slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nesem ’ vám noviny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nesem ’ vám noviny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Nesem ’ vám noviny - PowerPoint PPT Presentation


  • 109 Views
  • Uploaded on

1.Nesem Vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte. /:Slyšte je pilně a neomylně,:/ rozjímejte. 2.Syna porodila čistá panna, v jesličky vložila Krista Pána. /:Jej obvinula a zavinula,:/ plenčičkama. Nesem ’ vám noviny. 3.Kněmužto andělé z nebe přišli

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nesem ’ vám noviny' - skyler-pierce


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nesem v m noviny

1.Nesem Vám noviny, poslouchejte,

z betlémské krajiny, pozor dejte.

/:Slyšte je pilně a neomylně,:/

rozjímejte.

2.Syna porodila čistá panna,

v jesličky vložila Krista Pána.

/:Jej obvinula a zavinula,:/

plenčičkama.

Nesem’ vám noviny

nesem v m noviny1

3.Kněmužto andělé z nebe přišli

i také pastýři jsou se sešli.

/:Jeho vítali, Jeho chválili,:/

dary nesli.

4.Andělé v oblacích prozpěvují,

narození Páně ohlašují,

/:že jest narozen, v jeslích položen,:/

oznamují.

Nesem’ vám noviny

p se spasen ch hudba a text petr zika

Píseň spasenýchhudba a text: Petr Zika

Hoden je Beránek nejvyšší chvály,

On nás vykoupil svou krví.

Jenom Ty jsi navěky Král,

jenom Tobě patří sláva, Pane náš.

Budeme jásat nad Tvým vítězstvím,

prapory pozdvihnem’ ve jménu svého Boha.

haleluja sl va est hudba a text karel e bek

Haleluja, sláva, česthudba a text: Karel Řežábek

Haleluja, sláva,

čest i chvála s dobrořečením,

síla i moc, úcta i dík

Tobě na věky náleží!

1.Přišel jsi plamenem zažehnout

knoty vírou jen doutnající,

změnit pustinu v zahradu rozkvetlou

v srdcích bez lásky strádajících,

v srdcích bez lásky strádajících.

haleluja sl va est hudba a text karel e bek1

Haleluja, sláva, česthudba a text: Karel Řežábek

Haleluja, sláva,

čest i chvála s dobrořečením,

síla i moc, úcta i dík

Tobě na věky náleží!

2.Svatý se dotýkal nečistých,

sloužil ten, kdo měl být uctíván,

Král umýval nohy svým poddaným,

nevinný za hřích byl potrestán,

nevinný za hřích byl potrestán.

vzdejme est bohu hudba a text michaela romansk

Vzdejme čest Bohuhudba a text: Michaela Romanská

/:Vzdejme čest Bohu a Pánu nebe i země!:/

Vzdejme chválu a díky Králi,

On je hoden mít vše, co mám,

krev Jeho tekla za tebe i za mě,

sám sebe nám dal.

zbo ka dou hr z

Zboř každou hráz, co ďábel nám postavil,

chceme Tě chválit s jednotou.

Odřízni z nás teď pýchu a souzení

a zasviť nám svou pokorou.

/:Dal jsi nám svou vůli znát,

jako církev být Tvojí rodinou.:/

Zboř každou hráz. ... Amen.

Zboř každou hráz

v no n klid a m r

1.Co je to? Studí to!

To vločka v mojí dlani zůstat se bojí.

Vánoční klid a mír

rozlévá se zas po celém kraji, tak jako loni.

Zas můžeme si každý něco dát.

Spolu se radovat a taky se smát.

Vždyť je tu čas, kdy i přes mráz

Boží láska srdce otvírá

a hojí rány, které nosí čas.

Vánoční klid a mír

v no n klid a m r1

2.Co je to? Svítí to!

To jasná hvězda na obloze stojí.

Zvěstuje každému,

že temnota v království Božím neobstojí.

To dneska večer přišel na zem Král

naplnit proroctví, která sám Bůh dal.

Vždyť je tu čas, kdy i přes mráz

Boží láska srdce otvírá

a hojí rány, které nosí čas.

Vánoční klid a mír

sm m hudba a text v clavka pkov

Smímhudba a text: Václavka Šípková

1.Smím Ti říkat „Otče, Tatínku!“,

smím k Tobě jít a Ty mě objímáš.

Ty jsi nade mnou, Ty jsi se mnou,

nikdy mě nenecháš, nikdy mě neopustíš.

Ty jsi nade mnou, Ty jsi se mnou,

Jsi můj Otec (a nic to nezmění)

2.Dáváš mi poznat jak velkou ke mně lásku máš,

dáváš mi poznat, jak mě miluješ.

dobro e du e m hudba a text daniel kyzlink

Dobrořeč duše máhudba a text: Daniel Kyzlink

/:Dobrořeč duše má Hospodinu

a celé nitro mé Jeho svatému jménu.:/ 4x

A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní,

On ti všechny tvé nepravosti promíjí,

ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé,

tebe korunuje svou milostí a slitováním.

ot e m j drah hudba a text ji ina markovov

/:Otče, můj drahý, svaté je jméno Tvé,

kéž je zjevná Tvoje sláva na zemi.:/

Můj nejvyšší.

/:Buď vůle Tvá na nebi, buď vůle Tvá na zemi,

buď vůle Tvá v životě mém, Ježíši.:/

Můj nejvyšší.

/:Ježíš, ó Ježíš, v Jeho jménu je moc,

kéž je zjevná Jeho sláva na zemi.:/

Můj nejvyšší.

Otče, můj drahýhudba a text: Jiřina Markovová

p ed tebou sm m pokleknout

Před Tebou smím pokleknout

1.Před tebou smím pokleknout, vyznat Ti lásku,

Pane můj, jsi pro mě nejvzácnější.

Teď srdce své otvírám a prosím, vejdi jako Král.

Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval,

abych přebýval ve světle Tvé tváře.

Na věky chci vyvyšovat jméno Tvé,

je tak nádherné blízko Ti být.

p ed tebou sm m pokleknout1

Před Tebou smím pokleknout

2.Před tebou smím pokleknout a vzdát Ti slávu,

Pane můj, Tvé jméno nejkrásnější.

Teď srdcem svým vyznávám, Ježíši,

Ty jsi králů Král.

Byl jsem stvořen, abych Tebe uctíval,

abych přebýval ve světle Tvé tváře.

Na věky chci vyvyšovat jméno Tvé,

je tak nádherné blízko Ti být.

ty jsi p nem

Ty jsi Pánem

/:Ty jsi Pánem, Ty jsi Králem,

Ó, Králem je Bůh.:/

Pozdvihněme svoje srdce,

pozdvihněme svoje dlaně – haleluja,

postavme se před tvář Krále

a velebme Ho.

kv li n m

Kvůli nám

Nad všechny krále, nad každou moc,

nad zákon přírody i lidskou ješitnost,

nad všechnu moudrost a krásu stvoření,

byl jsi tu už před počátkem dní.

Nad každou říši, nad vládu všech,

nad každý zázrak, co spatřil tento svět,

nad všechny poklady a světa bohatství,

marné je ti hledat srovnání.

kv li n m1

Kvůli nám

Kvůli nám žils’ a umíral,

dán ti hrob, svět tě nepřijal,

zašlapán, jak do prachu růže,

Tys’ neváhal za můj hřích život dát.

kv li n m2

Kvůli nám

Nad všechny krále, nad každou moc,

nad zákon přírody i lidskou ješitnost,

nad všechnu moudrost a krásu stvoření,

byl jsi tu už před počátkem dní.

Nad každou říši, nad vládu všech,

nad každý zázrak, co spatřil tento svět,

nad všechny poklady a světa bohatství,

marné je ti hledat srovnání.

kv li n m3

Kvůli nám

Kvůli nám žils’ a umíral,

dán ti hrob, svět tě nepřijal,

zašlapán, jak do prachu růže,

Tys’ neváhal za můj hřích život dát.

n dhern

1.Ve Tvém srdci je soucit a slitování, prapor lásky Tvé nade mnou. S Tebou setkat se toužím tváří v tvář, navždy v blízkosti Tvé pak stát, jak je nádherné víc Tě znát.Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králů Král, jak je nádherné víc Tě znát.

Nádherný

n dhern1

2.Ve Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jas Tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi Stvořitel, Bůh, mého života Pán, Tobě chválu a díky vzdám, jak je nádherné víc Tě znát.Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králů Král, jak je nádherné víc Tě znát.

Nádherný

n dhern2

3.Budem’ chválit Tvé jméno, ať svaté je v nás, Tebe chválit a vzývat budem’ dál. Ve Tvé moci a slávě chcem’ navěky žít, v srdci vděčnost a lásku mít, jak je nádherné blíž Ti být.Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, čistý můj jsi Pán, hoden jsi slávy, jsi králů Král, jak je nádherné víc Tě znát.

Nádherný

lid kter chod v temnot ch

1.Lid, který chodí v temnotách,

uvidí veliké světlo,

těm, kteří bydlí ve stínu smrti,

z Betléma zazáří světlo.

Neboť se nám Syn narodí,

dítě bude nám dáno,

na Jeho rameni spočine vláda,

bude mít nádherné jméno.

Lid, který chodí v temnotách

slide29
Divuplný Rádce, Božský Bohatýr,

sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.

Divuplný Rádce, Božský Bohatýr,

sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.

Lid, který chodí v temnotách

lid kter chod v temnot ch1

2.Duch Boží na Něm spočine,

v Něm Bůh bude zjeven,

z Jákoba hvězda zářivá vzejde,

Mesiáš s nádherným jménem.

On bude světlem v temnotách,

majákem, když zuří bouře,

před lidskou zlobou bezpečnou skrýší,

pramenem uprostřed pouště.

Lid, který chodí v temnotách

slide31
Divuplný Rádce, Božský Bohatýr,

sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.

Divuplný Rádce, Božský Bohatýr,

sám Pokoje vládce, Otec věčnosti.

Lid, který chodí v temnotách

ty jsi m sk la

Ty jsi má skála

Ty jsi má skála a mé spasení,

v Tobě nový život mám.

Jsi cesta má, Ty jsi mou nadějí,

Pane, dnes k Tobě volám.

Tobě náležím, Tobě věřím,

Tvoje láska přemáhá,

v době trápení Tys´ při mně stál,

chci, Pane, s Tebou jít dál.

b h je s la m hudba a text pavel hrab

Bůh je síla máhudba a text: Pavel Hrabě

Bůh je síla má i vojska mého,

On působí volnou cestu mou,

neboť dal mi štít spasení svého

a dobrotivost Jeho zvelebila mne.

/:Nebo kdo jest Bohem kromě Hospodina

a kdo je skalou kromě Boha našeho?:/

Bůh je síla má!!!