1 / 9

GOZDNI KROG

ZBOR SODNIKOV Ljubljana, 24.11.2012. GOZDNI KROG.

shad-pace
Download Presentation

GOZDNI KROG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ZBOR SODNIKOV Ljubljana, 24.11.2012 GOZDNI KROG

  2. Lica gozdnega kroga so sestavljena iz slik (fotografija / risba / slika) živali (glej tabelo) takih barv in kontrastov, da jih ljudje z normalnim vidom lahko jasno vidijo v normalnih dnevnih okoliščinah s primerne razdalje. Slike morajo biti natisnjene na beli podlagi. Lica morajo imeti dva koncentrična notranja kroga in zunanji krog ali linijo. Manjši notranji krog je označen z ,večji notranji krog pa je najvišji možni zadetek. Zunanji krog odgovarja liniji telesa živali, če je ta jasna, sicer mora biti ta linija ob robu linije živali posebej poudarjena. Organizatorji lahko uporabijo 3D živalske tarče namesto ali dodatno z živalskimi lici. IZ PRAVIL:

  3. Uporablja se lahko sledeča lica:

  4. V gozdnem krogu morajo biti vse puščice oštevilčene in izstreljene po naraščajočem vrstnemredu. • Dovoljeni čas za streljanje je 3 minute za 3 puščice. • Tekmovalec lahko izstreli največ 3 puščice. • Tekmovalec pa se seveda lahko odloči in svojo serijo (za katero ima na voljo 3 minute) zaključi po prvi izstreljeni puščici. Puščice in čas streljanja:

  5. Vrednotenje zadetkov: • V gozdnem krogu se zapiše samo prvo puščico, ki zadene vrednostni pas – na sledeči način:

  6. Tekmovalec je na tekmi gozdnega kroga izstrelil svojo prvo puščico (označeno skladno s pravili). Ker ni bil prepričan, če se je puščica dotikala zunanjega kroga ali ne, je izstrelil drugo puščico (tudi pravilno označeno). S to puščico je zadel v notranji krog. • Med popisovanjem zadetkov, so tekmovalci na tarči ugotovili, da je bila prva izstreljena puščica znotraj zunanjega kroga. • Kaj se zapiše v zbirnik? Zanka 999.1

  7. Tekmovalec je na tekmi gozdnega kroga izstrelil svojo prvo puščico (označeno skladno s pravili). Ker ni bil prepričan, če se je puščica dotikala zunanjega kroga ali ne, je izstrelil drugo puščico (tudi pravilno označeno). Ta puščica je povsem zgrešila tarčo in izstrelil je še tretjo puščico. Tudi ta je zgrešila tarčo. • Med popisovanjem zadetkov, so tekmovalci na tarči ugotovili, da je bila prva izstreljena puščica znotraj zunanjega kroga. • Kaj se zapiše v zbirnik? Zanka 999.2

  8. odgovori na zanke • Zanka 999.1 • Zanka 999.2

  9. 12 Pravilen odgovor na obe zanki:

More Related