1 / 12

Природата създаде човека

Природата създаде човека. Човекът създаде технологиите. Заедно човека, природата и технологиите. 15:10 23.3.2013. Старт. EN. Help. Network. My computer. Connect to the nature. Изключване. 15:10 23.3.2013. Старт. EN. www.global problems.bg. Замърсяване на въздуха и природата

sheng
Download Presentation

Природата създаде човека

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Природата създаде човека Човекът създаде технологиите

 2. Заедно човека, природата и технологиите 15:10 23.3.2013 Старт EN

 3. Help Network My computer Connect to the nature Изключване 15:10 23.3.2013 Старт EN

 4. www.global problems.bg Замърсяване на въздуха и природата Разширяване на озоновия слой Енергиен недостиг Парников ефект Глобално затопляне Старт

 5. www.how to help the world.bg • Всички които карат бензинови двигатели могат да минат на газ или метан. • Да караме по-често колело, вместо да пътуваме с кола. • Да заменим обикновенните крушки с енергоспестяващи,такива каквито не излъчват въглероден двуокис и топлина. • Да се изгася излишно включените електроуреди. Старт

 6. www.new technology.bg • Електрическата кола е автомобил, използващ мотор с изцяло електрическо захранване. • За разлика от хибридите, електрическите коли не притежават двигатели с вътрешно горене. Старт

 7. www.new technology.bg • Архитекти от университета в Кеймбридж са разработили прототип на къщата на бъдещето, която не отделя въглерод и помага на помещенията да задържат топлина от слънцето и да се охлаждат по естествен път през лятото. Старт

 8. www.new technology.bg • Слънчевата батерия, е полупроводниково устройство, което преобразува светлинната енергия в електрическа. • При работата си, слънчевите колектори нямат отделяне на въглероден диоксид, тъй като те не използват изкопаеми горива. Старт

 9. www.new technology.bg • Electree+ е бонзаи-дърво с 27 слънчеви клетки за “листа”. • „Клоните“ на дървотомогат да се насочват, за да улавятлъчите, а вграденатавътрешнабатерияможе да съхранявадостатъчноелектричество за зареждане на деветiPhone5 или два IPAD модела. Старт

 10. Източници на информация www.wikipedia www.actoalno.com www.greenit.bg www.deltanews.bg www.wallcoo.net Help Network My computer Connect to the nature Изключване 15:10 23.3.2013 Старт EN

 11. Нека запазим природата, за да съществува човека да създава нови технологии! Help Network My computer Connect to the nature Изключване 15:10 23.3.2013 Старт EN

More Related