bimbingan dan doa bagi ibu hamil n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIMBINGAN DAN DOA BAGI IBU HAMIL PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIMBINGAN DAN DOA BAGI IBU HAMIL

play fullscreen
1 / 21

BIMBINGAN DAN DOA BAGI IBU HAMIL

2296 Views Download Presentation
Download Presentation

BIMBINGAN DAN DOA BAGI IBU HAMIL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIMBINGAN DAN DOA BAGI IBU HAMIL • Kehamilandanmelahirkanmerupakankodratalamibagikaumwanita. Hampirsemuawanitaakanmengalamiduamasa yang cukup “melelahkan” ini, kecualimereka yang mengalamipenyakittertentuataukarenafaktor-faktor lain yang menyebabkanspermadan ovum tidakmampubertemudanberkembangdidalamrahimseorangwanita.

 2. Setiapwanitamengalamiperkembanganfisiksecarabertahap. Walaupunpadabulan-bulanpertamabeban yang dipikultidakbegituterasaberatdanmelemahkankekuatanjasmaninya, namunpadabeberapawanitatelahmengalamiperubahanfisikygcukupberat. Iaseringmerasamual, muntah, pusingdanmengidam. Bagiwanitahamil, perjalanandariharikehariterasapanjangdan lama. Kondisiinimenjadikansebagianwanitahamilmengalamikelelahan, dankelemahan. Kondisisepertiinimerupakanperkembanganjasmani yang wajar, Tuhantidakmenjadikankehamilansebagaihukumantetapisebagaikaruniadanrahmat. Olehkarenaitu, wanita yang sedanghamilsangatdituntutadanyaketulusanhati, kesediaanmenderita, penuhkesabarandanketabahan, kepasrahanpenuhpadaHyangWidhiWasadanpenuhharapakanwaranugraha-Nya. 

 3. PustakaSucivedasendiritelahmenegaskanbahwa : “Prnjanarthastriyahsrstahsamtarnartham ca manavah. Tasmatsadahranodharmahcrutampatnyasahaditah” “untukmenjadiibu, wanitadiciptakandanuntukmenjadi ayah, laki-lakiitudiciptakan. Upacarakeagamaankarenaituditetapkandidalam Veda untukdilakukanolehsuamidenganistrinya”

 4. Ketikawanitasedanghamil, terdapatbeberapahal yang perludiperhatikansebagaisuatulangkahawaluntukmenjaminanak yang adadidalamkandungan agar senantiasaberadadalamkeadaansehatdanseterusnyamenujukearahmendapatkananak yang Suputra. Dalamperspektif Hindu, disampingusaha-usahalahiriah, do’amemegangperan yang pentingdansangatmenentukandalammenghadapiberbagai problem kehidupan. Beberapahal yang perludiperhatikandandiamalkanolehwanitaselamamenghadapikehamilan, adalahsebagaiberikut :

 5. MemperbanyakmengingatTuhandenganmemohonampundenganselalumerapalkan mantra-mantra keagamaan, salahsatunyamantramgayatriMantram • Memperbanyakmelakukanibadah, berbuatkebaikandanmeninggalkansegalalarangan-Nya, melakukanpengendaliandiridenganmenjaagapikiran, perkataandanperbuatan. Sarasamuccaya 90 menyatakan : Niyacchayacchasamyacchacendriyanimahasthatha Pratisedhayesvavdyesudurlabhesvahitesu ca Artinya : Karenaituhendaknyadikekang, diikatkuat-kuatPancaIndradanpikiranitu, janganbiarkanakanmelakukantindakanmelanggar, melakukansesuatu yang tercela, sesuatu yang sukaruntukdicapaiataumelakukansesuatu yang padaakhirnyatidakmenyenangkan.

 6. Selaindenganmelaksanakanbeberapaketentuandiatasdalampersfektif Hindu dalamhalbimbingandandoabagiibuhamiljugadilaksanakandengan media pelaksanaan ritual/upacaradanketaatanpadaPaliataupantangan yang dalambahasaDayakdimaksud agar anaktidakPahingen (cacat/kelainan).

 7. Ritual-ritual yang dilaksanakanpadamasakehamilandalam agama Hindu Kaharinganyaitu : • TigaBulanan : PeletengKalangkangSawang • TujuhBulanan : NyakiDilit • Sembilan Bulanan : MangkangKahangBadak (Panaturan)

 8. Selamakehamilanberjalan normal, bolehsajamelakukanhubungansekssampaiakhirkehamilanmeskipunbeberapaahliberpendapatsebaiknyatidaklagiberhubungansekspadamingguterakhirkehamilan (saatkehamilanberusia 8 bulan) karenabilaperempuanmengalamiorgasmedanrahimmengalamikontraksidikhawatirkanbayidapatlahir premature. Hubunganseksdilarangbila : terdapatpendarahanmelalui vagina, seringmengalamikeguguran, ketubanpecah, mulutrahimterbuka.

 9. PANDUAN BAGI IBU MELAHIRKAN Reg Veda X.37.7 : Prajavantoanamivaanagasah Artinya : Ya, sang Hyangsurya, semogakamimemilikianakcucudanbebaskandaripenyakitdandosa

 10. Jenis-jenis ritual yang dilaksanakanpascakelahiran, adalahsebagaiberikut : • UpacaraPalasBidan • UpacaranPemberianNama (Nahunan)

 11. Upacarauntukmeningkatkan status kesucianseseorangsepertiupacarakelahiran, perkawinandanseterusnyadalamtradisi Hindu disebutupacaraManusaYadnya. DalamKitab Manawa DharmasastrahalitudinyatakansebagaiSariraSamskara. Artinya, upacarauntukmeningkatkankesucianseseorang. • Untukmencapaipeningkatantersebuthendaknyadiupayakankeseimbanganpertumbuhanantarabadan (sarira) jasmanidanrohani.

 12. Iniartinyabukanhanyajasmani yang membutuhkanmakananbergizilengkapdanseimbangdalampertumbuhannya. Rohani pun harusjugadiberikansantapan spiritual untukmembangunpertumbuhanrohaniitusendirimenujurohani yang sehat. • ManusaYadnyatidaklahsekadarmengupacaraianak-anakdarilahirsampaidiakawin. UpacaraManusaYadnyatersebutbarulahmerupakannyasa-nyasaatausimboluntukmenanamkankonsepfilosofiManusaYadnyamelalui media ritual yang sakral. • Yadnyatersebutselajutnyaharusdiimplementasikanlebihlanjutdalamperilakunyatauntukmemeliharadanmendidikmanusiaitudariiamasihdalamkandungansampaiiadapatmandiri

 13. UpacaraManusaYadnyaitubertujuanuntukmembangunaspekniskalasaja. Sedangkanmelahirkan, memeliharadanmendidikmausiaitusecaranormatifsebagaiupayasekala • Slokantara 2, barisketigasbb: Yadnyasataadvaiparama'piputra.Artinya, memilikiseorangputrautamajauhlebihtingginilainyadaripadaseratus kali berupacarayadnya. • upacarayadnyatersebutbarutahapmenanamkannilai-nilaispiritualnyalewat media ritual yang sakral. Tanpaimplementasinilaitersebutdalamkehidupannyataatausekalamakanilai-nilai yang masihbersifatniskalaituakantidakdapatmemperbaikikehidupanmanusiasecaranyatadalamkehidupanini. Karenaitu, secarasekalaManusaYadnyaituharusnyadiimplementasikanlebihnyata.

 14. Manawa Dharmasastra I.89 sbb: Prajanamraksanamdaanam. Artinyapadakenyataannya yang dibutuhkanolehmasyarakatadalah rasa aman (raksanam) dankesejahteraan (daanam).

 15. BIMBINGAN DAN DOA BAGI IBU HAMIL • UpacaraPagedong-gedongan ( GarbhaWedanaatauUpacaraBayidalamKandungan ) UpacarainibertujuanmemohonkehadapanHyangWidhi agar bayi yang adadidalamkandunganitudiberkahikebersihansecaralahirbathin. Demikian pula ibubesertabayinyaadadalamkeadaanselamatdandikemudiansetelahlahirdandewasadapatbergunadimasyarakatsertadapatmemenuhiharapanorangtua. Di sampingperluadanyaupacarasemasihbayiadadidalamkan-dungan, agar harapantersebutdapatberhasil, makasiibu yang sedanghammilperlumelakukanpantangan-pantanganterhadapperbuatanatauperkataan-perkataan yang kurangbaikdansebaliknyamendengarkannasehat-nasehatsertamembacamembacabuku-bukuwiracaritaataubuku lain yang mengandungpendidikan yang bersifatpositif. Sebabtingkahlakudankegemaransiibudiwaktuhamilakanmempengaruhisifatsianakyangmasihdidalamkandungan.

 16. BIMBINGAN DAN DOA BAGI BAYI BARU LAHIR • Doauntukkelahiranbayi: • OM BRHATSUMNAH PRASAWITA NIWESANOJAGATAH STHATURUBHAYASYA YO WASISA NO DEWAH SAWITA SARMA YACCHA TWASMEKSAYAYA TRIWARUTHAM AMHASAH • (YaTuhan Yang MahaPengasih, yang memberikehidupanpadaalamdanmenegakkannya. la yang mengaturbaik yang bergerakdan yang tidakbergerak, semogaIamemberirahkmatNyakepadakamiuntukketentramanhidupdengankemampuanuntukmenghindarikekuatan yang jahat.) • Setelahbayidimandikan, ayah bayiatauorang yang dituakan yang hadirdisanadimintamembisikkanMantramGayatri (bait pertamaPujaTrisandya) masing-masingtiga kali padalobangtelingakanandankiribayiitu.

 17. TUNTUNAN AGAMA HINDU TERHADAP IBU NIFAS : • Masanifasmerupakansaatdimanaseorangibudalamrangka 40 harisetelahmelahirkandankadang-kadangseringmengalamimasalahnifas. • Padasaatmasanifasibudianjurkanuntukmakanmakanan yang bergizisebagaipengganticairandandarah yang keluar. • Padamasanifassebaiknyatidakmelakukanhubungansuamiistrikarenadapatmenimbukanmasalahkesehatanbagiibu yang sedangmengalamimasanifas.

 18. Padamasapascamelahirkanataunifasseorangperempuantidakdiperkenankanmemasukitempatsucidikeranadalamkeadaancuntaka.Padamasapascamelahirkanataunifasseorangperempuantidakdiperkenankanmemasukitempatsucidikeranadalamkeadaancuntaka.

 19. Kebersihan mandi bagi ibu nifas • Dalampandangan agama Hindu kebersihanamandipadaibunifassangatdiharapkanuntukdapatdilakukandalamusahamenjagakesehatan, tetapihalitutidakdiharuskanterhadapibunifas yang sedangmengalamimasalah/gangguandalammasanifassebabdapatmenyebabkanpenyakit.

 20. BIMBINGAN MENGHADAPI SAKRATUL MAUT • PersiapanMenujuKematian • Hendaknyasetiapsaat, setiapmanusiaharusberusahauntukmempersiapkandiridalammenhadapikematian. Karenakematianakandatangtiba-tibatanpamengirawaktudansebabpenyakittertentu, kitatidakakanmengetahuikapanakandipanggiluntukkembalikepada-Nya, makasetiapmanusia yang masihhidupseharusnyamempersiapkandiridenganberbagaibekaluntukmelakukanperjalananpanjangini; denganmenabung karma baik, tetapberjalandijalan dharma danmenjauhkandiridariberbagaihal yang akanmembawadiripadaawidya.

 21. Apabilaseseorangtelahmerasakanakandatangnyamaut, makasebaiknyaiamengingat sang penciptanyadanmelafalkandoaataumantram-mantra, misalnyaGayatriMantram : Om BhurBvahsvah Tat SaviturVarenyamBhargoDevasyaDhimahiDhiyoyo nah Pracodayat. AtaubisajugadenganmenyebutnamaTuhan,, sedangkanorang yang beradadisekelilingnyamembantunyadenganmenuntunnyadansalingmemohonmaaf agar jalannyapulanglancar.