slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paghigugma ug paghatag PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paghigugma ug paghatag

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Paghigugma ug paghatag - PowerPoint PPT Presentation


  • 162 Views
  • Uploaded on

“ Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak , aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag , kondili may kinabuhing dayon . ” (Juan 3:16 ). Paghigugma ug paghatag.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Paghigugma ug paghatag


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

“Kay gihigugmagayudsa Dios angkalibutanngatungodnianagihatagniyaangiyangbugtongAnak, aronangtananngamosaligkaniyadilimalaglag, kondili may kinabuhingdayon.” (Juan 3:16)

  • Paghigugmaugpaghatag

Anggugmamaoypinakahalangdonngakinaiyasa Dios. Dugangniana, walalangSiyanagahigugma; Siyamaoygugma (1 Juan 4:8).

Ang Dios nagahigugmasamatagtawongbinuhatngaIyanggibuhat. Kana ngagugmanagadasigKaniyasapaghatagsaIyangkaugalingon—dihasa persona saAnak—aronsapagluwassakalibutan.

Unsaonnatosapag-angkonsakaluwasansa Dios?

Gikinahanglantumanonlangnatoangehemplosamaniningilsabuwis: “Dios ko, kaloy-iintawonakongamakasasala!” (Lucas 18:13).

Walayangayngaluwasonon. Dili kitamakapalitniini, lamangsapagdawatniini. Kana maoygrasya.

SalamatsaImonggugma, Amahan. SalamatsapaghatagsaImongAnak.

slide4

PAGPADALA

“Akonakailakaniya, kayakogikan man kaniyaugsiyamao man angnagpadalakanako.” (Juan 7:29)

Gisaysayni Jesus ngaSiyagipadalasaAmahan. IyangginapangitakadtongmgagipangtawagsaAmahan: Walaymakahimosapag-arikanakogawaslamangkonsiyapagadanihonsaAmahanngamaoangnagpadalakanako.” (Juan 6:44)

AngAmahan, Anak, ugBalaang Espiritu nagasulaysapagkabigsatananglalakiugbabaye. Silamasinugtanonsapagbuhatsatananngagikinahanglanonaronsapagluwassamatagusa.

Si Jesus nag-asoysaduhangasambingaysapagtudloniana. Angmgakinimakitadihasa Lucas 15:3-10.

  • Samasausakamagbalantaysakarneronganagapangitasaiyangnawalangakarnero, ang Dios nagapangitausabkanatougnagadalakanatobalikngadtosatoril.
  • Samasausakababayenganangitasaiyangnawalangadenario, ang Dios usabwalayundangsapagsulayngamahiduolkitangadtoKaniya.
slide5

“GitudlokinisamgaJudiyongasadili pa ihataganggugmasa Dios ngadtosamakasasala, kinahanglansiyamaghinulsolanay. Sa ilangpagtoo, angpaghinulsolmaoyusakabuhatdiinangmgatawomakaangkonogpaborsaLangit. UgmaokiningahunahunaangnaghatudsamgaFaraseosapagmantaladihasapagkakugangugkasuko. ‘Kiningtawhananagadawatogmgamakasasala.’ SumalasailangmgahunahunaSiyakinahanglandilimagtugotnibisankinsasapagduolKaniyaapankadtongmganakahinulsollamang. Apandihasasambingaysanawalangakarnero, si Cristo nagatudlongaangkaluwasanwalanagagikanpinaagisaatongpagpangitasa Dios apanpinaagisa Dios nganagapangitakanato. Walaynibisanunsanganakasabot, walanibisanusanganagapangitasa Dios. Silanangawaladihasailangdalan.’ Roma 3:11,12. Walakitanagahinulsolaronngahigugmaonkitasa Dios, apanSiyanagapadayagsaIyanggugmaaronngakitamaghinulsol.”

E.G.W. (Christ’s Object Lessons, cp. 15, pg. 189)

slide6

“Akomaoangmaayongmagbalantaysamgakarnero. Angmaayongmagbalantaysamgakarneromagahaladsaiyangkinabuhisapagpakamatayalangsamgakarnero.” (Juan 10:11)

  • PAGPAKAMATAY

Si Juan Bautista nag-ingon, “Tan-awa! Ang Cordero sa Dios nganagakuhasasalasakalibutan!” (Juan 1:29). Siyanagatumboksapaagingakitamamaluwas.

Angmataggihaladngamananapmaoyusakapagtulon-an alangsatighalad. Angsalamahimongmapasaylolamangkonanginosentengbinuhatmamatay.

Angmgatawongbinuhatmahimongmapasaylousablamangkonangusakawalaysalamamataydihasailangluna (kana mao, si Jesus angAnaksa Dios).

WalaybisanusanganagpugosKaniyangamagpakamatayalangkanato. SiyamingboluntertungodkaySiyanahigugmakanato.

“AkogihigugmasaAmahansakatarunganngamaokini: kayakomagahalad man sapagpakamataysaakongkinabuhi, sapaghaladniiniaronmabawikorausabunya. Walaytawongamakakuhaniinigikankanako, hinonoaginahaladkokinisakinaugalingonkongpagbuot. May kagahumakosapaghaladniini, ug may kagahumakosapagbawiniini. KiningmaongsugonadawatkogikansaakongAmahan.”(Juan 10:17-18)

slide7

PAGPASAYLO UG PAGPAHIGAWAS

“Ugsi Jesus mitubagkanila, "Sa pagkatinuod, sapagkatinuod, magaingonakokaninyo, ngaangtananngamagapakasalauliponsasala.… Tungodniini, konangAnakmaoangmagahatagkaninyogkagawasan, kamomahimogayudngamgatawonggawas.’” (Juan 8:34, 36)

Ang sala nagaulipon sa makasasala.

Si Jesus maoybugtongmatuodngaManluluwas. Siyawalagayudnahimongusakauliponsasala. Si Jesus nagakalipaysapagpasaylokanatougnagapahigawaskanatogikansakalaglagan.

“Angmgapulongnganagagulagikansamgangabilni Jesus, ‘Gipasaylonaangimongmgasala’ (Mateo 9:2), takusalangsatanangbutangkanato. Siyanagaingon, akonggipas-an anginyongmgasaladinhisaAkongkaugalingonglawasdidtosakrussaCalbaryo. Siyanagatan-aw sainyongmgakaguol. AngIyangkamotgidapionibabawsaulosamatagnagabasolngakalag, ugsi Jesus nahimongatongManlalabanatubangansaAmahan, ugatongManluluwas. Angubos, nagabasolngakasingkasingnagabuhatsahilabihangayudsapagpasaylougkapasayloan.”

E.G.W. (That I may know Him, August 17)

slide8

PAGHATAG SA KINABUHI

“Angkawatanmoanhaaronlamangsapagpangawatugpagpatayugpaglaglag. Akomianhiaronsilamakabatonugkinabuhi, ugsapagpakabatonniinisamadagayaongayud.” (Juan 10:10)

Tungodsaatongmgasala, angayanlangkanatoangkamatayon. Apansi Cristo maoymipulisaatonglunadidtosakrusuggibayranNiyaangsilotngakamatayonnga, inayalanguntakanato. Si Jesus, ingonngawalaysala, nagpas-an saatongkasal-ananugnagdawatsaatongsilotaronngakita, ingonngamgamakasasala, mamantalangamgawalaysala. PinaagiKaniya, inayngamalaglagkitamagdawatsakinabuhingawalaykataposan.

Sa dihangasi Jesus nahimongatongManluluwas, angatongkinabuhinagakinahanglanogusaka bug-os bag-o ngakahulogan, ugkitamahimongmagakalipayogusaka mas madagayaonug mas bug-osngapagkinabuhi.

slide9

PAGHATAG SA KINABUHI

Angtinapayugtubignagaabagsakinabuhingaginahatagni Jesus kanato:

“Kadtongmgakabahinsakalumo, kaputli, uggumani Cristo, mamahimongmgamalipayondihasa Dios, ugmagalandagogkahayagugkalipaynglonlonmaanaakanilangtanan. Anghunahunangasi Cristo nagpakamatayaronsapag-angkonalangkanatosagasasawalaykataposangkinabuhi, igonasapagtawaggikansaatongmgakasingkasingsalabingligdongugtim-osngapagpasalamat, uggikansaatongmgangabilsalabingdasigngapagdayeg. Angmgasaadsa Dios madagayaon, bug-osuglibre.”

E.G.W. (Sons and Daughters of God, November 16)