Download
turn off cellphone n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Turn off cellphone PowerPoint Presentation
Download Presentation
Turn off cellphone

Turn off cellphone

170 Views Download Presentation
Download Presentation

Turn off cellphone

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Turn off cellphone

 2. Done spelling check-pdf- Feb 25 2012 CON HÂN HOAN Con hân hoan Kim Long ♫ ♪ Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa, … ♫ ♪

 3. Con hânhoanbướclênbàn- thờChúa, Chúalà- hoanlạctuổixuânxanh con--. DK-1 Con hân hoan

 4. .. Con nângmuônphímtơngợi- khenChúa, tiếnglòng- rung nhịpvớimuôntâmhồn--. DK-2

 5. 1-1 Vào Thánh cung 1. Vàothánhcung-- dângtiếnhươngnguyệncầungát bay tỏatớingaitòaChúa--.

 6. 1-2 1.. Tâmtưsẽ reo mừnghướnglênbànthánhtrongniềmvui--.

 7. Con hân hoan bước lên bàn- thờ Chúa, Chúa là- hoan lạc tuổi xuân xanh con--. DK-1 Con hân hoan

 8. .. Con nâng muôn phím tơ ngợi- khen Chúa, tiếng lòng- rung nhịp với muôn tâm hồn--. DK-2

 9. 2-1 Hồn ta ơi 2. Hồntaơi!-- Sao đớnđautơibời? HãytínnhiệmsứcmạnhcủaChúa--.

 10. 2-2 2.. Sao xaoxuyếnbănkhoăn? Chúachínhlàsuốimạchủi an--.

 11. Con hânhoanbướclênbàn- thờChúa, Chúalà- hoanlạctuổixuânxanh con--. DK-1 Con hân hoan

 12. .. Con nângmuônphímtơngợi- khenChúa, tiếnglòng- rung nhịpvớimuôntâmhồn--. DK-2

 13. 3-1 Lạy Chúa 3. LạyChúaTrời con-- saođể con u hoàiđểkẻthùáctâmdàyxéo--.

 14. 3-2 3.. Xinthươngcứugiúp con thoáttaybọnbấttrungtàtâm--.

 15. Con hânhoanbướclênbàn- thờChúa, Chúalà- hoanlạctuổixuânxanh con--. DK-1 Con hân hoan

 16. .. Con nângmuônphímtơngợi- khenChúa, tiếnglòng- rung nhịpvớimuôntâmhồn--. DK-2

 17. 4-1 Lạy Chúa 4. CầuChúathươngsoiánhquanghuyhoàngdẫnđưa con tớicungđiệnChúa--.

 18. 4-2 4.. Con nângphímtơvàngtándươnglòngChúabaotìnhthương--.

 19. Con hânhoanbướclênbàn- thờChúa, Chúalà- hoanlạctuổixuânxanh con--. DK-1 Con hân hoan

 20. .. Con nângmuônphímtơngợi- khenChúa, tiếnglòng- rung nhịpvớimuôntâmhồn--. DK-2-E

 21. (Ca đoàn) Lạy Chúa! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-1 (Cộng đoàn) Lạy Chúa! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con.

 22. (Ca đoàn) Lạy Chúa Kitô! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-2 (Cộng đoàn) Lạy Chúa Kitô! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con.

 23. (Ca đoàn) Lạy Chúa! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con. Lạy Chúa Xin Dủ Lòng-3 (Cộng đoàn) Lạy Chúa! Xin dủ lòng, dủ lòng thương xót chúng con.

 24. Kinh vinh danh-1 CT: Vinh danh Thiên Chúa trên trời.CĐ: Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.

 25. Kinh vinh danh-2 (Nữ)Lạy Chúa Cha toàn năng là Thiên Chúa, là Vua ngự trên trời.

 26. (Nam) Chúng con ca ngợi Chúa. Kinh vinh danh-3 (Nữ) Chúng con chúc tụng Chúa.

 27. (Nam) Chúng con thờ lạy Chúa. Kinh vinh danh-4 (Nữ) Chúng con tôn vinh Chúa.

 28. (Nam) Chúng con cảm tạ Chúa. Kinh vinh danh-5 (Tất cả) Bởi vì Chúa vinh hiển vô biên.

 29. Kinh vinh danh-6 (Nữ) Lạy Thánh Tử Giê su Ki tô: Là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Một Chúa Cha.

 30. Kinh vinh danh-7 (Nam) Chúa xóa bỏ tội trần gian. (Tất cả) Xin thương xót chúng con.

 31. (Nữ) Chúa xóa bỏ tội trần gian, Kinh vinh danh-8 (Tất cả) Xin nhậm lời chúng con cầu khẩn.

 32. (Nam) Chúa ngự bên hữu Chúa Cha, Kinh vinh danh-9 (Tất cả) Xin thương xót chúng con.

 33. (Nữ) Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh. Chỉ có Chúa là Đức Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Kinh vinh danh-10

 34. Kinh vinh danh-11 (Nam) Lạy Chúa Giê su Ki tô cùng với Chúa Thánh Thần.

 35. Kinh vinh danh-12-E (Tất cả) Chúa muôn đời vinh hiển với Chúa Cha.A men.

 36. Reading 1 BÀI ĐỌC 1

 37. Dap ca - Mi Giang Hãy loan báo cho mọi nước biết những kỳ công Chúa làm.

 38. Reading 2 BÀI ĐỌC 2

 39. Gosphel PHÚC ÂM

 40. Gosphel

 41. Kinh tin kinh 0 Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng. Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

 42. Ktk 1 Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.

 43. Ktk 2 Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành,

 44. Ktk 3 đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

 45. Ktk 4 Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

 46. Ktk 5 ( Mọi người cúi mình ) Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. ( hết cúi mình )

 47. Ktk 6 Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.

 48. Ktk 7 Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng.

 49. Ktk 8 Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra.