Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GERHANA BULAN PowerPoint Presentation
Download Presentation
GERHANA BULAN

GERHANA BULAN

1435 Views Download Presentation
Download Presentation

GERHANA BULAN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SAINS TAHUN 6 GERHANA BULAN MENU

 2. APA ITU GERHANA? HOME BAGAIMANA GERHANA BULAN TERJADI? BAGAIMANA GERHANA MATAHARI TERJADI UJI MINDA KREDIT

 3. APA ITU GERHANA? Gerhana GerhanaMatahari GerhanaBulan

 4. Kedua-duainiberlakuapabilaBumi, BulandanMatahari betul-betulberadapadasatugarisan yang lurus Yang membezakanantaraduajenisgerhanainiialah, apakah yang beradaditengah-tengah?

 5. GERHANA MATAHARI BUMI BULAN MATAHARI BERLAKU APABILA BULAN BERADA DI TENGAH-TENGAH DI ANTARA BUMI DAN MATAHARI

 6. GERHANA BULAN BUMI BULAN MATAHARI BERLAKU APABILA BUMI BERADA DI TENGAH-TENGAH DI ANTARA BULAN DAN MATAHARI

 7. gERHANA BULAN

 8. PROSES GERHANA BULAN • Kejadianinicumabolehberlakuketikabulanpurnama, danapabilamatahari, bumidanbulanterjajarpadasatubarisan yang sama, atausangat-sangathampir.

 9. PROSES GERHANA BULAN • Gerhanabulanwujudapabilabulanmelaluisebahagiandaripadabayang-bayangbumi • GerhanaBulandihalangdaripadamenerimacahayaMataharikeranabayang-bayangBumi.

 10. BAHAGIAN BAYANG YANG SANGAT GELAP (BAYANG BUMI ATAU BULAN) KAWASAN YANG SEPARA TERLINDUNG

 11. SIMULASI GERHANA BULAN

 12. ARAHAN • KUIZ INI MENGANDUNGI 5 SOALAN • ANDA DIKEHENDAKI MENJAWAB SETIAP SOALAN DENGAN BETUL UNTUK KE SOALAN BERIKUTNYA. • JIKA BERSEDIA KLIK BUTANG ENTER DI BAWAH: ENTER

 13. 1. Bagaimanakahfenomenagerhanabulanterjadi? A Ketikabulanpurnamadanapabilabumimelaluisebahagiandaripadabayang-bayangbulan B Ketikabulanpurnamadanapabilabulanmelaluisebahagiandaripadabayang-bayangbumi C Ketikabulanseparadanapabilamataharimelintasibumi D Ketikamataharidanbumiberadapadasatugarisan yang sama

 14. 2. Apakah yang dimaksudkandengan ‘umbra’ A • Bahagianbayangbulan yang tengahdanmenghalangteruscahayamataharidaripadasampaikebumi B • Bahagianbayangbumi yang tengahdanmenghalangteruscahayamataharidaripadasampaikebulan C • Bahagianbayangmatahari yang tengahdanmenghalangteruscahayabulandaripadasampikebumi D • Bahagianbayangbumi yang tengahdanmenghalangteruscahayabulandaripadasampaikematahari

 15. 3. Antarapernyataanberikut yangmanakahbenartentanggerhanabulan? A • Berlakupadawaktusiang B • Gerhanabulanpenuhberlakuapabilabulanberadadikawasan penumbra bayang-bayangbumi C • Berlakuapabilabumi,bulandanmatahariberadadalamsatugaris D • Berlakuakibatgerakanbumi yang mengelingingimatahari

 16. 4. Antarapernyataanberikut yang manakahtidakbenar? A • Gerhanabulanberlakuakibatperedaranbulanmengelingingimatahari B • Gerhanamatahariberlakuapabilabumiberadadiantaramataharidanbulan C • Tempohberlakunyakeranamataharilebihsingkatdaripadakeranabulan D • Gerhanabulanberlakuakibatcahayadihalangolehobjek yang legap

 17. 5. Antaraberikutadalahbenartentangbulankecuali A • Bulanberbentuksfera B • Bulantidakmempunyaiatmosfera C • Bulanmempunyaitarikangraviti yang lebihkuatdaripadabumi D • Permukaanbulanberdebuhalusdanberkawahbesar

 18. JAWAPAN ANDA…. BETUL 1

 19. JAWAPAN ANDA…. SALAH