Chi n l c s n xu t s ch h n trong c ng nghi p n n m 2020
Download
1 / 15

CHIẾN L ƯỢC SẢN XUẤT SẠCH H Ơ N TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

CHIẾN L ƯỢC SẢN XUẤT SẠCH H Ơ N TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020. Người trình bày: TS. Nguyễn Huy Hoàn, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng giúp việc Ban Điều hành thực hiện Chiến lược Bến Tre, ngày 20/01/2010. Giới thiệu chung về Chiến lược.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CHIẾN L ƯỢC SẢN XUẤT SẠCH H Ơ N TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020' - sheila-morrison


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chi n l c s n xu t s ch h n trong c ng nghi p n n m 2020

CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020

Người trình bày:

TS. Nguyễn Huy Hoàn, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng giúp việc Ban Điều hành thực hiện Chiến lược

Bến Tre, ngày 20/01/2010


Gi i thi u chung v chi n l c
Giới thiệu chung về Chiến lược

 • Chiến lược SXSH trong công nghiệp đến năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2009.

 • Nội dung của Chiến lược:

 • Quan điểm

 • Mục tiêu

 • Nhiệm vụ

 • Giải pháp thực hiện

 • Tổ chức thực hiện

 • Danh mục các đề án thành phần


Gi i thi u chi n l c sxsh
Giới thiệu Chiến lược SXSH

I. Quan điểm:

 • Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ kỹ thuật áp dụng sản xuất sạch hơn trên cơ sở tự nguyện và phát huy nội lực của các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm thực hiện các mục tiêu môi trường và lợi ích kinh tế.

 • Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp được thực hiện trên cơ sở tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và nhận thức của các cơ sở sản xuất công nghiệp về lợi ích được mang lại từ việc áp dụng sản xuất sạch hơn.


Gi i thi u chi n l c sxsh1
Giới thiệu Chiến lược SXSH

II. Mục tiêu:

1. Mục tiêu tổng quát:

Sản xuất sạch hơn được áp dụng rộng rãi tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khoẻ con người và bảo đảm phát triển bền vững.


Gi i thi u chi n l c sxsh2
Giới thiệu Chiến lược SXSH

2. Mục tiêu cụ thể:

a) Giai đoạn từ nay đến năm 2015:

 • - 50% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

 • - 25% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 5 đến 8% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm;

 • - 70% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.


Gi i thi u chi n l c sxsh3
Giới thiệu Chiến lược SXSH

2. Mục tiêu cụ thể:

b) Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020:

 • 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp;

 • 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn; các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn tiết kiệm được từ 8 đến 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về sản xuất sạch hơn;

 • 90% các Sở Công Thương có cán bộ chuyên trách đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp.


Gi i thi u chi n l c sxsh4
Giới thiệu Chiến lược SXSH

III. Nhiệm vụ:

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

2. Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật thúc đẩy sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

3.Nâng cao năng lực cho các cơ quan quản lý, tổ chức tư vấn và cơ sở sản xuất công nghiệp trong việc áp dụng sản xuất sạch hơn.

4. Phát triển mạng lưới các tổ chức hỗ trợ sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.


Gi i thi u chi n l c sxsh5
Giới thiệu Chiến lược SXSH

IV. Giải pháp thực hiện:

 • Giải pháp về truyền thông, nâng cao nhận thức

 • Giải pháp về tổ chức, quản lý và cơ chế, chính sách

 • Giải pháp về hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế

 • Giải pháp về đầu tư và tài chính


Gi i thi u chi n l c sxsh6
Giới thiệu Chiến lược SXSH

V. Tổ chức thực hiện:

 • Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT, các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung của Chiến lược.

 • Bộ trưởng Bộ Công Thương thành lập Ban điều hành Văn phòng giúp việc để thực hiện Chiến lược.

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn vốn NSNN để thực hiện các đề án thành phần của Chiến lược.

 • Bộ TN&MT, các Bộ, ngành khác và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý nhà nước của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ liên quan trong Chiến lược; định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công Thương để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ.


Gi i thi u chi n l c sxsh7
Giới thiệu Chiến lược SXSH

Các đề án thành phần:

1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong CN.

- Chủ trì: Bộ Công Thương; Thời gian TH: 2010 - 2020.

2. Xây dựng và vận hành CSDL và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp.

- Chủ trì: Bộ Công Thương; Thời gian TH: 2009 - 2020.

3. Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở SXCN

- Chủ trì: Bộ Công Thương; Thời gian TH: 2009 - 2020.

4. Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong CN.

- Chủ trì: Bộ Công Thương; Thời gian TH: 2009 - 2015.

5. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp.

- Chủ trì: Bộ Tài chính; Thời gian thực hiện: 2010 - 2012.


Gi i thi u chi n l c sxsh8
Giới thiệu Chiến lược SXSH

1. Các hoạt động đã và đang triển khai:

1.1 Về tổ chức: Đã thành lập Ban điều hành, Văn phòng giúp việc, khởi động xây dựng thông tư hướng dẫn QL kinh phí, xây dựng khung các đề án

1.2 Về Nội dung:

-   Đã xây dựng cơ sở dữ liệu nền cho một số tỉnh phía bắc,

-   Đã tổ chức được 01 khoá đào tạo tư vấn

-   Tổ chức thực hiện CL thí điểm tại 05 tỉnh mục tiêu (Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Nam, Bến Tre, Nghệ An): hỗ trợ 57 mô hình trình diễn

- Đã xây dựng được 10 hướng dẫn SXSH cho các ngành công nghiệp (dệt, da, giấy, mạ, bia, tinh bột sắn, NPK, ….)

-   Tổ chức đào tạo, truyền thông tại cấp TW và các tỉnh mục tiêu

-   Bắt đầu phổ biến ra các tỉnh ngoài mục tiêu: Hải phòng và Tiền Giang


Gi i thi u chi n l c sxsh9
Giới thiệu Chiến lược SXSH

2. Các hoạt động sẽ triển khai năm 2010 (đã bố trí kinh phí):

Đề án 1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

+  02 khoá Đào tạo các chuyên gia tư vấn về SXSH

+  Các hoạt động truyền thông về SXSH tại TW

+  Các hoạt động đào tạo và truyền thông tại 05 tỉnh mục tiêu

+  Hỗ trợ một số tỉnh ngoài mục tiêu truyền thông về SXSH

+  Hỗ trợ một số hiệp hội tổ chức truyền thông về SXSH

+ Xây dựng các bộ tài liệu đào tạo chuẩn về SXSH cho các đối tượng (SNMT)

Đề án 2. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp.

- Hỗ trợ xây dựng dữ liệu nền cho các chỉ số của Chiến lược tại các tỉnh:

+ Dữ liệu nền về các doanh nghiệp công nghiệp

+ Dữ liệu về định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu các ngành CN

- Hỗ trợ phần cứng và xây dựng một số phần mềm chương trình cơ sở dữ liệu về sản xuất sạch hơn.


2. Các hoạt động sẽ triển khai năm 2010:

Đề án 3. Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

+ Tổ chức 03 hội thảo để cho mạng lưới các viện nghiên cứu, hiệp hội công nghiệp của Bộ Công Thương

+ Xây dựng các hướng dẫn SXSH. 

Đề án 4. Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong CN.

- Hỗ trợ thành lập hệ thống báo cáo áp dụng SXSH tại Việt Nam

- Hỗ trợ xây dựng hệ thống cấp chứng chỉ SXSH cho các doanh nghiệp đã áp dụng  SXSH

- Hỗ trợ tổ chức các hội thảo hướng dẫn thực hiện Chiến lược SXSH cho các Sở Công Thương và đơn vị liên quan tại 03 miền.

- Đề án xây dựng Trung tâm tư vấn SXSH tại Cục An toàn kĩ thuật công nghiệp và môi trường công nghiệp (ISTE) của Bộ

Đề án 5. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính thúc đẩy áp dụng SXSH trong công nghiệp.

- Báo cáo về hiện trạng các cơ chế cấp vốn cho các dự án SXSH

- Điều tra, khảo khát nhu cầu đầu tư về SXSH của một số ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng áp dụng SXSH

 • Hỗ trợ các tỉnh xây dựng  kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược SXSH và hỗ trợ các trung tâm khuyến công xây dựng đơn vị chức năng về tư vấn SXSH.

  - Xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính cho các hoạt động SXSH.


Gi i thi u chi n l c sxsh10
Giới thiệu Chiến lược SXSH

2. Các hoạt động sẽ triển khai năm 2010 (đang đăng ký kinh phí):

Đề án 1. Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

+  Xây dựng tiêu chuẩn cho các giảng viên, chuyên gia tư vấn về SXSH

+ Nâng cao năng lực cho các Sở CT, Trung tâm khuyến công về thúc đẩy, hỗ trợ SXSH.

Đề án 2. Xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về SXSH trong công nghiệp.

+ Rà soát các dự án trình diễn SXSH đã thực hiện trong những năm qua, đề xuất giải pháp cho những năm tới và xây dựng CSDL

Đề án 3. Hỗ trợ kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

+ Hỗ trợ một số tỉnh được lựa chọn xây dựng danh sách các doanh nghiệp phù hợp để áp dụng SXSH. 

Đề án 4. Hoàn thiện mạng lưới các tổ chức hỗ trợ SXSH trong CN.

+ Nghiên cứu khả năng lồng ghép chức năng tư vấn SXSH vào các Trung tâm TKNLad