opisn slohov postup n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opisný slohový postup PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opisný slohový postup

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Opisný slohový postup - PowerPoint PPT Presentation


  • 262 Views
  • Uploaded on

Opisný slohový postup. vymenovanie (enumerácia) podstatných znakov a vlastností predmetov (vecí, osôb, javov, prostredia...) následnosť činností (opis pracovného postupu) základný slohový útvar: opis vyžaduje si logický postup opisovania

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opisný slohový postup' - sheena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opisn slohov postup1

vymenovanie (enumerácia) podstatných znakov a vlastností predmetov (vecí, osôb, javov, prostredia...)

  • následnosť činností (opis pracovného postupu)
  • základný slohový útvar: opis
  • vyžaduje si logický postup opisovania

Úloha: Opíšte svoju kľúčenku, prívesok na mobil, obrázok na tričku a pod.

Opisný slohový postup
opisn slohov postup druhy opisu

podľa výberu jazykových prostriedkov:

statický – dynamický

podľa postoja autora:

objektívny - subjektívny

podľa využitia v komunikačnej sfére:

jednoduchý – umelecký (náladový) – náučný (odborný)

Opisný slohový postup – DRUHY OPISU
kompoz cia opisu

text opisu má trichotomické členenie: úvod, jadro a záver

kompozícia je v porovnaní s rozprávaním voľnejšia

je nevyhnutné dodržiavať logickú postupnosť (sprava doľava alebo naopak, zhora dole alebo naopak, spredu dozadu alebo naopak, od stredu k obvodu alebo naopak)

Kompozícia opisu
kompoz cia opisu1

Úloha: Uvažujte o kompozícii a uplatnení logickej postupnosti pri tvorbe:

opisu miestnosti

opisu budovy (napr. kostola)

opisu predmetu (mobilný telefón)

opisu vonkajšieho prostredia (výhľad z Baranca, z výškovej budovy a pod.)

Kompozícia opisu
statick opis

zachytáva statické predmety, neživé veci, ale aj osoby

  • uprednostňuje menné vyjadrovanie (vysoká frekvencia mien, združených pomenovaní)
  • slovesá zastupuje pomocné sloveso byť (často v spojení s trpným príčastím)
  • syntax: jednoduché vety s viacnásobným vetným členom, priraďovacie súvetia, podraďovacie súvetia s vedľajšou vetou prívlastkovou
STATICKÝ OPIS
statick opis1

Úloha: Vytvorte jednoduchý statický opis na jednu z nasledovných tém:

Môj notebook

Naša kuchyňa

Víkendová chalupa

Izba mojich snov

Pamätihodnosť nášho mesta/našej obce

STATICKÝ OPIS
dynamick opis

najčastejšia podoba: opis pracovného postupu

vymenúva v logickej časovej a príčinnej následnosti jednotlivé úkony (poradie činností nemôžeme zmeniť)

na rozdiel od rozprávania nezachytáva jedinečný príbeh

využíva plnovýznamové činnostné slovesá

Dynamický OPIS
dynamick opis kompoz cia

Zvyčajne sa skladá z dvoch častí:

vymenovanie materiálu a nástrojov potrebných pri práci

opis postupu:

- využíva 1. os. pl. oznamovacieho spôsobu,

- alebo 2.os.pl. rozkazovacieho spôsobu

Dynamický OPIS – KOMPOZÍcia
dynamick opis lohy

Napíšte návod na prípravu pudingu/ zmrzlinového pohára/ hubovej praženice apod. vo forme očíslovaných viet (každá v novom riadku).

Návod rozstrihajte, vety pomiešajte a vymeňte si texty so spolužiakom.

Zostavte návod podľa logickej postupnosti.

Zostavený návod prepíšte tak, že zmeníte použitú slovesnú osobu a spôsob.

Dynamický OPIS - ÚLOHY
objekt vny opis

čo najvernejšie zachytáva znaky a vlastnosti opisovaného predmetu

nevyslovuje vlastné hodnotiace stanovisko

autor ostáva v úzadí

využíva neutrálnu lexiku, odbornú terminológiu, enumeráciu

Objektívny OPIS
objekt vny opis lohy

Vytvorte objektívny opis ľubovoľnej ilustrácie alebo obrázka z učebnice

Napíšte objektívny opis nezvestnej/hľadanej osoby (podľa fotografie)

Zostavte posudok na svojho spolužiaka

Uvažujte, v ktorých jazykových štýloch sa objektívny opis využíva najčastejšie

Objektívny OPIS - ÚLOHY
subjekt vny opis

autor opisu predmet zo svojho hľadiska

autorský subjekt ovplyvňuje výber a usporiadanie znakov a vlastností opisovaného predmetu

využíva expresívne jazykové prostriedky

uplatnenie najmä v umeleckom štýle → využíva jeho prostriedky: hyperbola, zdrobneniny, metafory, prirovnania, frazeologizmy, synekdochy

SUbjektívny OPIS
subjekt vny opis1

karikatúra – subjektívny opis osoby s úmyslom zosmiešniť, kritizovať

využíva najmä zveličenie – hyperbolu

všíma si zväčša negatívne vlastnosti osoby

svoje využitie má nielen v slovesnom, ale aj vo výtvarnom umení

SUbjektívny OPIS
jednoduch opis

jednoducho vymenúva znaky, vlastnosti predmetu

radí ich voľne za sebou

podobá sa informácii

využíva sa v hovorovom štýle

Úloha: Bez písomnej prípravy zostavte jednoduchý opis zimného kabáta/ novej vetrovky/ spoločenských šiat/kabelky/ rupsaka

JEDNODUCHÝ OPIS
umeleck opis

je subjektívny

takmer vždy tvorí súčasť rozprávania (opis postavy, prostredia, okolností deja)

môže byť zachytený z pohľadu rozprávača alebo niektorej z postáv

statický retarduje(spomaľuje) dej, ak má dynamický charakter , oživuje ho

UMELECKÝ OPIS
odborn n u n opis

je presný, systematicky vymenúva a hierarchizuje znaky a vlastnosti predmetu

je objektívny

môže byť statický aj dynamický

má byť názorný, preto využíva schémy, ilustrácie, nákresy

využitie: v náučnom a publicistickom štýle

ODBORNÝ/ NÁUČNÝ OPIS
odborn n u n opis znaky

neosobné vyjadrovanie (najčastejšie 3.os. sg.)

objektívnosť

termíny a cudzie slová, neutrálna lexika

presnosť (využíva zátvorky, pomlčky)

názornosť

nevyužíva citovo zafarbené, nespisovné slová ani obrazové prostriedky

ODBORNÝ/ NÁUČNÝ OPIS - ZNAKY
odborn n u n opis lohy

V ľubovoľnej učebnici vyhľadajte odborný opis.

Z textu vypíšte 5 príkladov na termíny.

Určte použitú slovesnú osobu.

Vyhľadajte spresňujúce informácie (napr. v zátvorkách).

Posúďte zastúpenie jednovýznamových a viacvýznamových slov. Zdôvodnite.

Charakterizujte syntax textu (druhy viet).

ODBORNÝ/ NÁUČNÝ OPIS - ÚLOHY
opisn slohov postup2

Domáca úloha - projekt:

Vyhľadajte príklady (konkrétne texty) na jednotlivé druhy opisu.

Každý text žánrovo označte (druh opisu), farebne vyznačte ich znaky. K textom vytvorte legendu.

Texty zaraďte k funkčným jazykovým štýlom.

Opisný slohový postup
pou it literat ra

CALTÍKOVÁ,M. – LAUKOVÁ, Z. – POLAKOVIČOVÁ, A. – ŠTARKOVÁ, Ľ.: Slovenský jazyk pre stredné školy 2. Učebnica. Bratislava: OrbisPictusIstropolitana, 2010. ISBN 978-80-7158-999-0

http://www.paveljakubec.sk/images/celebrity/marian_hossa.jpg

Použitá literatúra
mgr alena kuba kov gymn zium m m hod u liptovsk mikul
Mgr. Alena Kubašková

Gymnázium M.M. Hodžu Liptovský Mikuláš

Ďakujem za pozornosť!