realismen og naturalismen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Realismen og naturalismen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Realismen og naturalismen

play fullscreen
1 / 61

Realismen og naturalismen

280 Views Download Presentation
Download Presentation

Realismen og naturalismen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Realismen og naturalismen ABI – 29.04.14 – HR

 2. George Eliot

 3. Elizabeth Gaskell

 4. Anthony Trollope

 5. William M. Thackeray

 6. Charles Dickens

 7. Dombey and Son(1848)

 8. Melodrama Sterke følelser Store kontraster («manikeisme») Tilfeldighetenes spill

 9. Richard Redgrave

 10. Frederick Walker

 11. Augustus Egg

 12. http://readinggroups.org/news/dickens-champions/dickens-champions-reading-dombey-and-son.htmlhttp://readinggroups.org/news/dickens-champions/dickens-champions-reading-dombey-and-son.html

 13. Realisme Hva er realistisk? Norsk hjelpepleier + amerikansk filmstjerne-millionær = «urealistisk»eller usannsynlig Men hvordan de to møtes og hva slags liv de lever, kan skildres realistisk Hvilken grad av realisme? (jf. «highfantasy» og «lowfantasy») Hva slags realisme er det? Hvordan fungerer realismen?

 14. Realisme og realismen … «mimesis» (Aristoteles) Sosialrealisme Skittenrealisme Magisk realisme «Subjektiv realisme» (f.eks. sinnssykdom)

 15. Muligminimaldefinisjon: Imitasjonavvirkeligheten (høy grad avsannsynlighet for at detsammekunnehendtivirkeligheten) Realisme innebærer mimetisk (etterlignende) representasjon av virkelighet – uten at innholdet forskjønnes eller forklares, snarere avdekkes og vises «to give a truthful, objective and impartial representation of the real world, based on meticulous observation of contemporary life»(Linda Nochlin: Realism, 1971)

 16. Basere seg på observasjon og dokumentasjon For sann til å være god (eller vakker) Realisme er en framstillingsmetode, en kunstnerisk strategi «objektivt», «nøytralt», «virkelig» Mimetisk språkspill

 17. Duk-analogien

 18. Roland Barthes: «Realitetseffekten» (1968) Forfattere kan bruke små, «overflødige» detaljer for å gi leserne en opplevelse av at det de leser er virkelighet Metonymi Pars pro toto

 19. «The sign of a mother pouring out a particular breakfast cereal for her children is a metonym for all her maternal activities of cooking, cleaning and clothing, but a metaphor for the love and security she provides» (John Fiske og J. Hartley 1999) Tingene belyser eller karakteriserer menneskene som bruker og eier dem Det er et årsak-virkningsforhold mellom individene og deres omverden Miljø-faktorene sentrale

 20. Realismen som periode På 1820-tallet ble ordet «realisme» brukt i Frankrike om imitasjon av selve virkeligheten «Realisme» ble av noen kritikere brukt nærmest som et skjellsord, bl.a. om den franske maleren Gustave Courbets bilder (f.eks. Steinhuggerne, 1849) Gustave Flauberts roman Madame Bovary (1857) ble oppfattet som en litterær parallell til Courbetsstil

 21. Den franske forfatteren og kritikeren Champfleury var på 1850-tallet redaktør for tidsskriftet Realismen «Det avgjørende er den metode som følges, at også dikterne bygger på iakttagelser og erfaring. De stoler ikke lenger blindt på inspirasjonen, nei, de studerer grundig de ting de skal tale om, enten det nå er bestemte lag av samfunnet, kjøpmannsstanden, advokatstanden, bøndene, industriproletariatet, eller det er stedet, den vekslende skueplass for handlingen, kvistkammeret, rikmannsboligen, kontorene, rettssalen, fabrikken, overalt er de på ferde, ser alt, merker seg alle enkeltheter»

 22. Alexander Kiellands «teknikk» «Jeg mindre interesserer mig for det enkelte Menneske som saadant, men mere for Menneskene i Forhold til hinanden, og til en eller anden Last eller Daarskab. Jeg tænderligesom et Baal i Midten, hvor jeg vil brænde et eller annet Samfundsonde, og rundt dette grupperer sig en Flok Personer, om hvilke Baalets Lys falder stærkere og svagere, men alltid kun Belysning fra Baalet; derfor blive mine Figurer ensidigt belyste eller – som man siger – overfladiske. Det er nu engang min Maade, og derfor – kan du vel vide – finder jeg den aldeles udmærket god.» (i et brev datert 6. november 1884)

 23. Nedre Rogneby gård, Østre Toten, 1869

 24. Mennesket framstilt i en sosial sammenheng, som et samfunnsvesen Mennesker avspeiler trekk ved det sosiale og politiske i samfunnsutviklingen

 25. Klassesamfunnet på 1800-tallet blir tydelig tematisert Fattigdom Barnearbeid Konemishandling …

 26. «Realismens prisme»

 27. Multatuli (psevdonym for Eduard Douwes Dekker) Max Havelaar: Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company (1860)

 28. Tendenslitteratur Bruke litteraturen til å påpeke problemer og forandre samfunnet Viser en klar løsning (eller løsningsmulighet) «Blir opposisjonslitteratur fra autoritære regimer fort dårlige bøker utfra formelle kvalitetskriterier? Eller, for å si det på en annen måte: Hva skjer med aktivistiske romaner når de underlegges Vestens mondene krav til nyanser, kompleksitet og nyskapning?» (Morgenbladet 11. – 17. februar 2011 s. 38)

 29. «Overflødige» kvinner i den realistiske og naturalistiske litteraturen: Gustave Flaubert: Madame Bovary Theodor Fontane: EffiBriest Amalie Skram: Constance Ring August Strindberg: Fröken Julie Henrik Ibsen: Hedda Gabler

 30. Leo Tolstoj:Anna Karenina (1877) Problemer under debatt? Konflikter i ekteskapet Utroskap Hykleri Barn som lider Sykdom Togulykke Narkotikamisbruk Smertefulle barnefødsler Selvmord

 31. Tolstoj påvirket av Schopenhauer Anna motsetter seg ektemannens undertrykkelse – optimisme Familien som ideal Hun går til grunne – pessimisme Hvem er tapere? Hvem er vinnere? Personene blir stadig mer isolerte, særlig Anna

 32. Hennes to menn heter begge heter Alexei Alternativene forsvinner ett etter ett Ønske om uforbeholden kjærlighet – urealiserbart mellom mann og kvinne?

 33. Vronskij er grunnleggende egoistisk, og det er kanskje Anna også? Overflatiske? Bruker tårer og trusler for å holde på han «En gammel historie nok en gang» Bevare sin personlige integritet i et moralsk korrupt samfunn

 34. Handler mot sin vilje? «There is even a kindofGreekfatality to thecharacter and outlookof Anna.» (Robert Louis Jackson) Skjebne Tilfeldigheter Sykelig sjalusi Opprør, motstand mot konvensjonene Samfunnets fordømmelse og indre fordømmelse Selvmordet er delvis en hevn mot Vronskij Gåtefull skyld – metafysisk Demonisk

 35. Sant, ekte, dokumentarisk, autentisk … Objektivt/vitenskapelig … Determinisme Den naturalistiske trekanten

 36. Menneskets drifter er sterkere enn etikken • Livets grusomhet og tilfeldighet • Menneskene er styrt av sin natur og bakgrunn, og er kasteballer for blinde krefter • Lars-Åke Skalin: Den bundnaviljan: Tilldeterminationens problem i skönlitterärnaturalism (1983) • genetisk determinisme • sosial determinisme (miljøpåvirkning) • biologisk determinisme (drifter)

 37. Egenverdi – bruksverdi «Intrumentell» bruk av mennesker Det utbyttbare og det ikke utbyttbare Dyret i mennesket Homo-homini-lupus-motivet

 38. Destruksjonsmekanismer: hvordan noe ødelegges – prosessen, forløpet, stadiene i forfallet Fattigdom, alkoholisme og andre sosiale onder er i en viss forstand arvelig Onde sirkler

 39. Sjelelig tilfrysing og selvmord – livet blir umulig Nedbryting, destruksjonsprosess «En gammel historie nok en gang» Element av «case study», et nytt tilfelle, et mønster

 40. Darwin fokuserte på livskampen i naturen, men også på utviklingen mot høyere, mer komplekse og bedre tilpassete former

 41. Émile Zola Den eksperimentelle roman (1880) «Litteraturen skal formulere sosiale og menneskelige lovmessigheter, virke inn på samfunnet, bevare det friske og foreslå hjelp mot det syke»

 42. Naturalismen er en litterær «parallell» til naturvitenskapen – idealer: objektivitet, nøyaktighet, mekanismer/lover Vise hvordan arv og miljø preger generasjon etter generasjon av mennesker Krefter som vi ikke kan unnslippe

 43. Rougon-Macquart: romanserie på 20 bøker En slekt med opprinnelse fra både borgerskapet og arbeiderklassen Forfall gjennom generasjoner En av romanene har tittelen Menneskedyret

 44. «Naturalismens historie er også, i stor grad, historien om rettssaker, beslagleggelser, debatter om sensur, om forbud … Eksemplene er tallrike […]. De ansvarlige for bibliotekene i Dresden ble i 1883 dømt for ha lånt ut Zolas bøker …» (Chevrel 1982 s. 184-185) Guy de Maupassants roman Bel-Ami(1885) ble sensurert og ble publisert uten noen avslørende dialoger om Frankrikes koloni-politikk som opprinnelig var i teksten Det var særlig anklager om usedelighet som førte til fellende dommer i rettssaker

 45. Friedrich Engels i 1888: «Den realismen som jeg snakker om, kan til og med vise seg på tross av forfatterens meninger [...] fra denne har jeg, til og med i de økonomiske detaljene (for eksempel den nye fordelingen av reelle og personlige eiendommer etter revolusjonen) lært mer enn av alle profesjonelle historikere, økonomer og statistikere fra denne tiden til sammen. [...] [at forfatteren] ble tvunget til å handle mot sine klassesympatier og politiske fordommer … – det anser jeg som en av realismens største triumfer og en av de mest storartete trekkene»