ยินดีต้อนรับ
Download
1 / 52

ยินดีต้อนรับ - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

ยินดีต้อนรับ. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้ และคณะ. 3-4 กรกฎาคม 2551. การจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา ปีงบประมาณ 2548 - 2551. ปีงบประมาณ 2548. การเข้าร่วมประชุม การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 11มี.ค.2548 จำนวน10ท่าน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ยินดีต้อนรับ' - stasia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ยินดีต้อนรับ

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนการจัดการความรู้

และคณะ

3-4 กรกฎาคม 2551


การจัดการความรู้ ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา

ปีงบประมาณ 2548 - 2551

ปีงบประมาณ 2548

การเข้าร่วมประชุม การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 11มี.ค.2548 จำนวน10ท่าน


ปีงบประมาณ 2549 ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา


ปัญหาเฉพาะพื้นที่ ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา


ปีงบประมาณ 2550 ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา

เป้าประสงค์

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ศูนย์อนามัยที่ 12 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์

บุคลากรศูนย์อนามัยที่12 สามารถจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่าย

ในการดำเนินงาน

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม


วัตถุประสงค์ ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้

3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้


เป้าหมาย ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา

1. การรวบรวมถ่ายทอดจากบุคคลภายในองค์กร

2. การรวบรวมถ่ายทอดจากผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและองค์กรอื่น ๆ

3. การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ขอบเขตการดำเนินงาน

การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบริหารโครงการการจัดการความรู้ในศูนย์ฯ การบริหารโครงการการจัดการความรู้ในศูนย์ฯ

1. การบริหารจัดการแผน

แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารความรู้ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ปีงบประมาณ 2550

คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้

2. การดำเนินงานตามแผนและการติดตามแผน

คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร


1. คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้

1. นพ.บุญยง รุจิราวรรณ นายแพทย์ 8 CKO

2. ดร.สุดารัตน์ ธีระวร นักวิชาการสาธารณสุข 8 ประธาน

3. นพ.โสทร หงนิพนธ์ นายแพทย์ 8

4. นพ.ประวิทย์ ชัยกองเกียรติ นายแพทย์ 8

5. นางสาว สุดา ภู่ทอง นักวิชา การสาธารณสุข9.วช.

6. นางสาวศิริพรรษ รัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ8ว.

7. นางฉัฐชนก รุจานุกูลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

8. นางสาวจรินทรัตน์ แซ่น่า พยาบาลวิชาชีพ 7 เลขา

9. นางสาวนวพร เตโช วิชาการสาธารณสุข 7 ผู้ช่วยเลขา


2. คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร

1. ดร.สุดารัตน์ ธีระวร 2. นพ.โสทร หงนิพนธ์

3. นาง อัจฉรา ดำกระบี่ 4. นางถนอมจิตร์ พัฒนศิลป์

5. นาง สุคนธ์ สุวรรณบันดิษฐ์ 6. นางสาว ลีนา ตังกนะภัคย์

7. นาง ฮามีด๊ะ หะมะ 8. นาง จันธิรา ขำเจริญ

9. นางสาวจรินทรัตน์ แซ่น่า 10. นางสาววิจิตรา บุรี

11. นางสาววันดี สุวรรณรัศมี 12. นางสาววนิดา สุขขี

13. นางกนกพร นาคปาน 14. นางสาวสุจิราภรณ์ ทองสั้น

15. นางเริงฤทัย หลีเส็น 16. นางสาวนวพร เตโช

17. นางอำนวย ขุนอักษร 18. นายสะหลัน สามะ


KM’50 - คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

พัฒนาองค์กร

CFGT

KPI- ตามคำรับรอง

PMQA

ตลาด

ศูนย์เด็กเล็ก

รร.ส่งเสริมสุขภาพ

ส้วมสาธารณะ

KM Action Plan -1

KM Action Plan - 2


การวิเคราะห์ความรู้ที่จำเป็น การวิเคราะห์ความรู้ที่จำเป็น

1. การสื่อสาร

2. การจัดทำฐานข้อมูล

3. การสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง

4. การมีส่วนร่วม

5. การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6. การทำงานเป็นทีม.


การจัดทำแผน การวิเคราะห์ความรู้ที่จำเป็น


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการตลาดสดน่าซื้อ ดำเนินการ ในวันที่22-23 พค 2550


ชุมชนนักปฏิบัติ CoPs

1.ชุมชนสายสัมพันธ์แม่ลูก

2.ชุมชนคนรักษ์สุขภาพ

3.ชุมชนรวมพลังคนรัก IT

4.ชุมชนเอดส์ในแม่และเด็ก

5.ชุมชนด่านหน้า

6.ชุมชนโรงเรียนพ่อแม่

7.ชุมชนลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

8.ชุมชนIC

9.ชุมชนประชาสัมพันธ์

10.ชุมชนบริหารงานยุคใหม่


Diary นมแม่ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่งานอนามัยแม่และเด็ก


1 mch 7
1.ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการ/วิจัย ในงาน MCH (7 จว.)

ปีงบประมาณ 2547

ปีงบประมาณ 2548


2ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่. วิจัย

2.1บทบาทผดุงครรภ์ใน 5จชต.

2.2หลักศาสนาอิสลามกับการดูแลมารดาทางสูติกรรม


2.3ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่การพัฒนาและบูรณาการงานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน

การพัฒนาและบูรณาการ

งานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน

องค์ความรู้โต๊ะบีแด

ใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้


2.4ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่พัฒนาฐานข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้


2.4ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่พัฒนาฐานข้อมูลอนามัยแม่และเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้


3ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่.โครงการเครือข่ายร่วมคิด เป็นพันธมิตรร่วมพัฒนา นำพาลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก

และวางแผนในการแก้ไขปัญหา


การนำทีมปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่

Facilitator / Note taker ของศูนย์

เข้าฝึกทักษะการเป็น Facilitator / Note taker

ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวางแผน

ในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2550

จำนวน 13 คน


1 การศึกษาดูงานปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่

การสร้างแรงจูงใจ

ณ. ศูนย์อนามัยที่11

สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

ในวันที่26-28 กุมภาพันธ์ 2550

จำนวนบุคลากรศูนย์ฯ 33 คน

งบประมาณ สามหมื่นกว่าบาท


3.3 ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินงาน โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว


กิจกรรมปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่

1. เพิ่มทักษะการฟัง การเล่า และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

2. การจดบันทึกในPortfolio

3. การถอดบทเรียน

รายละเอียดได้เผยแพร่ใน : เอกสารสรุปผลการดำเนินงานการศึกษาดูงาน

htlp://hpc12anamai.moph.go.th/Km/index.php


การพัฒนาระบบ ปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่IT เพื่อเอื้อต่อการการเข้าถึงความรู้

การอบรม / ฝึกทักษะให้แก่บุคลากรศูนย์ฯ

เรื่อง

การแชร์ข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ( LAN )

การใช้ระบบ Intranet กรมอนามัย ( ระบบวันลา )

การทำWebsite

ส่งสมาชิกชุมชนรวมพลคนรักIT

ศึกษาดูงานการติดตั้ง Intra Blog ภายในองค์กร

โดยอาจารย์ วิภัทร ศรุติพรหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


พัฒนาปัญหาสาธารณสุขเฉพาะพื้นที่Website องค์กรแห่งการเรียนรู้


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

WebBlog

www.Gotoknow.org/

www.mch3pro.net

การเชื่อมโยงเครือข่าย


ระบบคลังความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์ความรู้ที่ได้

เอกสารวิชาการ คู่มือ / แนวทางการปฏิบัติ

เรื่องเล่าในแฟ้มชุมชน

Mind Map

ระบบการจัดเก็บ

ห้องคุณภาพ

My Network Places ( LAN )

http://hpc12.anamai.moph.go.th/home/km/index.htm

http://203.157.71.195/blogs12/

http://www.mch3pro.net/

http://gotoknow.org/blog/siroroad/83666


สร้างเกณฑ์การคัดเลือก CoPs

โครงการที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ดีเด่น

ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา ปี2550


2 การประกวด CoPs CoPs

โครงการดีเด่น

การสร้างแรงจูงใจ

ปีงบประมาณ 2551


IC MAPPING KM CoPs

ศูนย์อนามัยที่12 ยะลา

ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ

งานประจำ

ทันตกรรม

CEO : ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่12ยะลา นพ.สุทธิศักดิ์ พัฒนปรีชากุล

CKO : ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นพ.บุญยง รุจิราวรรณ

ประธาน : ดร สุดารัตน์ ธีระวร นักวิชาการสาธารณสุข 8 วช

เลขา : นส จรินทรัตน์ แซ่น่า พยาบาลวิชาชีพ 7

ชันสูตร

CoPคนรักIT

คอบอลี /วิไลพร /อาราวียา

เภสัชกรรม

CoPสายสัมพันธ์แม่ลูก

PMQA

สุจิราภรณ์

วันดี/ภาวินี

ดำเนินการ

CFGT

สุคนธ์

CoPคนรักษ์สุขภาพ

FP

วิจิตรา

นพโสทร

ทญสายใจ

นพประวิทย์

ลีนา /วรรณา / ไอลดา

ตลาดสดน่าซื้อ

เบญจมาส

อุษา

อัจฉรา

บริหาร

CoPเอดส์ในแม่และเด็ก

CEO

สะหลัน

ประธานKM

ฮามีด๊ะ/วัลลภา

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ

ฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

สุขาน่าใช้

ถนอมจิตร์

CKO

CoPผู้ให้บริการด่านหน้า

เลขา

นวพร

วนิดา / พิมพิ์ไทย

เริงฤทัย

เอดส์

ชนกพร

CoPลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย

โสภิดา

กนกพร/จันทรา

ANC

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

จันธิรา

อำนวย

CoPโรงเรียนพ่อแม่

LR/OR

งานตามยุทธศาสตร์

CoP IC

CoPบริหารยุคใหม่

PP

Web Blog

NS

กรมอนามัย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • ดาว Fa

  • ดาว Note

ระดับหน่วยงาน

ระดับบุคคล


ปีงบประมาณ2551 CoPs

มุ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมถ่ายทอดจากบุคคลภายในองค์กร


ขอขอบคุณค่ะ CoPs

สวัสดี


ad