slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyakorlati képzőhely ellenőrök felkészítése - Pedagógia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyakorlati képzőhely ellenőrök felkészítése - Pedagógia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Gyakorlati képzőhely ellenőrök felkészítése - Pedagógia - PowerPoint PPT Presentation


 • 357 Views
 • Uploaded on

Gyakorlati képzőhely ellenőrök felkészítése - Pedagógia. Összeállította: Gyovai János. T. Pedagógia. A magyar oktatási-képzési rendszer szerkezete, szabályozása A pedagógia alapfogalmai Munkaformák, módszerek, taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban A gyakorlati oktatás módszertana

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gyakorlati képzőhely ellenőrök felkészítése - Pedagógia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Gyakorlati képzőhely ellenőrök felkészítése - Pedagógia Összeállította: Gyovai János T

  2. Pedagógia A magyar oktatási-képzési rendszer szerkezete, szabályozása A pedagógia alapfogalmai Munkaformák, módszerek, taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban A gyakorlati oktatás módszertana A képzőhely ellenőrzés során alkalmazható módszerek A gyakorlati oktatás dokumentumainak és folyamatának kapcsolata, összehasonlítása, elemzése

  3. Magyar oktatási-képzési rendszer szerkezete, szabályozása A magyarországi oktatási rendszer szerkezete A duális szakképzés jellemzői A szakképzés jogi szabályozása A gyakorlati képzés formái (színhelyei)

  4. Magyarországi oktatási rendszer Általános iskolai képzés:

  5. Magyarországi oktatási rendszer Középiskolai képzés:

  6. Magyarországi oktatási rendszer Felsőfokú képzés:

  7. Duális képzés jellemzői Elméleti képzés – szakiskolákban Gyakorlati képzés - üzemekben, vállalatoknál, gazdálkodó szervezeteknél történik Az üzem és az iskola kiegészíti egymást Létrejön a tanuló és a gazdálkodó szervezet között a gyakorlati oktatásra megkötött szakképzési tanulószerződés

  8. Duális képzés jellemzői Az iskolai képzés szerepe: Általános műveltséget és a szakelméleti ismeretet közvetítő tárgyak oktatása Szakmai alapok elsajátítása tanműhelyi keretek között folyó gyakorlati képzés során a 9. évfolyamon

  9. Duális képzés jellemzői A gyakorlati (üzemi) képzés szerepe: • Szakmai képességek fejlesztése • Szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása

  10. A szakképzés jogi szabályozása 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről (2012. évi LXXI. törvény) (41.§ Foglalkozási napló tartalma) 2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről OKJ 2012 14/2013 (IV. 05.) NGM rendelet:szakképzési kerettantervek (központi program) 217/2012. (VIII. 9.) számú kormányrendelet: szakmai követelménymodul (SZVK) Szintvizsga Iskola szakmai programja

  11. A gyakorlati képzés formái Szakképző iskola Iskolai tanműhely Vállalati gyakorlati képzőhely

  12. A gyakorlati képzés színhelyei Egyedi képzőhely Csoportos képzőhely (8 főnél több tanuló) Változó képzőhely Kizárólag képzési célt szolgáló tanműhely Több képző által fenntartott, üzemek feletti tanműhely Fő tevékenységként oktatással foglalkozó tanműhely

  13. A pedagógia alapfogalmai • Nevelés • Oktatás • Képzés • Tanítás • Tanulás • Tudás

  14. A pedagógia szó eredete és jelentése • A pedagógia görög eredetű szó (pais = gyermek, agein = kísérni, vezetni paidagogos = gyermekkísérő) • Rómaiak átvették, de náluk a pedagógus feladata már a gyermekek nevelése, oktatása volt.

  15. A pedagógia szó eredete és jelentése • Az emberek nevelésével, oktatásával és képzésével kapcsolatos terület legátfogóbb, legáltalánosabb fogalma a pedagógia. • A pedagógia összefoglalva jelenti a nevelés elméletét és gyakorlati megvalósulását. szó tartalma egyre bővül, neveléstudományt jelent.

  16. A pedagógia alapfogalmai Nevelés: • A nevelés lényege, az emberi személyiség céltudatos és tervszerű alakítása.

  17. A pedagógia alapfogalmai A nevelés alapvető jegyei: • Társadalmi tevékenység • Történeti és osztály jellegű • Társadalmilag meghatározott irányú • Tudatos, tervszerű és szervezett • Fejlesztő hatású • Kétoldalú (bipoláris) • Kollektív jellegű • Egyetemes és folyamatos • Ellentmondásos

  18. A pedagógia alapfogalmai Oktatás: • A tanulás rendszeres, tervszerű irányítása a tudás megszerzésének érdekében. • Az oktatás a tanítás és a tanulás elméleti és gyakorlati megvalósulását jelenti.

  19. Oktatáselméleti alapelvek • Tudományosság és szakszerűség elve • Szemléletesség elve • Rendszeresség és fokozatosság elve • Ismeretek tartósságának elve • Elmélet és gyakorlat kapcsolatának elve

  20. A pedagógia alapfogalmai Képzés: • „Speciális” szakmai tananyagtartalmak közvetítése jellemzi. • A képzés fogalma jellemzően egy hivatásra történő felkészítést jelent.

  21. A pedagógia alapfogalmai Képzés során használt ellenőrzési módszerek: • Megfigyelés • Szóbeli kérdések • Írásos, rajzos feladatok megoldása • Gyakorlati munkatevékenység kijelölése • Dokumentum elemzés

  22. A nevelés, oktatás, képzés egysége • A nevelés a teljes személyiség formálására irányul, az egész emberre vonatkozik valamennyi pozitív vonás kialakítására törekszik. • Az oktatás (tanítás-tanulás) a nevelés értelemre ható eszköze. • A képzés az oktatásnak az a része, ahol az elsajátított ismeretek felhasználásához, gyakorlati alkalmazásokhoz szükséges jártasságokat és készségeket kialakítjuk.

  23. Nevelés, oktatás és a képzés kapcsolatrendszere Tény Ismeret Tudás Jártasság Készség Speciális tartalom (szakmai műveltség) Képzés Oktatás Nevelés Általános jellegű tartalom (műveltség - értelem) Emberi személyiség formálása

  24. A pedagógia alapfogalmai Tanítás: • A tanítás az ismeretek tudatos, meghatározott módon történő átadása, (tanulás) irányítása.

  25. A pedagógia alapfogalmai Tanulás: • A tanulás nem más mint a saját tudásstruktúra kialakítása • Az emberi tanulás feltételezi az emlékezet, a figyelem, az érzékelés, az észlelés, a képzelet, az akarat, a gondolkodás és az érzelem funkcióinak működését.

  26. A pedagógia alapfogalmai • Tanítási-tanulási folyamat 5 fő része: • Motiváció • Ismeretek közlése • Rendszerezés, rögzítés • Alkalmazás • Ellenőrzés, értékelés 5

  27. A pedagógia alapfogalmai Tudás: • A tanulás eredménye a tudás. (lexikális, mozgásos, szociális)

  28. Munkaformák, módszerek, taneszközök a tanítási-tanulási folyamatban Az oktatás és képzés munkaformái Az oktatás és képzés módszerei Az oktatás és képzés taneszközei

  29. Az oktatás és képzés munkaformái Frontális munka Egyéni munka Párban végzett munka Csoportmunka

  30. Az oktatás és képzés módszerei Oktatási módszerek: A kitűzött célok megvalósításának megoldásai Az oktatási folyamat állandóan ismétlődő összetevői A tanár és tanuló tevékenységének részei

  31. Az oktatás és képzés módszerei Típusai (csoportosítás): A tanár vezető szerepén alapuló A tanár-tanuló közös tevékenységét feltételező A tanuló(k) önálló munkáján alapuló módszerek

  32. Az oktatás és képzés módszerei Módszerei: Leírás, elbeszélés, magyarázat, kérdezés, szemléltetés, bemutatás Beszélgetés, vita Projekt módszer, kooperatív oktatási módszer Házi feladat, önállógyakorlati munka, stb. Módszerek kiválasztásának szabályai

  33. Az oktatás és képzés taneszközei A taneszközök segítségével ismerkednek meg a tanulók a szakma anyagaival, szerszámaival és műveleteivel. Akkor szükségesek, ha a tanár ismeretközlő tevékenysége, gyakorlati munkája önmagában nem elegendő a megértéshez.

  34. Az oktatás és képzés taneszközei Legfontosabb típusai: • Eredeti tárgyak, munkadarabok, szerszámok • Kézikönyvek, rajzok, műszaki ábrák, technológiai leírások • Műszerek, gépek, berendezések és ezek részei • Számítógép (hardver és szoftver) • Tankönyv stb.

  35. A gyakorlati oktatás módszertana Alapfogalmak A gyakorlati képzés szakaszai A gyakorlati képzés módszerei Foglalkozás tervezése A tervezés dokumentumai A foglalkozás tervezésének lépései A foglalkozási napló tartalma, vezetésének szabályai

  36. A gyakorlati oktatás módszertana Alapfogalmak: A szakmai gyakorlat tanításával kapcsolatos kérdések, tények, tapasztalatok és módszerek rendszeres feldolgozása alkotja a gyakorlati oktatás módszertanát.

  37. A gyakorlati képzés szakaszai • Bevezető szakasz • Alapkészségek kialakításának szakasza • Termelőmunkára való átmenet szakasza

  38. A gyakorlati képzés szakaszai • Bevezető szakasz • jellegzetes termékek • munkaműveletek bemutatása • üzemlátogatás • tanműhelyek megismerése

  39. A gyakorlati képzés szakaszai 2. Alapkészségek kialakításának szakasza • alapműveletek • próbacselekvések megtanulása • próbamozdulatok • alkalmazás - ellenőrzés • konkrét termelési folyamatok végzése

  40. A gyakorlati képzés szakaszai 3. Termelőmunkára való átmenet szakasza • alapvető munkaműveletek elsajátítása • jártasság, készség kialakítása • komplex munkaműveletek

  41. A gyakorlati képzés módszerei Tananyag-feldolgozási eljárások: • Tárgyi eljárás • Műveleti eljárás • Műveleti komplex eljárás (az előző két eljárás kombinációja)

  42. A foglalkozás tervezése A szakmai gyakorlati (1 napi) foglalkozás három része: • Bevezető foglalkozás (nem azonos a bevezető szakasszal) • A tanulók gyakorlatai • Befejező foglalkozás

  43. A szakképzés tervezésének dokumentumai • OKJ • Szakmai követelménymodul (SZVK) • Képzési kerettantervek (központi program) • Szintvizsga • Pedagógiai program • Tanmenet, foglalkozási napló • Foglalkozási vázlat

  44. A szakképzés tervezésének dokumentumai Országos Képzési Jegyzék: • Az állam által elismert szakképesítések jegyzéke • Táblázatos formában tartalmazza a szakképesítések adatait • A gazdaságban bekövetkező változások miatt az OKJ-t időről időre felülvizsgálják, szakképesítések szüntetnek meg és újakat hoznak létre.

  45. A szakképzés tervezésének dokumentumai OKJ táblázat

  46. A szakképzés tervezésének dokumentumai OKJ táblázat adatai: • Szakképesítés azonosító száma • Szakképzés megnevezése • Hozzárendelt FEOR szám • A jegyzékbe kerülés éve • Megadja, hogy a szakképesítés kizárólag iskolarendszerű szakképzésben szerezhető-e meg. • Előírja a képzési időt • Az elmélet-gyakorlat százalékos arányát • Az iskolai és a szakmai előképzettséget

  47. A szakképzés tervezésének dokumentumai Szakmai követelménymodul (SZVK): • 217/2012.(VIII.9:) Kormány rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelmény moduljairól • Rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmények: 932db szakképesítés Letölthető dokumentumok! www.nive.hu

  48. A szakképzés tervezésének dokumentumai Képzési kerettantervek (központi program): Általában két fő részből áll: • Általános tantervi rendelkezések • Egyes tárgyak tantervei

  49. A szakképzés tervezésének dokumentumai Képzési kerettantervek (központi program): • Általános tantervi rendelkezések • Képzés célja és feladatai • Tantárgyak felsorolása • A képzés óraterve • A szakképzéssel betölthető munkakörök

  50. A szakképzés tervezésének dokumentumai Képzési kerettantervek (központi program): • Egyes tárgyak tantervei megadják: • A tantárgy oktatásának célját, feladatait • Évfolyamonkénti bontásban a tananyagot, követelményeket és a módszertani ajánlásokat • Fontos része a Taneszköz Jegyzék