1 / 5

Het kloppend maken van reactievergelijkingen

Het kloppend maken van reactievergelijkingen. De regels. Wat je moet weten. De symbolen van de atoomsoorten De symbolen van de atoomsoorten uit de wet van Brutus Bij een verbranding moet er O 2 voor de pijl staan . Verbranding van C x H y en C x H y O z geeft na de pijl :

shino
Download Presentation

Het kloppend maken van reactievergelijkingen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Het kloppend maken van reactievergelijkingen De regels

  2. Wat je moet weten. • De symbolen van de atoomsoorten • De symbolen van de atoomsoortenuit de wet van Brutus • Bijeenverbrandingmoeter O2 voor de pijlstaan. • Verbranding van CxHy en CxHyOz geeft na de pijl: CO2 + H2O • Verbranding van CxHySzgeeftna de pijl: • CO2 + H2O + SO2 • Verbindingen met zuurstofnoemen we oxiden

  3. Stappenschema • Schrijf het reactieschema op in woorden. • Vervang de woorden door symbolen. • Kijk links en rechts van de pijl hoeveel atomen er van elke atoomsoort staan. Atoomsoorten die alleen staan maak je als laatste kloppend. • Om het aantal atomen kloppend te krijgen, moet je het aantal moleculen veranderen door voor de moleculen een getal te zetten. Let op! Dit mogen geen breuken zijn! (½ : allemoleculen vermenigvuldigen met 2)

  4. Reagentia (indicatoren) • Worden gebruikt om één bepaalde stof aan te tonen. • Veranderen alleen bij die ene stof van kleur Voorbeelden: • Wit kopersulfaat wordt blauw in de aanwezigheid van water • Kalkwater wordt wit, troebel in de aanwezigheid van CO2 • Bruin gele Broomwater wordt kleurloos in de aanwezigheid van SO2

  5. Opgaven • Geef de kloppende reactievergelijking voor de volgende reacties: • De ontleding van calciumjodide, CaI2(s) in jood(s) en calcium(s). • De vorming van chloormethaan CH3Cl(l)­ uit koolstof, waterstof en chloor. • De verbranding van ethanol (C2H6O(l)) tot koolstofdioxide en water. • De verbranding van propaan(l).

More Related