slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Funkciju auditu rezultāti valsts arhīvu, tiesu ekspertīžu un transportlīdzekļu reģistrācijas jomās PowerPoint Presentation
Download Presentation
Funkciju auditu rezultāti valsts arhīvu, tiesu ekspertīžu un transportlīdzekļu reģistrācijas jomās

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Funkciju auditu rezultāti valsts arhīvu, tiesu ekspertīžu un transportlīdzekļu reģistrācijas jomās - PowerPoint PPT Presentation


  • 172 Views
  • Uploaded on

Funkciju auditu rezultāti valsts arhīvu, tiesu ekspertīžu un transportlīdzekļu reģistrācijas jomās. Funkciju audits CSDD un funkcionāli saistītajās iestādēs. Kristaps Soms Funkciju audita grupas vadītājs Tālr.: 67082988 E-pasts: Kristaps.Soms @mk.gov.lv 26 . 06 . 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Funkciju auditu rezultāti valsts arhīvu, tiesu ekspertīžu un transportlīdzekļu reģistrācijas jomās


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Funkciju auditu rezultāti valsts arhīvu, tiesu ekspertīžu un transportlīdzekļu reģistrācijas jomās

funkciju audits csdd un funkcion li saist taj s iest d s

Funkciju audits CSDD un funkcionāli saistītajās iestādēs

Kristaps Soms

Funkciju audita grupas vadītājs

Tālr.: 67082988

E-pasts: Kristaps.Soms@mk.gov.lv

26.06.2009.

audit jam s iest des
Auditējamās iestādes

Valsts aģentūra „Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” (VTUA)

Valsts akciju sabiedrība „Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD)

Valsts aģentūra „Rīgas Motormuzejs” (Motormuzejs)

audita ieteikumi 1
Audita ieteikumi – 1

Sertifikācijas funkcijas veikšana:

Nepieciešams paātrināt Eiropas Padomes direktīvas 2007/46/EK „ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai” ieviešanu nacionālajā likumdošanā.

Ņemot vērā, ka Eiropā Savienībā tiek veidota vienota piešķirto tipu apstiprinājumu datu bāze, CSDD nepieciešamos sertifikācijas dokumentus jāiegūst no šīs datu bāzes pēc pieprasījuma, ja šī informācija ir pieejama datu bāzē. Izmaksas tiek segtas no informācijas pieprasītāja puses.

audita ieteikumi 2
Audita ieteikumi – 2

Tehniskās apskates (t.sk. tehniskās kontroles) veikšana jauniem vieglajiem automobiļiem, piekabēm, autobusiem, kravas automobiļiem un motocikliem:

Tehniskā apskate (t.sk. tehniskā kontrole) jauniem vieglajiem automobiļiem, piekabēm, un motocikliem jāveic trešajā gadā pēc pirmās reģistrācijas, ja ir ievēroti ražotāji noteiktie garantijas nosacījumi un turpmāk katru gadu.

Autobusiem, kravas automašīnām, piekabēm un puspiekabēm, kuru maksimālā atļautā masa pārsniedz 3 500 kg, taksometriem, ātrās medicīniskās palīdzības automašīnām – pēc viena gada no dienas, kad transportlīdzeklis ir pirmo reizi reģistrēts, ja ir ievēroti ražotāji noteiktie garantijas nosacījumi un turpmāk katru gadu.

audita ieteikumi 3
Audita ieteikumi – 3

Atteikties no traktortehnikas tehniskās apskates, nosakot nepārprotamas minimālas prasības, kuru izpildi esošo funkciju ietvaros kontrolē Valsts policija, īstenojot kontroles funkcijas uz koplietošanas ceļiem.

Tehnisko apskati (t.sk. tehnisko kontroli) paralēli CSDD un tā meitas uzņēmumiem var veikt valsts akreditēti attiecīgās markas automašīnu ražotāja autorizēti servisa centri, kuri atbilst valsts noteiktām prasībām.

Reorganizēt VTUA un apvienot ar CSDD.

papildus ierosin jumi turpm kiem funkciju auditiem
Papildus ierosinājumi turpmākiem funkciju auditiem

Nepieciešams veikt muzeju sistēmas funkciju auditu, nosakot vienotas muzeju sistēmas institucionālās prasības, kā arī optimizējot to darbību, struktūru, veicinot efektivitātes palielināšanos.

Nepieciešams veikt Autotransporta inspekcijas un Lauku atbalsta dienesta funkciju izvērtējumu, kopējo kontrolējošo institūciju funkciju izvērtējuma sastāvā.

Nepieciešams veikt padziļinātu Funkciju auditu sertifikācijas institūcijās Latvijā, optimizējot to skaitu, funkcionālo padotību un funkcijas.

funkciju audits valsts tiesu ekspert u iest d s

Funkciju audits valsts tiesu ekspertīžu iestādēs

Inga Bite

Funkciju audita grupas vadītāja

Tālr.: 67082904

E-pasts: Inga.Bite@mk.gov.lv

26.06.2009.

audit jam s iest des1
Auditējamās iestādes

Valsts tiesu ekspertīžu birojs (VTEB)

Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde (VP KP)

Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centrs (VTMEC)

Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Ekspertīžu dienests (VR GP ED)

VSIA “Rīgas narkoloģijas un psihiatrijas centrs” (RPNC)

audita ieteikumi 11
Audita ieteikumi – 1

Valsts tiesu ekspertīžu iestāžu apvienošana

Ietaupījums (ar 2010.gadu)

VTEB + VP KP = LVL 111 674 gadā

+ VTMEC = + 45 120 LVL gadā

Apvienotās iestādes statuss – aģentūra

Apvienotajā iestādē strādājošie – darbinieki

Iestāžu fiziska apvienošana – pakāpeniska

Piedāvāta Apvienotās iestādes struktūra (no 573 uz 311 strādājošo, 99 saglabā darbu Valsts policijā, ietaupījums – 163 darba vietas)

audita ieteikumi 21
Audita ieteikumi – 2

Problēma: liels skaits “nepamatoti” nozīmētu ekspertīžu

Problēma: privātā sektora “izslēgšana” no spēles

Risinājums: finansēšanas modeļa maiņa – “nauda seko pasūtījumam”

Liks procesa virzītājam pārdomāt nozīmēto ekspertīžu samērīgumu

Radīs iespēju privātajam sektoram piedāvāt līdzvērtīgus pakalpojumus

Provizoriskais ietaupījums – LVL 314 867 gadā (10%)

funkciju audits valsts arh vu ener ldirekcij un funkcion li saist taj s iest d s

Funkciju audits Valsts arhīvu ģenerāldirekcijā un funkcionāli saistītajās iestādēs

Valērijs Stūris

Funkciju audita grupas vadītājs

Tālr.: 67082933

E-pasts:Valerijs.Sturis@mk.gov.lv

26.06.2009

audit t s iest des
Auditētās iestādes

Valsts arhīvu ģenerāldirekcija (VAĢ) un 11 zonālie arhīvi (VZA), kā arī atsevišķas struktūrvienības - Valsts arhīvu speciālā bibliotēka un Arhīvu inspekcija

Latvijas valsts vēstures arhīvs (LVVA)

Latvijas valsts arhīvs (LVA)

Personāla dokumentu valsts arhīvs (PDVA)

Latvijas kinofotofonodokumentu arhīvs (LVKFFDA)

Centrālā mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratorijas (CMDRL)

audita secin jumi
Audita secinājumi

Valsts arhīvu sistēma ir sadrumstalota, to veido savstarpēji konkurējošas iestādes

Nav izstrādāti vairāki būtiski ārējie normatīvie akti, kas regulē dokumentu pārvaldības jautājumus

Dokumentu glabāšanas termiņi neatbilst to nozīmei, vairākkārtīgi tiek uzkrāti identiska satura dokumenti

Nav regulēta privāto arhīvu darbība (licencēšana un akreditēšana)

audita ieteikumi 12
Audita ieteikumi – 1

Izveidot vienu valsts pārvaldes iestādi – Latvijas nacionālo arhīvu - Tieslietu ministrijas padotībā:

samazinās administratīvo funkciju izdevumi;

koncentrētas atbalsta funkcijas vienā iestādē;

tiek izveidota dokumentu pārvaldībasun ārējo normatīvo aktu sistēma, lai nodrošinātu kvalitatīvu institūcijās uzkrāto dokumentu sastāvu un lai samazinātu kopējo uzkrāto dokumentu apjomu.

Samazināt masveida izziņu izsniegšanu privātpersonām:

tiek izslēgta privātpersonu starpniecība informācijas apmaiņā starp valsts pārvaldes iestādēm, nodrošinot, ka valsts pārvaldes iestāde nepieciešamības gadījumā pieprasa informāciju citai valsts pārvaldes iestādei.

audita ieteikumi 22
Audita ieteikumi – 2

Atteikties no arhīvu veidošanas padotības iestādēs.

Atteikties no tiešas privāto personu arhīvu pārraudzības(nosakot tām pienākumu un atbildību nodrošināt dokumentu uzkrāšanu), dokumentu glabāšanas, pētniecības, publikāciju un arhīvu popularizēšanas un līdzīgām funkcijām un uzdevumiem.

Izveidot Valsts galvenā arhivāra amatu.

risin jumi alternat vas
Risinājumi (alternatīvas)

1.variants:

Latvijas nacionālajam arhīvam neparedzēt reģionālās struktūrvienības, zonālo arhīvus un Personu dokumentu valsts arhīvu nododot plānošanas reģioniem un uz to bāzes izveidot reģionālos arhīvus (dekoncentrējot funkciju).

2.variants:

Izveidot piecas reģionālās Latvijas nacionālā arhīva struktūrvienības (koncentrējot funkcijas).

ieguvumu indikat vs nov rt jums
Ieguvumu indikatīvs novērtējums

Īstenojot funkciju audita ieteikumus:

plānotais ietaupījums 1 491 514.5 LVL

(26 % no kopējiem auditētiem izdevumiem – 5 579 762.19 LVL)

kopējais samazinājums 119 štata vietas

(20 % no 611,5 auditētām štata vietām)

slide21

Brīvības bulvāris 36,

Rīga, LV-1520

Tālr.: 67082900,

fakss: 67280469

E-pasts: vk@mk.gov.lv

www.mk.gov.lv

Paldies par uzmanību!

Jautājumi?