egzamin maturalny n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Egzamin maturalny PowerPoint Presentation
Download Presentation
Egzamin maturalny

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Egzamin maturalny - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Egzamin maturalny. 2011/2012. Tematyka spotkania. Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w 2012 roku Zmiany w prawie i procedurach Materiały o egzaminie w 2012 roku. Materiały o egzaminie maturalnym . Strona internetowa CKE i OKE Znowelizowane rozporządzenie Informacja o terminach egzaminów

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egzamin maturalny' - shirley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tematyka spotkania
Tematyka spotkania
 • Przeprowadzenie egzaminu maturalnegow 2012 roku
  • Zmiany w prawie i procedurach
  • Materiały o egzaminie w 2012 roku
materia y o egzaminie maturalnym
Materiały o egzaminie maturalnym
 • Strona internetowa CKE i OKE
  • Znowelizowane rozporządzenie
  • Informacja o terminach egzaminów
  • Nowe procedury przeprowadzenia egzaminu (deklaracje)
materia y o egzaminie maturalnym cd
Materiały o egzaminie maturalnym cd.
 • Komunikaty dyrektora CKE
  • wykaz olimpiad zwalniających z egzaminu
  • o egzaminie maturalnymz informatyki
  • w sprawie dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb absolwentów
 • Informatory o egzaminie maturalnym
 • Filmy OKE
zmiany w prawie
Zmiany w prawie
 • Z dniem 1 września 2010r. weszła w życie kolejna zmiana rozporządzenia „o ocenianiu”, wprowadzająca nowe warunki egzaminu również od września 2011r.
 • Aktualny, ujednolicony tekst rozporządzenia został opublikowanyna stronie www.oke.krakow.pl w zakładce „Egzamin maturalny”.
matura w roku szkolnym 2011 2012
Matura w roku szkolnym 2011/2012

Obowiązkowe:

Język polski egz. ustny/pisemny

Język obcy egz. ustny/pisemny

Matematyka egz. pisemny

Dodatkowe:

1 do 6 przedmiotów do wyboru - egz. pisemny(język obcy nowożytny - egz. ustny lub pisemny, lub ustny i pisemny).

Egz. maturalny w cz. pisemnej z przedmiotów j. polski, matematyka,

j. obcy (jeżeli to ten, który zdawany był jako obowiązkowy) jako

przedmiot dodatkowy jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

Dla egzaminu maturalnego w części ustnej nie określa się poziomu

– zarówno w przedmiotach obowiązkowych jak i dodatkowych

Zdawane tylko na poziomie podstawowym

Zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym

terminy egzaminu maturalnego
Terminy egzaminu maturalnego
 • sesja majowa
  • egzamin pisemny - od 4 do 25 maja
   • 4 maja – język polski
   • 8 maja – matematyka
   • 10 maja – język angielski
   • 16 maja – język niemiecki
  • egzaminy ustne - od 4 do 25 maja
deklaracja
Deklaracja
 • Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń lub absolwent wypełnia deklaracjęzgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły.
  • Deklaracja wstępna - do 30 września 2011 roku
  • Deklaracja ostateczna - do 7 lutego 2012 roku
 • Wstępnej deklaracji może nie składać absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach.
 • Dyrektor szkoły potwierdza odbiór deklaracji i kopię przekazuje uczniowi.
deklaracja1
Deklaracja
 • Uczeń deklaruje wybór:
  • tematu prezentacji z języka polskiego;
  • języka obcego nowożytnego;
  • środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania (w przypadku zdających informatykę);
  • egzaminów dodatkowych i ich poziomu.
 • Do deklaracji zdający może dołączyć udokumentowany wniosek o dostosowanie warunków i formy egzaminu.
 • Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający.
zmiany w egzaminie ustnym z j zyka obcego
Zmiany w egzaminie ustnym z języka obcego

brak podziału na poziom podstawowy i rozszerzony;

egzamin trwa 15 min. i rozpoczyna się od rozmowy (brak czasu na przygotowanie);

odpowiedź na 3 pytania (po 1,5 minutowym zapoznaniu się z nimi, bez możliwości powrotu do pytania po udzieleniu odpowiedzi);

zmiana kryteriów oceniania - zwrócenie uwagi na bogactwo językowe i jakość języka.

egzamin ustny z j zyka polskiego
Egzamin ustny z języka polskiego

Nie później niż cztery tygodnie przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego, zdający mają obowiązek złożyć w sekretariacie szkoły bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu w części ustnej.

materia y pomocnicze i rodki techniczne
Materiały pomocnicze i środki techniczne
 • Razem z bibliografią należy przedłożyć informację o materiałach pomocniczychi środkach technicznych, które mają być wykorzystane w czasie prezentacji i ustalić sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych.
 • Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

Plan prezentacji nie jest wymagany, ale zdający może z niego korzystać podczas egzaminu.

przybory pomocnicze
Przybory pomocnicze

Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.

egzamin ustny
Egzamin ustny
 • Niezdanie lub nieprzystąpieniedo egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnejnie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu w części pisemnej.
laureaci i finali ci olimpiad przedmiotowych
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
 • Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.
 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady należy przedłożyć dyrektorowi szkoły.
dostosowania warunk w egzaminu
Dostosowania warunków egzaminu

Szczegółowa informacja dotycząca sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego jest ogłoszona przez dyrektora CKE na stronie www.cke.edu.pl.

Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb absolwentów odpowiada dyrektor szkoły.

dostosowania warunk w egzaminu1
Dostosowania warunków egzaminu

Dyrektor szkoły nie może dostosować warunków ani formy przeprowadzania egzaminu bez wniosku o dostosowanie, złożonego przez zdającego. Dostosowanie warunków powinno odbywać się w sposób opisany w komunikacie dyrektora CKE o dostosowaniach.

17

egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej
Egzamin dodatkowy w sesji czerwcowej

Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do egzaminu

w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodniez harmonogramem egzaminów w maju 2012 roku.

egzamin dodatkowy
Egzamin dodatkowy
 • Termin sesji czerwcowej
  • egzamin ustny od 5 do 21 czerwca;
  • egzamin pisemny od 6 do 21 czerwca.
 • Miejsce egzaminu
  • Ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnejw Krakowie w pierwszym tygodniu czerwca 2012r.
egzamin w sesji dodatkowej w czerwcu 2012
Egzamin w sesji dodatkowej(w czerwcu 2012)
 • Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.
wiadectwo dojrza o ci
Świadectwo dojrzałości

Po zdaniu egzaminu maturalnego każdy absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości i jeden jego odpis.

Świadectwa są wydawane w szkołach zdającym osobiście (lub osobom upoważnionym przez zdającego na piśmie) za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenia są dokumentami wieczystymi.

Wydanie świadectw:29 czerwca

egzamin poprawkowy
Egzamin poprawkowy
 • Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy:
  • przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych
  • żaden z egzaminów nie został im unieważniony
  • nie uzyskali 30% punktów tylkoz jednego egzaminu obowiązkowego
  • złożyli w terminie, czyli nie później niż 6 lipca, oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.
egzamin poprawkowy1
Egzamin poprawkowy

„Poprawiać” można tylko jeden egzamin obowiązkowy (ustny bądź pisemny)

W przypadku poprawiania części ustnej egzaminu z języka polskiegodo oświadczenia zdający może dołączyć poprawiony wykaz bibliografii.

egzamin poprawkowy2
Egzamin poprawkowy
 • Termin sesji sierpniowej
  • egzamin ustny od 20 do 24 sierpnia
  • egzamin pisemny 21 sierpnia godz. 9.00
 • Miejsce egzaminu
  • egzamin ustny – szkoła macierzysta
  • egzamin pisemny - ośrodki egzaminacyjne ogłoszone na stronie OKE w Krakowiedo 10 sierpnia 2012 roku
 • Odbiór świadectw
  • 13 września w macierzystej szkole
slide25

Można samemu sprawdzić wyniki egzaminu

 • w OBIEG-u. Hasło należy pobrać w szkole.
 • Można wtedy zobaczyć wyniki za każde zadanie oraz porównać swój wynik z wynikami innych zdających (w szkole, gminie, powiecie, województwie).
uniewa nienie egzaminu w sali egzaminacyjnej
Unieważnienie egzaminu w sali egzaminacyjnej

Dyrektor szkoły unieważnia egzaminw przypadku:

stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego

wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów

zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

26

uniewa nienie egzaminu
Unieważnienie egzaminu
 • Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej unieważnia egzamin w przypadku:
  • stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przebiegu egzaminu na skutek zastrzeżeń zgłoszonych przez zdającego lub z urzędu
  • stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających
  • zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu.
uniewa nienie egzaminu1
Unieważnienie egzaminu

Zdający, którym unieważniono egzamin,mają prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu dopiero w kolejnym roku, czyli począwszy od maja 2013 roku.

uniewa nienie egzaminu2
Unieważnienie egzaminu

Inne przyczyny unieważnień:

 • dopuszczenie do egzaminu osoby, która nie ukończyła szkoły
 • „oszustwo” egzaminacyjne – na egzamin zgłosiły się „podstawione osoby” – (nie sprawdzono dokumentów potwierdzających tożsamość)
 • dopuszczenie do egzaminu na poziomie innym niż zadeklarowany.
ponowne przyst pienie do matury
Ponowne przystąpienie do matury

Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym zdający przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w terminie jego przeprowadzania.

30

ponowne przyst pienie do matury1
Ponowne przystąpienie do matury

Zdający, który uzyskał świadectwo dojrzałości, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych na warunkach określonych w rozporządzeniu „o ocenianiu”.

informatory o egzaminie maturalnym
Informatory o egzaminie maturalnym
 • Opis wymagań egzaminacyjnych,zasady oceniania oraz przykładowe zestawy zadań i arkuszy egzaminacyjnychz poszczególnych przedmiotów objętych egzaminem są dostępne w informatorach.
egzamin zawodowy terminy
Egzamin zawodowy - terminy

Etap pisemny:

18 czerwca 2012r., godz. 12.00

Etap praktyczny:

od 19 do 22 czerwca 2012r.

(termin ustali dyrektor CKE

do 6 kwietnia 2012r.)