1 / 33

UNA DIETA SANA

UNA DIETA SANA. Per què ens hem d’alimentar?. Perquè l’aliment ens aporta energia. Perquè ens proporciona benestar i ens agrada . Perquè és un acte social molt arrelat a les diferents cultures. QUÈ ENS APORTEN ELS ALIMENTS?. SUBSTÀNCIES NUTRITIVES. TIPUS DE SUBSTÀNCIES NUTRITIVES.

siyavash
Download Presentation

UNA DIETA SANA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. UNA DIETA SANA

 2. Per què ens hem d’alimentar? • Perquè l’aliment ens aporta energia. • Perquè ens proporciona benestar i ens agrada. • Perquè és un acte social molt arrelat a les diferents cultures.

 3. QUÈ ENS APORTEN ELS ALIMENTS? SUBSTÀNCIES NUTRITIVES

 4. TIPUS DE SUBSTÀNCIES NUTRITIVES • SUBSTÀNCIES ENERGÈTIQUES: són les que ens aporten energia. • SUBSTÀNCIES CONSTRUCTORES: serveixen per créixer i renovar les cèl·lules que es moren. • SUBSTÀNCIES REGULADORES: són necessàries per al bon funcionament de l’organisme i la correcta assimilació dels aliments.

 5. Hidrats de carboni Greixos SUBSTÀNCIES ENERGÈTIQUES

 6. HIDRATS DE CARBONI

 7. GREIXOS

 8. SUBSTÀNCIES CONSTRUCTORES • Proteïnes

 9. SUBSTÀNCIES REGULADORES • Aigua • Sals minerals • Vitamines

 10. VITAMINES

 11. LA PIRÀMIDE DELS ALIMENTS aigua Greixos, sucres olis Carn, ous i peix làctics Verdures i hortalisses fruites Cereals, llegums, patates...

 12. Què cal menjar ? Una alimentació equilibrada consisteix en un 55% d'hidrats de carboni, un 10% a 15% de proteïnes i un 30% a 35% de greixos + + +

 13. Quantitats diàries que cal prendre • Cereals, llegums i patates: un o dos plats. • Verdures i hortalisses: un parell de cops. • Carn, ous i peix: 2-3 aliments del grup ( un o dos plats). • Llet i derivats: 2-3 racions. • Fruita fresca: 2 –3 peces. • Greixos: són necessaris, però amb moderació.

 14. La dieta de la Maria

More Related