1 / 20

Ízeltlábúak – Arthropoda

Ízeltlábúak – Arthropoda. Altörzsek. Altörzsek hazai és védett fajok számával: Csáprágósok – Chelicerata: 3500 - 16 Rákok – Crustacea: 400 - 2 Soklábúak – Myriapoda: 150 - 1 Rovarok – Hexapoda: 32000 – 427. Csáprágósok – Chelicerata. 1 hazai osztály.

skyler
Download Presentation

Ízeltlábúak – Arthropoda

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ízeltlábúak – Arthropoda

 2. Altörzsek Altörzsek hazai és védett fajok számával: • Csáprágósok – Chelicerata: 3500 - 16 • Rákok – Crustacea: 400 - 2 • Soklábúak – Myriapoda: 150 - 1 • Rovarok – Hexapoda: 32000 – 427

 3. Csáprágósok – Chelicerata 1 hazai osztály Pókszabásúak – Arachnida

 4. Alosztályok • Skorpiók (Scorpiones): nálunk csak behurcolva, Kárpátokban veszélytelen faj • Álskorpiók (Pseudoscorpiones): 1500 fajból kb. 40 nálunk, 1endemikus faj • Kaszáspókok (Opiliones): 3500-ból 35, 1 bennszülött • Szálfarkúak (Palpigradi): 1 faj, magyar szálfarkú (Eukoenenia spelaea vagvolgyii): a Béke-barlangban endemikus • Pókok (Araneae) • Atkák (Acari): t.m.8000-ből 2500, védelem irreális

 5. Pókok (Araneae) • Több mint 4000 európai fajból nálunk 800 • Természetvédelmi jelentőség: közismert, viszonylag termetes, érzelmeket kiváltó csoport, némelyik hobbiállat, de: • fajok megkülönböztetése nehéz • gyűjtések nem veszélyeztetik • jó terjedőképességűek (ökörnyál) • nem specialisták

 6. Állatföldrajz • Általában széles elterjedésűek, még a szűk élőhelyigényűek is • Mindössze két endemikus faj, mindkettő hamvaspókok (Dictynidae) – fonálszűrősök: • Altella orientalis: Sas-hegy (Budapest) • Dictyna szaboi: Alföld homoki gyepei • A 15 védett pókfaj közt nincs bennszülött

 7. „Madárpókok” • A négytüdős pókok (előreálló csáprágó) 2 családja él nálunk 4 fajjal, mind védett • Torzpókok (Atypidae, Atypus nem): hím kóborol, nőstény talajfelszínen vagy talajban lakócsőben, sziklagyepek; nagyon hasonlóak, 2 ritka, 1 gyakori • Aknászpókok (Ctenizidae): magyar aknászpók (Nemesia pannonica): nőstény talajban csapóajtós zárt lakócsőben, ritka, meleg sziklagyepekben

 8. Főpókok • Bikapók (Eresus cinnaberinus): egyedül családjából, fonálszűrős, ivari kétalakúság, nőstény lakócső, meleg sziklagyepek • Állaspókok (Tetragnathidae): kerekháló, nagy csáprágó, igen karcsú test és lábak: 3 védett nádi Tetragnatha-faj, felosztják a nádi élőhelyeket

 9. Keresztespókok • Keresztespókok (Araneidae): 50 faj – 2 védett, kerekháló, kis csáprágó, gyűrűzött lábak: • Karéjos keresztespók (Argiope lobata): darázspók nagy rokona (7 {hím} – 17 mm {nőstény}), nőstény potroha karéjos, ritka alföldi faj • Óriás keresztespók (Araneus grossus): 6-9 mm, potroh 2 vállcsúccsal, meleg tölgyesek, 1 m-es háló

 10. Farkaspókok • Védett két legnagyobb pókunk, az őshonos pokoli cselőpók (Geolycosa vultuosa) és az adventív, Közép-Ázsia felől érkezett szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis): nőstény: függőleges lyukakban, csípőkarmuk átüti az ember bőrét, de a kalitpókok közé tartozó dajkapók veszélyesebb; pokoli: xerotherm déli gyepek, szongáriai: sziki és homoki gyepek • 2008 óta védett európai kalózpók (Trebacosa europaea): nádasok endemikusnak hitt faja (Velence)

 11. Vizek - vízpartok • Csodáspók 2 védett rokona növényzetben dús vízparton: szegélyes vidrapók (Dolomedes fimbriatus) gyakoribb, láprétek, láperdők; parti vidrapók (D. plantarius) állandó vizek partján • Egyetlen vízben élő fajunk a búvárpók (Argyroneta aquatica): dús növényzetű tavak, búvárharang, vízszennyezés

 12. Rákok - Crustacea

 13. Osztályok • Felsőrendű rákok – Malacostraca • Levéllábú rákok – Phyllopoda • Kagylósrákok– Ostracoda • „Alsórendű” rákok – Maxillopoda

 14. Felsőrendű rákok Potroh lábakkal, 21 szelvény, közepes vagy nagytermetű fajok. Rendjei: • Maradványrákok – Syncarida: 2 föld alatti • Tízlábú rákok – Decapoda: 2 őshonos + 3 jövevényfaj, 1 védett • Hasadtlábú rákok – Mysida: 1 adventív • Ászkák – Isopoda: kb. 55 faj • Felemáslábú rákok – Amphipoda: 16 faj

 15. Tízlábú rákok • Védett: kövi rák (Austropotamobius torrentium): hegyi patak • Veszélyeztetett (EU védett): folyami rák (Astacus astacus): síkság-dombság, szennyezés, rákpestis, konkurrencia • Kecskerák 100 év, cifrarák: 25 éve pótlás, ellenállóbb, pestis-terjesztés, jelzőrák: 10 éve Rába, gyapjasollós rák 5 éve Duna

 16. Ászkák • 3 vízi faj: magyar vakvíziászka (Protelsonia hungarica):mecseki barlangok • 50 szárazföldi ászka: talajfauna jelentős avarevő tagjai, korlátozott indikátorszerep, • Egy endemikus: aggteleki vakászka (Mesoniscus graniger): fehér, vak

 17. Felemáslábú rákok • Oldalról lapított, szökdelve úszó fajok + 1 vízparti: réti szöcskerák • Bolharákok: víztípusonként jól elkülönülő fauna, monitorozás • Vakbolharák (Niphargus) fajok: barlangi és talajvizek, 200 európaiból nálunk 7, zömmel bennszülött faj

 18. Levéllábú rákok • Ágascsápú rákok – Cladocera: vízibolhák, 1-3 mm, planktonikus, közösségszintű biomonitorozás: nagy tömegben, 70 faj • Kagylós levéllábúak: 6 faj • Kisvizek, nyugaton pusztulóban, monitorozás • Pajzsos levéllábúak: 2 pajzsosrák faj • Csupasz levéllábúak: 9 tócsarák faj

 19. Maxillopoda • Kagylósrákok – Ostracoda: 1-2 mm, (magyar kr. 4-5 mm), 90 zömmel bentikus faj; Aggteleki-barlang: Candona dudichi • Evezőlábú rákok – Copepoda: kandicsrákok, 1-3 mm, 90, ált. planktonikus (néhány parazita), közösségszintű biomonitorozás: nagy tömegben; endemikus pl. pár Parastenocaris faj, Ceuthonectes hungaricus • Haltetvek, féregatkák: élősködők, nem rákszerűek

 20. Soklábúak Mind a négy osztály Magyarországon: • Szövőcsévések és villáscsápúak: jelentéktelen • Ikerszelvényesek – Diplopoda: közel 100 hazai faj, gyenge terjedőképesség, növény+korhadék: • Vaspondrók (Julida): 50 faj, 1 bennszülött • Szövő ezerlábúak (Chordeumatida): 18-ból 8 • Százlábúak – Chilopoda: 50 faj, 1 védett: öves szkolopendra (Scolopendra cingulata): Vértes

More Related