slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
HARDWARE PowerPoint Presentation
Download Presentation
HARDWARE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

HARDWARE - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

HARDWARE. ฮาร์ดแวร์. หมายถึง ส่วนที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสัมผัสและมองเห็น. องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์. หมายถึง องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้ แบ่งเป็น 5 หน่วยที่สำคัญ ดังนี้. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HARDWARE' - socorro-xovi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
ฮาร์ดแวร์

หมายถึง ส่วนที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสัมผัสและมองเห็น

slide3
องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์องค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์

หมายถึง องค์ประกอบของตัวเครื่องที่สามารถจับต้องได้

แบ่งเป็น 5 หน่วยที่สำคัญ ดังนี้

 • หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
 • หน่วยความจำ (Memory Unit)
 • หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU)
 • หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage)
 • หน่วยแสดงผลข้อมูล (Output Unit)
slide4

หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

หน่วยป้อนข้อมูล (Input Unit)

ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูล เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

slide5
เช่น
 • แป้นพิมพ์ สำหรับพิมพ์ตัวอักษรและอักขระต่าง ๆ
 • เมาส์สำหรับคลิกสั่งงานโปรแกรม
 • สแกนเนอร์สำหรับสแกนรูปภาพ
 • จอยสติ๊ก สำหรับเล่นเกมส์
 • ไมโครโฟนสำหรับพูดอัดเสียง และ
 • กล้องดิจิตอลสำหรับถ่ายภาพ และนำเข้าไปเก็บไว้

ในดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

slide6
รายละเอียดของแต่ละชนิดรายละเอียดของแต่ละชนิด
 • อุปกรณ์แบบกด (Keyed Device) ได้แก่
slide7
แป้นพิมพ์ (Keyboard)
 • แป้นอักขระ (Charater Keys)
 • แป้นควบคุม (Control Keys)
 • แป้นฟังก์ชั่น (Function Keys)
 • แป้นตัวเลข (Numeric Keys)
slide8
2) อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง (Pointing Devices) ได้แก่
 • เมาส์ (Mouse)
slide9

ลูกกลมควบคุม(Track ball),

แท่งชี้ควบคุม(Track point),

แผ่นรองสัมผัส (Touch pad)

slide11
จอภาพระบบไวต่อการสัมผัสจอภาพระบบไวต่อการสัมผัส

(Touch-Sensitive Screen)ได้แก่

 • จอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)

พบมากใน : ร้านอาหารเร่งด่วน,แสดงข้อมูลการท่องเที่ยว

slide12

ปากกาแสง (Light pen)

4) ระบบปากกา (Pen-Based System) ได้แก่

นิยมใช้กับงานคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ (CAD

หรือ Computer Aided Design ) รวมทั้งนิยมให้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูลโดยการเขียนด้วยมือในคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น PDA เป็นต้น

slide13
เครื่องอ่านพิกัด (Digitizing tablet)

เป็นกระดาษที่มีเส้นแบ่ง ซึ่งใช้ปากกาเฉพาะเรียกว่าStylusชี้ไปบนกระดาษเพื่อส่งข้อมูล นิยมใช้กับงานด้าน CAD เช่น

ใช้ในการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ ตึกอาคาร

อุปกรณ์ทางการแพทย์ และหุ่นยนต์ เป็นต้น

slide14

(ก) อุปกรณ์ปากกาแสง (ข) เครื่องอ่านพิกัด

slide15
อุปกรณ์กวาดข้อมูล (Data Scanning Devices) ได้แก่
 • เอ็มไอซีอาร์ (MICR)
 • ข้อดีของเครื่อง คือ
   • มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องน้อย ทำให้มีเปอร์เซนต์ความผิดพลาดต่ำมาก
   • รหัส MICR ที่ใช้สามารถอ่านได้ทั้งคนและเครื่อง MICR
   • ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ รวดเร็วและเชื่อถือได้
slide16
เครื่องอ่านรหัสบาร์โค๊ด (Bar Code Reader)

ใช้ อ่านข้อมูลบนแถบบาร์โค้ดเพื่อเรียกข้อมูลของสินค้านั้น ๆ

นิยมใช้ใน……………………………………………………….

slide17
สแกนเนอร์ (Scanner)

ใช้อ่านหรือแสกนข้อมูลบนเอกสารเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

สแกนเนอร์มือถือ (Handheld scanner)

สแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ (sheetfed scanner)

สแกนเนอร์แบบแท่น (flatbed scanner)

slide18

สแกนเนอร์มือถือ (ข) สแกนเนอร์แบบสอดกระดาษ

 • (ค) สแกนเนอร์แบบแทน (ง) สแกนเนอร์บวกแป้นพิมพ์
slide19
เครื่องรู้จำอักขระด้วยแสง (Optical Character Recognition - OCR)

นิยมใช้ในงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก

เช่น ห้องสมุดต่าง ๆ ที่ต้องมีการจัดเก็บหนังสือเข้าสู่ไมโครฟิล์ม

หรืออุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์อื่น ๆ เป็นต้น

slide20
เครื่องอ่านเครื่องหมายด้วยแสง (Optical Mark Reader-OMR)

โอเอ็มอาร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้หลักการอ่านสัญลักษณ์

หรือเครื่องหมายที่ระบายด้วยดินสอดำลงในตำแหน่งที่กำหนด

ตัวอย่างเช่น ข้อสอบแบบเลือกคำตอบ เป็นต้น

slide21
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera)

กล้องถ่ายภาพดิจิตอลและหน่วยความจำแฟลซ

กล้องถ่ายทอดวีดีโอแบบดิจิตอล

slide22
6) อุปกรณ์รู้จำเสียง (Voice Recognition Device)ได้แก่
 • อุปกรณ์วิเคราะห์เสียงพูด (Speech Recognition Device)

เป็นอุปกรณ์ที่พัฒนาโดยนักคอมพิวเตอร์และนักภาษาศาสตร์

เพื่อใช้รับสัญญาณเสียงที่มนุษย์พูด และแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล

เก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์

slide23
หน่วยความจำหลัก (Memory Unit)

หน่วยความจำ (Memory Unit)

มีหน้าที่ในการจำข้อมูล ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่

slide24
หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory)

นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า รอม (ROM)

คือหน่วยความจำที่เก็บชุดคำสั่ง

ที่ใช้ในการเริ่มต้นการทำงานหรือชุดคำสั่ง

ที่สำคัญ ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น

slide25
PROM (Programmable Read-Only Memory)

สามารถบันทึกด้วยเครื่องบันทึกพิเศษได้หนึ่งครั้ง

จากนั้นจะลบหรือแก้ไขไม่ได้

 • EPROM (Erasable PROM)

ใช้แสงอัลตราไวโอเลตในการเขียนข้อมูล สามารถนำออกจากคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องมือพิเศษและบันทึกข้อมูลใหม่ได้

 • EEPROM (Electrically Erasable PROM)

เป็นชิปที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าในการหล่อเลี้ยงและสามารถเขียน แก้ไขหรือลบข้อมูลที่เก็บไว้ได้ด้วยโปรแกรมพิเศษ โดยไม่ต้องถอดออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

slide26
2) หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory)

เรียกสั้น ๆ ว่า แรม (Ram)

หมายถึงหน่วยความจำความเร็วสูง

ซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรมและข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ถ้าไม่มีหน่วยความจำนี้โปรเซสเซอร์ก็จะทำงานไม่ได้เลย

เช่น

slide27
DRAM (Dynamic RAM)

ข้อดี : ที่ราคาต่ำ

ข้อเสียคือ : มีความเร็วไม่สูงนักเนื่องจากต้องมีการรีเฟรชข้อมูล

อยู่ตลอดเวลา

 • SRAM (Static RAM)

ข้อดี : เป็นหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง พลังงานที่ SRAM

ใช้จะน้อยมาก โดยสามารถใช้พลังงานถ่านนาฬิกาในการ

ทำงานได้ถึงหนึ่งปี

ข้อเสียคือ : ราคาสูง

slide28
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

หน่วยประมวลผลกลาง ( CPU : Central Processing Unit ) หรือมักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไมโครโปรเซสเซอร์ซึ่งเป็นชิปที่ทำจากซิลิกอน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 หน่วยคือ

1 control unit
1. หน่วยควบคุม (Control Unit)

ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ เช่น

 • ควบคุมการทำงานของความจำหลัก
 • หน่วยรับข้อมูล
 • หน่วยคำนวณและตรรกะ
 • หน่วยแสดงผล และที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ
slide30
การทำงานเปรียบเสมือนศูนย์กลางระบบประสาท โดยที่……

หน่วยควบคุมและซีพียูจะรับรู้คำสั่งต่าง ๆ ในรูปของคำสั่งภาษาเครื่องเท่านั้น

slide31

2) หน่วยคำนวณและตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit)

หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า เอแอลยู (ALU)

ทำหน้าที่ประมวลผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์

ตลอดจนการเปรียบเทียบทางตรรกะทั้งหมด

slide32
การทำงานในซีพียูมี

รีจิสเตอร์ (Register)คอยทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลหรือคำสั่งที่ถูกนำเข้ามาปฏิบัติการภายในซีพียู

บัส (Bus) เป็นเส้นทางในการส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้าของหน่วยต่าง ๆ ภายในระบบ โดยคอมพิวเตอร์ที่ต่างระบบกันมีการออกแบบบัสต่างกัน

slide33
หน่วยแสดงผล

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่

 • หน่วยแสดงผลชั่วคราว

หมายถึง การแสดงผลออกมาให้ผู้ใช้ได้ทราบในขณะนั้น เมื่อเลิกทำงานผลนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าต้องการเก็บสามารถส่งไปยังหน่วยเก็บข้อมูลสำรองได้ ประกอบด้วย

slide34
จอภาพ

ใช้แสดงข้อมูลหรือผลลัพธ์ให้ผู้ใช้เห็นได้ทันที มีรูปร่างคล้ายจอภาพของโทรทัศน์ บนจอภาพประกอบด้วย จุดจำนวนมากมายซึ่งเรียกว่า……….. เช่น

slide35
จอซีอาร์ที (CRT)

นิยมใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากในปัจจุบัน

ใช้หลักการยิงแสงผ่านหลอดภาพคล้ายกับโทรทัศน์

slide36

จอแอลซีดี (LCD)

Passive Matrix

Active Matrix

นิยมใช้เป็นจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

slide37
ความละเอียดของจอภาพ

อดีต จอภาพมีสีขาวดำ หรือ เขียวดำ ซึ่งเรียกว่า จอโมโนโครม

ปัจจุบัน นิยมจอภาพมีสีแบบ (Super VGA)

สำหรับจอภาพที่มีความละเอียดต่ำ 800x600 พิกเซล

สำหรับจอภาพที่มีความละเอียดสูง

1024x768, 1600x1200 พิกเซล

slide38

ขนาดจอภาพในปัจจุบัน

จอภาพที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีขนาด 14 นิ้ว 15 นิ้ว และ 17 นิ้ว ส่วนจอภาพซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านี้จะนิยมใช้กับงานที่เน้นกราฟฟิก เช่น งานออกแบบ (CAD/CAM) เป็นต้น

projector
ข) อุปกรณ์ฉายภาพ (Projector)

อุปกรณ์ฉายภาพจะมีข้อแตกต่างกันมากในเรื่องของกำลังส่องสว่าง เนื่องจากยิ่งมีกำลังส่องสว่างสูง ภาพที่ได้ก็จะชัดเจนมากขึ้น

audio output
ค) อุปกรณ์เสียง (Audio Output)

ลำโพง (speaker)และ การ์ดเสียง (sound card)

slide41
2. หน่วยแสดงผลถาวร

หมายถึง การแสดงผลที่สามารถจับต้อง

และเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ มักจะออกมา

ในรูปของกระดาษ ซึ่งผู้ใช้สามารถนำไปใช้ในที่ต่าง ๆ

หรือให้ผู้ร่วมงานดูในที่ใด ๆ ก็ได้ อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น

printer
เครื่องพิมพ์ (Printer)
 • เครื่องพิมพ์แบบใช้แรงกระแทก (Impact Printer)เป็นเครื่องพิมพ์แบบกระทบที่ใช้การตอกหัวพิมพ์ลงไปบนผ้าหมึกแล้วผ้าหมึกไปกดลงบนกระดาษ คล้ายเครื่องพิมพ์ดีด แบ่งออกเป็น
 • แบบดอทแมทริกซ์ (Dot Matrix Printers) เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้หัวเข็มในการกระแทรกผ้าหมึก เพื่อให้เกิดจุรวมกันเป็นหนึ่งตัวอักษร มีแบบ 9 พิน หรือแบบ 24 พิน มีราคาถูก ทนทาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา
printer1
เครื่องพิมพ์ (Printer)

แบบบรรทัด (Line Printers) มีลักษณะการทำงานคล้ายกับดอทแมทริกซ์ แต่พิมพ์เป็นบรรทัด ไม่เน้นความละเอียดแต่เน้นที่ความเร็วในการพิมพ์

printer2
เครื่องพิมพ์ (Printer)
 • เครื่องพิมพ์ชนิดไม่ตอก(Nonimpact Printer) การพิมพ์ไม่สัมผัสกับกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีการทางเคมีในการพิมพ์ แบ่งออกเป็น

- แบบอิงค์เจ็ต (Ink-Jet Printers) ใช้หลักการพ่นหมึก พิมพ์ได้ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ มีความละเอียดสูง มีราคาถูก แต่ตลับน้ำหมึกมีราคาสูง

printer3
เครื่องพิมพ์ (Printer)

- แบบเลเซอร์ (Laser Printer) มีความคมชัด และมีความรวดเร็ว การทำงานคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร หมึกที่ใช้จะเป็นผงหมึก ใช้พิมพ์เอกสารทั่วไปมีราคาแพง

plotler
ข) เครื่องพลอตเตอร์(Plotler)

ใช้วาดหรือเขียนภาพสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง ๆ นิยมใช้กับงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

megnetic tape
เทปแม่เหล็ก (Megnetic Tape)

เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้กันมานานตั้งแต่คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งและยุคที่สอง ปัจจุบันได้รับความนิยมน้อยลง เทปแม่เหล็กมีหลักการทำงานคล้ายเทปบันทึกเสียง แต่เปลี่ยนจากการเล่น (play) และบันทึก (record) เป็นการอ่าน (read) และเขียน (write) แทน

megnetic disk
จานแม่เหล็ก (Megnetic Disk)

จานแม่เหล็กสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก และมีคุณสมบัติในการ เข้าถึงข้อมูลโดยตรง (direct access) ไม่จำเป็นต้องอ่านไปตามลำดับเหมือนเทป จานแม่เหล็กจะต้องใช้คู่กับ ตัวขับจานแม่เหล็ก หรือดิสก์ไดรฟ์ (disk drive)

slide50
ฮาร์ดดิสก์

มีหลักการทำงานคล้ายกับฟลอปปีดิสก์ แต่ฮาร์ดดิสก์ทำมาจากแผ่นโลหะแข็ง เรียกว่า plattersทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้มากและทำงานได้รวดเร็ว สามารถเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 จิกะไบต์ขึ้นไป

slide52
ฟลอปปีดิสก์ และดิสก์ไดรฟ์

ฟลอปปีดิสก์ เป็นแผ่นพลาสติกวงกลม มีขนาด 3.5 นิ้ว และ 5.25 นิ้ว (วัดจากเส้นรอบวงของวงกลม) สามารถอ่านได้ด้วยดิสก์ไดรฟ์

ดิสก์ไดรฟ์มีหน้าที่สองอย่าง คือ อ่านและบันทึก

slide53
ซีดีรอม (CD-ROM)

แผ่นซีดีรอมจะมีลักษณะคล้ายซีดีเพลงมาก

สามารถเก็บข้อมูลได้ประมาณ 600- 750 เมกะไบต์ต่อแผ่น

ซีดีรอมได้รับความนิยมใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูล

สำหรับอ่านอย่างเดียวเป็นอย่างมาก เช่น ซอฟต์แวร์ เกมส์

ปทานุกรม (dictionary) แผนที่โลก หนังสือ ภาพยนตร์ เป็นต้น

slide54
ดีวีดี (DVD)

เป็นเทคโนโลยีที่มีได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โดยแผ่นดีวีดีสามารถเก็บข้อมูลได้ต่ำสุดที่ 4.7 จิกะไบต์ ซึ่งเพียงพอสำหรับเก็บภาพยนตร์เต็มเรื่องด้วยคุณภาพระดับสูงสุดทั้งภาพและเสียง

slide55
ดิสก์แบบพกพา (Mobile Disk)

เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลแบบเคลื่อนที่ มีขนาดเล็กเป็นแท่งๆ หรือแผ่นๆ ใช้ต่อเชื่อมกับ USB Port มีขนาดตั้งแต่ 16 MB ขึ้นไป นับเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน รวมทั้งมีชื่อเรียกต่างๆ มากมาย แล้วแต่เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการพัฒนา เช่น Flash Memory, Mobile Disk, Memory Stick, Pen Drive, Mini Drive เป็นต้น

blu ray disc bd
Blu-ray Disc (BD)

เป็นชื่อของเทคโนโลยีมาตรฐานใหม่สำหรับออฟติคอลดิสก์ ที่ถูกผลักดันให้มาแทนมาตรฐาน DVD ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดย Blu-ray นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาให้สามารถบันทึกข้อมูลวิดีโอรายละเอียดสูง high-definition video (HD) หรือใช้เก็บไฟล์ข้อมูลได้มากกว่า DVD หลายเท่าตัว ซึ่ง Blu-ray แบบ single-layer นั้นจะมีเนื้อที่เก็บข้อมูล 25GB ส่วนแบบ double-layer นั้นจะเก็บข้อมูลได้สูงถึง 50GB เลยทีเดียว โดยจะช่วยให้ภาพยนตร์ต่างๆที่ถูกบันทึกลงแผ่นดิสก์ Blu-ray นั้นมีรายละเอียดต่างๆทั้งด้านภาพ และเสียงสูงกว่า DVD ขึ้นไปอีก

blu ray disc bd1
Blu-ray Disc (BD)

ส่วนที่มาของชื่อ Blu-ray นั้นจะมาจากการที่ใช้แสงเลเซอร์สีน้ำเงิน-ม่วงในการอ่านและเขียนแผ่นดิสก์ แทนการใช้แสงเลเซอร์สีแดงเหมือนกับ DVD ซึ่งแสงเลเซอร์สีน้ำเงิน-ม่วงนั้นจะมีความยาวของคลื่น 405nm ที่สั้นกว่าแสงเลเซอร์สีแดงที่มีความยาวคลื่น 650nm ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลลงไปในแผ่นดิสก์ได้มากขึ้นในเนื้อที่เท่าเดิม โดยว่ากันคร่าวๆแล้ว Blu-ray จะสามารถเก็บวิดีโอความละเอียดสูงได้นานถึง 9 ชั่วโมงในแผ่นดิสก์แบบ double-layer และสามารถเก็บไฟล์วิดีโอที่บีบอัดตามมาตรฐานที่ใช้ใน DVD ปัจจุบันนี้ได้นานต่อเนื่องถึง 23 ชั่วโมงเลยทีเดียว รวมถึงบันทึกความละเอียดสูงด้วยมาตรฐานใหม่ๆได้ด้วย