kota hanke n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kota- hanke PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kota- hanke

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
shamara-amena

Kota- hanke - PowerPoint PPT Presentation

91 Views
Download Presentation
Kota- hanke
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen Torkinmäen koulu

 2. Keltikangas-Järvinen (2006, 150) toteaa teoksessaan Temperamentti ja koulumenestys seuraavaa: • ”Mitä hyväksytymmäksi oppilas itsensä tuntee, sitä paremmin hän kykenee vastaamaan koulun haasteisiin”.

 3. Mestarioppimisen pääajatuksena on, että kaikki voivat omaksua opetettavan asian riittävän hyvin, kunhan oppimiselle annetaan riittävästi aikaa. (Kivi 1994, 61.)

 4. Rajoittavana tekijänä yksilöllisyyden huomioimisessa on suuret luokkakoot. Opetusryhmien pienentäminen ja luokan jakaminen koulupäivän aikana pienempiinyksiköihin antaisi opettajalle paremmat mahdollisuudet yksilöllistämiseen. (Keltikangas-Järvinen 2006, 262.)

 5. Tukitoimien tehokasta suuntaamista korostetaan usein paperilla, mutta arjen toiminnot jäävät usein pieniksi. (Tilus 2004, 76.)

 6. Heikot tukipalvelut ja niukat erityisopetuksen henkilöstöresurssit eivät ole kannustamassa varhaisen puuttumisen tielle. Sen sijaan erityisopetuksen vankka asema ja selkeät toimintamallit ovat tukemassa varhaisen puuttumisen käytänteitä. (Huhtanen 2007, 59.)

 7. Joustava yksilöllinen oppiminen Kota toiminnan tavoitteena on: • Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle • Huomioida oppilaiden yksilölliset lähtökohdat ja tarjota opetusta, jossa oppimiselle annetaan riittävästi aikaa

 8. Tarjota osa-aikaista erityisopetusta, joka saavuttaisi kaikki koulun ikäluokat • Tarjota tukea ennaltaehkäisevästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa • Vahvistaa oppilaan oikeutta koulunkäynnin tukeen (perusopetuslaki) • Lisätä opettajien moniammatillista yhteistyötä (esim. samanaikaisopetus)

 9. huomioida lahjakkaat oppilaat (jousto) • vähentää vanhempien epätietoisuutta lapsen koulupolusta

 10. Toiminta pähkinänkuoressa • Koululla toimiin kaksi erityisopettajaa • Samanaikaisopetuksessa luokanopettaja ja erityisopettaja • Joustoryhmiä matematiikassa ja äidinkielessä • Erityisopettajilla selkeä työnjako • Kollegiaalinen tuki lähellä, mahdollisuus konsultaatioon ja työnohjaukseen • Yleinen tuki voidaan järjestää koulupäivän yhteyteen • Nopeat joustot mahdollisia • Resursseja kohdistettu alkuopetukseen (perusopetuslaki) • Toiminnasta raportoidaan Kelpo- tiimille • Toiminta käynnistyi 2009

 11. Uusi perusopetuslaki • - vahvistaa oppilaan oikeutta koulunkäynnin tukeen • - uudistus vaatii lisää osa-aikaista erityisopetusta, samanaikaisopetusta ja tukiopetusta • - korostaa, että voimavaroja on kohdennettava nykyistä varhaisempaan vaiheeseen, mikä edellyttää resurssien lisäämistä esiopetukseen ja alimmille luokka-asteille • (poimintoja Opettaja- lehdestä nro 47/2010)

 12. Maria Jotuni: • ”Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän voisi terveenä ja väkevänä täyttää tulevan paikkansa maailmassa ja löytää itsensä”.

 13. Syksyn (2011) toiminnan arviointia • Joustoryhmien toiminta on ollut aktiivista ja se on joustanut tarpeen vaatiessa • Oppimiselle on voitu antaa lisää aikaa • Joustoryhmät toimivat kaikilla luokka-asteilla • Opettajien kanssa tehty toiminnan suunnittelu ja väliarviointi koettu tärkeäksi • Torkinmäen koulun toimintakulttuuri tukee toimintaa ja antaa sille hyvät puitteet • Samanaikaisopetus on todettu tärkeäksi • Jaettu kasvatusvastuu helpottaa opettajan työtä • Konsultoinnin tarvetta on • Suunnittelu ja yhteispalaverit vievät aikaa ja vaatisivat lisää aikaa • Perusopetuslain perusteet toimivat meillä käytännössä • Toiveena olisi hankkeen vakiintuminen pysyväksi käytännöksi hankkeen sijasta

 14. Erityisopettajan yhteistyöverkosto • Opettajat • Huoltajat (tiedotus Wilman kautta) • Oppilashuoltoryhmä (rehtori, kuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja, lisäksi sosiaalityöntekijä ja koulupsykologi • Esiopettaja, erityislastentarhanopettaja, yläkoulun erityisopettaja, yläkoulun rehtori • Sairaalakoulu, pajaluokka

 15. Puheterapeutti Lasten psykiatrinen poliklinikka Perheneuvola Nopsa Muut laaja-alaiset erityisopettajat