Õuesõpe I klass 12.04.2012 - PowerPoint PPT Presentation

ues pe i klass 12 04 2012 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Õuesõpe I klass 12.04.2012 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Õuesõpe I klass 12.04.2012

play fullscreen
1 / 27
Õuesõpe I klass 12.04.2012
251 Views
Download Presentation
Download Presentation

Õuesõpe I klass 12.04.2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ÕuesõpeI klass12.04.2012 Eha Täht

 2. Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas, rakendades kõiki meeli, oma käega tegemist, õpitu jagamist teistega ning selle edasi õpetamist. Mikk Sarv

 3. Õuesõppe eesmärgid Õppida looduses õigesti ja säästlikult käituma. Tunda kodukohta. Õppida tundma erinevaid loodusobjekte. Suurendada õpilaste teadmisi õuesõppest.

 4. Õppeainete omavaheline integratsioon Eesti keel Matemaatika Muusika ja liikumine Kunst ja tööõpetus Loodusõpetus

 5. Võimalused erinevate tundide läbiviimiseks: Loodusõpetus õuesõppena Pikaajalised, perioodilised vaatlused (ilmavaatlus, pilvede vaatlus). Katsed klassitoas (vee omadused ) , õues (paberlennuki lendamine ). Õppekäigud (muuseumi, metsa, parki).

 6. Emakeel õuesõppena Kuulamine- jutuke, luuletus, kaaslase kõne. Kirjutamine- asfalt, liiv, lumi, muld. Jutustamine- vaatluse ja muljete alusel. Kirjeldamine ja iseloomustamine. Mõistatamine. Vanasõnad. Ilmaennustused. Rahvatarkused. Loetelu koostamine (linnud, loomad, puud).

 7. Matemaatika õuesõppena Loendamine. Hulkade moodustamine. Hulkade võrdlemine- suurem, väiksem, võrdne, vähem, rohkem, võrdselt. Suuruste võrdlemine.

 8. Muusika ja liikumine õuesõppena Ringmängud, laulumängud, liikumismängud. Võistlused ja võistlusmängud. Rütmimängud loodusliku materjali kasutamisega. Ronimine, takistuste ületamine.

 9. Rütmilugemised. Loomade ja lindude matkimine. Häälte ja häälitsuste jäljendamine. Loodushäälte kuulamine. Vaikuse kuulamine.

 10. Kunst ja tööõpetus õuesõppena Materjali kogumine (käbid, lehed, kõrred, õied, kivid, puukoor, seemned…). Meisterdamine looduslikust materjalist. Joonistamine asfaldile, liivale.

 11. Voolimine savist, liivast. Lillepärgade punumine. Lilled ehtena, võilillevarred juustena. Pihlakamarjapärlid. Seemnepildid.

 12. Harjumused ja kokkulepped Riietus ja jalanõud vastavalt ilmale ja tegevusele. Koht, kuhu alati tunni algul ja lõpul kogunetakse (alustuseks laul või salmike, ülesannete jagamine ja selgitamine, gruppide/ paaride moodustamine, vahendite/ materjalide jagamine). Märguanneteks kaasas vile, kelluke. Vajalikud abivahendid, materjalid ja töölehed.

 13. Õpetaja tegevus enne tundi Valib õppematerjali, aja ja koha. Koostab töölehe. Prognoosib tunnis ette tulevaid küsimusi ja lahendusvariante. Tagab turvalisuse. Paneb paika reeglid.

 14. Õpetaja tegevused tunnis Juhatab sisse rühmatöö (püstitab probleemi). Abistab raskustesse sattunud lapsi. Jälgib töökäiku ja tempot. Tunni lõpus teeb kokkuvõtte.

 15. Õpetaja tegevused peale tunde Analüüsib tunni õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. Mõtleb, kuidas edaspidi tööd paremaks muuta. Uurib õpilaste arvamusi oma rühmatöö analüüsimisel.

 16. Kitsaskohad õuesõpperakendamisel Suurem ajakulu nii ettevalmistamisel kui läbiviimisel. Vahendite puudumine. Välistingimustes ümbritsevad ohud. Õpilaste probleemne käitumine. Muutlik ilm.

 17. Probleeme ei ole - on vaja pealehakkamist ja soovi seda teha.

 18. Lõpetan Evelyn Ilvese sõnadega, mis on kirjas Brigitta Brügge raamatu „Õuesõpe“ eessõnas: Õues liikumine ja õppimine ravib meid ka kõige sügavamast depressioonist, toob meis esile head iseloomuomadused ja annab tõuke uuenduslikule mõtlemisviisile.

 19. AITÄH!