k iok sat b j k i t la k chiu
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kū-iok Sat-bó-jíⁿ K ì (I ) Tē la̍k chiuⁿ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Kū-iok Sat-bó-jíⁿ K ì (I ) Tē la̍k chiuⁿ - PowerPoint PPT Presentation


  • 92 Views
  • Uploaded on

Pa-khek-lé Siu-tèng-pán Sèng-keng 巴克禮修訂版聖經. Kū-iok Sat-bó-jíⁿ K ì (I ) Tē la̍k chiuⁿ. 舊約 《 撒母耳記上 》 第六章. I Samuel. Sat-bó- jíⁿ K ì (I) 《 撒母耳記上 》 I Samuel Tē la̍k chiuⁿ 第六章 Tē 1 chat 第一節. Iâ-hô-hoa ê iok-kūi toà tī Hui-lī-sū lâng ê toē chhit-ge̍h-ji̍t kú. 耶和華 ê 約櫃 toà tī 腓利士人 ê 地

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kū-iok Sat-bó-jíⁿ K ì (I ) Tē la̍k chiuⁿ' - silas-flynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sat b j k i i samuel t la k chiu t 1 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 1 chat 第一節

Iâ-hô-hoa ê iok-kūi

toà tī Hui-lī-sū lâng ê toē

chhit-ge̍h-ji̍t kú.耶和華ê約櫃

toà tī腓利士人ê地

七月日久。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 2 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 2 chat 第二節

Hui-lī-sū lâng kiò hiah ê chè-si kap su̍t-sū kóng,

Iâ-hô-hoa ê iok-kūi lán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ siat-hoat?

chhiáⁿ chí-sī goán tio̍h cháiⁿ-iūⁿ

sàng i tò-khì pún só͘-chāi.腓利士人叫hiah-ê祭司kap術士講,

耶和華ê約櫃咱tio̍h怎樣設法?

請指示阮tio̍h怎樣

送伊tò去本所在。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 3 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 3 chat 第三節

In kóng, Lín nā sàng Í-sek-lia̍t Siōng-tè ê iok-kūi khì,

m̄-thang hō͘ i khang-khang khì, tek-khak tio̍h ēng

pó͘-kè-sit ê chè hêng i; lín chiah oē tit-tio̍h hó,

iā oē chai I ê chhiú siáⁿ-sū bô lī-khui lín.In講,Lín若送以色列上帝ê約櫃去,

m̄-thang hō͘伊空空去,的確tio̍h用

補過失ê祭還伊;lín chiah會得tio̍h好,

也會知祂ê手啥事無離開lín。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 4 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 4 chat 第四節

In kóng, Goán tio̍h ēng sím-mi̍h

choè pó͘-kè-sit ê chè lâi hêng I ah? Ìn kóng,

Tio̍h ēng kim lia̍p-á gō͘-ê, kim niáu-chhú gō͘-chiah,

chiàu Hui-lī-sū siú-léng ê siàu-gia̍h;

in-ūi lín kap lín ê siú-léng só͘ tú-tio̍h ê chai-ē chi̍t-iūⁿ.

In講,阮tio̍h用甚麼

做補過失ê祭來還祂ah?應講,

tio̍h用金粒á五個,金老鼠五隻,

照腓利士首領ê數額;

因為lín kap lín ê首領所tú-tio̍h ê災厄一樣。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 5 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 5 chat 第五節

Só͘-í lín tio̍h choè lín ê lia̍p-á ê siōng,

kap húi-siong lín ê toē niáu-chhú ê siōng;

koh tio̍h kui êng-kng hō͘ Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè;

kiám-chhái I tùi-tī lín, kap lín ê siōng-tè,

kap lín ê toē, oē pàng khin I ê chhiú.所以lín tio̍h做lín ê粒á ê像,

kap毀傷lín ê地老鼠ê像;

koh tio̍h歸榮光hō͘以色列ê上帝;

kiám-chhái祂對tī lín,kap lín ê上帝,

kap lín ê地,會放輕祂ê手。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 6 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 6 chat 第六節

Lín siáⁿ-sū ngī lín ê sim, chhin-chhiūⁿ

Ai-ki̍p lâng kap Hoat-ló ngī in ê sim ah?

Siōng-tè tī in tiong-kan kiâⁿ sîn-jiah,

in kiám bô pàng peh-sìⁿ khì, peh-sìⁿ chiū khì mah?Lín啥事硬lín ê心,親像

埃及人kap法老硬in ê心ah?

上帝tī in中間行神跡,

in kiám無放百姓去,百姓就去mah?

sat b j k i i samuel t la k chiu t 7 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 7 chat 第七節

Taⁿ lín tio̍h pī-pān chi̍t-tiuⁿ sin ê chhia,

kap nn̄g-chiah ū-lin ê gû-bú, bē-bat koà taⁿ ê,

chiong chiah ê gû pa̍k tī chhia-nih,

iā hō͘ gû-á-kiáⁿ lī-khui i, tò-khì in chhù.Taⁿ lín tio̍h備辦一張新ê車,

kap兩隻有奶ê牛母,bē-bat掛擔ê,

將chiah-ê牛縛tī車裡,

也hō͘牛á-kiáⁿ離開伊,tò去in厝。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 8 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 8 chat 第八節

Ēng Iâ-hô-hoa ê iok-kūi hē tī chhia-nih,

iā ēng lí só͘ hêng kim ê pó-mi̍h

choè pó͘-kè-sit ê chè ê,

lok tī siuⁿ-lāi, hē tī kūi-piⁿ, sàng i khì.用耶和華ê約櫃hē tī車裡,

也用你所還金ê寶物

做補過失ê祭ê,

lok tī箱內,hē tī櫃邊,送伊去。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 9 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 9 chat 第九節

Lín tio̍h khoàⁿ,

i nā tùi i kau-kài ê lō͘ chiūⁿ kàu Pek-sī-be̍k,

chiū kàng chit ê toā chai-ē hō͘ lán-ê si̍t-chāi sī I;

nā bô, chiū thang chai phah-lán-ê m̄-sī I ê chhiú,

sī lán ngó͘-jiân tú-tio̍h-ê.Lín tio̍h看,

伊若對伊交界ê路上到Pek-sī-be̍k,

就降chit-ê大災厄hō͘咱ê實在是祂;

若無,就thang知phah咱ê m̄是祂ê手,

是咱偶然tú-tio̍h-ê。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 10 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 10 chat 第十節

Hiah ê lâng chiū án-ni kiâⁿ, chiong

nn̄g-chiah ū-lin ê gû-bú pa̍k tī chhia-nih,

koh koaiⁿ gû-á-kiáⁿ tī chhù-lāi.Hiah-ê人就án-ni行,將

兩隻有奶ê牛母縛tī車裡,

koh關牛á-kiáⁿ tī厝內。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 11 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 11 chat 第十一節

Koh ēng Iâ-hô-hoa ê iok-kūi,

í-ki̍p khǹg kim niáu-chhú kap

lia̍p-á-siōng ê siuⁿ, lóng hē tī chhia-nih;Koh用耶和華ê約櫃,

以及khǹg金老鼠kap

粒á像ê箱,lóng hē tī車裡;

sat b j k i i samuel t la k chiu t 12 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 12 chat 第十二節

gû-bú ti̍t-ti̍t ǹg Pek-sī-be̍k ê lō͘ khì,

tùi toā-lō͘ kiâⁿ, ná-kiâⁿ ná-háu, bô phian chó-iū;

Hui-lī-sū hiah ê siú-léng tè āu-bīn khì,

kàu Pek-sī-be̍k ê kéng-kài.牛母直直ǹg Pek-sī-be̍k ê路去,

tùi大路行,ná行ná哮,無偏左右;

腓利士hiah-ê首領tè後面去,

到Pek-sī-be̍k ê境界。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 13 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 13 chat 第十三節

Tú-tú Pek-sī-be̍k lâng

tī soaⁿ-kok koah be̍h,

kia̍h-ba̍k khoàⁿ-kìⁿ iok-kūi,

khoàⁿ-kìⁿ chiū hoaⁿ-hí.Tú-tú Pek-sī-be̍k人

tī山谷割麥,

kia̍h目看見約櫃,

看見就歡喜。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 14 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 14 chat 第十四節

Chhia kàu Pek-sī-be̍k lâng Iok-su-a ê hn̂g,

chiū thêng-teh; tī-hia ū chi̍t-tè toā-tè chio̍h-poâⁿ;

in phoà chhia ê chhâ hiàn nn̄g chiah gû-bú

choè sio-chè hō͘ Iâ-hô-hoa.車到Pek-sī-be̍k人約書亞ê園,

就停teh;tī-hia有一塊大塊石磐;

in破車ê柴獻兩隻牛母

做燒祭hō͘耶和華。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 15 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 15 chat 第十五節

Lī-bī lâng chiong Iâ-hô-hoa ê iok-kūi,

kap i piⁿ-á toé kim ê pó-mi̍h ê siuⁿ, the̍h-lo̍h-lâi,

hē tī hit tè toā chio̍h-poâⁿ ê téng-bīn.

Pek-sī-be̍k lâng tī hit-ji̍t hiàn sio-chè kap chè-sū,

hō͘ Iâ-hô-hoa.利未人將耶和華ê約櫃,

kap伊邊á貯金ê寶物ê箱,the̍h落來,

hē tī hit塊大石磐ê頂面。

Pek-sī-be̍k人tī hit日獻燒祭kap祭祀,

hō͘耶和華。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 16 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 16 chat 第十六節

Hui-lī-sū lâng gō͘ ê siú-léng khoàⁿ-kìⁿ,

siâng hit-ji̍t chiū tò-khì Í-kek-lûn.腓利士人五個首領看見,

siâng hit日就tò去Í-kek-lûn。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 17 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 17 chat 第十七節

Hui-lī-sū lâng hêng hō͘ Iâ-hô-hoa choè

pó͘-kè-sit ê chè ê kim lia̍p-á, chiū-sī chiah-ê;

chi̍t-lia̍p ūi-tio̍h A-si̍t-tu̍t, chi̍t-lia̍p ūi-tio̍h Ka-sat,

chi̍t-lia̍p ūi-tio̍h A-si̍t-ki-lûn, chi̍t-lia̍p ūi-tio̍h Ka-te̍k,

chi̍t-lia̍p ūi-tio̍h Í-kek-lûn;腓利士人還hō͘耶和華做

補過失ê祭ê金粒á,就是chiah-ê;

一粒為tio̍h A-si̍t-tu̍t,一粒為tio̍h Ka-sat,

一粒為tio̍h A-si̍t-ki-lûn,一粒為tio̍h Ka-te̍k,

一粒為tio̍h Í-kek-lûn;

sat b j k i i samuel t la k chiu t 18 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 18 chat 第十八節

kim niáu-chhú ê siàu-gia̍h,

sī chiàu Hui-lī-sū ê siú-léng só͘ koán ê siâⁿ,

chiū-sī kian-kò͘ ê siâⁿ kap hiuⁿ-siā;

iā soà kàu toā tè chio̍h-poâⁿ, chiū-sī hē Iâ-hô-hoa ê iok-kūi ê;

chit tè chio̍h-poâⁿ kàu kin-á-ji̍t

iáu tī Pek-sī-be̍k lâng Iok-su-a ê hn̂g.金老鼠ê數額,

是照腓利士ê首領所管ê城,

就是堅固ê城kap鄉社;

也續到大塊石磐,就是hē耶和華ê約櫃ê;

chit塊石磐到今á日

iáu tī Pek-sī-be̍k人約書亞ê園。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 19 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 19 chat 第十九節

Iâ-hô-hoa phah-sí Pek-sī-be̍k lâng,

in-ūi in khoàⁿ I ê iok-kūi-lāi, chiū phah-sí in

chhit-cha̍p lâng; gō͘-bān lâng peh-sìⁿ ai-khàu,

in-ūi Iâ-hô-hoa toā-toā phah-sí peh-sìⁿ.耶和華phah死Pek-sī-be̍k人,

因為in看祂ê約櫃內,就phah死in

七十人,五萬人百姓哀哭,

因為耶和華大大phah死百姓。

sat b j k i i samuel t la k chiu t 20 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 20 chat 第二十節

Pek-sī-be̍k lâng kóng, Chī-chūi oē khiā tī Iâ-hô-hoa,

chit ê sèng ê Siōng-tè, ê bīn-chêng ah?

I beh chiūⁿ-khì sím-mi̍h lâng hia, lâi lī-khui lán ah?Pek-sī-be̍k人講,Chī-chūi能khiā tī耶和華,

chit-ê聖ê上帝,ê面前ah?

伊beh上去甚麼人hia,來離開咱ah?

sat b j k i i samuel t la k chiu t 21 chat
Sat-bó-jíⁿKì (I)《撒母耳記上》I SamuelTē la̍k chiuⁿ 第六章Tē 21 chat 第二十一節

Tùi án-ni chhe lâng khì kìⁿ Ki-lia̍t-iâ-lîm

khiā-khí ê peh-sìⁿ, kóng, Hui-lī-sū lâng chiong

Iâ-hô-hoa ê iok-kūi sàng tò-lâi;

lín lo̍h-lâi, kng chiūⁿ-khì lín hia.Tùi án-ni,差人去見Ki-lia̍t-iâ-lîm

khiā起ê百姓,講,腓利士人將

耶和華ê約櫃送tò來;

lín落來,扛上去lín hia。

ad