slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina. Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydział Geodezji i Kartografii J.Kwiatkowska@gik.pw.edu.pl Przedmiot pt. ZAGROŻENIA I OCHRONA GLEB. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Dr inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina

Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Wydział Geodezji i Kartografii

J.Kwiatkowska@gik.pw.edu.pl

Przedmiot pt.

ZAGROŻENIA I OCHRONA GLEB

J.Kwiatkowska-Malina

1

slide2
HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU p. t. „ZAGROZENIA I OCHRONA GLEB”Ochrona Środowiska,sem. Zimowy 2008 /20089. Studia dzienne.

J.Kwiatkowska-Malina

2

slide3

ZAGROŻENIA I OCHRONA GLEB

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium pisemne I : 3 pytania po 5 punktów max 15 pkt;

Kolokwium pisemne II : 3 pytania po 5 punktów max 15 pkt;

Suma z kolokwium I + II = max 30 pkt

Skala ocen:

0,0 - 16,0 - 2,0

16,1-19,0 -3,0

19,1 - 22,0 - 3,5

22,1 - 25,0 - 4,0

25,1 - 28,0 - 4,5

28,1 - 30,0 - 5,0

J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

3

literatura

Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009. Bib. Monit. Środowiska, PIOŚ-GIOŚ

 • Maciak F.: Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd SGGW, 1996.
 • Andrzejewski M. 1993. Znaczenie próchnicy dla żyzności gleb. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 411, 11–22.
 • Siuta J. i in. Ochrona i rekultywacja gleb. PWRiL, warszawa 1978.
 • Siuta J., Zielińska A., Makowiecki K: degradacja ziemi. Instytut Kształtowania Środowiska. Warszawa 1985.
 • Wniosek dotyczący Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy dla ochrony gleb oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE, Bruksela, 22.9.2006, KOM(2006) 232 wersja ostateczna, 2006/0086 (COD)
 • Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995r. (Dz.U.1995.16.78; tekst jednolity Dz.U.2004.121.1266)
 • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
 • Założenia programu rządowego dla terenów poprzemysłowych, Warszawa 8 kwietnia 2003r.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.
 • 11. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. O zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493)
Literatura

J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

4

rodowisko naturalne
Środowisko naturalne

Całokształt wszystkich czynników Geosfery oraz Biosfery

Geosfera - cześć składowa kuli ziemskiej w skład której wchodzą litosfera,hydrosferai atmosfera

Biosfera - sfera kuli ziemskiej zamieszkała przez organizmy żywe obejmuje dolną część atmosfery,hydrosferę oraz powierzchniową warstwę Ziemi (litosfery). Ogrywa ważną rolę w obiegu węgla w przyrodzie.

J.Kwiatkowska-Malina

slide6
J.Kwiatkowska-Malina

Krzysztof Markowicz kmark@igf.fuw.edu.pl

slide8

FUNKCJE GLEBY

J.Kwiatkowska-Malina

slide12

Ze względu na gospodarczą działalność człowieka wyróżnia się następujące kategorie użytkowania gleb:

 • G. Naturalne- pod roślinnością leśną lub trawiastą - zrównoważonym obiegiem składników pokarmowych, bliskie – g. rezerwatów ścisłych, parków.
 • G. Leśne – ingerencja człowieka nie następuje co roku jak w glebach ornych, jednak ze względu na stosowanie: głębokiej orki, sztucznych drzewostanów, nawozów mineralnych, pestycydów – właściwości g. leśnych są coraz rzadziej zgodne z układem czynników ekologicznych.
 • G. Orne – g. poleśne w Polsce. Zmieniona budowa, zmienione właściwości chemiczne w wyniku jednostronnego nawożenia mineralnego.
 • G. Trwałych użytków zielonych – pod roślinnością łąkową pastwiskową, częściowo zmienione w wyniku uprawy, nawożenia mineralnego, melioracji.
 • G. Sztuczne – na usypanych zwałach pogórniczych, budowlanych – najwyższy stopień ingerencji człowieka – brak zgodności układem czynników ekologicznych.

J.Kwiatkowska-Malina

slide13

Podział gleb na tzw. kategorie agronomiczne ze względu na skład granulometryczny:

I kategoria – gleby bardzo lekkie (do 10% części spławialnych),

II kategoria – gleby lekkie (10 - 20% części spławialnych),

III kategoria – gleby średnie (20 - 35% części spławialnych),

IV kategoria – gleby ciężkie (35 - 50% części spławialnych).

V Kategoria – gleby bardzo ciężkie (> 50% części spławialnych)

J.Kwiatkowska-Malina

slide18

Rędziny właściwe

40 cm

~3% próchnicy

ACca

Cca

Użytkowane rolniczo lub porośnięte roślinnością leśną.

J.Kwiatkowska-Malina

slide23

0 – poziom organiczny – zawiera > 20% swieżej lub częściowo rozłożonej materii organicznej.

W glebach mineralnych i mineralno-organicznych poziom 0 tworzy się na powierzchni utworu mineralnego- poziom ściółki w glebach leśnych.

J.Kwiatkowska-Malina

slide24

Klasyfikacja

Dział: gleby autogeniczne

Rząd: gleby bielicoziemne

Typ: gleba rdzawa

Podtyp: gleba rdzawa właściwa

Rodzaj: wytworzona z piasku

Gatunek: piasek słabogliniasty płytko zalegający na piasku luźnym

Klasa bonitacyjna: VI

Kompleks przydatności rolniczej: żytni bardzo słaby (7)

J.Kwiatkowska-Malina

slide25

ZANIECZYSZCZENIA

GLEB

J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

25

slide26

Czym są zanieczyszczenia gleb?

 • Wszelkie związki chemiczne i pierwiastki promieniotwórcze, a także mikroorganizmy, które występują w glebach w zwiększonych ilościach.
 • Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń gleb i gruntów zaliczamy:
  • związki organiczne - pestycydy, detergenty
  • metale ciężkie - ołów, miedź, rtęć, kadm, arsen i inne
  • sole - azotany, siarczany, chlorki

J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

26

slide27
J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

27

slide28

Źródła zanieczyszczeń gleb

 • ścieki,
 • pyły,
 • stałe i ciekłe odpady wytwarzane przez przemysł.
 • niewłaściwa działalność rolnicza gleb
 • transport.

J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

28

slide29
J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

29

slide30

Skutki zanieczyszczania gleb

 • Zmieniają gleby pod względem: chemicznym,
 • fizycznym
 • biologicznym.
 • odczyn gleb: zakwaszenie lub alkalizacja gleb
 • zmniejsza się szybkość rozkładu organicznych szczątek roślinnych i zwierzęcych i tworzenie humusu.
 • zmniejszenie tempa nitryfikacji (utlenianie NH3 do NO2-, głównie przez bakterie z grupy Nitrosomonas) i denitryfikacji (redukcja azotanów do NH3 lub azotu cząsteczkowego N2, najczęściej przez bakterie z grupy Pseudomonas lub Nitrocallus).
 • Zmniejsza się ich wartość użytkowa. 
 • zmniejszenie odporności roślin na choroby i szkodniki.
 • Rośliny zawierają toksyczne substancje.
 • Zanieczyszczenia gleb mogą ulegać depozycji do środowiska wodnego na skutek wymywania szkodliwych substancji.

J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

30

slide31
J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

31

slide32
J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

32

slide33
Nie możemy wyczerpać wszystkich zasobów środowiska. Mamy moralny obowiązek nie tylko dążyć do zachowania własnego pokolenia, ale zachowania gatunku ludzkiego wraz ze środowiskiem, które mu zapewni egzystencję. Nasz moralny obowiązek zachowania środowiska wraz z organizmami występującymi w nim należy uświadomić szerokim rzeszom społecznym. W obecnej sytuacji wydaje się konieczne tworzenie banków genów i przechowanie ich dla zachowania czystych linii gatunków.

J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

33

slide34

Prognoza

Jużczłowiekosiągnął Księżyc, zaczyna marzyć o Marsie.

Lecz ciągle trzyma się Ziemi i do niej powraca uparcie.

Swą miłość do Matki -- planety objawić ma zamiar dziwacznie.

Bo każdy swym czynem genialnym przyrodę chce zmieniać nieznacznie.

Za dużo jest u nas szkodników! Nie szkodzi. Już myślą uczeni.

Jakby tu z naszej planety uczynić tak raj na Ziemi.

Wystarczy posypać LUX -- proszkiem, bo o to tu wiośnie chodzi.

Że zginą przypadkiem i inni -- cóż, nikt wszystkim nie dogodzi.

Marzenie człowieka od zawsze ku zmianom na lepsze ulata.

Jak pięknie byłoby dzisiaj odmienić porządek świata.

Choć zda się, wszystko jak dawniej, choć zda się. że nic się nie zmienia.

Pod ludzi stopami ta sama, lecz martwa będzie Ziemia.

J.Kwiatkowska-Malina

J.Kwiatkowska-Malina

34