tr ng trung ho c c s l ng ho a la c n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LÖÔNG HOØA LAÏC PowerPoint Presentation
Download Presentation
TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LÖÔNG HOØA LAÏC

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LÖÔNG HOØA LAÏC - PowerPoint PPT Presentation

siran
142 Views
Download Presentation

TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LÖÔNG HOØA LAÏC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TRÖÔØNG TRUNG HOÏC CÔ SÔÛ LÖÔNG HOØA LAÏC Giaùo Vieân: Nguyeãn Chí Luaän Chaân thaønh caûm ôn quí thaày coâ veà döï giôø goùp yù xaây döïng tieát daïy Moân: Hoùa Hoïc

 2. Trong caùc chaát cho sau ñaây: CH4, C2H4,C2H6O, C6H6,C2H4O2, C2H5ONa: Chaát naøo laø hydro cacbon, chaát naøo laø daãn xuaát cuûa hydro cacbon? Caâu hoûi kieåm tra Hydro cacbonDaãn xuaát hydro cacbon CH4, C2H4, C6H6 C2H6O, C2H4O2, C2H5ONa

 3. Chöông V: Daãn Xuaát Cuûa Hydro CacBon RÖÔÏU ETYLÍC CTPT: C2H6O: 46 I./ Tính chaát vaät lyù: Röôïu etylíc laø chaát loûng, khoâng maøu, nheï hôn nöôùc (D = 0,8g/ml), tan voâ haïn trong nöôùc, soâi ôû 78,3o C, laø dung moâi cho nhieàu chaát höõu cô. II./ Caáu taïo phaân töû: H H H C C O H H H Hoaëc CH3- CH2- OH

 4. RÖÔÏU ETYLÍC CTPT: C2H6O: 46 III./ Ñoä röôïu: Laø soá ml röôïu etylíc coù trong 100 ml hoãn hôïp röôïu vaø nöôùc. ÑO = V (r) . 100 / V(hhr) VD: Hoøa tan 45 ml röôïu nguyeân chaát vaøo nöôùc ñöôïc 100 ml röôïu hoãn hôïp. Tính ñoä röôïu? Ta coù: Ño = V(r) . 100 / V(hhr) = 45 . 100 / 100 = 450

 5. 100ml C2H5OH 450 H2O RÖÔÏU ETYLÍC CTPT: C2H6O: 46 45ml C2H5OH Caùch pha röôïu 45o

 6. RÖÔÏU ETYLÍC CTPT: C2H6O: 46 IV./ Tính chaát hoùa hoïc: 1- Röôïu etylíc coù chaùy khoâng? Röôïu etylíc chaùy coù ngoïn löûa maøu xanh, taïo thaønh khí CO2 vaø hôi H2O. C2H6O + 3O2t0 2CO2 + 3H2O 2- Röôïu etylíc coù phaûn öùng vôùi natri khoâng? Röôïu etylíc taùc duïng vôùi natri cho ra natri etylaùt vaø hidro. 2CH3- CH2- OH(l) + 2Na(r) 2CH3- CH2- ONa(dd)+ H2 (k) ( Natri etylaùt)

 7. IV./ ÖÙng duïng: UOÁNG RÖÔÏU NHIEÀU COÙ HAÏI AXÍTAXEÂTÍC RÖÔÏU BIA C2H5- OH PHAVECNI NÖÔÙC HOA DÖÔÏCPHAÅM NHÖÏA(PE)

 8. RÖÔÏU ETYLÍC CTPT: C2H6O: 46 V./ Ñieàu cheá: Röôïu etylíc thöôøng ñöôïc ñieàu cheá theo caùc caùch sau: Tinh boät hoaëc ñöôøng leânmenRöôïu etylíc C2H4 + H2O Axít C2H5- OH

 9. BAØI TAÄP 1- Röôïu etylíc phaûn öùng ñöôïc vôùi natri vì: A- Trong phaân töû coù nguyeân töû oxi. B- Trong phaân töû coù nguyeân töû hidro vaø nguyeân töû oxi. C- Trong phaân töû coù nguyeân töû cacbon hidro vaø oxi. D-Trong phaân töû coù nhoùm - OH D-Trong phaân töû coù nhoùm - OH 2- Haõy choïn caâu ñuùng trong caùc caâu sau: A- Soá ml röôïu etylíc coù trong 100 ml nöôùc goïi laø ñoä röôïu. B- Soá ml röôïu etylíc coù trong 100 ml hoãn hôïp röôïu vaø nöôùc goïi laø ñoä röôïu. B- Soá ml röôïu etylíc coù trong 100 ml hoãn hôïp röôïu vaø nöôùc goïi laø ñoä röôïu. C- Caû A vaø B.

 10. VEÀ NHAØ LAØM BAØI TAÄP: 2, 4, 5 ( trang 139 ) Xem tröôùc baøi “Axítaxeâtíc” * Höôùng daãn baøi 5: • +Vieát phöông trình phaûn öùng chaùy cuûa röôïu • + Theá khoái löôïng röôïu vaøo phöông trình • ---> theå tích CO2 vaø theå tích oxi • + Laáy theå tích oxi nhaân 100 / 20

 11. C2H6O + 3O2t0 2CO2 + 3H2O C2H4 + H2O Axít C2H5- OH CH3- CH2- OH(l) + Na(r) CH3- CH2- ONa(dd) + H2 (k) ( Natri etylaùt) RÖÔÏU ETYLÍC CTPT: C2H6O: 46 CH3- CH2- OH I./ Tính chaát vaät lyù: II./ Coâng thöùc phaân töû: III./ Ñoä röôïu: ÑO = V (r) . 100 / V(hhr) IV./ Tính chaát hoùa hoïc: 1- Röôïu etylíc coù chaùy khoâng? 2- Röôïu etylíc coù phaûn öùng vôùi natri khoâng? V./ Ñieàu cheá: