1 / 50

HNO

Fe pöù vôùi. HNO. 3. H SO. ñaëc. 4. 2. OÂn thi ñaïi hoïc-2008. Ñeà oân 11. Nguyeãn Taán Trung. (TTLT CLC VÓNH VIEÃN). KL + Axit loaïi 2.  Kim loaïi pöù vôùi axit loaïi 2. (HNO 3 , H 2 SO 4 ñaëc). Hoaù trò CAO nhaát. Muoái + H 2 O+ SP khöû. (HNO 3 , H 2 SO 4 ñaëc).

Download Presentation

HNO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Fe pöù vôùi HNO 3 H SO ñaëc 4 2 OÂn thi ñaïi hoïc-2008 Ñeà oân 11 Nguyeãn Taán Trung (TTLT CLC VÓNH VIEÃN)

 2. KL + Axit loaïi 2 Kim loaïi pöù vôùi axit loaïi 2 (HNO3, H2SO4 ñaëc) Hoaù trò CAO nhaát Muoái + H2O+ SP khöû (HNO3, H2SO4 ñaëc) ( pöù Xaûy ra vôùi moïi kim loaïi tröø Au, Pt ) Fe3+ Fe + A.loaïi 2 + Sp khöû + H2O

 3. Fe pöù Fe3+ Fe2+ Fe3+ Fe Fe2+ Fe + Fe3+ Fe2+ 2 3

 4. Fe+ HNO3 Fe2+ Fe3+ • Fe phaûn öùng vôùi Axit loaïi 2 • Giaùo khoa Fe3+ Fe + A.loaïi 2 + Saûn phaåm khöû + H2O Sau (1) coøn Fethì: Fe + Fe3+ 2  Fe2+ 3 • Toùm laïi: Fe3+ Fe2+  Fe dö  Fe2+ Axit dö  Fe3+

 5. Fe3+ Fe + A.loaïi 2 + Sp khöû + H2O (1) T1 T2 naxit nFe • Fe phaûn öùng vôùi Axit loaïi 2 • Trong ñinh löôïng • Phaûn öùng: Fe2+ Fe + A.loaïi 2 + Sp khöû + H2O (2) • Baûng toùm taét saûn phaåm: Vừa đủ (1), (2)  baûng TTSP: Fe2+ Saûn phaåm Fedö Axit dö Fe3+ Fe2+ Fe3+ Fe3+ Fe2+

 6. Fe pöù vôùi ñaëc H SO 2 4 2 3 n H2SO4 Fe dö nFe • Phaûn öùng: (sinh SO2) 2 Fe + H2SO4 Fe2(SO4)3+ SO2+ H2O (1) 6 3 6 Fe + H2SO4FeSO4+ SO2+ H2O (2) 2 • Baûng toùm taét saûn phaåm: (1), (2)  baûng TTSP: Fe2+ Axit dö Saûn phaåm Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe2+ Fe2+

 7. Fe pöù vôùi ñaëc • Phaûn öùng: 6 3 6 2 Fe + H2SO4 Fe2(SO4)3+ SO2+ H2O (1) H SO 2 4 2 Fe + H2SO4FeSO4+ SO2+ H2O (2) Nhôù 1 n H2SO4 = 2n SO2 pöù

 8. Ví duï 1: Hoaø tan heát hhA:Ag,Cu, Fe trong dd H2SO4 2,5M ; thu ñöôïc 3,36 lit SO2(ñkc) Theå tích dd H2SO4 caàn : A. 120 ml B.240 ml C.360 ml D. 480 ml

 9. Ví duï 1: Fe ddH2SO4 2,5M SO2  Cu hhA  Ag 3,36 lit(ñkc) A. 120 ml Nhôù 1 C.360 ml =? V D. 480 ml B.240 ml ddH2SO4 pöù H2SO4 KL n SO2 H2SO4 = 2n ª SO2 pöù V (lit) 3,36 A V . 2,5 =2 22,4

 10. Ví duï 2:(ÑH K.B -2007) Cho 6,72 gam Fe vaøo dung dòch chöùa 0,3 mol H2SO4 ñaëc, noùng (giaû thieát SO2 laø saûn phaåm khöû duy nhaát). Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñöôïc: A. 0,02 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,08 mol FeSO4 B. 0,12 mol FeSO4. C. 0,05 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,02 mol Fe dö D. 0,03 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,06 mol FeSO4.

 11. Ví duï 2:(ÑH K.B -2007) H2SO4: 0,3 mol Fe Saûn phaåm:? Trong AxBy: 0,12 mol 2 3 x  n Fe2+ Axit dö = n Fe3+ Saûn phaåm AxBy Fe2+ Fe2+ Fe3+ Fe3+ n n n n n = = H2SO4 A Fe2+ Fe2(SO4)3 Fe3+ FeSO4 Fe dö nFe   .2

 12. H2SO4: 0,3 mol Fe Saûn phaåm:? 0,12 mol A. 0,02 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,08 mol FeSO4  B. 0,12 mol FeSO4. = 2,5 C. 0,05 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,02 mol Fe dö 2 3 Fe2+ Fe2+ Fe3+ D. 0,03 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,06 mol FeSO4. Fe2+ Saûn phaåm Fe3+ Fe3+ Axit dö Fedö n n n n = = Fe3+ Fe2+ FeSO4 Fe2(SO4)3 naxit naxit nFe nFe nhôù   .2 • Ví duï 2:(ÑH K.B -2007) D

 13. Ví duï 3: Cho 0,3 mol Fe vaøo dung dòch chöùa 0,8 mol H2SO4 ñaëc, noùng (giaû thieát SO2 laø saûn phaåm khöû duy nhaát). Sau khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn, thu ñöôïc: A. 0, 2 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,1mol FeSO4 B. 0,12 mol FeSO4 vaøø 0,15 mol Fe2(SO4)3 . C. 0,1 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,1 mol FeSO4 D. 0,1 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,12 mol FeSO4.

 14. Ví duï 3: H2SO4: 0,8 mol Fe 0,3 mol   .2  pöù  pöù = n n n n n n = = = Fe Fe2(SO4)3 Fe2+ FeSO4 Fe3+ H2SO4 0,8 ? 0,3 = x = 0,1 = y =0,1 = 0,2 Ta luoân coù: x +y = = 2.x + 3.y

 15. Ví duï 3: H2SO4: 0,8 mol Fe  0,3 mol A. 0, 2 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,1mol FeSO4 B. 0,12 mol FeSO4 vaøø 0,15 mol Fe2(SO4)3 .  =0,1 C. 0,1 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,1 mol FeSO4 = 0,1 D. 0,1 mol Fe2(SO4)3 vaø 0,12 mol FeSO4. n n FeSO4 Fe2(SO4)3 ? C

 16. Fe+ HNO3 Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 Fe phaûn öùng vôùi dd HNO3 • Giaùo khoa Fe + HNO3 Fe(NO3)3 + Sp khöû + H2O (1) Sau (1) coøn Fethì: Fe + Fe(NO3)3 Fe(NO3)2(2) 2 3 • Toùm laïi: Fe(NO3)3 Fe(NO3)2

 17. Fe pöù vôùi HNO 3 4 6 n HNO3 Fe dö nFe • Phaûn öùng: (sinh NO2) Fe + HNO3 Fe(NO3)3+ NO2+ H2O (1) 6 3 3 Fe + HNO3Fe(NO3)2+ NO2+ H2O (2) 2 4 2 • Baûng toùm taét saûn phaåm: (1), (2)  baûng TTSP: Fe2+ Axit dö Saûn phaåm Fe3+ Fe3+ Fe3+ Fe2+ Fe2+

 18. Ví duï 4: Cho 1,68 gam Fe pöù vôùi trong HNO3 chæ thu ñöôïc moät loaïi muoái saét. Vaäy khoái löôïng muoái seõ baèng: A. 5,4 gam B. 5,26 gam C. 5,32 gam D. 5,2 gam

 19. +HNO3 Fe 1 Muoái 0,03 mol   • Ví duï 4: Fe(NO3)3 ? gam Fe(NO3)2 Fe(NO3)3 ª Fe 0,03 mol 0,03 mol m = 7,26 gam  mmuoái= 0,03 . 242 Fe(NO3)2 ª Fe 0,03 mol 0,03 mol m = 5,4 gam • mmuoái = 0,03 . 180

 20. Fe(NO3)3 Fe 0,03 mol Fe(NO3)2   • Ví duï 4: : 7,26 g +HNO3 : 5,4 g A. 5,4 gam A B. 5,26 gam C. 5,32 gam D. 5,2 gam

 21. Ví duï 5: Hoaø tan heát 1,68 gam Fe trong 500ml ddHNO3 0,3 M . Sau pöù muoái thu ñöôïc coù giaù trò: A. 0, 03 mol Fe(NO3)3 vaø 0,03mol Fe(NO3)2 B. 0, 01 mol Fe(NO3)3 vaø 0,01mol Fe(NO3)2 C. 0, 015 mol Fe(NO3)3 vaø 0,015mol Fe(NO3)2 D. 0, 012 mol Fe(NO3)3 vaø 0,012mol Fe(NO3)2

 22. Ví duï 5: HNO3: 0,15 mol Fe Saûn phaåm:? 0,03 mol nhôù  A.0,03 mol Fe(NO3)3 vaø 0,03mol Fe(NO3)2 = 5 B.0,01 mol Fe(NO3)3 vaø 0,01mol Fe(NO3)2 4 6 C.0,015 mol Fe(NO3)3 vaø 0,015mol Fe(NO3)2 Fe2+ Axit dö Fe3+ Saûn phaåm Fe2+ Fe2+ Fe3+ Fe3+ D.0,012 mol Fe(NO3)3 vaø 0,012mol Fe(NO3)2 n n n n n = HNO3 Fe3+ Fe(NO3)3 Fe2+ Fe(NO3)2 naxit Fe nFe dö = nFe

 23. Ví duï 5: Fe pöù vôùi HNO 3 HNO3: 0,15 mol Fe Saûn phaåm:? • Phaûn öùng: • Ví duï 5: 0,03 mol 0,03 mol Fe + 0,15 mol HNO3 Fe + HNO3 Fe(NO3)3+ NO2+ H2O (1) 6 3 3 Fe + HNO3Fe(NO3)2+ NO2+ H2O (2) 2 4 2 A. 0, 03 mol Fe(NO3)3 vaø 0,03mol Fe(NO3)2 B. 0, 01 mol Fe(NO3)3 vaø 0,01mol Fe(NO3)2  =  C. 0, 015 mol Fe(NO3)3 vaø 0,015mol Fe(NO3)2 D. 0, 012 mol Fe(NO3)3 vaø 0,012mol Fe(NO3)2  pöù  pöù = n n n n n n = = Fe Fe(NO3)3 HNO3 Fe3+ Fe2+ Fe(NO3)2 (sinh NO2) C = x =0,015 = y =0,015 Ta luoân coù: x +y = 0,03 = 0,15 4.x + 6.y

 24. Ví duï 5: 0,03 mol Fe + 0,15 mol HNO3

 25. Ví duï 4: Cho 1,52 gam hoãn hôïp goàm 2 röôïu ñôn chöùc X, Y pöù heát Na thu ñöôïc 2,18 gam muoái. CTCT X, Y coù theå laø: +Na X,Y: Röôïu ñôn 2,18 gam muoái 1,52 gam CTCT X, Y:? C. C3H5OH, C3H7OH A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH D. C3H7OH, C4H9OH • Toùm taét:

 26. Ví duï 3: Cho 11 gam hoãn hôïp goàm 2 röôïu ñôn chöùc X, Y pöù heát Na thu ñöôïc 3,36 lit khí (ôû ñkc). CTCT X, Y coù theå laø: C. C2H5OH, C3H7OH A. CH3OH, C3H7OH B. C2H5OH, C3H7OH D. C3H7OH, C4H9OH A. CH3OH, C3H7OH Ñaõ xaùc ñònh hh röôïu coù: CH3OHù

 27. Ví duï 4: Cho 1,52 gam hoãn hôïp goàm 2 röôïu ñôn chöùc X, Y pöù heát Na thu ñöôïc 2,18 gam muoái. CTCT X, Y coù theå laø: +Na X,Y: Röôïu ñôn 2,18 gam muoái 1,52 gam CTCT X, Y:? C. C3H5OH, C3H7OH A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH D. C3H7OH, C4H9OH • Toùm taét:

 28. Ví duï 3: Moät röôïu X chöùa C, H, O; maïch Cacbon hôû; coù soá nhoùm OH baèng soá C. Ñoát 1mol X thaáy Caàn 3,5 mol oxi. Xaùc ñònh CTPT-CTCT cuûa röôïu X. soá nhoùm OH baèng soá C

 29. a. Tìm 5 röôïu coù coâng thöùc C3H8Ox b. Vieát CTCT caùc röôïu coù coâng thöùc: ° C3H8Ox ° C4H6Ox • Ví duï4:

 30. Caùc tröôøng hôïpï hoã bieán thöôøng gaëp: • TH1: Nhieàu nhoùm (-OH) gaén treân 1 C no • TH2: Nhoùm (-OH) gaén treân 1 C khoâng no Nguyeân taéc:Coù söï chuyeån vò H linh ñoäng vaø lieân keát  bieán thaønh saûn phaåm môùi R- C R CH CH R-CH2- C H O OH O R C CH2 CH3 OH • Nhoùm (-OH) gaén treân C khoâng no baäc 1: • Nhoùm (-OH) gaén treân C khoâng no baäc 2:

 31. Vieát caùc phaûn öùng sau : a. CH2 CH2 OH OH H2SO4, ñaëc b. CH3-COO-CH=CH2 + NaOH 170oC X Y H2SO4, ñaëc 170oC to • Ví duï 5: °Laø pöù taùch nöôùc taïo lK C=C °X : Coù nhoùm OH Soá C  2

 32. Ví duï 5: Vieát caùc phaûn öùng sau : CH3CHO + H2O a. CH2 CH2 OH OH H2SO4, ñaëc b. CH3-COO-CH=CH2 + NaOH 170oC to R–COO–R’ + NaOH to R–COONa + R’–OH

More Related