1 / 10

NIKOLAJ KOPERNIK- HELIOCENTRIČNI SISTEM

NIKOLAJ KOPERNIK- HELIOCENTRIČNI SISTEM. KARMEN JURAS 8.C. ŽIVLJENJEPIS:. MLADOST: RODIL: 19.2.1473 KRAJ: PRUSKI THORN DRUŽINA:TRGOVCI IN MESTNI VELJAKI NARODNOST: NEMEC JEZIKI: POLJŠČINA, NEMŠČINA ZANIMIVOSTI:SVOJE ZNANSTVENE SPISE JE PISAL V LATINŠČINI. ŠTUDIJ:.

sorley
Download Presentation

NIKOLAJ KOPERNIK- HELIOCENTRIČNI SISTEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. NIKOLAJ KOPERNIK-HELIOCENTRIČNI SISTEM KARMEN JURAS 8.C

  2. ŽIVLJENJEPIS: • MLADOST: • RODIL: 19.2.1473 • KRAJ: PRUSKI THORN • DRUŽINA:TRGOVCI IN MESTNI VELJAKI • NARODNOST: NEMEC • JEZIKI: POLJŠČINA, NEMŠČINA • ZANIMIVOSTI:SVOJE ZNANSTVENE SPISE JE PISAL V LATINŠČINI

  3. ŠTUDIJ: • Na univerzah je preživel 15 let • Z 18. leti je odšel študirat medicino, matematiko in astronomijo na Univerzo v Krakovu • V Krakovu ni opravil nobenega izpita • Na artistični (filozofski) fakulteti je poslušal matematiko (aritmetika, splošna perspektiva, Evklidovageometrija), astronomijo (elementi nebesne sfere, von Peurbachova planetna teorija, mrki), astrologijo, slovnico, poetiko, retoriko, ibn Rushda in Aristotela. Glavni vir informacij za tedanje študente so bila predavanja, saj so bile tiskane knjige še zelo drage in redke.

  4. • Kopernik je že med študijem imel nekaj lastnih knjig • . Med študijem je spoznal tudi vsebino Ciceronovega dela Somnium Scipionis, ki so ga komentirali na univerzitetnih predavanjih. Delo obravnava gibanje Venere in Merkurja okoli Sonca • V tem delu je naletel na Hiketa, pri Plutarhu pa še na ostale grške astronome, ki so pojasnjevali premikanje neba z gibanjem Zemlje.

  5. • Brudzewski je bil s 25 letom bakalaver, pozneje magister, postal je profesor in dekan artistične fakultete, in značilno: šele po vsem tem je bil lahko bakalaver teologije in kanonik • Od njega je Kopernik zasebno prejel veliko znanja. Brudzewski je vedno veljal kot njegov velik učitelj in tudi večina profesorjev matematike in astronomije v tedanjem Krakovu je bila njegovih učencev.

  6. • Njegov veliki učitelj je bil Brudzewski • Stric ga določi za kandidata za položaj kanonika • Leta 1496 se v Italiji na stričevo željo vpiše na kanonsko pravo • Dvomi o geocentričnem sestavu • Leta 1510-zemljevid

  7. HELIOCENTRIZEM: Trdil je, da se Zemlja in drugi planeti vrtijo okoli Sonca. Njegov sistem se je v nasprotju s ptolemejskim (geocentričnim) imenoval kopernikanski (heliocentrični) svetovni sestav. Kopernik je ogromno prispeval k napredku astronomije, vendar je ostal se daleč od pravega razumevanja sončnega si stema. Danes vemo, da se pla neti gibljejo okoli Sonca po elipsasti krivulji; Kopernik pa tega se ni ugotovil in ko je hotel razložiti gibanje planetov po nebu, se je moral se vedno zateci k Ptolemejevim epiciklom. Največja Kopernikova zasluga je trditev, da se Zemlja giblje okoli Sonca in torej ne miruje. Nekaj časa sta obe razlagi imeli vplivne zagovornike. Kopernik je razložil svoje teorije v knjigi, ki je izšla, ko je bil že na smrtni postelji.

  8. • Kopernikovo dolgo odlašanje z natisom knjige lahko pojasnimo tudi z možnimi dvomi o vsebini pri njem samem, saj napovedi z njegovim modelom (v nasprotju z ustaljenim mnenjem) niso bile niti enostavnejše niti natančnejše od starih Ptolemejevih. Problem se je skrival seveda v načinu gibanja planetov, ki so se še zmeraj premikali samo po krožnicah, tak model pa nikakor ni uspel dovolj dobro napovedati leg. Da bi prišel vsaj do enako natančnih napovedi kot s pomočjo starih modelov, je moral tudi on uvesti ekvante in epicikle, ki pa so "lepoto" njegovega novega sistema močno skazili. Sonce tako v njegovem heliocentričnem sistemu sploh ni bilo postavljeno v središče sveta (vesolja), ampak je bilo iz centra malo zmaknjeno (ekvant).

  9. KOPERNIKOV GOVOR O NJEGOVEM DELU: • "In tako sem po postuliranju gibanja, ki ga v tej knjigi pripisujem Zemlji, po mnogih in dolgih opazovanjih odkril, da če tudi za gibanje drugih planetov prevzamemo krožno gibanje Zemlje, ki zamenja revolucijo vsake zvezde, iz tega logično sledijo ne le vsi njihovi pojavi, temveč postanejo relativne pozicije, velikost zvezd in njihovih orbit ter sam nebes tako tesno povezani, da ne moremo ničesar spremeniti v kateremkoli njihovem delu, ne da bi s tem povzročili zmedo pri drugih delih in v celem vesolju."

  10. SMRT: • UMRL JE † 24. maj1543, Frombork (pruski Frauenburg).

More Related