Co to jest bibliografia?
Download
1 / 45

Co to jest bibliografia? - PowerPoint PPT Presentation


 • 288 Views
 • Updated On :

Co to jest bibliografia?. Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion ( biblos ) – książka oraz graphein – pisać, opisywać. Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według usta-lonych kryteriów spełniający zadania informacyjne. . Literatura podmiotu.

Related searches for Co to jest bibliografia?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Co to jest bibliografia?' - siegfried


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Co to jest bibliografia

Co to jest bibliografia?

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać

Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według usta-lonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.


Literatura podmiotu
Literatura podmiotu

inaczej bibliografia podmiotu, to wszystkie dokumenty, poddawane analizie.

Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotogra-fie, plakat, film i inne.


Literatura przedmiotu
Literatura przedmiotu

czyli tak zwana bibliografia przedmiotowa, to pozycje krytyczno-literackie, które posłu-żyły do opracowania tematu, czyli publika-cje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Literatury przedmiotu się nie interpretuje, służy ona uzasadnieniu wniosków wysnutych z włas-nej interpretacji omawianych dzieł.


Co to jest bibliografia

 • Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

 • PN - ISO 690: 2002

 • Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.

 • PN - ISO-690-2:1999

 • Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektronicz-ne i ich części.


Co to jest bibliografia

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.


Co to jest bibliografia

Wzór opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne

Odpowiedzialność główna. Tytuł : dodatek do tytułu. Odpowiedzialność drugorzędna. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Objętość (liczba stronic lub tomów). Seria (nazwa; numer serii). Uwagi. ISBN


Co to jest bibliografia

Przykład opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe i fakultatywne

KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzy-mian: piękno i gorycz Europy. Wyd. 2. Warszawa: Świat Książki, 2003. 542 s. ISBN 83-7311-732-6.


Co to jest bibliografia

Wzór opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe

Odpowiedzialność główna. Tytuł. Wydanie. Rok wydania. ISBN.

Przykład opisu wydawnictwa zwartego (książki) zawierający elementy obowiązkowe

KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzy-mian. Wyd. 2. 2003. ISBN 83-7311-732-6.


Co to jest bibliografia

Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacjiosoby

np. Śniadecki J.

to: Jan czy Jędrzej Śniadecki?

Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:

prof. dr doc. mgr ks.

Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.


Co to jest bibliografia

Wyró utrudni to identyfikacjiżnienia graficzne i interpunkcja

 • należy stosować jednolity system interpunkcji w bibliografii załącznikowej i wszystkich przypisach bibliograficznych zawartych w publikacji

 • zaleca się wyróżniać graficznie nazwę autora (zwłaszcza nazwisko) i/lub tytuł dokumentu oraz tytuł czasopisma w przypadku opisu artykułu,

 • nie dopuszcza się wyróżniania w ten sam sposób różnych elementów opisu,

 • zaleca się używanie tylko niezbędnych znaków interpunkcyjnych oraz uzależnienie ich użycia od zastosowanych wyróżnień, np. wyróżnienie tytułu pismem pochyłym może eliminować znaki interpunkcyjne przed i po tytule,

 • wyróżnienia graficzne i interpunkcja powinny zapewnić czytelność opisu.


Co to jest bibliografia

Przykłady opisu bibliograficznego wydawnictwa zwartego (ksi utrudni to identyfikacjiążki)

WOJCIECHOWSKI Jacek Organizacja i zarządzanie w bibliotekach Warszawa 1998 ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI, Jacek, Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI Jacek: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI J.: Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

WOJCIECHOWSKI, Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.


Co to jest bibliografia

Opis wydawnictwa zwartego utrudni to identyfikacji

(dwóch lub trzech autorów)

BAŃKOWSKA Elżbieta, CEWE Alicja, STANKIE-WICZ Dorota. Egzamin wstępny na wyższe uczelnie : zbiór zadań : matematyka. Wyd. 2. Gdańsk 1993. ISBN 83-900932-1-9.

Opis wydawnictwa zwartego

(praca zbiorowa)

(1)

Pisarze świata: słownik encyklopedyczny.

Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa cop.1998. ISBN 83-01-12776-7


Co to jest bibliografia

Opis wydawnictwa zwartego utrudni to identyfikacji

(praca zbiorowa)

(2)

Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Warszawa 1985. ISBN 83-02-02529-1.

lub

GRZESZCZUK Stanisław (red.). Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Warszawa 1985. ISBN 83-02-02529-1.


Co to jest bibliografia

Opis wydawnictwa zwartego (praca zbiorowa, wi utrudni to identyfikacjięcej niż trzech autorów)

ABRIKOSOW G. i in. Zoologia: bezkręgow-ce. Wyd. 2. Warszawa 1972.


Co to jest bibliografia

Wzór opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym utrudni to identyfikacji

Odpowiedzialność główna. Tytuł doku-mentu macierzystego. Wydanie. Numeracja części. Miejsce wydania Rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (tytuł, stronice).


Co to jest bibliografia

Przykład opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym utrudni to identyfikacji

(1)

RUSEK Marta. Barwy epok: kultura i literatura, nauka o języku: poradnik dla nauczyciela.

Wyd. 1. Cz. 1. Warszawa cop. 2002. Filozofia na lekcjach języka polskiego, s. 62-67.

( 2 )

Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbi-gniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa 2000. Rozdz. 5, Sporządzenie maszynopisu wydawni-czego, s. 145-146.


Co to jest bibliografia

Przykład opisu fragmentu w wydawnictwie zwartym utrudni to identyfikacji

(3)

KOCHANOWSKI Jan. Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław 1998. Do gór i lasów, s. 113-114.

(4)

HABIELSKI Rafał, OSICA Janusz. Między niewolą a wolnością. Warszawa 1998. s. 44-45.


Co to jest bibliografia

Wzór opisu artykułu w wydawnictwie zwartym utrudni to identyfikacji

Odpowiedzialność główna dotycząca arty-kułu. Tytuł artykułu. W: Odpowiedzialność główna dokumentu macierzystego. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Miejsce wydania rok wydania. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego (stronice).


Co to jest bibliografia

Przykład opisu artykułu w wydawnictwie zwartym utrudni to identyfikacji

(1)

TOKARSKA Anna. Opis bibliograficzny. W: Bi-bliografia. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa 2000. s. 63-124.

(2)

 WEISS T. Mieszczaństwo przed sądem – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. Pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzyw-dy. T. 1. Rzeszów 1987. s. 162-177.


Opis bibliograficzny

Opis bibliograficzny utrudni to identyfikacji

wydawnictwa ciągłego

(czasopisma)


Co to jest bibliografia

Wydawnictwo ci utrudni to identyfikacjiągłe (czasopismo). Wzór opisu

Tytuł. Odpowiedzialność. Wydanie. Oznaczenie zeszytu (daty i/lub nu-mery). Miejsce wydania rok wydania. Seria. Uwagi. Numer normalizowany ISSN.


Co to jest bibliografia

Wydawnictwo utrudni to identyfikacjiciągłe (czasopismo).

Przykład opisu

  (1)

Biblioteka w Szkole: miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. Styczeń 1999, nr 1 – . Warszawa 1999 –. ISSN 0867-5600

(2)

Wiedza i Życie. Grudzień 2004, nr 12 –. Warszawa 2004 –. ISSN 0137-8929


Co to jest bibliografia

Artykuł w wydawnictwie ci utrudni to identyfikacjiągłym.Wzór opisu

Odpowiedzialność główna. Tytuł. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.


Co to jest bibliografia

Artykuł w wydawnictwie ci utrudni to identyfikacjiągłym.

Przykład opisu

(1)

GROENWALD Maria. Sprawiedliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów. „Nowa Szkoła.” 2004, nr 9, s. 12-17.

(2)

GŁOWACKI S., ZAJKOW­SKA J. Trylogia Sienkiewicza. „Cogito” 2001, nr 21, s. 59-64.


Co to jest bibliografia

Recenzja w wydawnictwie ci utrudni to identyfikacjiągłym. Wzór opisu

Odpowiedzialność główna dokumentu recenzowanego. Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania rok wydania. ISBN. Rec. Odpo-wiedzialność główna dotycząca artykułu recenzowanego. Tytuł artykułu recenzo-wanego. Tytuł czasopisma. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.


Co to jest bibliografia

Recenzja w wydawnictwie ci utrudni to identyfikacjiągłym. Przykład opisu

KUCZOK Wojciech. Gnój. Warszawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński. Normalni, wydrążeni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32

s. 11


Co to jest bibliografia

Wywiad w wydawnictwie ci utrudni to identyfikacjiągłym

Wzór opisu

Odpowiedzialność główna udzielającego wywiad. Tytuł wywiadu. Odpowiedzialność drugorzędna przeprowadzającego wywiad. Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego: rok, oznaczenie zeszytu, paginacja fragmentu.


Co to jest bibliografia

Wywiad w wydawnictwie ci utrudni to identyfikacjiągłym

Przykład opisu

Kuczok Wojciech. Jestem bardzo pokrzy-wiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkie-wicz. „Polityka” 2004 nr 3 s. 58- 59


Co to jest bibliografia

Opis bibliograficzny utrudni to identyfikacji

wydawnictw elektronicznych


Co to jest bibliografia

Elektroniczne wydawnictwo zwarte, utrudni to identyfikacjibaza danych i program komputerowy

Wzór opisu

Odpowiedzialność główna. Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Warunki dostępu*. Numerznormalizowany.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.


Co to jest bibliografia

Elektroniczne wydawnictwo zwarte, utrudni to identyfikacji

baza danych i program komputerowy

Przykład opisu

(1)

KOPALIŃSKI Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych

[CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź:

PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

(2)

Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999


Co to jest bibliografia

Elektroniczne wydawnictwo zwarte, baza danych i program komputerowy

Przykład opisu

(3)

SKÓRKA Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akade-mia Pedagogiczna. Instytut Informacji Nau-kowej [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/


Co to jest bibliografia

Elektroniczne wydawnictwo zwarte, komputerowy

baza danych i program komputerowy

Przykład opisu

(4)

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. Onet.pl, 1996-2005 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://portalwiedzy.onet.pl/


Co to jest bibliografia

Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym.

Wzór opisu

Odpowiedzialność główna (artykułu). Tytuł (artyku-łu). W: Odpowiedzialność główna (dokumentu macierzystego). Tytuł (dokumentu macierzystego) [Typ nośnika].Wydanie. Miejsce wydania: wydaw-ca, data wydania. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISBN.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.


Co to jest bibliografia

Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym. Przykład opisu

(1)

Układ słoneczny. W: WNUK Edwin. Ziemia we Wszechświecie [CD-ROM]. Poznań: Impresja Wydaw. Elektroniczne, 1996. ISBN 83-907040-1-3.


Co to jest bibliografia

Artykuł w elektronicznym wydawnictwie zwartym, bazie danych i programie komputerowym. Przykład opisu

(2)

WILK Katarzyna: Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: SKÓRKA, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, 2002 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/wilk.html


Co to jest bibliografia

Elektroniczne wydawnictwo ci i programie komputerowym. Przykągłe

Wzór opisu

Tytuł [Typ nośnika]. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, data wydania [Data dostępu]*. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISSN.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiąz-kowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych.


Co to jest bibliografia

Elektroniczne wydawnictwo ci i programie komputerowym. Przykągłe

Przykład opisu

Wiedza i Życie [online]. Warszawa: Agora [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://serwisy.gazeta.pl/czaso-pisma/0,424 77.html. ISSN 0137-8929.


Co to jest bibliografia

Artykuł w elektronicznym wydawnictwie ci i programie komputerowym. Przykągłym. Wzór opisu

Odpowiedzialność główna (artykułu). Tytuł (artykułu).W: Tytuł wydawnictwa ciągłego [Typ nośnika]. Wydanie. Oznaczenie zeszytu. Data aktualizacji [Data dostępu]*. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego. Warunki dostępu*. Numer znormalizowany ISSN.

* Data i warunki dostępu to elementy obowiązkowe dla dokumentów online, fakultatywne dla pozostałych


Co to jest bibliografia

Artyku i programie komputerowym. Przykł w elektronicznym wydawnictwie ciągłym.

Przykład opisu

GUT Dorota. Poszukiwacze prawdy. W: Wiedza i Życie [online]. 2005 nr 1. Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/ czasopisma/042477.html. ISSN 0137-8929.


Co to jest bibliografia

Przykładowe zestawienie bibliograficzne i programie komputerowym. Przyk

Na kolejnych stronach pokazano jak może wyglądać przykładowa bibliografia załącznikowa złożona z opisów dokumentów cytowanych powyżej. Poszczególne opisy bibliograficzne ułożo-ne są zgodnie z kolejnością występowania ich w tej prezentacji. Lepszym rozwiązaniem jest ułożenie bibliografii alfabetycznie lub w kolejności cytowania poszczególnych dokumentów w swojej pracy. Dobór tematyczny dokumentów jest tu przypadko-wy, autorowi opracowania chodziło o różnorodność opisywanych dokumentów. Rzeczywista bibliografia będzie zawężona do ściśle określonego tematu.


Co to jest bibliografia

 • KUBIAK Zygmunt. Dzieje Greków i Rzymian. Wyd. 2. i programie komputerowym. PrzykWarszawa 2003.ISBN 83-7311-732-6.

 • WOJCIECHOWSKI Jacek. Organizacja i zarządzaniebibliotekach. Warszawa 1998. ISBN 83-01-12432-6.

 • BAŃKOWSKA Elżbieta, CEWE Alicja, STANKIEWICZ Dorota. Egzamin wstępny na wyższe uczelnie : zbiór zadań. Wyd. 1. Gdańsk 1993. ISBN 83-900932-1-9.

 • Literatura polska w szkole średniej. Wyd. 3. Pod red. Stanisława Grzeszczuka. Warszawa 1985. ISBN 83-02-02529-1.

 • Pisarze świata: słownik encyklopedyczny. Red. Jolanta Skrunda. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa cop.1998. ISBN 83-01-12776-7

 • ABRIKOSOW G. i in. Zoologia: bezkręgowce. Wyd. 2. Warszawa 1972.

 • RUSEK Marta. Barwy epok: kultura i literatura, nauka o języku: poradnik dla nauczyciela. Wyd. 1. Cz. 1. Warszawa cop. 2002. Filozofia na lekcjach języka polskiego. s. 62-67.


Co to jest bibliografia

 • Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa 2000. Rozdz. 5, Sporządzenie maszynopisu wydawniczego, s. 145-146.

 • KOCHANOWSKI Jan. Fraszki. Wyd. 3 przejrz. Wrocław 1998. Do gór i lasów, s. 113-114.

 • HABIELSKI Rafał, OSICA Janusz. Między niewolą a wolnością. Warszawa 1998. s. 44-45.

 • TOKARSKA Anna. Opis bibliograficzny. W: Bibliografia. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Wyd.1. Warszawa 2000. s. 63-124.

 • WEISS T. Mieszczaństwo przed sądem – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. Pod red. S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy. T. 1. Rzeszów 1987. s. 162-177.

 • Biblioteka w Szkole: miesięcznik nauczycieli bibliotekarzy. Styczeń 1999, nr 1 – . Warszawa 1999 –. ISSN 0867-5600

 • Wiedza i Życie. Grudzień 2004,nr 12 –. Warszawa 2004 –. ISSN 0137-8929


Co to jest bibliografia

 • GROENWALD Maria. Sprawie­dliwość w ocenianiu osiągnięć uczniów. „Nowa Szkoła.” 2004, nr 9, s. 12-17.

 • GŁOWACKI S., ZAJKOW­SKA J. Trylogia Sienkiewicza. „Cogito” 2001, nr 21, s. 59-64.

 • KUCZOK Wojciech: Gnój. War­­szawa 2003. Rec. Piotr Śliwiński: Normalni, wydrąże­ni, źli. „Tygodnik Powszechny” 2004 nr 32 s. 11

 • KUCZOK Wojciech. Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004 nr 3 s. 58- 59

 • KOPALIŃSKI Władysław. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: PRO-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

 • Egipt [CD-ROM]. Red. Mirosław Dąbrowski, Magdalena Olkuśnik. Kraków: Fogra Multimedia, 1999.

 • SKÓRKA Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka­demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/


Co to jest bibliografia

 • Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online]. Onet.pl, 1996-2005 [do­stęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://portalwiedzy.onet.pl/

 • Układ słoneczny. W: WNUK Edwin. Ziemia we Wszechświecie [CD-ROM]. Poznań: Impresja Wydaw. Elektroniczne, 1996. ISBN 83-907040-1-3.

 • WILK Katarzyna: Pismo i książka w okresie prekolumbijskim. W: SKÓRKA, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej, 2002 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/wilk.html

 • Wiedza i Życie [online]. Warszawa: Agora [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/czasopisma/0,424 77.html. ISSN 0137-8929.

 • GUT Dorota. Poszukiwacze prawdy. W: Wiedza i Życie [online]. 2005 nr 1. Ostatnia aktualizacja: 27 stycznia 2005 [dostęp: 07 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://serwisy.gazeta.pl/ czasopisma/0,42477.html. ISSN 0137-8929.