obaveze iz novog zakona o vodama i eu direktiva za oblast vodosnabdjevanja i sanitacije u fbih n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH. FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA. Hazima Hadžović, pomoćnik ministra Savjetovanje u sektoru vodosnabdjevanja Bjelašnica 22. april 2009. godine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH' - sereno


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obaveze iz novog zakona o vodama i eu direktiva za oblast vodosnabdjevanja i sanitacije u fbih

OBAVEZE IZ NOVOG ZAKONA O VODAMA I EU DIREKTIVA ZA OBLAST VODOSNABDJEVANJA I SANITACIJE U FBiH

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Hazima Hadžović, pomoćnik ministra

Savjetovanje u sektoru vodosnabdjevanja

Bjelašnica 22. april 2009. godine

propisi u oblasti vodosnabdjevanja i sanitacije u fbih
Propisi u oblasti vodosnabdjevanja i sanitacije u FBiH
 • Transpozicija principa ODV u domaće zakonodavstvo izvršena usvajanjem Zakona o vodama - ZoV (2006.) koji je na snazi od 1. januara 2008.godine.
 • Ključne obaveze za općine i JKP po novom ZoV su:
  • Pribaviti vodne akte za vodovod i kanalizaciju kojim upravljaju (JKP)
  • Utvrditi zaštitne zone izvorišta vode na području općine, koja se koriste za vodosnabdjevanje stanovništva (općina)
  • Donjeti odluku o odvodnji (općinsko vijeće)
  • Identificirati i realizovati projekte kojima će se način vodosnabdjevanja i ispuštanja otpadnih voda uskladiti sa obavezama iz ZoV, pod-zakonskih akata i EU direktiva koje se odnose na ove oblasti (JKP i općina)
vodosnabdjevanje i sanitacija kroz zakonsku regulativu f bih
Vodosnabdjevanje i sanitacija kroz zakonsku regulativu F BiH
 • Pravilnik o sadržaju, obliku, uvjetima, načinu izdavanja i čuvanja vodnih akata (SN FBiH 06/08)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dostavljanje podataka o količinama zahvaćene vode (SN FBiH 83/08)
 • Pravilnik o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju koristiti za piće (SN FBiH 51/02)– trenutno u izradi novi na osnovu člana 66. stav 3. ZoV
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sistem javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik(SN FBiH 50/07)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za vode koje se nakon prečišćavanja iz sistema javne kanalizacije ispuštaju u prirodni prijemnik (SN FBiH 50/07)
 • Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene laboratorije i sadržini i načinu izdavanja ovlaštenja (SN FBiH 54/99 i 56/04) – trenutno u izradi novi na osnovu člana 64. ZoV
neke od direktiva i propisa eu vezanih za vodosnabdjevanje i sanitaciju
Neke od direktiva i propisa EU vezanih za vodosnabdjevanje i sanitaciju
 • Okvirna direktiva o vodama (Water Framework Directive, 2000/60/EC)
 • Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda (Urban Waste Water Directive, 91/271/ EEC)
 • Direktiva o vodi za piće (Drinking Water Directive, 98/83/EC)
 • Mjerenja pitkih voda (Measurement of Drinking Water, 79/869/EEC, 81/855/EEC, 91/692/EEC)
 • Površinske vode za piće (Surface Water for Abstraction, 75/440/EEC, 79/869/EEC, 91/692/EEC)
 • Podzemne vode (Groundwater, 80/69/EEC, 91/692/EEC)
 • Nitratna direktiva (Nitrates Directive, 91/676/EEC)
 • Direktiva o vodi za kupanje (Bathing Water Directive, 76/160/EEC)
 • Opasne tvari ispuštene u vode (Dangerous Substances to Water, 76/464/EEC, 91/692/EEC, 2000/60/EEC)
na in izvr enja obaveza za op ine i jkp
Način izvršenja obaveza za općine i JKP
 • ZoV i Pravilnik striktno propisuju obaveze pribavljanja:
  • Prethodne vodne saglasnosti,
  • Vodne saglasnosti i
  • Vodne dozvole
 • Obaveza izdavanja odobrenja za priključak na vodovodne i kanalizacione sisteme je precizirana članom 110. st. 6. i 7. ZoV i članom 29. Pravilnika
 • Za utvrđivanje zaštitnih zona izvorišta:
  • Novi ZoV je utvrdio obavezu općinskog organa uprave nadležnog za vode (član 68. stav 1. ZoV) za utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta koja se nalaze na području općine.
obaveza odvodnje i tretmana otpadnih voda
Obaveza odvodnje i tretmana otpadnih voda
 • Po ranijim propisima pojedine općine su donjele odluke o kanalizacionim sistemima (Sarajevo, Široki Brijeg, Mostar i dr.), a ZoV (član 54.) je precizirao tu obavezu donošenjem Odluke o odvodnji i tretmanu otpadnih voda (općinsko vijeće, gradsko vijeće, ili organ utvrđen propisom kanotna)
 • Odluka sadrži naročito: odredbe o načinu odvodnje otpadnih voda, obavezu priključenja na javni kanalizacioni sistem, uvjete i način ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen takav sistem, obaveze posebnog odlaganja i odstranjivanja opasnih i drugih materija, te obaveze održavanja javnih kanalizacionih sistema
 • Podlogu za donošenje Odluke predstavlja ZoV, Pravilnici o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih materija za ispuštanje tehnoloških i otpadnih voda iz kanalizacionih sistema i EU Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda (91/271/EEC)
direktiva za tretman urbanih otpadnih voda
Direktiva za tretman urbanih otpadnih voda
 • Cilj Direktive za tretman urbanih otpadnih voda (91/271/EEC) je zaštita okoliša od negativnih uticaja izazvanih ispuštanjem otpadnih voda iz urbanih naselja – aglomeracija.
 • Program za primjenu Direktive podrazumjeva identifikaciju:
  • vrste i količine otpadnih voda i
  • osjetljivost recipijenta (osjetljive i manje osjetljive zone)
 • Program određuje:
  • nivo prečišćavanja,
  • investicione programe za ispunjavanje zahtjeva direktive i
  • njihove finansijske implikacije
oblast djelovanja direktive za tretman urbanih otpadnih voda
Oblast djelovanja Direktive za tretman urbanih otpadnih voda

SANITARNE OTPADNE VODE

SAKUPLJANJE

OTPADNIH VODA

(kanalizacioni sistem)

TRETMAN

URBANIH

OTPADNIH

VODA

ATMOSFERSKE VODE

Predtretman

CILJEVI

 • Zaštita recipijenta sa stanovišta sljedećih aspekata:
 • Zdravstvernih - zaštita zdravlja ljudi,
 • Okolišnih - zaštita flore i faune,
 • Ekonomskih – osiguranje turizma

INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

(ispuštene u urbani kanalizacioni sistem)

teku a realizacija projekata
Tekuća realizacija projekata
 • Zaštita kvaliteta voda (WB) – Trnovo, Odžak, Mostar i Živinice
 • Projekat vodosnabdjevanja i kanalizacije (EIB) – Zenica, Zavidovići, Visoko, Olovo, Usora, Doboj Jug, Doboj Istok, Posušje, Široki Brijeg, Mostar, Velika Kladuša, Bosanski Petrovac, Orašje, Tomislavgrad, Bosanska Krupa, Živinice
 • Prečišćavanje otpadnih voda u općinama i industriji u projektu Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom (WB) – Konjic i Ljubuški
 • IPA sredstva – Živinice i Međugorje
 • Kanalizacije i prečišćavanja otpadnih voda Bihaća
 • Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda Sarajeva
 • Regionalni vodovod Fojnica-Kiseljak-Visoko
 • Regionalni vodovod Plava voda i Travnik – Zenica
 • Kanalizacija Neum
 • Vodovodni sistem Dubrave - Čapljina
 • Drugi projekti u vlastitim aranžmanima općina
priprema op ina za investicijske projekte
Priprema općina za investicijske projekte
 • Preduslovi za uključenje općine u projekte (aktivne ili buduće):
  • Inicijativa za projekat (upućena kantonu)
  • Studija izvodljivosti sa procjenom troškova (Feasibility Study)
  • Izrada aplikacije
 • Kantoni trebaju definisati kriterija za određivanje prioriteta za realizaciju projekata i za te projekte pristupiti pripremama za aplikacije, a listu prioriteta dostaviti F BiH
 • F BiH (FMPVŠ i AVP) prikuplja liste prioriteta koje joj upute kantoni i općine radi informacije za zainteresovane međunarodne finansijere o spremnosti prioritetnih projekata
 • Pripremu potrebne dokumentacije za aplikacije osigurati iz IPF-TA, sredstava kantona, JKP, općina i AVP
studija izvodljivosti sadr aj
Studija izvodljivosti - sadržaj

Sažetak

Obavezan dokument za

međunarodne investicije

 • Uvod
 • Strateški sadržaj projekta

III. Tehnička analiza

STUDIJA

IZVODLJIVOSTI

(FEASIBILITY

STUDY)

IV. Institutionalna procjena

V. Okolišna procjena

VI. Analiza zainteresiranih strana

VII. Finansijska i socio-ekonomska analiza

VIII. Zaključci

IX. Plan implementacije projekta

IX. Prilozi

zaklju ci
Zaključci
 • Nastavljaju se aktivnosti na transpoziciji EU legislative u sektoru voda uključujući i propise u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda
 • Tekući projekti se uglavnom sufinansiraju iz više izvora (međunarodna kreditna sredstva, lokalno učešće, grant sredstva GEF, EU/IPA i sl.)
 • Općine moraju imati inicijativu u rješavanju pitanja vodosnabdjevanja i otpadnih voda (studije, aplikacije, iznalaženja finansijera i obezbjeđenja sufinasiranja)