UNI EN
Download
1 / 60

Giovanni FRANCO - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Updated On :

UNI EN ISO 14001. Giovanni FRANCO . European Commission Enterprise and Industry. Utjecaji na okoliš. Uvod : Opći cilj ovog međunarodnog standarda je poticati zaštitu okoliša i sprječavati onečišćenje u skladu s društveno-ekonomskim uvjetima. . Definicija : okoliš

Related searches for Giovanni FRANCO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Giovanni FRANCO' - shen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

UNI EN ISO 14001

Giovanni FRANCO

European CommissionEnterprise and Industry


Utjecaji na okoliš

Uvod:

Općiciljovogmeđunarodnog standarda jepoticatizaštitu okolišaisprječavationečišćenje u skladu s društveno-ekonomskim uvjetima.


Definicija: okoliš

Okruženje u kojem neka organizacijadjeluje, uključujućizrak, vodu, tlo, prirodne resurse, floru, faunu, ljudeinjihovo međudjelovanje.

Napomena: okruženje u ovom kontekstu obuhvaća sve od unutrašnjosti organizacije pa do globalnog sustava.


UvodNamjena međunarodnih standardakoji se odnose na upravljanje okolišemje da organizacijama pruže osnoveučinkovitogsustava za upravljanje okolišem (EMS) koje se mogu povezati s drugim zahtjevima upravljanja okolišem te pomoći organizacijama da ostvare svoje okolišne i ekonomske ciljeve.


UvodOvaj međunarodni standard navodi uvjete za sustav upravljanja okolišem koji će omogućiti organizaciji da razvije i provede politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir pravne zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša. Predviđen je za primjenu na sve tipove i veličine organizacija (...).


UvodEMS treba planirati prema sljedećoj shemi kako bi se osiguralo “neprekidno poboljšanje” rezultata EMS-a.

Neprekidno poboljšanje

Politika okoliša

Ocjenauprave

Planiranje

Primjena

Provjera


UvodISO 14001 ne postavlja apsolutne uvjete za ekološki učinak osim obveze, u okolišnoj politici, da se ispune primjenjivi pravni uvjeti i ostali uvjeti na kojes se organizacija obvezuje - sprječavanje onečišćenja i neprekidno poboljšanje. Stoga ako dvije organizacije provode slične operacije, ali imaju različit ekološki učinak, obje mogu zadovoljiti potrebne uvjete.


UvodKako bi postigle ciljeve zaštite okoliša, sustav upravljanja okolišem može poticati organizacije da razmotre provođenje najboljih mogućih metoda, gdje je to prikladno i ekonomski održivo, i da uzmu u obzir isplativost takvih metoda.


UvodOvaj međunarodni standard ne uključuje uvjete koji su karakteristični za druge sustave upravljanja, kao što su oni za kvalitetu, sigurnost i zaštitu na radu, upravljanje financijama ili rizicima, iako se njihovi dijelovi mogu uskladiti ili integrirati s dijelovima drugih sustava upravljanja. Organizacija ima mogućnost prilagoditi svoj postojeći sustav/sustave upravljanja kako bi uspostavila sustav upravljanja okolišem.


UvodDetaljnost i složenost sustava upravljanja okolišem, količina dokumentacije i izdvojenih sredstava ovise o brojnim čimbenicima, kao što su područje primjene sustava, veličina organizacije i priroda njenog posla, proizvoda i usluga.


Područje primjeneNa organizaciji je da odredi (i zabilježi) do koje će se mjere primjenjivati EMS (aktivnosti, područja, planovi...). Isključivanje “loših dijelova” aktivnosti/planova organizacijenije dopušteno. Svi uvjeti navedeni u ovom međunarodnom standardu moraju biti sadržani u EMS-u.


Područje primjene ISO 14001 (…) primjenjuje se na one aspekte okoliša za koje organizacija smatra da ih može kontrolirati i na njih utjecati. ISO 14001 ne navodi izričito određene okolišne kriterije uspješnosti.


Pojmovi i definicije (izdvojeno)Neprekidno poboljšavanje: Neprestani proces poboljšavanja EMS-a kako bi se postigao napredak u sveukupnoj uspješnosti zaštite okoliša, koja je u skladu s okolišnom politikom organizacije. Napomena: proces se ne mora odvijati istovremeno u svim područjima aktivnosti.


Pojmovi i definicije (izdvojeno)Aspekt okoliša:Dio aktivnosti, proizvoda ili usluga organizacije koji može djelovati na okoliš. Napomena: značajan aspekt okoliša ima ili može imati značajan utjecaj na okoliš.Utjecaj na okoliš: Svaka promjena u okolišu, bila ona štetna ili korisna, koja u potpunosti ili djelomice potječe od aspekata okoliša organizacije.


Pojmovi i definicije (izdvojeno)Sustav upravljanja okolišem: Dio sustava upravljanja organizacije koji se koristi za razvoj i provedbu njezine okolišne politike te upravljanje njenim aspektima okoliša. Napomena 1: sustav upravljanja je skup međusobno povezanih dijelova koji se koriste za određivanje politike i ciljeva te ostvarivanje istih. Napomena 2: sustav upravljanja uključuje organizacijsku strukturu, planiranje aktivnosti, odgovornosti, prakse, postupke, procese i sredstva.


Pojmovi i definicije (izdvojeno)Okolišna uspješnost: Mjerljivi rezultati upravljanja organizacije vlastitim aspektima okoliša. Napomena: u kontekstu sustava upravljanja okolišem (3.8), rezultati se mogu usporediti s okolišnom politikom organizacije, okolišnim zadacima, okolišnim ciljevima, i drugim uvjetima uspješnosti politike okoliša.


Pojmovi i definicije (izdvojeno)Okolišni cilj: Detaljni uvjeti uspješnosti, primjenjivi na organizaciju ili njene dijelove, koji proizlaze iz okolišnih zadataka i koji se trebaju postaviti i ispuniti kako bi se ti zadaci riješili.


Pojmovi i definicije (izdvojeno)Organizacija: Tvrtka, korporacija, poduzeće, upravno tijelo ili institucija i njihov dio ili kombinacija, bilo da su u obliku dioničarskog društva ili ne, bilo u javnom ili privatnom vlasništvu, koja ima svoje funkcije i administraciju.Napomena: za organizacije koje imaju više od jedne radne jedinice, jedna se radna jedinica može definirati kao organizacija.


Aspekti okoliša

Pravni uvjeti

Politika

“Misija”

Osnovni elementi za okvirni kriterij izvedbe i primjene EMS-a

Ciljevi

Kamo želimo ići, rezultati koje želimo postići

Program

Kako postići zadane ciljeve

ISO 14001 uvjeti: politika i planiranje (§ 4.3.1)


ISO 14001 uvjeti: politika i planiranje

Politika okoliša

Vrhunsko će rukovodstvo odrediti politiku okoliša organizacije i osigurati da, unutar utvrđenog područja primjene njenog sustava upravljanja okolišem, ona:

a) djeluje u skladu s prirodom, rasponom i učincima na okoliš njenih aktivnosti, proizvoda i usluga

b) uključuje predanost stalnom usavršavanju i sprječavanju zagađenja

c) uključuje predanost udovoljavanju primjenjivim pravnim uvjetima te drugim uvjetima na koje se organizacija obvezuje, a koji se tiču njenih aspekata okoliša

d) osigurava okvir za postavljanje i provjeravanje okolišnih ciljeva

e) bude dokumentirana, provođena i održavana

f) bude prenesena svim osobama koje rade za organizaciju ili u njeno ime

g) bude dostupna javnosti


Uvjeti za ISO 14001: politikaiplaniranje

Aspekti okoliša

Organizacija će utvrditi, provoditi i održavati postupak/postupke:

a) utvrđivanja aspekata okoliša za svoje aktivnosti, proizvode i usluge unutar zadanog područja primjene sustava upravljanja okolišem koje može kontrolirati i na koje može utjecati, uzimajući u obzir planirane ili nove događaje, ili nove ili izmijenjene aktivnosti, proizvode i usluge

b) utvrđivanja onih aspekata koji imaju ili mogu imati značajan utjecaj/utjecajena okoliš (tj. značajni aspekti okoliša)

Organizacija će dokumentirati ove podatke i ažurirati ih.

Organizacija će osigurati da značajni aspekti okoliša budu uzeti u obzir kod utvrđivanja, primjene i vođenja sustava upravljanja okolišem.


Aspekti okoliša - primjeri

Izlijevanje nafte u morske vode

Skladištenje kemikalija


Aspekti okoliša - primjeri

Izlijevanje nafte uslijed održavanja

Skladištenje otpada


Ocjena utjecaja na okoliš

AKTIVNOSTI

Direktni i indirektni aspekti okoliša

Direktni aspekt okoliša:

Pod potpunom i direktnom kontrolom organizacije

Indirektni aspekt okoliša:

Aspekti na koje organizacija može utjecati

UTJECAJI


Aktivnosti pod direktnom kontrolom organizacije

Aktivnosti koje u ime organizacije

obavlja treća organizacija

Aktivnosti organizacije bez ikakvog direktnog utjecaja koji može djelovati na ekološki učinak treće strane

Područje primjene EMS-a i ocjene utjecaja na okoliš

 • Gradski i industrijski otpad

 • Korištenjeresursa

 • Emisija i otpadne vode

 • itd.

 • Odvoz otpada

 • Čišćenje

 • Održavanje

 • itd.

 • Kupovina


Ocjena utjecaja na okoliš

Utvrditi

Procijeniti

Zabilježiti

 • Procijeniti aspekte:

 • proizvodnjai postupanje s otpadom

 • emisije u zrak

 • postupanje s opasnim otpadom

Podaci i informacije dobiveni praćenjem

Uvjeti za ISO 14001: politikaiplaniranje

Utvrđivanje i procjena aspekata okoliša


Uvjeti za ISO 14001: politikaiplaniranje

Pravni i drugi uvjeti

Organizacija će utvrditi, provoditi i održavatipostupak/postupke

a) za utvrđivanje i pristup pravnim uvjetima koji se primjenjuju i drugim uvjetima na koje se organizacija obvezuje, a koji se tiču njenih okolišnih aspekata

b) za utvrđivanje kako se ovi uvjeti primjenjuju na njene okolišne aspekte

Organizacija će osigurati da se ti pravni uvjeti koji se primjenjuju i drugi uvjeti na koje se organizacija obvezuje uzmu u obzir kod utvrđivanja, provedbe i održavanja sustava upravljanja okolišem.


Čitanje i razumijevanje pravnih uvjeta

Kako se uvjeti odnose na naše aktivnosti i proizvode?

Širenje informacija zainteresiranim ljudima

Bilježenje

Činiti što je potrebno i pratiti usklađenost s uvjetima

Uvjeti za ISO 14001: politikaiplaniranje

Pravni uvjeti


Uvjeti za ISO 14001: politikaiplaniranje

Ciljevi iprogram(i)

Organizacija će utvrditi, provoditi i održavatiu pisanom obliku okolišne ciljeve na odgovarajućim funkcijama i razinama organizacije.

Ciljevi će biti mjerljivi, gdje je to moguće, i u skladu s okolišnom politikom, uključujući obvezu sprječavanja onečišćenja, sukladno pravnim uvjetima koji se primjenjuju i drugim uvjetima na koje se organizacija obvezuje i neprekidnom poboljšanju.

Kod utvrđivanja i provjere svojih ciljeva, organizacija će uzeti u obzir pravne uvjete i druge uvjete na koje se organizacija obvezuje te svoje značajne aspekte okoliša. Također će razmotriti svoje tehnološke mogućnosti, financijske, radne i poslovne uvjete te gledišta zainteresiranih strana.


Politika

Izlazni podatak § 4.3.2

Izlazni podatak § 4.3.1

Tržište

Ciljevi

JRC proračun

Tržište

Unutarnji postupci i uvjeti

Izlazni podatak § 4.4.3

Uvjeti za ISO 14001: politikaiplaniranje

Ciljeviiprogram(i)

Pravni uvjeti

Značajni aspekti okoliša

Tehnološke mogućnosti

Financijska ograničenja

Tržišni uvjeti

Radni uvjeti

Stajalište zainteresiranih strana


Provedba i postupci EMS-a (§ 4.4)

 • Tko to mora raditi?

 • Kako?

 • Kada?


Resursi, uloge, odgovornosti i nadležna tijela (§ 4.4.1)

Kako bismo povećali uspješnost, svi moramo surađivati.


Resursi, uloge, odgovornosti i nadležna tijela

Uprava je dužna osigurati dostupnost ključnih sredstava za utvrđivanje, provedbu, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja okolišem.

Ta sredstva uključuju ljudske potencijale i posebne vještine, organizacijsku infrastrukturu, tehnologiju i financijska sredstva.

Uloge, odgovornosti i nadležna tijela moraju biti definirani, dokumentirani i priopćeni kako bi omogućili učinkovitije upravljanje okolišem.

Uprava organizacije imenovat će svog predstavnika/predstavnike koji će, neovisno o drugim obvezama, imati određene uloge, odgovornosti i ovlasti za: a) osiguravanje da je sustav upravljanja okolišem utvrđen, proveden i održavan u skladu s uvjetima ovog međunarodnog standarda

b) izvještavanje uprave o uspješnosti sustava upravljanja okolišem, uključujući i preporuke za poboljšanja


Stručnost, obuka i podizanje svijesti (§ 4.4.2)

Organizacija je dužna osigurati da svaka osoba koja obavlja poslove za nju ili u njeno ime, uzimajući u obzir procjenu da ti poslovi mogu imati značajan učinak na okoliš, bude osposobljena u smislu odgovarajućeg obrazovanja, obuke ili iskustva. Organizacija mora zadržati pripadajuće očevidnike.

Organizacija mora utvrditi potrebe za obukom vezane uz njene aspekte okoliša te sustav upravljanja okolišem. Organizacija mora osigurati obuku ili poduzeti druge korake kako bi ispunila te potrebe i mora zadržati pripadajuće očevidnike.

Organizacija mora utvrditi, provoditi i održavati postupke kojima će osobe koje rade za nju ili u njeno ime osvijestiti o:

a) važnosti usklađenosti s okolišnom politikom i postupcima te s uvjetima sustava upravljanja okolišem

b) značajnim aspektima okoliša te stvarnim ili mogućim učincima vezanim za njihov posao, i okolišnim povlasticama koje proizlaze iz poboljšanja osobne uspješnosti

c) njihovima ulogama i odgovornostima u usklađivanju s uvjetima sustava upravljanja okolišem

d) mogućim posljedicama odmicanja od utvrđenih postupaka


Prepoznavanje potreba obuke

Potvrditi učinkovitost

Planiranje aktivnosti u procesu obuke

Izvođenje aktivnosti u procesu obuke

Stručnost, obuka i podizanje svijesti (§ 4.4.2)


Priopćenje (§4.4.3)

Uzimajući u obzir svoje aspekte okoliša i sustav upravljanja okolišem, organizacija će utvrditi, provoditi i održavati postupak/postupke za:

a) unutarnja priopćenja među različitim razinama i položajima unutar organizacije

b) primanje, dokumentiranje i odgovaranje na bitna priopćenja vanjskih zainteresiranih stranki

Na organizaciji je da odluči o vanjskim priopćenjima koji se tiču njenih značajnih aspekata okoliša te da dokumentira svoju odluku.

Ako odluči stupiti u kontakt, organizacija mora utvrditi i provesti metodu/metode za to vanjsko priopćenje.


Dokumentacija (§ 4.4.4)

Dokumentacija sustava upravljanja okolišem uključuje:

a) okolišnu politiku i ciljeve

b) opis područja primjene sustava upravljanja okolišem

c) opis glavnih dijelova sustava upravljanja okolišem i njihovo međudjelovanje uz pozivanje na srodne dokumente

d) dokumente, uključujući očevidnike, propisane ovim međunarodnim standardom

e) dokumente, uključujući očevidnike, koje je organizacija ocijenila ključnima za osiguravanje učinkovitog planiranja, postupanja i kontrole procesa koji se odnose na značajne aspekte njene okolišne politike


Priopćenja za i od zainteresiranih stranki

Unutarnje priopćenje

Organizacija

Zainteresirana stranka

Priopćenje (§4.4.3)Kontrola dokumentacije (§ 4.4.5)

Kontrolirat će se oni dokumenti koje zahtijeva sustav upravljanja okolišem i ovaj međunarodni standard. Očevidnici su posebna vrsta dokumenta i kontrolirat će se u skladu s uvjetima navedenim u 4.5.4.

Organizacija utvrđuje, provodi i održava postupak/postupke za:

a) odobravanje dokumenata za usklađivanje prije izdavanja

b) pregled i obnavljanje po potrebi te ponovno odobravanje dokumenata

c) osiguravanje prepoznavanja promjena i trenutnog statusa revizije dokumenata

d) osiguravanje da su važeće verzije primjenjivih dokumenata dostupne u svakom trenutku

e) osiguravanje da dokumenti budu čitljivi i lako prepoznatljivi

f) osiguravanje da su dokumenti pristigli izvana, a za koje je organizacija ustvrdila da su ključni za planiranje i postupak sustava upravljanja okolišem, prepoznati i da je njihova distribucija kontrolirana

g) sprječavanje nenamjerne upotrebe zastarjelih dokumenata i primjena prikladne identifikacije ako su zadržani u bilo koju svrhuKontrola rada (§ 4.4.6)

Organizacija će utvrditi i planirati postupke vezane za određene značajne aspekte okoliša u skladu sa svojom politikom okoliša i ciljevima, kako bi osigurala da su provedeni pod navedenim uvjetima, tako što će:

a) utvrditi, provoditi i održavati dokumentiran postupak/postupke kako bi imala kontrolu u slučajevima u kojima bi njihovo nepostojanje moglo dovesti do odstupanja od politike okoliša i ciljeva

b) odrediti kriterij rada u postupku/postupcima

c) utvrditi, provoditi i održavatipostupke vezane za određene značajne aspekte okoliša koji se odnose na dobra i usluge koje koristi organizacija te prenositi primjenjive uvjete i postupke dobavljačima, uključujući izvođače radova


Analizaaktivnosti, operacija i procesa

Product/service

Utvrđivanje postupaka i kriterija rada

Kontrola rada (§ 4.4.6)


Pripravnost i reakcija u hitnim slučajevima (§ 4.4.7)

Organizacija će utvrditi, provoditi i održavatipostupak/postupke kako bi otkrila potencijalne hitne situacije i potencijalne nesreće koje mogu utjecati na okoliš te način na koji će ih rješavati.

Organizacija će reagirati na stvarne hitne situacije i nesreće i spriječiti ili ublažiti štetne učinke na okoliš.

Organizacija će povremeno pregledati i, ako je potrebno, izmijeniti svoje postupke vezane uz pripravnost i reakciju u hitnim slučajevima, posebno nakon što se dogodi nesreća ili hitna situacija.

Organizacija će također povremeno testirati te postupke, gdje je to izvedivo.


Pripravnost i reakcija u hitnim slučajevima (§ 4.4.7)

Prepoznati potencijalne hitne situacije

Aktivnosti provjeravanja i obučavanja

Odrediti postupke za sprječavanje i snalaženje u hitnim situacijama

Preispitati postupke

Analizirati hitne slučajeve koji su se dogodili


Provjera (§4.5)Praćenje i mjerenje (§ 4.5.1)

Organizacija će utvrditi, provoditi i održavatipostupak/postupke za redovno praćenje i mjerenje ključnih karakteristika svog djelovanja koje može imati značajan utjecaj na okoliš. Postupak/postupci će obuhvaćati dokumentiranje podataka kako bi se mogao nadgledati rad, primjenjiva operativna kontrola i usklađenost s okolišnim ciljevima organizacije.

Organizacija će osigurati korištenje i održavanje baždarene ili verificirane opreme za praćenje i mjerenje te čuvati dobivene podatke.


Provjera (§4.5)Praćenje i mjerenje (§ 4.5.1)

Odrediti što će se pratiti

Odrediti pokazatelje i parametre (podaci i informacije za kvantificiranje pokazatelja)

Odrediti tko i kako izvodimjerenja i obrađuje podatke

Oprema i instrumenti

Baždarenje


Provjera (§4.5)Procjena usklađenosti (§ 4.5.2)

4.5.2.1 U skladu s obvezom usklađivanja, organizacija će utvrditi, provoditi i održavati postupak/postupke za povremenu procjenu usklađenosti s primjenjivim pravnim uvjetima.

Organizacija će čuvati očevidnike rezultata povremenih procjena.

4.5.2.2 Organizacija će procijeniti usklađenost s drugim uvjetima na koje se obvezuje. Organizacija može pripojiti ovu procjenu onoj pravne usklađenosti spomenutoj u 4.5.2.1 ili ustanoviti odvojen postupak/postupke.

Organizacija će čuvati očevidnike rezultata povremenih procjena.


Provjera (§4.5) Neusklađenost, popravni postupak i preventivni postupak (§ 4.5.3)

Organizacija će utvrditi, provoditi i održavati postupak/postupke za rad sa stvarnim i mogućim neusklađenostima te popravnim i preventivnim postupcima.Postupak/postupci određuju uvjete za:

a) utvrđivanje i ispravljanje neusklađenosti te poduzimanje koraka za ublažavanje njihovih utjecaja na okoliš

b) istraživanje neusklađenosti, utvrđivanje njihovih uzroka i poduzimanje koraka kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje

c) procjenu potrebe za poduzimanjem koraka kako bi se spriječile neusklađenosti te proveli postupci osmišljeni za izbjegavanje njihovog ponavljanja

d) bilježenje rezultata poduzetih popravnih i preventivnih postupaka

e) ocjenu učinkovitosti poduzetih popravnih i preventivnih postupaka

Koraci koji se poduzmu će biti proporcionalni problemu i mogućim utjecajima na okoliš.

Organizacija će osigurati unos potrebnih promjena u dokumentaciju sustava upravljanja okolišem.


Utvrditi neusklađenost

Analizirati uzroke

Odreditipopravni postupak

Provesti popravni postupak

Provjeriti učinkovitost popravnog postupka

Zaključak

Provjera (§4.5) Neusklađenost, popravni postupak i preventivni postupak (§ 4.5.3)


Provjera (§4.5) Neusklađenost, popravni postupak i preventivni postupak (§ 4.5.3)


Provjera (§4.5) Neusklađenost, popravni postupak i preventivni postupak (§ 4.5.3)

Unutarnje / vanjskopriopćenje

Analiza procesa i postupaka

Utvrditi preventivni postupak

Provedba preventivnog postupka

Potencijalne neusklađenosti

Provjera učinkovitosti


Provjera (§4.5)Kontrola očevidnika (§ 4.5.4)

Organizacija će utvrditi i održavati očevidnik kako bi pokazala usklađenost s uvjetima njenog sustava upravljanja okolišem i ovim međunarodnim standardom te postignutim rezultatima.

Organizacija će utvrditi, provoditi i održavati postupak/postupke za prepoznavanje, pohranu, zaštitu, pronalaženje, zadržavanje i uklanjanje očevidnika.

Očevidnik će biti i ostati čitljiv, prepoznatljiv i provjerljiv.


Provjera (§4.5)Kontrola očevidnika (§ 4.5.4)


Datum: 9. prosinac, 2008.

Trajanje: 3 h 30 min

Stavke:

Aspekti okoliša u održavanju

Predstavljanje ciljeva

Pripravnost u hitnim slučajevima

Dokumentacija obuke:

Operativni postupci, zadaci

Provoditelji obuke: EHS + savjetnik

Sudionici

Potvrda prisutnosti

Camillo Franco

Marco Picarella

Claudia Gottardo

Potpis EHS:

Provjera (§4.5)Kontrola očevidnika

(§ 4.5.4)


Provjera (§4.5) – Unutarnja revizija (§ 4.5.5)

Organizacija će osigurati provođenje unutarnjih revizija sustava upravljanja okolišem u planiranim vremenskim intervalima kako bi:

a) utvrdila da li je sustav upravljanja okolišem:

1) u skladu s budućim planovima za upravljanje okolišem, uključujući i uvjete ovog međunarodnog standarda

2) propisno provođen i održavan

b) upravi izložila podatke o rezultatima revizije.

Program(e) revizije organizacija će isplanirati, utvrditi, provoditi i održavati, uzimajući u obzir važnost koju za okoliš imaju navedeni postupci te rezultati prethodnih revizija.

Utvrditi, provoditi i održavati će se oni postupci revizije koji se bave:

- odgovornostima i uvjetima za planiranje i provođenje revizija, izvještavanjem o rezultatima i zadržavanjem očevidnika koji se tiču tog postupka

- utvrđivanjem kriterija revizije, područja primjene, učestalosti i metoda

Odabir revizora i provođenje revizija će osigurati objektivnost i nepristranost procesa revizije.


Planiranje

Priopćenje

Revizija

Registracija

Praćenje rezultata

Provjera (§4.5) – Unutarnja revizija (§ 4.5.5)

Program(i)

Planovi

Razgovori, dokumenti, registracije, posjeta lokaciji, popisi za provjeru

Izvještaj(i) o reviziji

Popisi distribucije, neusklađenost i prijedlozi, popravni i preventivni postupci, poboljšanja EMS-a, itd.


Ocjena uprave (§ 4.6)

Uprava će, u planiranim vremenskim intervalima, ocijeniti sustav upravljanja okolišem određene organizacije kako bi osigurala njenu neprekidnu prilagodljivost, dostatnost i učinkovitost.

Ocjenjivanje će obuhvatiti procjenu prilika za poboljšanja i potrebu za promjenama u sustavu upravljanja okolišem, uključujući i politiku okoliša te okolišne ciljeve. Očevidnici ocjena uprave će se zadržati.

Unos u ocjenu uprave obuhvatit će:


Ocjena uprave (§ 4.6)

a) rezultate unutarnjih revizija i procjena usklađenosti s pravnim uvjetima te drugim uvjetima koje organizacija određuje

b) priopćenja od vanjskih zainteresiranih stranki, uključujući pritužbe

c) uspješnost politike okoliša određene organizacije

d) do koje su mjere ciljevi ispunjeni

e) stanje popravnih i preventivnih postupaka

f) praćenje rezultata prethodnih ocjena uprave

g) promijenjene okolnosti, uključujući napredak u ostvarivanju pravnih i drugih uvjeta u vezi s aspektima okoliša

h) preporuke za poboljšavanje

Izlazni podaci iz ocjena uprave uključit će sve odluke i radnje koje se tiču mogućih promjena okolišne politike, ciljeva i drugih dijelova sustava upravljanja okolišem, a sve u skladu s predanošću neprekidnom poboljšanju.


Pregled

Izlazni podaci:odluke, dokumenti

Novi aspekti okoliša, podaci i informacije

Izvještaji o reviziji, neusklađenost, popravni i preventivni postupci

Pravni uvjeti

Obuka i priopćenja

Ciljevi

Organizacija i resursi

Drugo

Pregled uprave (§ 4.6)


ad