1 / 13

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK. Anotace. GAUTAMA SIDDHÁRTHA řečený BUDDHA Buddha = Osvícený, Probuzený, Zmoudřelý 560, 563 PNL - 483 PNL. Životopis:. Syn vládce (krále nebo knížete) vyrůstal na úpatí Himálaje dostal jméno Siddhártha = Ten, který dosáhl cíle

shino
Download Presentation

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK

 2. Anotace

 3. GAUTAMA SIDDHÁRTHA řečený BUDDHABuddha = Osvícený, Probuzený, Zmoudřelý560, 563 PNL - 483 PNL

 4. Životopis: Syn vládce (krále nebo knížete) vyrůstal na úpatí Himálaje dostal jméno Siddhártha = Ten, který dosáhl cíle žil v přepychu a nádheře náhodou poznal, co je to utrpení, nemoc, smrt a stáří opouští rodný dům, i když je ženatý s krásnou princeznou a má s ní syna

 5. O jeho odchodu existují 2 verze: A/ donucen nějakými okolnostmi a stal se psancem, B/ věřící jsou přesvědčeni, že za odchodem byly znepokojující otázky lidského utrpení 6 let žil jako asketa při jedné meditaci pod fíkovníkem se mu dostalo osvícení: příčinou všech lidských problémů je utrpení a jeho příčinou je touha: TOUHA ……………UTRPENÍ ………..PROBLÉMY

 6. Třetí cesta: Touhy se lze zbavit následováním tzv. třetí cesty: ta neznamená ani extrémní askezi, ani extrémní přepych (obojí Buddha zažil dostatečně) Je založena na úsilí člověka samotného, nevyžaduje pomoc bohů Cílem je nirvána: stav blaženosti, vyrovnanosti, harmonie, vnitřního klidu

 7. Pronesl první řeč a založil náboženskou obec Zemřel v 80 letech, jeho tělo bylo spáleno a ostatky byly rozděleny mezi 8 rodů Ty pro ně postavili pagody největší a nejstarší je Zlatá pagoda v Rangúnu v srdci Barmy

 8. Buddhistická etika: 4 vznešené pravdy vyhlášené Buddhou: život ve světě je plný utrpení existuje příčina těchto utrpení s utrpením lze skoncovat existuje způsob, jak s ním skoncovat

 9. 8 vodítek správný názor správné rozhodnutí správná řeč správné jednání správný způsob života správné usilování správné zaměření myšlenky správné soustředění

 10. 10 přikázání buddhizmu: nenarušuj cizí život neber cizí vlastnictví nelži nepij opojné nápoje zdržuj se nezákonných pohlavních styků …………….. 5 pro laiky nejez nevčasně nenos věnec a nemaž se vonnými mastmi spi na tvrdém loži vyhýbej se tanci, hudbě, hrám neměj ani zlato, ani stříbro ………………. 10 pro mnichy

 11. Šíření buddhizmu: Gautama Buddha odmítal představu boha, ke kterému se lidé modlí a od něhož očekávají pomoc Ovšem když zemřel, sám se stal uctívaným bohem a buddhizmus se začal vzdalovat své původní čisté podobě. Dnes je nejrozšířenější naCejlonu, v Barmě, v Indii, v Japonsku, v Thajsku

 12. Odnože buddhizmu: zen buddhizmus jóga tantrický buddhizmus tibetský buddhizmus čínský buddhizmus ………

 13. Zdroje: ze zdrojů autorky

More Related