PERSEKITARAN FIZIKAL AG1133 - PowerPoint PPT Presentation

sidney
persekitaran fizikal ag1133 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERSEKITARAN FIZIKAL AG1133 PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERSEKITARAN FIZIKAL AG1133

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Presentation Description
136 Views
Download Presentation

PERSEKITARAN FIZIKAL AG1133

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PERSEKITARAN FIZIKALAG1133 Sinopsis kursus

  2. AG1133 GEOGRAFI PERSEKITARAN FIZIKAL SEMESTER I SESI 2007/2008 SINOPSIS Kursus ini merupakan pengenalan awal tentang geografi persekitaran fizikal. Fokus kursus ini adalah elemen-elemen yang wujud dalam persekitaran fizikal iaitu atmosfera, biosfera, litosfera, pedosfera dan hidrosfera, iaitu unsur yang membentuk sistem bumi. Kuliah dipecahkan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama merujuk kepada latar belakang geografi fizikal iaitu sejarah perkembangan subdisiplinnya, tumpuan kajian geografi fizikal dan penjelasan mengenai pendekatan sistem bagi memahami fenomena di persekitaran fizikal. Bahagian kedua pula melihat proses dan perubahan yang berlaku pada elemen persekitaran fizikal secara semula jadi dan sebaliknya. Bahagian ketiga melihat gangguan terhadap persekitaran fizikal oleh persekitaran manusia. Pada akhir semester, pelajar akan melakukan kerja lapangan yang asas untuk mengetahui proses yang berlaku dalam persekitaran fizikal dan hubungannya dengan peranan manusia.

  3. OBJEKTIF Pada akhir kursus ini, diharapkan pelajar telah dapat: • Mengetahui tumpuan kajian geografi persekitaran fizikal. • Memahami sistem bumi. • Memahami proses-proses dan kepentingan sistem bumi. • Memahami dan mendeskrisi hubungan manusia dengan alam sekitar fizikal. • Menyedari tentang kepentingan persekitaran fizikal.

  4. CADANGAN RUJUKAN • Bradshaw, M & Weaver, R. 1993. The Physical Geography: an introduction to earth environments. United State of America: The C.V Mosby Company. • Chan Ngai Weng dan rakan-rakan. 1993. Pengantar Geografi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. • Gregory, K.J. & Walling, D.E. 1988. Manusia dan Proses Persekitaran. Terj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. • Ismail Ahmad. 1989. Biogeografi. Kajian tentang tumbuh-tumbuhan di daratan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. • Jamaluddin Jahi dan Ismail Ahmad. 1987. Pengantar Geografi fizikal. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. • Tengku Anuar Teng Dalam & Shaharuddin Hj. Ahmad. Geografi Fizikal. Ed.3. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. • Tjia, H.D. 1987. Geomorfologi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. • Tjia, H.D., Juhairi Mat Akhir, Ibrahim Komoo, Ibrahim Abdullah, Zaiton Harun & Anizan Isahak. 1987. Proses eksogen. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

  5. Penilaian


  6. Tentatif kuliah * Tentatif bergantung kepada perubahan semasa

  7. Disediakan oleh: Jurry Foo @ Jurry Bt F. Michael Program Geografi Sekolah Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah Kota Kinabalu, Sabah Tel : 088 320 000 (ext: 1820) Email : jurryfoo@gmail.com Email bersama: geokinabalu@yahoo.com (kata laluan : geosabah) Web: http://kinabalugeographer.blogspot.com/