تجزیه و تحلیل تصمیم گیری
Download
1 / 21

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

تجزیه و تحلیل تصمیم گیری. به نام خدا. فهرست مطالب. یاد آوری: مراحل MADM کمي کردن ماتريس تصميم بي مقياس کردن ماتريس تصميم تعيين وزن معيارها تعیین وزن معیارها: روش آنتروپی روش مقایسات زوجی. تصميم گيري چندشاخصه.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' تجزیه و تحلیل تصمیم گیری' - sevita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

فهرست مطالب

 • یاد آوری: مراحل MADM

  • کمي کردن ماتريس تصميم

  • بي مقياس کردن ماتريس تصميم

  • تعيين وزن معيارها

 • تعیین وزن معیارها:

  • روش آنتروپی

  • روش مقایسات زوجی


تصميم گيري چندشاخصه

در اين مسائل، تعدادي گزينه (راه کار، استراتژي،...) با توجه به معيارهايي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و در مورد آنها يک نوع اولويت بندي انجام مي شود.

شاخص هاي مثبت و منفي با ابعاد متفاوت

شاخص هاي غير کمي


تصميم گيري چند شاخصه

 • مراحل تحليل ماتريس تصميم گيري:

  • کمي کردن شاخص هاي غير کمي

  • بي مقياس کردن ماتريس

  • مشخص کردن وزن معيارها

  • اولويت بندي گزينه ها ( بوسيله مدل هاي MADM)


کمي کردن شاخص هاي غير کمي

مقياس هاي مختلفي را مي توان مورد استفاده قرار داد:

1- ترتيبي (اول، دوم، ... يا 1، 2،...)

2- دوقطبي فاصله اي:

0

1

3

5

7

9

10

 • براي شاخص هاي مثبت:1= خيلي کم، 3= کم، 5= متوسط، 7= زياد، 9= خيلي زياد

 • براي شاخص هاي منفي:1= خيلي زياد، 3= زياد، 5= متوسط، 7= کم، 9= خيلي کم

 • مفروضات:

 • فاصله بين خيلي کم و کم و فاصله بين زياد و خيلي زياد يکي است

 • امتياز 9 سه برابر 3 است

 • ترکيب ارزش ها، براي شاخص هاي مختلف مجاز است.بي مقياس کردن ماتريس تصميم گيري

 • شاخص هاي ماتريس داراي ابعاد مختلف هستند ( ريال، کيلومتر و...) و بعضي مثبت ( مانند درآمد) و بعضي منفي ( مانند فاصله ) هستند.

 • مقايسه و يا ترکيب شاخص ها در اين شرايط دشوار و يا نشدني است.

 • لازم است شاخص ها بي مقياس شوند ( همگي در يک فاصله قرار گيرند و جنبه مثبت پيدا کنند.)

 • روش هاي متفاوتي براي بي مقياس کردن وجود دارد:

  • بي مقياس کردن با استفاده از نورم

  • بي مقياس کردن خطي

  • بي مقياس کردن فازي


ارزيابي اوزان شاخص ها

 • آگاهي از اهميت نسبي شاخص ها و معيارهاي تصميم گيري، فرايند تصميم گيري و اولويت بندي گزينه ها را ساده مي سازد.

 • اهميت نسبي شاخص ها، با مشخص کردن وزن نسبي آن ها ( نسبت به منظور اصلي تصميم گيري)، بدست مي آيد.

 • روش هاي مختلفي براي تعيين وزن شاخص ها وجود دارد:

  • روش آنتروپي

  • روش مقايسه زوجي

  • روش LINMAP


روش آنتروپي

 • آنتروپي مفهومي است که در علوم اجتماعي، فيزيک و تئوري اطلاعات جهت سنجش بي نظمي و عدم اطمينان بکار گرفته مي شود.

 • در ماتريس تصميم گيري، آنتروپي مي تواند پراکندگي مقادير شاخص ها را نيز نشان دهد.

 • هرچه پراکندگي مقادير يک شاخص در گزينه ها بيشتر ( آنتروپي کمتر) باشد، اهميت آن شاخص در تصميم گيري بيشتر است. ( زيرا در تصميم گيري به عدم تشابه گزينه ها بيشتر توجه مي شود)

 • چناچه متغيري مقدار Xi را با احتمال Pi بگيرد، ميزان عدم اطمينان نسبت به مقادير اين متغير ( آنتروپي) از رابطه ارائه شده توسط شانون (Shannon) به ترتيب زير بدست مي آيد:


روش آنتروپي

آنتروپي مقادير هر شاخص در ماتريس تصميم گيري از رابطه زير بدست مي آيد:


روش آنتروپي

با مشخص شدن آنتروپي در هر شاخص، پراکندگي مقادير در هر شاخص j از رابطه dj=1-Ej بدست مي آيد.

اگر قضاوتي در مورد وزن نسبي شاخص ها نشده باشد. وزن شاخص ها از رابطه (1) و اگر وزن ذهني j براي هر شاخص j مشخص شده باشد وزن شاخص ها از رابطه (2) بدست مي آيد:روش مقایسه زوجی

 • در اين روش شاخص ها دو به دو با یکدیگر مقایسه شده و وزن نسبی آنها ( نسبت به هدف اصلی در تصمیم گیری) مشخص می شود.

 • نتیجه مقایسات در يک ماتریس ( ماتریس مقایسات زوجی خلاصه می شود):


روش مقایسات زوجي

برای محاسبه وزن ها (w) توجه می کنیم که رابطه زیر باید برقرار باشد و معمولاً جمع وزن ها برابر با یک در نظر گرفته می شود:

در دستگاه معادلات فوق λ برابر با تعداد سطر ها ویا ستون های ماتریس مقایسات زوجی است (3). اما در عمل ( بدلیل این قضاوت های ذهنی) λ مقادیری متفاوت می گیرد که بزرگترین آن ( λmax) کمی بزرگتر از تعداد سطرها (3) است.


روش مقایسات زوجی

مثال

مقدار ويژه

بردار ويژه

 • حل این دستگاه برای مسائل بزرگ ساده نبوده از روش های نادقیق در حل آن استفاده می شود:

 • روش ميانگین حسابي

 • روش ميانگين هندسي


روش مقایسات زوجي

 • روش ميانگين حسابي:

 • اعداد هر ستون نرمال شده

 • ميانگين اعداد هر ستون محاسبه می شود.


روش مقایسات زوجی

 • روش ميانگين هندسي:

 • در این روش میانگین هندسی اعداد هر سطر محاسبه شده

 • سپس اعداد حاصله نرمال می شوند.


ارزیابی سازگاری مقایسات زوجی

 • همانطور که قبلاً ذکر شد قضاوت افراد در مقایسات دقیق نیست.

 • نادقیقی موجب می شود مقدار ويژه ماتریس مقایسات برابر با n یا تعداد سطرهای ماتریس نباشد.

 • بزرگترین مقدار ويژه در شرایط نادقیقی کمی بزرگتر از n است و اختلاف این دو مقدار شاخصی برای سنجش ناسازگاری است:

 • این شاخص با شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی هم مرتبه ( با تعداد سطرهای برابر) با ماتریس تصمیم، مقایسه شده. نرخ ناسازگاری حاصل می شود.

 • چنانچه اين نرخ بزرگتر از 0.1 باشد. می گوییم ناسازگاری در مقایسات بالا است.


ارزیابی سازگاری مقایسات زوجی

 • برای بدست آوردن مقدار ويژه به ترتیب زير عمل می کنیم:

 • ماتریس مقایسات زوجی را در بردار وزن ها ضرب می کنیم

 • عناصر بردار حاصله را بر عناصر بردار وزن ها تقسیم کرده

 • میانگین اعداد حاصله را به عنوان مقدار ويژه در نظر می گیریم
ad