nonparametric Tests

2 Independent Samples…

Örnek Uygulama 1

slide11

Açılan ekranda Demokratik tutum Test Variable List kısmına grup değişkeni Grouping Variable kısmına aktarılır.

slide12
Sonra Define Groups işaretlenir. Aşağıdaki pencere açılır. İki grup olduğundan Group 1 ve Group 2 alanlarına 1 ve 2 yazılır ve Continue işaretlenir. Son olarak OK işaretlenerek işlem tamamlanır.
slide14

Mann Whitney U-Testi için takip edilen komutlardan sonra teste ait aşağıdaki çıktılar alınır.

kt lar n yorumu
Çıktıların Yorumu
 • Test statistics tablosundaki Asymp. Sig. (2-tailed) değerine bakılır bu p değeridir. P<0,05 ise anlamlı bir fark vardır, p>0,05 ise anlamlı bir fark yoktur şeklinde değerlendirilir. Örneğe ait p değeri (0,006) 0,05 ten küçük olduğundan anlamlı bir fark vardır. Yani, işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim gruplarındaki öğrencilerin demokratik tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (U=16,00; p=0,006; p<0,05).
kt lar n yorumu1
Çıktıların Yorumu
 • Ranks tablosundaki mean rank(sıra ortalaması) değerlerine bakıldığında geleneksel öğretim grubunun daha yüksek demokratik tutuma sahip oldukları görülmektedir. Test sonuçları bir tek tabloda verilebilir.
kruskal wallis testi
Kruskal Wallis Testi
 • Bu test bağımsız iki yada daha çok grubun bir bağımlı değişkene ait ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını tespit etmek için kullanılır. Bu test tek yönlü ANOVA’nın non-parametrik karşılığıdır. Analizde veri değerleri sıralı hale getirilir, sıra toplamları grup büyüklüğüne bölünerek sıra ortalamaları hesaplanır ve bu ortalamalar karşılaştırılır.
rnek uygulama 3
Örnek Uygulama-3
 • Üç farklı sınıftaki (A,B ve C) en başarılı öğrencilerin, fen derslerine karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
 • Her bir gruptaki öğrencilerden fen derslerinde başarı sıralamasında ilk %20’ye girenlerin tutum ölçeğinden aldıkları puanlar karşılaştırılacaktır. Veriler SPSS programında girildikten sonra aşağıdaki komutlar takip edilir.
slide20

Veriler SPSS’e girildikten sonra “Data View” ekranında iken aşağıdaki komutlar izlenir.

Analyze

Nonparametric Tests

K Independent Samples…

Örnek Uygulama 3

slide22

Açılan ekranda bağımlı değişken “Fen Tutumu” Test Variable List ve sınıf bağımsız değişkeni Grouping Variable kısmına aktarılır. Açılan ekranın Test Type kısmında Kruskal Wallis testi zaten işaretlidir.

slide23
Değişkenler işaretlendikten sonra Define Range.. butonu seçilir. Aşağıdaki pencere açılır.
slide24

Range for Grouping Variable kısmındaki Maximum ve Minimum gurup numaraları girilir. Continue işaretlenerek ana ekrana dönülür. Son olarakOK işaretlenerek işlem tamamlanır ve Tablo 3’deki çıktılar elde edilir.

slide25

Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo 3 deki gibidir. Bu sonuçları birleştirerek aşağıdaki şekilde sunabiliriz.

kt lar n yorumu2
Çıktıların Yorumu
 • Çıktılarda dikkat edilecek değerler Test statistics tablosundaki Chi-Square değeri ve Asymp. Sig.(p) değeridir. p<0,05 ise anlamlı bir fark vardır, p>0,05 ise anlamlı bir fark yoktur şeklinde değerlendirilir. Tablo 4 incelendiğinde A, B ve C sınıflarında fen başarısına göre ilk %20’lik kısımda yer alan öğrencilerin fen tutumları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir [χ2(2)=7,420; p=0,024; p<0,05].
kt lar n yorumu3
Çıktıların Yorumu
 • Grupların Tablo 4’deki sıra ortalamaları dikkate alındığında A sınıfındaki başarılı öğrencilerin, B ve C sınıflarındaki başarılı öğrencilere göre daha yüksek tutuma sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca B sınıfındaki başarılı öğrencilerin Fen’e karşı tutumlarının C sınıfındaki başarılı öğrencilerden daha yüksek olduğu ifade edilebilir.