1 / 25

Decreet van 6 juli 2012: wat is gewijzigd in het eredienstendecreet?

Decreet van 6 juli 2012: wat is gewijzigd in het eredienstendecreet?. Overzicht. Versterking lokaal overleg Versterking centrale besturen Verhogen van de rechtszekerheid Technische correcties En de uitvoeringsbesluiten?. Overzicht. Versterking lokaal overleg

sidonia
Download Presentation

Decreet van 6 juli 2012: wat is gewijzigd in het eredienstendecreet?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Decreet van 6 juli 2012: wat is gewijzigd in het eredienstendecreet?

 2. Overzicht • Versterking lokaal overleg • Versterking centrale besturen • Verhogen van de rechtszekerheid • Technische correcties • En de uitvoeringsbesluiten?

 3. Overzicht • Versterking lokaal overleg • Versterking centrale besturen • Verhogen van de rechtszekerheid • Technische correcties • En de uitvoeringsbesluiten?

 4. Wijziging regeling afspraken • WAS: • bindende afspraken met individueel bestuur • onderdeel meerjarenplan individueel bestuur • centraal bestuur enkel coördinatie • WORDT: • bindende afspraken met centraal bestuur • ook bindend voor individuele besturen • afzonderlijk document • beroepsmogelijkheid individueel bestuur • verplichte rapportering naar individuele besturen

 5. Wijziging procedure MJP Oude procedure Bestuur v/d eredienst ! ! Gouverneur Vlaamse Regering Vlaamse Regering Gouverneur Overleg ! Gemeente of Provincie Gemeente of Provincie • goedkeuren • niet-goedkeuren

 6. Wijziging procedure MJP Nieuwe procedure Bestuur v/d eredienst Vlaamse Regering Gouverneur Overleg ! Gemeente of Provincie Gemeente of Provincie • goedkeuren • niet-goedkeuren • aanpassen cf. overleg

 7. Versterking lokaal overleg • Gemeentegrensoverschrijdende besturen: • overleg door hoofdgemeente blijft • toezicht door hoofdgemeente blijft • expliciete verplichting betrekken bijgemeenten bij overleg + informeren over beslissingen • sanctie: indien dat niet gebeurt, vallen alle verplichtingen ten laste van de hoofdgemeente

 8. Overzicht • Versterking lokaal overleg • Versterking centrale besturen • Verhogen van de rechtszekerheid • Technische correcties • En de uitvoeringsbesluiten?

 9. Versterking centrale besturen • Meer centrale besturen: • rooms-katholieke eredienst voortaan vanaf 2 besturen per gemeente (i.p.v. 4) • vanaf gedeeltelijke vernieuwingen kerkraden in 2014 • andere erediensten ongewijzigd (vanaf 4)

 10. Versterking centrale besturen • Bijkomende bevoegdheden: • bindende afspraken met gemeente- of provinciebestuur (art. 33/1) • coördinerende rol geëxpliciteerd (art. 32) • mogelijkheid delegatie overheidsopdrachten door individuele besturen (art. 39) • mogelijkheid terbeschikkingstelling personeel aan individuele besturen (art. 32)

 11. Overzicht • Versterking lokaal overleg • Versterking centrale besturen • Verhogen van de rechtszekerheid • Technische correcties • En de uitvoeringsbesluiten?

 12. Verhogen rechtszekerheid • Ondubbelzinnige regels voor: • wijziging gebiedsomschrijving (art. 4/1) • opheffing erkenning annexekerk of kapelanij (art. 4/2) • samenvoegingen van twee erkende geloofsgemeenschappen (art. 4/3 tot 4/11) • Geeft administratieve praktijk duidelijkere rechtsgrond • Expliciteert de rechtsgevolgen

 13. Verhogen rechtszekerheid • Opheffing oude regelgeving • in 2004 ‘voor de aangelegenheden geregeld in dit decreet’ • nu expliciet alles opgeheven (art. 275) • mogelijkheid desaffectatie presbyteria en oude kerken door VR (art. 275/1) • geen twijfel meer mogelijk • Behalve: • federale bevoegdheden • bisschoppelijke paleizen en seminaries

 14. Gemeentelijke verplichtingen • Explicitering verplichtingen gemeente (of provincie): • zat nog in Keizerlijk decreet van 1809 • die oude bepalingen nu opgeheven • gemeentelijke (en provinciale) verplichtingen nu dus opgenomen in het eredienstendecreet (art. 52/1)

 15. Gemeentelijke verplichtingen • Behoud uitgangspunten: • exploitatietekorten bijpassen • woonst of –vergoeding aan bedienaar van de eredienst • bijdragen aan investeringen

 16. Gemeentelijke verplichtingen • Wel enkele nuanceringen/moderniseringen • beperking verplichtingen bijgemeenten • bij gemeentegrensoverschrijdende besturen • alle verplichtingen bij hoofdgemeente als die de bijgemeente niet betrekt bij het overleg of niet informeert

 17. Gemeentelijke verplichtingen • Wel enkele nuanceringen/moderniseringen • Situatie zonder bedienaar van de eredienst: • Lokaal voor kerkraad • Lokaal voor archief • Lokaal voor ontvangst gelovigen • Mogelijkheid secretariaatsvergoeding = nieuw = bestaande praktijk

 18. Gemeentelijke verplichtingen • Wel enkele nuanceringen/moderniseringen • beperking verplichte bijdrage investeringen: • enkel gebouwen van de eredienst = bestaande regel • enkel indien eigendom publieke rechtspersoon(gemeente, kerkfabriek, …) = nieuw • zakelijk recht gelijkgesteld aan eigendom, als: • bestaande besturen van de eredienst • nog 30 jaar genot • vergoeding van meerwaarde bij afloop • niet vervreemdbaar zonder instemming gemeente

 19. Overzicht • Versterking lokaal overleg • Versterking centrale besturen • Verhogen van de rechtszekerheid • Technische correcties • En de uitvoeringsbesluiten?

 20. Technische correcties • Samenhang met boekhoudreglement: • Procedure uitgaven dwingende en onvoorziene omstandigheden (art. 50/1) • Verbod risicovolle beleggingen (art. 52/1, §2) • Voorwaarden budget dat past in meerjarenplan (art. 48, tweede lid) • Rechtsgrond digitaal toezicht: • VR bepaalt wijze van kennisgeving (art. 57/1 e.a.)

 21. Technische correcties • Correctie anomalieën: • Ook advies representatief orgaan bij budgetwijziging (art. 50) • Wijziging data jaarrekening (art. 54 en 55): • Naar ckb voor 1 maart (was: 1 april) • Naar gemeente voor 1 mei (was: 1 juni) • Correctie procedure eindrekening (art. 56)

 22. Technische correcties • Correctie anomalieën: • Mogelijkheid stuiten termijn bij besluiten voorzitter en secretaris (art. 62) • Regeling rechtsgedingen centraal bestuur (art. 30, tweede en derde lid) • Verkiezing afgevaardigden centraal bestuur • rooms-katholiek: tweede bijeenroeping geen quorum (art. 27) • niet-rooms-katholiek: nieuwe regeling (art. 107 e.a.)

 23. Overzicht • Versterking lokaal overleg • Versterking centrale besturen • Verhogen van de rechtszekerheid • Technische correcties • En de uitvoeringsbesluiten?

 24. En de uitvoeringsbesluiten? • BVR 13 okt. 2006 – boekhoudreglement gewijzigd bij BVR 14 dec. 2012 • Aanpassingen aan het decreet: • Afsprakennota facultatief • Globale afspraken bindend • Voorwaarden passend budget • Opheffing bepalingen nu in decreet • Andere aanpassingen • Evenwichtsdefinitie investeringen • Opheffing verplichting geactualiseerd meerjarenplan • Versoepeling investeringsfiche • Versoepeling interne kredietaanpassingen

 25. En de uitvoeringsbesluiten? • BVR 30 september 2005 – erkenningen gewijzigd bij BVR 21 dec. 2012 • Aanpassingen aan het decreet: • Hoofdstuk IV/1: wijziging gebiedsomschrijving van de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen • Hoofdstuk IV/2: samenvoeging van twee of meer erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen • Hoofdstuk IV/3: opheffing erkenning annexe-kerken of kapelanijen

More Related