ditt val n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ditt val! PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ditt val!

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Ditt val! - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Ditt val!. Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk • Design og handverk • Elektrofag Helse- og sosialfag • Medium og kommunikasjon • Naturbruk Restaurant- og matfag • Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Ditt val!


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ditt val
Ditt val!

Idrettsfag • Musikk, dans og drama • Studiespesialisering

Bygg- og anleggsteknikk • Design og handverk • Elektrofag

Helse- og sosialfag • Medium og kommunikasjon • Naturbruk

Restaurant- og matfag • Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Vidaregåande opplæring 2006–2007

Gjeldande per 23.06.2006

kunnskapsl ftet ny reform i grunnoppl ringa
KunnskapsløftetNy reform i grunnopplæringa
 • Hausten 2006
  • 1.–9. trinn i grunnskolen
  • 1. trinn i vidaregåande opplæring
 • Hausten 2007
  • 10. trinn i grunnskolen
  • 2. trinn i vidaregåande opplæring
 • Hausten 2008
  • 3. trinn i vidaregåande opplæring
  • Opplæring i bedrift

Gjeldande per 23.06.2006

kva er nytt
Kva er nytt?
 • Nye læreplanar i alle fag med tydelege mål for kva elevane skal kunne
 • Meir vekt på tilpassa opplæring
 • Lokal handlefridom med omsyn til læringsmetodar og organisering av skolekvardagen
 • Satsing på kompetanseutvikling for lærarar, instruktørar og skoleleiarar

Gjeldande per 23.06.2006

kva er vidareg ande oppl ring
Kva er vidaregåande opplæring?
 • Inngangsport til yrkeslivet og til vidare studium
 • Studieførebuande og yrkesfagleg opplæring:
  • Studieførebuande opplæring legg mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse)
  • Yrkesfagleg opplæring fører fram til eit yrke (gir yrkeskompetanse med eller utan fagbrev eller sveinebrev)

Gjeldande per 23.06.2006

kva er vidareg ande oppl ring du kan oppn studie eller yrkeskompetanse
Kva er vidaregåande opplæring?Du kan oppnå studie- eller yrkeskompetanse

Gjeldande per 23.06.2006

endringar i vidareg ande oppl ring
Endringar i vidaregåande opplæring
 • Dei noverande 12 yrkesfaglege studieretningane blir gjorde om til 9 utdanningsprogram
  • Færre og breiare Vg1 og Vg2
  • Dei fleste Vg2 gir fleire lærefag å velje mellom
  • Prosjekt til fordjuping gjer det mogleg å spesialisere seg på eit tidlegare nivå og gir høve til auka samarbeid med næringslivet
 • Dei noverande 3 studieførebuande studieretningane blir 3 utdanningsprogram
  • Større krav til fordjuping innanfor eige programområde
  • Valfrie programfag kan veljast frå eige programområde eller frå eit anna programområde frå studieførebuande utdanningsprogram

Gjeldande per 23.06.2006

12 utdanningsprogram 3 studief rebuande
12 utdanningsprogram3 studieførebuande
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama med desse programområda:
  • Musikk
  • Dans
  • Drama
 • Studiespesialisering med desse programområda:
  • Formgivingsfag
  • Realfag
  • Samfunnsfag og økonomi
  • Språkfag

Gjeldande per 23.06.2006

12 utdanningsprogram 9 yrkesfaglege
12 utdanningsprogram9 yrkesfaglege
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og handverk
 • Elektrofag
 • Helse- og sosialfag
 • Medium og kommunikasjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon

Gjeldande per 23.06.2006

generell studiekompetanse
Generell studiekompetanse
 • Generell studiekompetanse er det faglege grunnlaget for å søkje opptak til universitet og høgskolar
 • Somme studium stiller krav om spesiell studiekompetanse, det vil seie spesielle fag, oftast realfag
 • Somme studium har opptaksprøve
 • Du får vitnemål som dokumentasjon på studiekompetanse
 • Med Kunnskapsløftet blir krava til generell studiekompetanse skjerpa i forhold til tidlegare:
  • Krav til matematikk aukar frå 5 timar/veke til 8 timar/veke
  • Same krav til framandspråk i alle studieforberedende utdanningsprogram

Gjeldande per 23.06.2006

generell studiekompetanse1
Generell studiekompetanse

Oppnår ein ved å fullføre og bestå tre års vidaregåande

opplæring frå utdanningsprogram for:

 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering
 • Medium og kommunikasjon med Vg3 medium og kommunikasjon
 • Naturbruk med Vg3 naturforvaltning

Gjeldande per 23.06.2006

yrkeskompetanse har du n r du er utdanna til ut ve eit yrke
Yrkeskompetansehar du når du er utdanna til å utøve eit yrke
 • Du får vitnemål som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har
  • fullført og bestått tre års fastsett opplæring i skole
 • Du får fagbrev eller sveinebrev som dokumentasjon på yrkeskompetanse når du har
  • fullført og bestått fastsett teoretisk opplæring i skole (det finst unntak frå kravet om bestått)
  • fullført den fastsette opplæringstida i bedrift
  • bestått den praktiske fagprøva eller sveineprøva ved slutten av læretida
 • Når du har yrkeskompetanse, kan du gå vidare på fagskole
 • Fag- eller sveinebrev gir grunnlag for meisterbrev

Gjeldande per 23.06.2006

yrkeskompetanse
Yrkeskompetanse
 • Yrkeskompetanse utan fagbrev eller sveinebrev får du i yrkesfag som ikkje høyrer inn under lærefaga
 • Yrkeskompetanse med fagbrev eller sveinebrev får du i lærefag frå dei 9 yrkesfaglege utdanningsprogramma

Gjeldande per 23.06.2006

p bygging til generell studiekompetanse
Påbygging til generell studiekompetanse

Generell studiekompetanse kan du oppnå ved å fullføre og bestå

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har

 • fullført og bestått Vg1 og Vg2 frå eit yrkesfagleg utdanningsprogram eller
 • oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller sveinebrev eller
 • oppnådd yrkeskompetanse utan fag- eller sveinebrev

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling
Fag- og timefordeling
 • I alle utdanningsprogram har du fellesfag, t.d. norsk, engelsk, matematikk og naturfag
 • I studieførebuande utdanningsprogram har du i tillegg
  • felles programfag som høyrer til programområdet ditt
  • valfrie programfag som du kan velje frå ditt eige programområde eller frå eit anna programområde frå studieførebuande utdanningsprogram
 • I yrkesfaglege utdanningsprogram har du i tillegg
  • felles programfag som høyrer til programområdet ditt
  • prosjekt til fordjuping som du kan bruke til fordjuping i eit ønskt lærefag/yrkesfag, fellesfag frå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse eller programfag frå utdanningsprogram for studiespesialisering

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling utdanningsprogram for studiespesialisering
Fag- og timefordelingUtdanningsprogram for studiespesialisering

Programområda Vg1 studiespesialisering og

Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi, og språkfag

Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling utdanningsprogram for studiespesialisering1
Fag- og timefordelingUtdanningsprogram for studiespesialisering

Programområde for formgivingsfag frå Vg1

Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling utdanningsprogram for studiespesialisering2
Fag- og timefordelingUtdanningsprogram for studiespesialisering

Programområde for formgivingsfag frå Vg2

Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling utdanningsprogram for idrettsfag
Fag- og timefordelingUtdanningsprogram for idrettsfag

* Kroppsøving høyrer med i programfaga.

Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling utdanningsprogram for musikk dans og drama
Fag- og timefordelingUtdanningsprogram for musikk, dans og drama

* Kroppsøving kan høyre med i programfaga.

Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling p vg1 studief rebuande utdanningsprogram
Fag- og timefordeling på Vg1Studieførebuande utdanningsprogram

Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

Valfrie programfag kan du velje frå

 • ditt eige programområde
 • eit anna programområde frå studieførebuande utdanningsprogram

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling yrkesfaglege utdanningsprogram
Fag- og timefordelingYrkesfaglege utdanningsprogram

Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

Gjeldande per 23.06.2006

fag og timefordeling yrkesfaglege utdanningsprogram1
Fag- og timefordelingYrkesfaglege utdanningsprogram

Timetala er oppgitt i 45 minutts einingar per veke.

Prosjekt til fordjuping kan du bruke til

 • å førebu deg til eit ønskt lærefag/yrkesfag
 • fellesfag frå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 • programfag frå utdanningsprogram for studiespesialisering

Gjeldande per 23.06.2006

kva rettar har du du som g r ut av grunnskolen har rett til
Kva rettar har du?Du som går ut av grunnskolen, har rett til
 • tre års vidaregåande opplæringi løpet av ein samanhengande periode på fem år dersom opplæringa går føre seg i skole, eller seks år dersom heile eller delar av opplæringa går føre seg i bedrift– men du må fullføre innan utgangen av det året du fyller 24 år
 • å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i meir enn tre år

Gjeldande per 23.06.2006

kva rettar har du du som g r ut av grunnskolen har rett til1
Kva rettar har du?Du som går ut av grunnskolen, har rett til
 • inntak på Vg1 i eitt av tre utdanningsprogram
  • men du må søkje i prioritert rekkjefølgje: 1 – 2 – 3
 • inntak på eit Vg2 som byggjer på det Vg1 du har valt
  • men du har ikkje krav på å få det programområdet du prioriterer

Gjeldande per 23.06.2006

kva rettar har du du som g r ut av grunnskolen har rett til2
Kva rettar har du?Du som går ut av grunnskolen, har rett til
 • eitt års utvida rett til opplæring ved eitt omval
  • men du må velje om att på same nivå for å kunne fullføre innanfor retten
 • to pauseår undervegs i vidaregåande opplæring
  • men du må rekkje å fullføre opplæringa innan utgangen av det året du fyller 24

Gjeldande per 23.06.2006

kvar kan du g p skole
Kvar kan du gå på skole?
 • Primært skolar i eige fylke
  • men ingen fylke tilbyr alle programområda
 • Skolar i nabofylke
  • for spesielle tilbod som fylka samarbeider om
 • Skolar med landslinjer og landsdekkjande tilbod
  • kan søkjast same kvar i landet du bur
  • karakterane dine avgjer om du kjem inn
 • Skolar i andre fylke enn ditt eige
  • dersom heimfylket ditt kjøper plass til deg

Gjeldande per 23.06.2006

kvar kan du g p skole1
Kvar kan du gå på skole?
 • Statlege skolar
  • skolar for elevar med spesielle behov
  • samiske vidaregåande skolar
  • skolar med utdanningsprogram for naturbruk
 • Friskolar og private skolar
  • du må rekne med å betale skolepengar
  • friskolar er godkjende av Utdanningsdirektoratet
 • Skolar i utlandet
  • norske friskolar i utlandet
  • utanlandske skolar

Gjeldande per 23.06.2006

nyttige tips og r d
Nyttige tips og råd
 • Det er ditt val!
 • Hugs søknadsfristane:
  • særskilt inntak 1. februar
  • ordinært inntak 1. mars
 • Set alltid opp tre alternative Vg1
  • men innanfor tre ulike utdanningsprogram
 • Om du angrar på vala dine
  • kontakt inntakskontoret

Gjeldande per 23.06.2006

nyttige tips og r d1
Nyttige tips og råd
 • Gjer deg kjend med tidsplanen for inntaket
 • Hald svarfristane. Er du ikkje heime
  • send førehandssvar til inntakskontoret
  • syt for at andre svarer for deg
 • Du kan miste plassen dersom du
  • ikkje svarer til rett tid
  • ikkje møter første skoledagen
 • Hugs klagefristen 3 veker etter at du fekk inntaksmeldinga
 • Legg ved opplysningar som kan ha noko å seie for inntaket eller opplæringa
  • ingen kan ta omsyn til noko dei ikkje veit om

Gjeldande per 23.06.2006

spesielle forhold
Spesielle forhold
 • Heile eller ein større del av opplæringa i bedrift (side 30 og 31)
 • Kompetanse på lågare nivå (side 32 og 33)
 • Spesialundervisning og inntak etter sakkunnig vurdering (side 34 og 35)
 • Minoritetsspråklege (side 36)
 • Vaksne (side 37)

Gjeldande per 23.06.2006

heile eller ein st rre del av oppl ringa i bedrift
Heile eller ein større del av opplæringa i bedrift

Fylkeskommunen kan godkjenne at

 • du inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt rett etter grunnskolen
 • du avbryt opplæringa i vidaregåande skole og inngår lærekontrakt/opplæringskontrakt tidlegare enn læreplanen fastset
 • opplæringa i skole og bedrift blir teken i ei anna rekkjefølgje enn det læreplanen fastset

Gjeldande per 23.06.2006

heile eller ein st rre del av oppl ringa i bedrift1
Heile eller ein større del av opplæringa i bedrift
 • Den praktiske delen av opplæringa
  • kan gå føre seg berre i bedrift
  • kan veksle mellom bedrift og skole
 • Den teoretiske delen av opplæringa
  • må gjennomførast i løpet av læretida
  • går vanlegvis føre seg i eigne grupper i vidaregåande skole
  • kan gå føre seg i bedrift

Gjeldande per 23.06.2006

kompetanse p l gare niv
Kompetanse på lågare nivå
 • Kompetanse på lågare nivå har du når du ikkje oppnår full studie- eller yrkeskompetanse etter tre (eventuelt fem) år med vidaregåande opplæring.
 • Skolen og PP-tenesta hjelper deg med å planleggje opplæringsløpet ditt.
 • Du kan seinare gjennomføre meir opplæring med sikte på studie- eller yrkeskompetanse. Ein opplæringskontrakt kan i visse tilfelle endrast til lærekontrakt i løpet av læretida.
 • Du får kompetansebevis som dokumentasjon på den opplæringa du har fullført.

Gjeldande per 23.06.2006

kompetanse p l gare niv1
Kompetanse på lågare nivå
 • Planlagd kompetanse på lågare nivå får du
  • som elev i skole
  • som lærekandidat med opplæringskontrakt i bedrift
 • dersom du
  • ved starten av opplæringa veit at du kjem til å få van-skar med å oppnå full studie- eller yrkeskompetanse
  • undervegs i opplæringa oppdagar at du ikkje når dei måla du hadde sett deg, og endrar måla dine
 • Ikkje planlagd kompetanse på lågare nivå får du
  • dersom du fullfører, men ikkje består, tre (eventuelt fem) års opplæring med sikte på yrkes- eller studiekompetanse

Gjeldande per 23.06.2006

spesialundervisning og inntak etter sakkunnig vurdering
Spesialundervisning og inntak etter sakkunnig vurdering

Du som går ut av grunnskolen, har rett til

 • rettleiing og hjelp frå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)
 • rettleiing og hjelp frå oppfølgingstenesta (OT) til og med det året du fyller 21 år dersom du
  • ikkje søkjer opplæringsplass
  • ikkje tek imot opplæringsplass
  • avbryt opplæringa før ho er fullført
  • ikkje er i fast arbeid
  • taper opplæringsretten

Gjeldande per 23.06.2006

spesialundervisning og inntak etter sakkunnig vurdering1
Spesialundervisning og inntak etter sakkunnig vurdering

Etter sakkunnig vurdering frå PPT kan du som har behov for

det, søkje om rett til

 • inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram
 • inntak til spesialundervisning
 • opplæring i punktskrift
 • opplæring i teiknspråkleg miljø eller tolk i ordinær opplæring
 • utvida rett til opplæring – maksimalt fem år

Gjeldande per 23.06.2006

minoritetsspr klege
Minoritetsspråklege

Du som tilhøyrer ein språkleg minoritet, har dei same rettane

som norsk ungdom dersom du

 • har gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarande
 • har gyldig opphaldsløyve i Noreg

Er du mindreårig asylsøkjar som ventar på avgjerd på ein

søknad om opphaldsløyve, kan du takast inn til vidaregåande

opplæring, men du har ikkje rett til å fullføre dersom du får

avslag.

Du bruker ikkje av retten din til tre års vidaregåande

opplæring dersom du tek eit spesielt innføringsår for

minoritetsspråklege før Vg1.

Gjeldande per 23.06.2006

vaksne
Vaksne

Du som er vaksen – fødd før 1. januar 1978 – og som har

fullført grunnskolen, men ikkje har fullført vidaregåande

opplæring, har rett til

 • opptil tre års vidaregåande opplæring, og rett til å fullføre opplæring som etter læreplanen varer i meir enn tre år
 • å få kartlagt realkompetansen din i forhold til den sluttkompetansen du ønskjer
 • å få starte vidaregåande opplæring frå det nivået du er på

Vaksne med rett til vidaregåande opplæring

 • skal primært takast inn til opplæring som er spesielt organisert for vaksne
 • kan takast inn til ordinær opplæring, men blir då prioriterte etter ungdom med rett til vidaregåande opplæring

Gjeldande per 23.06.2006

strukturkart
Strukturkart

Sjå strukturkartet på vilbli.no

eller hent oppdatert strukturkart

i pdf-format.

Gjeldande per 23.06.2006

meir informasjon
Meir informasjon
 • Sjå nettstaden vilbli.no
 • Spør rådgjevar på skolen din
 • Kontakt inntakskontoret
 • Gå på yrkes- og utdanningsmesser
 • Besøk vidaregåande skolar
 • Snakk med ulike yrkesutøvarar

Lykke til med valet ditt!

Gjeldande per 23.06.2006