siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuv te n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuvõte PowerPoint Presentation
Download Presentation
Siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuvõte

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuvõte - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuvõte. 2006. Auditist. Eesmärk: selgitada välja seosed, mille alusel on kujunenud hinnangud ja arvamused SiM tegevusele ja kommunikatsioonile Meetod: süvaintervjuu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Siseministeeriumi kommunikatsiooniauditi kokkuvõte' - sirvat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
auditist
Auditist
 • Eesmärk: selgitada välja seosed, mille alusel on kujunenud hinnangud ja arvamused SiM tegevusele ja kommunikatsioonile
 • Meetod: süvaintervjuu
 • Intervjueeritavad: 6 valitsemisala töötajat ning 20 sihtrühmade ja partnerorganisatsioonide esindajat
 • Aeg: september-november 2006
 • Läbiviija: Hill & Knowlton Eesti
r huasetused valitsemisalasiseses k sitluses
Rõhuasetused valitsemisalasiseses küsitluses
 • Esmaseosed
 • Arusaamad turvalisusest
 • Hinnang sisejulgeoleku tagamisele
 • Hinnang suhtlusele partnerite ja avalikkusega
 • Hinnang valitsemisalasisesele kommunikatsioonile
 • Arusaamad organisatsiooni identiteedist
r huasetused k sitluses v ljastpoolt valitsemisala
Rõhuasetused küsitluses väljastpoolt valitsemisala
 • Esmaseosed
 • Arusaamad turvalisusest
 • Hinnang tegevusele
 • Ootused sisejulgeoleku tagajatele
 • Vastavus ootustele
 • Ootused strateegilisele planeerimisele
 • Hinnang kommunikatsioonile partnerite ja avalikkusega
vastajate toodud positiivsed arengud
Vastajate toodud positiivsed arengud
 • Alarahastatuse probleemid on jõudnud avalikkuse ja valitsuse ette
 • Avalik arutelu on aidanud probleeme lahendada
 • Kliendikesksus on suurenenud
 • Planeerimisele suurema tähelepanu pööramine
 • Hea tehniline varustatus
 • Siseministeerium on arvestatav rahvusvaheline partner
vastajate toodud negatiivsed arengud
Vastajate toodud negatiivsed arengud
 • Suurenenud bürokraatia
 • Valitsemisala asutuste poliitiline juhtimine
 • Strateegilise juhtimise puudumine
 • Nõrk õiguskeskkonna kompetents, poliitikakujundaja rolli kaotamine
 • Ametite ja ministeeriumi omavaheline vastandumine
 • Asutustevaheline konkurents, meeskonnatöö puudumine
 • Ühiskonnamuutustest mahajäämine
 • Usalduskriisi tunne
vastajate arusaam sisejulgeolekust
Vastajate arusaam sisejulgeolekust
 • Riigijulgeolek ja inimeste turvalisus
 • Füüsiline (kuritegevuse tase) ja emotsionaalne (kommunikatsioon) turvalisus
 • Sisejulgeolek on laiem kui siseministeeriumi tegevusvaldkond
vastajate hinnang sisejulgeolekule ja siseministeeriumi tegevusele
Vastajate hinnang sisejulgeolekule ja siseministeeriumi tegevusele
 • Eesti on suhteliselt turvaline
 • Füüsiline turvalisus on olnud viimase 5 aasta jooksul stabiilne
 • Jõustruktuurid täidavad oma ülesandeid
 • Töötajate puudus
 • Töötajate madal motivatsioon
 • Alafinantseeritus, ülesandeid on rohkem kui vahendeid
 • Piiratud ressurssidega töötavad asutused maksimaalselt
 • Asutused tulevad toime vaid tagajärgedega
 • Strateegiline planeerimine on nõrk
 • Seadusandlik initsiatiiv ja meedia tähelepanu on ära antud
 • Vähe on ümberkujunemist vastavalt ühiskonna arengule
 • Kommunikatsioon ei toeta turvatunde tekkimist
sihtgruppide ja partnerite tundmine
Sihtgruppide ja partnerite tundmine
 • Koostöö toimib igapäevaste ülesannete piires
 • Suhtluse sihipärast arendamist ei toimu
 • Toimib situatsioonist lähtuv suhtlus
 • Allasutustes on suhtluse arendamine teadlikum kui ministeeriumis
vastajate hinnang koost le ja suhtlusele partneritega
Vastajate hinnang koostööle ja suhtlusele partneritega
 • Jõuministeeriumina on arvestatav organisatsioon
 • Nõrk positsioon teiste ministeeriumidega koostöös
 • Vajalike seisukohtade puudumine
 • Koostööd segab poliitika
 • Siseministri kui peamise kõneisiku ülekoormatus
vastajate hinnang kommunikatsioonile valitsemisala sees
Vastajate hinnang kommunikatsioonile valitsemisala sees
 • Infovahetus on ebapiisav
 • Igas ametis on oma sisekliima
 • Kommunikatsiooni takistab bürokraatia, efektiivsem on suhtlus isiklike kontaktide kaudu
 • Info liigub halvasti juhtidelt allapoole, juhid moonutavad informatsiooni
 • Ametite vahel on konkurents raha, inimeste ja oskusteabe pärast
 • Ministeeriumis puudub pilt, kuidas ametites infoliikumine toimib
 • Ministeerium on allasutuste jaoks kauge
 • Allasutused tunnevad vajadust ministriga otse suhelda
vastajate arvamus htse identiteedi vajalikkusest
Vastajate arvamus ühtse identiteedi vajalikkusest
 • Tavatöötaja tasandil on ühtsus olemas, juhtkonna tasandil mitte
 • Ametid ei tunne ühtse identiteedi vajalikkust
 • Ühtsustunnet segab ametitevaheline konkurents
 • Ühtsus tähendab halva maine laienemist kõigile asutustele
 • Ameteid võib omavahel siduda ühtne visioon
 • Vajalikud on ühtsed üldised väärtused ja tööpõhimõtted, ent rõhuasetus asutuseti erinev
vastajate toodud positiivsed arengud1
Vastajate toodud positiivsed arengud
 • Töö ELi suunas
 • Paranenud avatus ja meediasuhtlus
 • Probleemide avalik tunnistamine
 • Päästeameti ja politsei suutlikkus vaatamata ressursipuudusele
 • Politsei struktuurireform ja seeläbi avaliku usalduse tõus
 • Organisatsiooni tervenemine tänu korruptsioonivastasele võitlusele
 • Pääste- ja piirivalveameti tegevused merereostuse likvideerimisel
vastajate toodud negatiivsed arengud1
Vastajate toodud negatiivsed arengud
 • Tähtsates küsimustes ministeeriumi seisukoha puudumine
 • Riigiteenistuja rolli mittetajumine
 • Isikuskandaalid
 • Meedia ja erakondade liiga suur mõju otsustele
 • Läbipaistmatus, põhjendamata otsused
 • Ametite haldamiseks vajaliku aparaadi puudumine
 • Professionaalse järelkasvu puudumine
 • Ebaselge identiteet (politseiministeerium)
 • Politseinike ja päästjate madalad palgad
 • Kurtmine väikeste palkade üle
 • Olemasolevate ressursside otstarbetu kasutamine
 • Meeskonnavaimu puudumine
 • Monumendisõjad
 • Politseinike distsipliiniprobleemid (joobes sõidud, altkäemaksud)
vastajate arusaam sisejulgeolekust1
Vastajate arusaam sisejulgeolekust
 • Inimeste turvalisus – ohutunne õhtul tänaval, sotsiaalne kindlustatus, elukeskkond, meeleseisund
 • Sõltub paljus inimesest endast
 • Sõltub asutuste reageerimise kiirusest
 • Siseministeeriumi ülesanne – ennetustegevus, kasvatus, partnerite koondamine
 • Riigijulgeolek – siseministeerium panustab läbi kapo tegevuse
 • Sõltub siseriiklike rahvuslike konfliktide lahendamisest
 • Sõltub NATOst ja EList
 • Seotud Eesti geograafilise olukorraga - ei saa ennast lõdvaks lasta julgeoleku- ja kaitsepoliitika suhtes
vastajate hinnang sisejulgeolekule
Vastajate hinnang sisejulgeolekule
 • Eestis on küllaltki turvaline, kuid ohumäär on päris suur
 • Keskendumine välisohtudele, siseriskidega ebapiisav tegelemine
 • Riskid tulenevad eelkõige inimeste hoiakutest, nende muutmisega ei tegeleta piisavalt
 • Turvatunnet vähendavad tugevad sõnumid rahanappusest
 • Kõige ebaturvalisemalt on põhjust ennast tunda eakatel, lastel ja noortel, välismaalastel, elu hammasrataste vahele jäänud inimestel ja nendel, kes ei mõtle enda ohutusele
vastajate n gemus turvalisuse tulevikust
Vastajate nägemus turvalisuse tulevikust
 • Illegaalne immigratsioon kasvab
 • Sisserändajate arvu kasv suurendab ühiskonna lõhestatust
 • Sotsiaalsed pinged suurenevad
 • Süvenevad rahvustevahelised konfliktid
 • Tulemas on vaikiv ajastu, tekkimas on politseiriigi hirm
 • Enesehävituslik eluhoiak ei vähene
 • Tagasi tuleb kommuuni tunne, turvalisus tekib alt üles
vastajate hinnang siseministeeriumi t le
Vastajate hinnang siseministeeriumi tööle
 • Ministeeriumi nõrkus sisejulgeolekupoliitika kujundajana
 • Otsustamatus
 • Tagajärgedega tegelemine, ebapiisav ennetustöö
 • Analüütilise tegevuse puudumine
 • Ebapiisav kompetents
 • Töötajate madal motivatsioon
 • Käsukultuur
partnerite ootused sisejulgeolekutagajatele
Partnerite ootused sisejulgeolekutagajatele
 • Olukorra analüüs, riskide hindamine, tuleviku visioneerimine, strateegiline planeerimine, teaduspõhisus
 • Tegevuse järjepidevuse säilitamine ministrite vahetumisel
 • Probleemide ettenägemine ja ennetamine
 • Lisaks probleemidest rääkimisele ka nende lahendamine
 • Suurem kompetents
 • Ministeeriumi tugevdamine
 • Kiire reageerimine
 • Suurem läbipaistvus
vastutus siseturvalisuse tagamisel vastajate seisukohalt
Vastutus siseturvalisuse tagamisel vastajate seisukohalt
 • Inimesed ise
 • Riik
 • Valitsus
 • Erinevad ministeeriumid koostöös (sise-, justiits-, välis-, sotsiaalministeerium jt)
 • Siseministeerium peab olema eestvedaja
vastajate n gemus turvalisuse strateegilisest planeerimisest
Vastajate nägemus turvalisuse strateegilisest planeerimisest
 • Erinevate osapoolte dialoog
 • Uuringute läbiviimine, olukorra analüüsimine
 • Visiooni paikapanek
 • Eesmärkide ja mõõdikute määratlemine
 • Haakuvus teiste arengustrateegiatega
 • Sidusus erinevate asutuste vahel
 • Strateegia – reaalne töödokument
 • Strateegia – selgelt sõnastatud valik
strateegiasoovitused partneritelt
Strateegiasoovitused partneritelt
 • Keskendumine kodanikuühiskonnale – kodanike initsiatiivi kaasahaaramine
 • Keskendumine noorte kasvatusele
 • Eesti- ja venekeelse kogukonna vahel ühisosa leidmine
 • Sotsiaalsete suhete tugevdamine, inimeste võõrandamise vähendamine
 • Inimeste hoiakute ja käitumisharjumuste muutmine
 • Huvigruppide kaasamise põhimõtete rakendamine
vastajate hinnang suhtlusele partneritega
Vastajate hinnang suhtlusele partneritega
 • Algatusvõime puudumine
 • Venitamine probleemide lahendamisega
 • Venitamine vastamisega
 • Lisaülesannete saamise kartus
 • Reaktiivne probleemide tunnistamine
 • Ebapiisav võimekus lahenduste leidmisel ja elluviimisel
 • Ebapiisav infovahetus partneritega
 • Soov teha koostööd on olemas tavatöötajate tasandil
vastajate hinnang avalikule kommunikatsioonile
Vastajate hinnang avalikule kommunikatsioonile
 • Kommunikatsioon ei ole eesmärgistatud
 • Kommunikatsioon ei ole järjepidev
 • Ametite häält on rohkem kuulda kui ministeeriumi oma
 • Vähe kõneisikuid
 • Sõnumid ei ole alati sisukad
 • Kommunikatsioon on valdavalt reaktiivne
 • Sõnumid on keskendatud probleemidele, mitte nende lahendamisele
 • Meediasuhtlus toimib hästi, teiste sihtgruppidega suhtlemine on ebapiisav
 • Aus probleemide tunnistamine
suure julgeoleku poole siseministeerium kui suure julgeoleku ideoloog
SUURE JULGEOLEKU POOLE

Siseministeerium kui Suure Julgeoleku ideoloog

suure julgeoleku ideoloogia
Suure Julgeoleku ideoloogia
 • Suur Julgeolek on ametkondade piire ületav kontseptsioon, mille eesmärk on tagada Eesti elanike igakülgne turvalisus
 • Suure Julgeoleku mõiste on sihilikult sõnastatud sellisena, et oleks välistatud väiklus, büroopoliitika ning kildkondlik asjaajamine
suure julgeoleku strateegia
Suure Julgeoleku strateegia
 • I ülesanne: siseministeeriumi sees esinevate kommunikatsioonitõkete kõrvaldamine
 • II ülesanne: Suure Julgeoleku ideoloogia elluviimine ministeeriumi allasutuste raames
 • III ülesanne: tõkete kõrvaldamine suhtluses partnerite ja liitlastega
 • IV ülesanne: ideoloogia elluviimine üleriigiliselt, hoides ministeeriumi käes initsiatiivi