กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Download
1 / 22

????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????? ??????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยินดีต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา. 27 มกราคม 2555. สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. …. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????? ???????' - seoras


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3874521

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

27 มกราคม 2555

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


3874521

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายธีระ วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2


3874521

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายศุภชัย บานพับทอง

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายชวลิต ชูขจร

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ)

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

3


3874521
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ)

หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

22 หน่วยงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 ท่าน รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 18 เขต

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

4


3874521

5 (ต่อ)


3874521

การดำเนินภารกิจ (ต่อ)

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาพรวม

6


3874521

มูลค่าการส่งออก-นำเข้ามูลค่าการส่งออก-นำเข้า

ดุลการค้า

หน่วย : ล้านบาท

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หมายเหตุ : มกราคม-พฤษภาคม 2554

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

7


3874521

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาปี ฐาน 2531

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

ณ ราคาประจำปี

หน่วย : ร้อยละ

หน่วย : ล้านล้านบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

8


3874521

วิสัยทัศน์ ณ ราคาปี ฐาน 2531

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร

เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

9


3874521
ภารกิจและหน้าที่ ณ ราคาปี ฐาน 2531

ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่มา : พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 18

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10


3874521

การพัฒนาการผลิต ณ ราคาปี ฐาน 2531

การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน

Agenda Based

นโยบายและแนวทาง

การปฏิบัติงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Commodity Based

Area Based

11


3874521

(1) การลดต้นทุนการผลิต (2) มาตรฐานสินค้า(3) ประสิทธิภาพการผลิต

(4)ความมั่นคงทางอาหาร (5) เกษตรอินทรีย์ (6) วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์

(7) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

การพัฒนาการผลิต

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุน

Agenda Based

การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคเกษตร

(2) ประกันความมั่นคงให้เกษตรกร (สวัสดิการ)

(3) พัฒนาธุรกิจสถาบันเกษตรกร

(4) ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้พักชำระหนี้

(5) สนับสนุนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

(1) การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

(2) การขยายพื้นที่ชลประทาน

(3) จัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร

(4) ฟื้นฟู/อนุรักษ์ดิน

(5) ระบบเตือนภัยด้านการเกษตร

(6) คุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตร

12


3874521

มันสำปะหลัง (2) มาตรฐานสินค้า

ข้าว

ประมง (จืด/ทะเล)

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

Commodity Based

ปศุสัตว์

ปาล์มน้ำมัน

ไม้ผล

ยางพารา

ถั่วเหลือง/ถั่วเขียว

13


3874521

โครงการพระราชดำริ (2) มาตรฐานสินค้า

ทุ่งกุลาร้องไห้

พื้นที่สูง

Area Based

ทุ่งสัมฤทธิ์

เขตชลประทาน

เขตจัดรูปที่ดิน

ลุ่มน้ำปากพนัง

นิคมเกษตร

14


3874521

งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วย : ล้านบาท

หมายเหตุ : ปี 2553 รวมงบประมาณไทยเข้มแข็ง

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

15


3874521

การบริหารจัดการน้ำ

 • การบริหารจัดการน้ำเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เน้นขยายพื้นที่ชลประทาน ให้มีการบริหารจัดการน้ำในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ด้วยการ

  - ติดตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเตรียมรับมือกับสภาวการณ์อุทกภัย

  • ก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง เล็ก รวมถึงได้เตรียมแผนการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำในพื้นที่เกษตรและพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

  • จัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชน

 • การจัดทำแผนระยะยาวเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟู ความเชื่อถือและสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงของประเทศให้กลับคืนมาโดยบูรณาการร่วมกับ กยน.

16


3874521

การบริหารจัดการน้ำ

ปัญหาอุปสรรค

1) ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนโยบายที่แท้จริง

2) ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ

3) การขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

4) การคัดค้านการดำเนินโครงการ (NGO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

5) การเปลี่ยนแปลงผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการบุกรุกพื้นที่ Flood way

6) สภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลให้ภัยแล้ง อุทกภัยรุนแรงขึ้น

ระบบการคาดการณ์และเตือนภัยไม่มีประสิทธิภาพ

7) เทคโนโลยีการเกษตรที่มันสมัย เกษตรกรทำนาได้เร็วขึ้น ทำหลายครั้งต่อปี

17


3874521

งบการพัฒนาการเกษตรอื่น

(ประมาณ 35,000 ล้านบาท)

 • การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนใต้

 • การยกระดับราคาสินค้าเกษตรและการช่วยเหลือด้านหนี้สิน เกษตรกร

 • การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม

  ภาคเกษตร

 • -การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

 • - การพัฒนาการผลิต

 • - ที่ดินทำกิน การจัดการคุณภาพดิน

 • การบริหารการจัดการทรัพยากรประมง

18


3874521

โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีเพาะปลูก 2554/55

 • ครม. 13 ก.ย. 54 รับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี

  ปีเพาะปลูก 2554/55 ตามข้อเสนอของ กขช. กำหนดความชื้นไม่เกิน 15 %

 • ระยะเวลา 7 ต.ค. 2554 - 30 กันยายน 2555

 • กษ. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปแล้ว 3.562 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 65.077 ล้านไร่

  ผ่านประชาคม 3.448 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 63.295 ล้านไร่

 • ออกใบรับรอง 3.427 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 62.957 ล้านไร่

 • จุดรับจำนำ 848 จุด ใบประทวน 1.017 ล้านใบ ยุ้งฉาง 11,260 แห่ง

 • รับจำนำข้าวทุกชนิดแล้ว รวม 5.581 ล้านตัน

 • เกษตรกรที่ได้รับเงินจาก ธ.ก.ส. (7 ต.ค. 54 - 26 ม.ค.55) จำนวน 857,912ราย วงเงิน 91,883.98 ล้านบาท

  ปัญหา อุปสรรค

 • เกษตรกรปลูกพืชในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • เกษตรกรเข้าร่วมโครงการน้อยจึงทำให้มีปริมาณข้าวเปลือกที่รับจำนำต่ำมาก

 • จุดรับจำนำน้อย อยู่ไกลไม่คุ้มกับการขนส่ง

 • คุณภาพข้าวเปลือกของเกษตรกรต่ำกว่ามาตรฐาน

19


3874521

นโยบายการ ปีเพาะปลูก 2554/55ปลูกยางพารา

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพารา 18.56 ล้านไร่ และมีอัตราการขยายตัว เฉลี่ยร้อยละ 4.69 ต่อปี

กษ. มีนโยบายส่งเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศ โดยปลูก ทดแทนพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหม่ภายใต้ พ.ร.บ. กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยคำนึงถึงการผลิตและปริมาณความต้องการใช้ รวมถึงแนวโน้มในอนาคต และไม่ส่งเสริมการปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม (พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ลาดเอียงไม่เกิน ร้อยละ 35 องศา พื้นที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ)

ปัญหา-อุปสรรค

- การแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในประเทศมีน้อย ส่งผลกระทบด้านราคา

- ราคายางจูงใจให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าและการปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

20


3874521

แนวทางการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตรแนวทางการเพิ่มมูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร

 • การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน/เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post-harvested)

 • ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิต สร้างโอกาสให้เกิดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Value Creation)

 • การผลิตกลุ่มสินค้าเกษตรแบบ Cluster/การสร้างเครือข่ายการผลิตของสถาบันเกษตรกร

 • ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

 • พัฒนาระบบโลจิสติกส์

 • สร้างบรรจุภัณฑ์ที่ยืดอายุสินค้าเกษตร และรูปลักษณ์สวยงามรวมทั้งตราสัญลักษณ์ /

 • ตราสินค้าที่แสดงคุณประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับ

 • ปัญหา อุปสรรค

 • สินค้าเกษตรเน่าเสียง่าย

 • ขาดความรู้ด้านการตลาด/การแปรรูปผลิตผลการเกษตร

 • ขาดการเชื่อมโยงและบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

21


3874521

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

www.moac.go.th

www.oae.go.th

สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

22


ad